TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG CẦU AN CHO KHỎI BỆNH

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Kính Bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni,

Thân phụ con là… Pháp danh… tuổi…. đang lâm trọng bệnh và hiện được điều trị tại… bịnh tình chưa biết kiết hung như thế nào. Bổn phận làm con, thấy cha mẹ trong khi đau yếu rất bùi ngùi xót dạ. Dẫu con xét biết bệnh hoạn có khi do tứ đại sanh ra, hoặc do nơi tiền nghiệp đã gieo , nên nay phải chịu bệnh hoạn tật nguyền.

Nay chúng con thiết nghĩ chỉ có pháp Phật hay cứu khổ ban vui và diệt trừ oan nghiệp nên con đã thành tâm cầu thỉnh Hòa Thượng và chư Đại Đức Tăng Ni ba đêm trì tụng kinh chú nguyện cầu nguyện cho cha mẹ con được tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, ơn đức của Hòa Thượng, và Chư Tôn Đức con không biết lấy chi mà đền đáp cho cân. Hôm nay con sắm sanh chút ít trai nghi, tịnh tài, tịnh vật dâng lên cúng dường chư Phật và hiện tiền Tăng Ni. Con xin hồi hướng phước báu nầy cầu nguyện cho thân phụ của con bịnh tình thuyên giảm mạng vị bình an, nghiệp chướng tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Phẩm vật tuy thô sơ đạm bạc, nhưng với tấc lòng chí thành chí kính như pháp cúng dường, ngưỡng mong trên Chư Thượng Tọa, và Chư Tôn Đức từ bi hứa khả cho chúng con được trượng thừa công đức.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.