Tại Sao Tuổi Thọ Của Nhân Loại Bị Giảm Xuống
(Thư Học Phật 37)
Bồ tát giới Bảo Đăng
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

Print Friendly, PDF & Email