TÁC BẠCH KỲ SIÊU (49 NGÀY) THÂN MẪU

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật .

Kính bạch ……

Hôm nay là ngày cúng chung thất cho Thân mẫu chúng con là bà…Pháp danh….. hưởng thọ…

Chúng con thành kính thỉnh Chư Tôn Liệt vị từ bi hoan hỉ phúng kinh nhứt cú nhứt kệ hầu nhờ công đức tứ chúng như hải, mà hương linh Thân mẫu chúng con được Cao đăng Phật quốc.

Vậy ngưỡng mong chư Tôn Hòa thượng,Thượng tọa Đại Đức Tăng Ni nhủ lòng thương xót ai lân hứa khả cho hương linh thân mẫu chúng con và toàn thể tử tôn tang quyến chúng con được trượng thừa công đức.

Print Friendly, PDF & Email