TÁC BẠCH MÃN ĐÀN DƯỢC SƯ

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Hôm nay là ngày… tháng… năm… thời gian thắm thoát qua mau, mới ngày nào chúng con rộn rịp câu hội về Tổ Đình . . . để chúc mừng khánh tuế Chư Tôn Thiền Đức  và dự lễ khai đàn Dược Sư Thất Châu trong dịp đầu xuân…nay tròn 49 ngày viên mãn. Một lần nữa Tổ Đình… lại được vinh hạnh tiếp rước Chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni đã chẳng ngại tuổi già sức yếu, bỏ thời gian quí báu chiếu cố quang lâm đến đạo tràng để chứng minh lễ mãn đàn Dược Sư Thất Châu hôm nay.

Trong khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh của đạo tràng, dưới ánh hào quang của Đức Thế Tôn, dưới ánh từ bi của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Khói hương thơm nghi ngút quyện thọ ánh nến lung linh và những cành hoa tươi thắm, làm tăng thêm mùi hương đạo vị giải thoát của đàn Dược Sư Thất Châu.

Chúng con lại được dịp chiêm ngưỡng từ dung của Chư Tôn Hòa Thượng, được nghe Pháp âm hiền hoà của quí Hòa Thượng và lại được quí Ngài ban bố phước lành, chúng con rất lấy làm vui mừng cảm kính:

Chúng con được nghe Cổ Đức có câu:

Nhơn hữu thiện nguyện, thiên tất tùng chi

Nghĩa là: Người có sở nguyện tốt đẹp, thì nhất định được thời thuận theo .

Với lòng từ bi thương xót chúng sanh, Hòa Thượng Bổn sư chúng con không ngại tuổi già sức yếu cùng Chư Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni, Phật Tử xa gần đã đóng góp biết bao công lao từ vật chất lẫn tinh thần thiết lập đàn Dược Sư Thất Châu, để Phật Tử chúng con có dịp câu hội chiêm bái tụng kinh nhiễu phật, tỏ lòng thành kính Đức Từ Tôn và Đức Phật Lưu Ly Quang Như Lai là bậc đại y vương của nhân loại.

Trên nhờ hồng ân Chư Phật gia hộ, đưới nhờ đức lực Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni và chư Phật Tử tinh tấn tu hành, nay đàn tràng Dược Sư Thất Châu năm… tại tổ đình… được thành tựu viên mãn.

Để đáp đền hồng ân Chư Phật cùng lễ tạ ân đức của Chư Tôn Hòa Thượng cung chư Thượng Toạ Đại Đức Tăng Ni trong Tổ đình…. đồng thời hồi hướng phước báu cho các

hàng Phật Tử trì tụng kinh chú và tu học trong 49 ngày.

Hôm nay chúng con y luật, y pháp vâng lịnh của Hòa Thượng Bổn sư khiêm tốn tổ chức cuộc trai đàn Dược Sư Thất Châu, chúng con thành tâm sắm sanh chút ít trai nghi hương đăng hoa quả tịnh tài, trước dâng lên cúng dường Chư phật, Chư Tổ, sau cúng dường hiện tiền Chư Phật Hoà Thượng, Hòa Thượng, Đại Đức Tăng Ni…

Nhờ oai lực Chư Phật, nhờ lòng hoan hỷ và sức chú nguyện của Chư Tôn Đức mà Phật tử được trùng quang, thiền môn nghiêm tịnh, hải chúng an hòa, đất nước thanh bình, nhơn dân an lạc. Chúng con xin hồi hướng phước báu nầy đến cha mẹ hiện tiền và lục thân quyến thuộc của chúng con tật bịnh nghiệp chướng đều được tiêu trừ, tăng phước tăng thọ, gia đình sum họp, hạnh phúc an vui, vạn sự kiết tường như ý và cầu nguyện cho Cửu huyền Thất tổ được cao đăng Phật quốc, bát nạn đều được giải thoát.

Ngưỡng mong Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Toạ Đại Đức Tăng Ni chứng minh và nạp thọ cho chúng con được ân triêm công đức.

Chúng con xin kính chúc Chư Tôn Đức sức khoẻ dồi dào, pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, tuổi thọ miên trường .