SEN NỞ ĐÀI GIÁC NGỘ
Thuyết giảng: Tỳ Kheo Thích Pháp Hòa