SÁM VĂN PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN (I)

Trong bao nhiêu mười phương cõi nước,
Cả ba đời các đức Pháp vương,
Con dùng ba nghiệp tịnh xương,(sạch tốt)
Khắp lễ tất cả mười phương vẹn tuyền.
Sức thần oai Phổ Hiền hạnh nguyện,
Trước Như Lai khắp hiện tự thân,
Mỗi thân lại hiện trần thân,
Thân thân lễ khắp sát trần Thế Tôn.
Trong một trần có trần số Phật,
Ðều ở trong hội bực Thượng Nhân,
Khắp cùng pháp giới mảy trần,
Sâu tin chư Phật đều thường đầy trong.
Biển âm thanh đều dùng trọn vận,
Diệu ngôn từ vô tận khắp vang,
Vị lai cả kiếp thảy toàn, (tất cả)
Ngợi khen Phật đức biển ngàn rất sâu!
Tràng hoa đẹp rất xinh thơm ngát,
Cùng hương xoa, kỹ nhạc, lọng tàn,
Như kia đồ tốt trang hoàng,
Cúng dường chư Phật con toàn kính dâng.
Y tối thắng cùng hương tối thắng,
Với đuốc đèn, hương phấn, hương xông,
Ðều nhiều như Diệu Cao phong,(núi Tu Di)
Cúng dường chư Phật con đồng dâng lên.
Tâm thắng giải mông mênh con dụng,
Phật ba đời thảy cũng tin kiên, (tin chắc)
Ðều nương hạnh nguyện Phổ Hiền,
Cúng dường chư Phật khắp miền mười phương.
Các tội ác xưa con lầm lỡ,
Do tham sân muôn thuở xui nên,
Từ thân ngữ ý sanh lên,
Nay con cả thảy đều bền sám luôn.
Các chúng sanh khắp mười phương cõi,
Bậc nhị thừa, Hữu học cùng Vô,
Như Lai Bồ Tát vẹn tuyền,
Có bao công đức con nguyền vui ưa.
Thế gian Ðăng trong mười phương nước,
Lúc tối sơ thành được Bồ đề,
Nay con đều thỉnh một bề,
Giảng truyền pháp diệu vỗ về quần sanh.
Các đức Phật muốn toan nhập diệt,
Con chí thành mải miết ân cần :
Cúi mong ở mãi kiếp trần,
Làm cho lợi lạc khắp quần sanh linh.
Bao nhiêu phước cúng dường, lễ, tán,
Thỉnh ở đời cùng giảng pháp luân,
Vui theo, sám hối thiện căn,
Hồi sanh, hướng Phật, cao thăng Bồ đề.
Con nguyện đem đức dày thắng lợi,
Hồi hướng chơn pháp giới tối cao,
Tánh, tướng Tam Bảo thế nào,
Hải Ấn Tam Muội dung vào tục, chơn.
Biển công đức không lường như thế,
Nay con đều đem để hồi về :
Dưới cho muôn loại nương kề,
Cùng con đồng chứng Bồ đề đạo chơn.
Bao nhiêu chúng nơi thân, khẩu, ý,
Lòng mê lầm móng nghĩ sân, si,
Chê bai chánh pháp Mâu Ni, (Phật)
Thân tâm phạm quấy kể gì phải chăng.
Như trên nghiệp chướng tội thâm,
Nguyện tiêu diệt hết ác tâm chẳng còn.
Trí huệ khắp đầy tròn pháp giới,
Ðộ chúng sanh chẳng nại gian lao,
Hư không thế giới dẫu hao,
Chúng sanh, phiền não với nào nghiệp chung. (cùng tận)
Nay con hồi hướng rộng lung,
Cũng như bốn pháp vô cùng vô biên.
Nam Mô Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát.


SÁM VĂN PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN NGHĨA (II)

Xin chư Phật mười phương thế giới,
Tại thế gian thương đoái đến con,
Ðời này, đời trước tội dồn,
Tử sanh vô thỉ nghiệp tồn đến nay.
Tội con tạo hoặc bày kẻ khác,
Tội thấy người làm ác mừng vui,
Của chùa của sãi khắp nơi,
Tự lấy, xúi lấy, tươi cười mừng theo.
Tội Vô gián năm điều tự tạo,
Thấy mừng theo hoặc bảo người làm,
Mười điều bất thiện tự con,
Xúi người can phạm thấy mà mừng theo.
Bày hoặc giấu bao nhiêu tội ấy,
Ðáng đọa vào ngạ quỉ, súc sanh,
Ðịa ngục, ác thú phạt hành,
Biên địa, ác kiến hoặc thành tiện nhơn.
Các tội ấy nay con sám hối,
Phật chứng tri thương đoái đến con,
Thành tâm quì trước Thế Tôn,
Sự tình mọi nỗi nguồn cơn giãi bày.
Hoặc đời trước, đời này, đời khác,
Con giữ gìn giới pháp tịnh thanh,
Hạnh tu bố thí thường hành,
Hoặc cơm một vắt nhịn dành muôn chim.
Hoặc tịnh hạnh căn hiền đã có,
Sẵn căn hiền hộ độ chúng sanh,
Bồ đề gieo giống căn lành,
Căn lành sẵn có phát sanh trí mầu.
Căn lành ấy gồm thâu vô lượng,
Thảy đều xin hồi hướng Bồ đề,
Con xin phát nguyện trở về,
Theo ba đời Phật không hề sai ngoa.
Những tội lỗi con đà sám hối,
Các phước lành nhuần gội bấy nhiêu,
Thành tâm kỉnh Phật công nhiều,
Nguyện thành Bồ Tát cao siêu độ đời.
Phật quá khứ, vị lại, hiện tại,
Trong chúng sanh tối đại thắng vương,
Biển khơi công đức khôn lường,
Nay con qui mạng cúng dường kính cung.
Trong tất cả mười phương thế giới,
Trong ba đời các vị Pháp vương,
Miệng lòng trong sạch cúng dưng,
Chí tâm đảnh lễ mười phương vẹn tuyền.
Oai thần lực Phổ Hiền hạnh nguyện,
Trước Như Lai phổ hiện chơn thân,
Mỗi thân thể hiện vô ngần,
Mỗi thân đảnh lễ nhiều thân Phật Ðà.
Trong mảnh bụi hằng sa số Phật,
Khắp nơi nơi Bồ Tát hội vào,
Bụi trần pháp giới biết bao,
Cùng tin có Phật dồi dào nơi nơi.
Biển âm thinh khắp trời xưng tụng,
Lời diệu huyền cất giọng đề cao,
Trải bao thế kiếp mai sau,
Tán dương công Phật dạt dào biển khơi.
Tràng hoa đẹp xinh tươi bát ngát,
Cùng lọng tàng kỹ nhạc trầm hương,
Vật mầu, thức trí trang hoàng,
Con xin cúng Phật mười phương ba đời.
Y tối thắng hương trầm tối thắng,
Ðèn đuốc cùng hương phấn, hương xông,
Của nhiều như núi chất chồng,
Con xin cúng Phật với lòng kính tin.
Lòng con mở rộng thinh thăm thẳm,
Phật ba đời khăng khắng niềm tin,
Nương theo hạnh nguyện Phổ Hiền,
Con xin cúng Phật với lòng kính tin.
Các nghiệp ác tạo thành từ trước,
Tham sân si đã trót gieo nhân,
Từ lời, từ ý, từ thân,
Nay con sám hối một lần trọn xong.
Bực nhị thừa học cùng hết học,
Chúng sanh gồm các bậc mười phương,
Như Lai, Bồ Tát các hàng,
Bao nhiêu công đức con toàn mừng vui.
Ðèn chiếu thế mười phương Phật bảo,
Lúc tối sơ thành đạo Bồ đề,
Nay con thành kính thỉnh về,
Chuyển vô thượng diệu Bồ đề pháp luân.
Chư Phật muốn Niết bàn nhập diệt,
Con chí thành, chí thiết cầu van,
Cúi mong Phật ở trần hoàn ,
Làm cho lợi lạc các hàng chúng sanh.
Lễ tán cúng phước dành thỉnh Phật,
Tại thế gian chuyển pháp độ sanh,
Vui theo sám hối căn lành,
Xin hồi hướng đến chúng sanh đạo tràng.
Nguyện công đức muôn vàn thắng lợi,
Hồi hướng về pháp giới cao xa,
Tán dương Phật, Pháp, Tăng già,
Ấn tam muội được dung hòa tục chơn.
Biển công đức mênh mông vô lượng,
Con xin đem hồi hướng tận cùng,
Cho người tội miệng, thân, lòng,
Khinh chê chánh pháp trong vòng lầm sai.
Các nghiệp chướng tạo gây thế ấy,
Nguyện diệt tiêu một mảy chẳng còn,
Trí minh niệm khắp đầy tròn,
Ðộ sanh bất thối, sắt son một lòng.
Dầu cùng tận hư không thế giới,
Tận chúng sanh tội lỗi não phiền,
Phước con hồi hướng khắp miền,
Cũng như bốn pháp vô biên vô cùng.

Nam Mô Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.


THẬP NGUYỆN PHỔ HIỀN

MỘT nguyền lễ kính Như Lai,
HAI nguyền xứng tán công dày Thế Tôn.
BA nguyền tu phước cúng dường,
BỐN nguyền sám hối nghiệp vương tội trần.
NĂM nguyền tùy hỷ công huân,
SÁU nguyền thỉnh Phật công dày Thế Tôn.
BẢY nguyền thỉnh Phật ở đời,
TÁM nguyền học Phật tùy thời phát minh.
CHÍN nguyền hằng nguyện chúng sinh,
MƯỜI nguyền hồi hướng phước lành khắp nơi.


SÁM VĂN PHỔ HIỀN ÐẠI NGUYỆN
Hòa Thượng Huệ Ðăng

Như vậy thảy toàn cầu chư Phật,
Cõi phàm trần thường trụ độ sanh,
Các ngôi Phật ấy chí linh,
Xét soi rõ thấu tánh tình chúng con.
Hoặc đời này hoặc hồi tiền thế,
Cùng vị lai vô thủy tử sanh,
Tự mình làm việc chẳng lành,
Hoặc là xúi giục, thấy mình hân hoan.
Hoặc của chùa hoặc phần Tăng chúng,
Của tứ phương phụng cúng chư Tăng,
Mình tham hoặc xúi người gian,
Hoặc là thấy lấy mà hoan hỷ tình.
Năm tội trọng tự mình tạo lấy,
Hoặc biểu người, hoặc thấy vui mừng,
Mười điều ác nghiệp tự hành,
Hoặc mình sai khiến, thấy mình hân hoan.
Tạo tội chướng hoặc toan muốn giấu,
Hoặc cung trần sự xấu ấy ra,
Ứng đày địa ngục xấu xa,
Hoặc đày ngạ quỷ, cùng là súc sanh.
Hoặc phải đọa sài lang ác thú,
Hạ tiện nhơn cư trú biên quan,
Hoặc đày vào chỗ uế hoang,
Hoặc là vào chốn mọi đàng hiểm nguy.
Những tội chướng trước khi lầm lỗi,
Nay con nguyền sám hối ăn năn,
Ngày nay chư Phật mười phương,
Chứng tri ghi nhớ tỏ tường việc con.
Trước Phật đài cho con trần thuyết,
Hoặc đời này hoặc kiếp đã qua,
Thương người thường bố thí ra,
Hoặc gìn giới cấm hoặc là trì trai.
Dẫu cho đến cơm ăn một vắt,
Chẩn cấp cho những các súc sanh,
Hoặc nhờ thiện nghiệp tu hành,
Chúng sanh thành tựu căn lành tạo nhơn.
Bồ đề đạo thiện căn sở hữu,
Trí vô thượng đầy đủ hoàn toàn,
Căn lành trước đặng đoan trang,
Nay dồn nhau lại đo cân tính lường.
Xin hồi hướng đến đường chánh giác,
Ðạo Bồ đề chứng quả viên dung,
Y theo tam thế, Thế Tôn,
Cách nào hồi hướng con đồng noi theo.
Các tội lỗi thảy đều sám hối,
Các phước lành tùy hỷ khâm tuân,
Thỉnh Phật công đức huy hoàng,
Nguyện thành thượng trí hoàn toàn chẳng sai.
Ba đời Phật, khứ, lai, hiện tại,
Gốc chúng sanh tu tập thành công,
Công đức như biển vô cùng,
Chúng con qui mạng một lòng tán dương.
Trong thế giới mười phương sẵn có,
Các đức Phật ở đó ba đời,
Thân con và ý và lời,
Giữ gìn thành tín lễ mười phương Thiên.
Oai thần lực Phổ Hiền hạnh nguyện,
Hiện khắp ra nhứt thiết năng nhơn,
Một thân hóa hiện nhiều thân,
Phân thân khắp lạy các trần Như Lai.
Số chư Phật sánh tày số cát,
Hiệp các hàng Bồ Tát rất đông,
Mảy trần pháp giới vô cùng,
Tín thâm chư Phật đủ dùng ở trong.
Vọng âm thanh trầm trầm như biển,
Tiếng dịu dàng thuyết biện pháp mầu,
Ðến cùng cả thảy kiếp sau,
Khen công đức Phật thâm sâu khôn lường.
Tràng hoa Mạn, tỏ tường quí trọng,
Kỹ nhạc cùng dù lọng đồ hương,
Trang nghiêm tốt đẹp phi thường,
Con xin trân trọng cúng dường Thế Tôn.
Y phục tốt, hoa thơm cũng tốt,
Hương đốt nghiền, đèn đốt sáng trưng,
Chất chồng món món cổ từng,
Con xin trân trọng cúng dường Thế Tôn.
Tâm quảng đại của con chơn thật,
Tin ba đời có Phật tự nhiên,
Thảy đem hạnh nguyện Phổ Hiền,
Khắp duyên cúng đủ các duyên Phật đà.
Từ vô thủy tạo ra ác nghiệp,
Bởi tại vì tam độc sân si,
Gốc do thân ngữ ý này,
Nay con sám hối bất kỳ trọng khinh.
Mười phương có chúng sanh cư trú,
Với Nhị thừa, phải học cùng không,
Như Lai Bồ Tát thảy đồng,
Ðủ phần công đức, dày công tu hành.
Khắp mười phương hiện đèn soi thấu,
Ðộ sơ cơ thành tựu Bồ đề,
Nay con kính thỉnh quí vì,
Chuyển pháp vô thượng độ bầy chúng sanh.
Như chư Phật, Niết bàn dục nhập,
Con chí thành cần cấp thỉnh khuyên,
Cầu xin cửu trụ trần duyên,
An vui cho cả Nhơn Thiên mọi đường.
Ðủ lễ nghi cúng dường nghiêm chỉnh,
Thỉnh Thế Tôn trụ chuyển pháp luân,
Tùy hỉ sám hối thiện căn,
Chúng sanh hồi hướng đến chơn Bồ đề.
Công đức trọng đem về một mối,
Nguyện xoay về pháp giới viên dung,
Tánh tình Tam Bảo khôn cùng,
Ấn Tam muội đủ thông dùng tục, chơn.
Công đức này vô lượng như biển,
Nay con nguyền phụng hiến trọn phần.
Nghiệp thân khẩu ý chúng sanh,
Cùng là thấy pháp, oai thần nhạo chê.
Và cả thảy tiền khiên nghiệp chướng,
Nguyện tiêu trừ không vướng món chi.
Tứ không pháp giới năng tri,
Ðộ toàn quần chúng, chẳng hề trở ngăn.
Chốn hư không thế gian kia hết,
Nghiệp não phiền muôn việc đều tiêu,
Mênh mông bốn pháp bao nhiêu,
Con xin hồi hướng cũng đều như nhau.

Nam Mô Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát.

— Trích xuất từ “Kinh Tam Bảo diễn nghĩa” do Tổ Huệ Ðăng diễn nghĩa – Tổ đình Thiên Thai Bà Rịa ấn hành –Thành Hội Phật Giáo TP HCM xuất bản, 1994
— Thể loại Sám tụng – Dùng trong nghi Sám Hối hồng danh mỗi kỳ sóc vọng – Tụng sau khi lễ sám lạy Phật. Ðây là bài diễn nghĩa rất hay, có thể thay thế bài âm Hán.