Sao Gọi Là Tâm Chí Thành Và Có Phải Trì Chú Bị Khảo Đảo
(Thư Học Phật 73)
Btg Bảo Đăng
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm