Tài Phát Ý Chuyển Pháp Luân Bồ Tát Ấn

Hai tay đều nắm Kim Cương Quyền, Tiến Lực (2 ngón trỏ), Đàn Tuệ (2 ngón út) cùng móc kết nhau

Liền tụng Chân Ngôn là

“Án, phộc nhật-la chước yết-la, hồng, nhược, hồng, noan, hộc.”

Liền đem Ấn này đặt ở trên Đàn phía trước Thân, tức thành Liên Hoa Bộ Mẫu Điều Phục Đại Mạn Trà La. Đem Ấn đặt ở trên trái tim, tức tự thành Đại Mạn Trà La. Để Ấn chạm vào tượng Bản Tôn dù tượng ấy là tranh vẽ, tượng đồng, tượng lụa đều thành Đại Mạn Trà La. Đem Ấn để trong Hư Không ở trước thân tức khắp Hư Không Giới thành Đại Mạn Trà La. Người tu hành, giả sử có vượt Pháp, sai lầm mất ba nghiệp, phá Tam Ma Gia Giới…..Do Kết Ấn này tụng Chân Ngôn gia trì cho nên hay trừ bỏ các lỗi lầm đều được viên mãn.