TÁC BẠCH LỄ NHẬP TỰ

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch ….

Hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh dưới bóng huỳnh y rực rỡ của Chư Tăng hòa lẫn mùi hương trầm giải thoát, đệ tử chúng con Phật Tử Chùa… nói riêng và huynh đệ Phật Tử quý bổn tự nói chung xin dâng lên lời tác bạch chân thành mộc mạc đối với ý nghĩa nhập tự hôm nay.

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Là Phật tử tại gia chúng con hằng nghe lời Phật dạy:

“Phật pháp xương minh do Tăng già hoằng hóa. Thiền môn hưng thịnh bởi Đàn việt tín tâm.”

Nay Sư cô trụ trì được sự chứng minh của Quý Chư Tôn Đức Hòa thượng, và Ban Đại diện Phật giáo Quận bổ nhiệm Sư cô về ngôi Tam Bảo này để hoằng dương Chánh Pháp. Phật tử chúng con đã được thành tựu, nương theo giới đức thanh tịnh của quý Chư Tôn Đức Hòa thượng, Thượng toạ, Đại Đức Tăng Ni và đạo hạnh từ hòa của Sư cô trụ trì. Phật tử chúng con sẽ phát tâm Bồ đề kiên cố tinh tấn tu học.

Giờ đây đàn tràng viên mãn, Pháp sự Châu long, thể theo nguyện vọng của chư huynh đệ Phật tử chúng con sắm sanh trai diên quả phẩm thiết lễ trai nghi bạch phật chứng minh công đức, thượng cúng dường 10 phương chư Phật, hạ cúng dường chư Tôn Đức Tăng Ni.

Bởi chư Tăng chính là duyên lành của Đạo mạch là thạch trụ của Thiền môn, với thể tánh không hai của quí Ngài, sẽ kiến lập Toà nhà Phật Pháp, để Phật tử chúng con tu tập và vun bồi vườn hoa chánh tín ngày càng cao thượng hơn lên.

Chúng con xin thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo gia hộ quý Ngài phước trí nhị nghiêm,Tuệ đăng thường chiếu và thọ mạng miên trường.

Nam Mô chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.