TÁC BẠCH KỲ SIÊU THÂN MẪU

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Lại một lần nữa, mùa hạ lại trở về Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni Kiết hạ An cư tịnh tu trong ba tháng để thúc liễm thân tâm trau dồi giới đức. Nhưng quí Ngài bất tư lao nguyện, không phụ lời cầu thỉnh của chúng con nhín chút ít giờ quí báu để chứng minh lễ húy kỵ cho thân mẫu chúng con là…pháp danh… hưởng thọ từ trần ngày… tháng… năm… và đồng thời kỳ siêu cho Cửu Huyền Thất Tổ. Điều đó để chứng tỏ hạnh từ bi, vô luợng của quí Ngài thật đáng với câu:

“Phật ái chúng sinh như mẫu ái tử, nơi nào chúng  sanh cần thì đến, đạo pháp cần thì đi, không ngại gian lao, không từ khó nhọc”.

Với công đức vô lượng ấy, chúng con không thể tỏ hết lòng bằng lời chi biết ghi khắc vào tâm niệm của chúng con.

Kính bạch quý Ngài,

Còn gì cao cả rộng lớn hơn lòng yêu thương của từ mẫu.Cũng ngày này tháng này, chúng con đã mất đi một người mẹ hiền vào một buồi chiều buồn vô hạn.

Chiều hôm ấy trời mây giăng ảm đạm
Không gian buồn  trông cảnh vắng thê lương
Khói hương ơi! sao đau đớn đoạn trường
Chiều vĩnh biệt ngàn thu người hiền mẫu

Kính bạch Chư Tôn đức:

Chúng con vẫn là một con người, một con người nhiều tình cảm thì nói làm sao hết nỗi xót xa trong lòng của chúng con khi mất đi một người mẹ hiền mà suốt đời chúng con không bao giờ quên được.

Than ôi ! Người đã thi đại ân cho chúng con, không tìm thấy nữa. Thật là: “Cây muốn lặng mà gió chẳng  ngừng, con muốn nuôi cha mẹ mà cha mẹ không còn”

Chúng con khi biết ơn thì bóng mẹ hiền đã sớm khuất.

Thời gian thấm thoát trôi đưa, đến nay là ngày húy kỵ lần thứ… của thân mẫu chúng con và toàn thể Phật tử chùa… Chúng con cùng góp phần vào lễ trai Tăng hôm nay để cầu siêu cho Cửu Huyền Thất Tổ.

Chúng con thể theo lời Phật dạy, và noi theo gương hiếu hạnh của Đức Mục Kiền Liên Bồ Tát, chúng con thiết lễ trai nghi tiên cúng dường thập phương Chư Phật, thứ cúng hiện tiền chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, hầu để đáp đền công ơn sanh thành muôn một của bổn phận làm con.

Nhờ sức chú nguyện của Chư Tôn đức trong mùa An cư Kiết hạ mà thân mẫu của chúng con nói riêng và cửu huyền thất tổ nói chung… được siêu sanh tịnh độ.

Ngưỡng mong Chư Tôn Thìền Đức từ bi lân mẫn nạp thọ lễ mọn này cho hương linh quá cố và người còn hiện tiền được ân triêm công đức.

Chúng con chân thành đốt nén tâm hương hướng về mười phương chư Phật, thành tâm cầu nguyện Phật nhựt tăng huy, pháp luân thường chuyển, thế giới hoà bình, chúng sanh an lạc và hiện tiền Chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni từ thể được điều hoà, lục căn thanh tịnh, giới đức trang nghiêm, tuệ đăng thường chiếu để dìu dắt, chúng sanh trên bước đường hành thiện và tu thiện.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.