Sao Gọi Là Thân Trung Hữu 
(Thư Học Phật 16)
Sa môn Thích Hải Quang
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm