Tam Bảo Tán

Đại Sư Ấn Quang

 

1. Phật Bảo Tán

Phật bảo khen ngợi khôn cùng,
Từ trần kiếp[1] trước chứng Đại Hùng,
Thường trụ Tịch Quang bi tâm sâu,
Hóa hiện độ quần mông[2],
Thuyết pháp khế cơ cùng khế lý,
Chấn động điếc – đui trong chín cõi,
Linh Sơn pháp hội nguyện tương phùng,
Thọ ký, rạng tông phong.

2. Pháp Bảo Tán

Ngợi khen Pháp Bảo khó lường thay!
Không – Hữu thể – dụng thảy trọn bày,
Mảy trần chẳng lập muôn đức trội,
Vô trụ tâm quang tỏa rạng ngời,
Chân – Tục cùng còn, cùng diệt mất,
Thế nào mới có thể tán dương?
Chứng đến chỗ không gì để được,
Ắt đáng xưng là Pháp Trung Vương.

3. Tăng Bảo Tán

Tăng Bảo thật chẳng thể nghĩ bàn,
Bổn – Tích thánh – phàm há dễ hay!
Ngài Văn Thù thầy bảy đức Phật,
Còn hiện tướng Hàn Sơn si ngây.
Phàm tăng tận lực tu Tam Học (Giới – Định – Huệ)
Gánh vác đạo Bồ Đề Như Lai.
Do vậy, hai khuôn mẫu rộng lớn,
Pháp đạo phàm – thánh mãi truyền trì.

 

Print Friendly, PDF & Email