Tại Sao Phải Phát Tâm Bồ Đề
(Thư Học Phật 86)
Btg Bảo Đăng
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm