SÁM VĂN LÂM CHUNG

Ðầu ngưỡng vọng Tây phương Phật Tổ,
A Di Ðà Phật độ trần gian.
Từ bi cứu kẻ lâm nàn,
Trong giờ bịnh ngặt, linh quang từ trần.
Nhờ đức cả Quan Âm tế độ,
Văn Thù đồng ủng hộ Giác linh.
Phổ Hiền, Ðịa Tạng Thánh minh,
Hộ người khỏi bị vật mình trở trăn.
Mong Phật Tổ bủa giăng ân đức,
Trợ vong hồn thêm sức thiêng liêng.
Kim thân Phật hiện nhãn tiền,
Phóng hào quang giải nghiệp duyên não phiền.
Trấn hồn phách, độ yên tâm cảnh,
Diệt ác tà, pháp tánh qui chơn.
Lục căn, lục thức, lục trần,
Thảy đều thanh tịnh, Chơn thần định an.
Kìa trước mắt đài vàng cửa Phật,
Rước những người chơn chất thiện lương.
Tĩnh lòng quán cõi Tây phương.
A Di Ðà Phật niệm thường chớ sai.
Ðừng vọng tưởng trần ai ân ái,
Bỏ lợi danh khổ hải luân hồi,
Giữ lòng định tĩnh mà thôi,
Một niềm tưởng Phật, vãng hồi Tịnh bang.
Cầu Di Lặc, Nhiên Ðăng Cổ Phật,
Thích Ca đồng gom phách hồn thâu.
An trong một giấc tịnh mầu,
Xuất ra nơi đỉnh huyền châu nê hoàn.
Noi đại đạo minh quang Chánh Giác,
Thoát khỏi vòng sóng thác trầm luân.
Hồn linh theo dõi Phước Thần,
Nương nơi phước báu siêu thăng kịp giờ.