SÁM VĂN XƯNG TÁN TAM THẾ PHẬT

Vô thượng cảnh Niết bàn ÐẠI GIÁC,
Phóng hào quang chiếu đạt Tam thiên,
Hư linh hoạt bát vô biên,
Quán thông Pháp giới, định yên đất trời.
PHẬT, BỒ TÁT ba đời mười hướng,
Ánh kim quang muôn trượng chói lòa,
Từ bi thệ nguyện hải hà,
Ðộ trong lục đạo thoát mà khổ nguy.
Tây phương cảnh Tổng trì Cực lạc,
A DI ÐÀ PHẬT tác Tịnh bang,
Kim thân vô lượng hào quang,
Thọ mạng kiếp kiếp muôn vàn khôn phân.
Xưa bốn tám nguyện chơn quảng đại,
Ðộ chúng sinh tam giới mười phang,
Ðồng lên chín phẩm sen vàng,
Hưởng phần khoái lạc tịnh an thanh nhàn,
Ta bà giới khổ nàn Uế độ,
Ngũ trược thời PHẬT TỔ THÍCH CA.
Giáng trần độ chúng hằng sa,
Dùng, Bi, Trí, Dũng, diễn ra phép mầu.
Ðạo Chánh giác cao sâu Bát nhã,
Cả Tam thừa, Tứ quả, gội nhuần,
Phép thiền giải thoát độ nhơn,
Khỏi nơi khổ hải, đặng gần Thiên Thai.
Cõi Ðâu Suất, Liên đài chói rạng,
DI LẶC NHƯ LAI quảng độ sanh,
Từ Thị diệu lạc tánh thành,
Tử kim trăm ức thân sanh khắp cùng.
Ðời mạt kiếp muôn trùng tai họa,
Kế THÍCH CA PHẬT hóa vạn linh,
Ðương lai trần thế hạ sinh
Long Hoa đại hội diễn minh đạo mầu.
Phép Bồ Tát cao sâu huyền diệu,
QUAN THẾ ÂM lượng liệu hóa thân,
Nhành dương quét sạch trược trần,
Tịnh bình cam lộ giải tan não phiền.
Ðại bi rải khắp miền Nam Thiệm,
Tìm tiếng kêu nguy hiểm khóc than,
Cứu người thoát khỏi tai nàn,
Ðồng đăng Bát nhã từ thoàn Tây qui.
CHIẾN THẮNG PHẬT hộ trì bốn biển,
Cứu chúng sanh tai biến vương mang,
Tà ma quỉ quái kinh hoàng,
Phục tùng Thánh lịnh, qui hàng pháp minh.
THỦ GIÀ LAM, oai linh HỘ PHÁP,
Trục tà ma, hộ Phật, Pháp, Tăng,
Ðộ người thiện niệm đạo hằng,
Thân tâm an tịnh, huệ tăng phước tràn.
Thượng thiên cảnh KIM CANG BÁT BỘ,
Chư Thiện Thần cứu khổ giải oan,
Thập phương BỒ TÁT hóa thân,
Lịch đại chư Tổ, ân cần hộ nhơn.
Hóa vạn loại ngộ chơn Chánh giác,
Ra khỏi miền đọa lạc trầm luân,
Ðồng lên bệ Phật chín tầng,
Muôn năm an hưởng kim thân Bồ Ðề.
Dạ thành kỉnh một bề qui mạng,
Pháp Pháp Tăng tiếp vãng Niết Bàn,
Cầu PHẬT, BỒ TÁT mười phang,
Giải tiêu thủy hỏa tai nàn đao binh.
Hộ quốc thái, an ninh lê thứ,
Khắp năm châu xứ xứ hòa bình,
Ðạo mầu Chánh giác phổ minh,
Chúng sanh đồng đặng vãng sinh cõi Thiền,
Nam mô Thập Phương Tam Thế Phật, Bồ Tát Thánh Chúng