SỰ TÍCH ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ VÀ 7 VỊ BỒ TÁT

Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Kim Phượng