TÁC BẠCH THỌ GIỚI

 

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tác Đại Chứng Minh.

Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Truyền Giáo Chư Vị Tổ Sư.

Nam Mô Hiện Toạ Đạo Tràng Thập Phương Thiền Đức Kỳ Lão Đại Tăng Tác Đại Chứng Minh.

Nam Mô Già Lam Chơn Đế Hộ Giáo, Hộ Giới Nhất Thiết Thần, Đồng Thùy Chứng Giám.

Kính bạch Chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni,

Chúng con hằng nghe Phật dạy vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện nơi thế gian, mục đích để khai thị cho chúng sanh tỏ ngộ được Phật tri kiến nên nói ra vô lượng diệu nghĩa tám mươi bốn ngàn môn tùy học, tùy tu nhưng nhóm lại không ngoài ba môn học Giới, Định, Tuệ. Song Huệ cần phải có Định mới phát, Định lại nhờ Giới mà sanh, công năng sanh ra giới lại do lòng chí thành lãnh thọ cho nên Giới là 3 môn học là nền tảng của các pháp môn hành các bậc Thánh nhờ giữ giới mà thành Bồ Tát, quá khứ chư Phật cũng do giới mà thành Chánh Giác, hiện tại Bồ Tát nhân lấy giới mà độ sanh, vị lai người tu hành nhân tu giới luật mà được giải thoát.

Cho nên giới Kinh Đức Phật đã dạy:

Giới như đất bằng, muôn  giống lành từ đất mà sanh.
Giới như vị lương y hay trị bệnh tam độc.
Giới như thuyền từ bi có thể độ người qua bể khổ.
Giới như chuỗi anh lạc để trang nghiêm  pháp thân

Hôm nay nhân ngày…chúng con đầy đủ duyên lành, cần cầu Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng tọa, Đại Đức, Tăng Ni nhủ lòng từ bi ai mẫn truyền trao giới pháp cho chúng con, ngõ hầu tinh tấn trên bước đường tu giải thoát, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn.

Ngưỡng mong Chư Tôn Đức thùy  từ hứa khả chứng minh cho chúng con được ân triêm công đức.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát .