Tại Sao Niệm Phật Không Được Nhất Tâm
(Thư Học Phật 83)
Btg Bảo Đăng