SÁM TỤNG PHẬT KHÁNH ÐẢN (I)
(Rằm tháng tư)

Ðệ tử hôm nay,
Gặp ngày Khánh đản,
Một dạ vui mừng,
Cúi đầu đảnh lễ
Thập phương Tam thế,
Ðiều Ngự Như Lai,
Cùng Thánh, Hiền, Tăng.
Chúng con cùng pháp giới chúng sanh.
Bởi thiếu nhơn lành,
Thảy đều sa đọa;
Tham sân chấp ngã,
Quên hẳn đường về,
Tình ái si mê,
Tù trong lục đạo,
Trăm dây phiền não,
Nghiệp báo không cùng,
Nay nhờ Phật Tổ Năng Nhân,
Dủ lòng lân mẫn,
Không nỡ sinh linh thiếu phước,
Nặng kiếp luân hồi,
Ðêm dài tăm tối,
Ðuốc tuệ rạng soi.
Nguyện cứu muôn loài,
Pháp dùng phương tiện.
Ta bà thị hiện.
Thích chủng thọ sinh.
Thánh Ma Gia mộng ứng điềm lành,
Vua Tịnh Phạn phước sinh con thảo.
Ba mươi hai tướng tốt,
Vừa mười chín tuổi xuân,
Lòng từ ái cực thuần,
Chí xuất trần quá mạnh.
Ngai vàng quyết tránh,
Tìm lối xuất gia,
Sáu năm khổ hạnh rừng già,
Bảy thất nghiêm tinh thiền tọa.
Chứng thành đạo quả,
Hàng phục ma binh,
Ba cõi đều dậy tiếng hoan nghênh,
Muôn vật thảy nhờ ơn tế độ.
Chúng con nguyền,
Dứt bỏ dục tình ngoan cố,
Học đòi đức tánh quang minh.
Cúi xin Phật Tổ giám thành,Từ bi gia hộ.
Chúng con cùng pháp giới chúng sanh, Chóng thành đạo cả.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.(30 lần)
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.(3 lần)
Nam mô Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần)
Nam mô Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.(3 lần)
Nam mô Ðạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)

– Bài in trong “Kinh Nhựt Tụng”. Sen vàng xuất bản – Thành Hội Phật giáo TP. HCM tái bản 1994.
– Ðối chiếu trong “Nghi thức tụng niêm” chùa Xá Lợi Thành Hội Phật Giáo TP. HCM ấn hành 1993.


BÀI TỤNG NGÀY PHẬT ÐẢN (II)

Chúng con cung kính nghe rằng:
Nhớ lại thuở xa xưa,
Ðấng đại bi cứu thế.
Ðức Bồ-tát Thiện Huệ,
Bổ xứ tại Ta bà
Từ cõi trời Suất Ða,
Quán nhân duyên thời tiết.
Tịnh Phạn Vương cung khuyết,
Ứng mộng bà Ma Gia.
Cưỡi voi trắng sáu ngà,
Mang Thánh thai Bồ-tát.
Trong vườn hoa thơm ngát,
Một buổi sáng tinh sương,
Hoàng hậu đi dạo vườn,
Bỗng hạ sanh Thái tử.
Tin lan truyền khắp xứ,
Rằng Hoàng hậu sanh con,
Mừng vui cả nước non,
Hân hoan cùng vũ trụ.
Hàng Thiên Long ca vũ,
Các tầng trời rải bông,
Tắm thân có nước chín rồng,
Ðỡ gót có hoa bảy đóa.
ƯÙng thân mở đường giáo hóa,
Linh tích báo việc độ sanh,
Ít có mộng đẹp điềm lành,
Chẳng không tình thương đạo đức.
Trong ngoài thế gian đệ nhứt,
Trên dưới trời đất độc tôn!
Từ đó: cỏ cây chờ thánh gọi hồn,
Người vật đợi thầy truyền đạo.
Nhơn gian có thêm tôn giáo,
Thiên hạ không thiếu Thánh Hiền,
Kiếp sống giảm bớt não phiền,
Cuộc đời tăng thêm lợi lạc.
Phật Ðản hôm nay khai mạc,
Trăng tròn mùa Hạ tháng tư,
Hương thơm phụng hiến một lư,
Hoa quý cúng dường mấy phẩm.
Trước điện cúi đầu suy ngẫm,
Công ơn giáo hoùa cao dầy,
Dưới tọa ngửa mặt tỏ bày,
Hạnh nguyện tín tâm kiên cố.
Chớ tạo ác duyên đau khổ,
Nên xây thiện nghiệp an vui,
Gập ghềnh đường thánh không lui,
Tăm tối ngõ phàm chờ đợi.
Việc làm: Tự tha lưỡng lợi,
Ý nghĩ: Mê ngộ phân minh,
Thương người giúp vật như mình,
Trọng mạng quý thân của chúng.
Thực hiện từ bi diệu dụng,
Trau giồi trí tuệ thần thông,
Ðạo nghiệp mong thuở thành công,
Phước duyên đợi ngày mỹ mãn.
Hôm nay đón mừng Phật Ðản,
Thành tâm tán tụng hồng danh,
Giờ này rước lễ Giáng sanh,
Cung kính quan chiêm bảo tượng.
Vị Thánh muôn đời vô thượng,
Bậc Thầy ba cõi tối cao,
Giáng thần vằng vặc bóng sao,
Hạ sanh huy hoàng mặt nhật.
Chúng con cùng tất cả chúng sinh:
Sống kiếp hậu sinh thiếu đức,
Sanh đời mạt pháp ít duyên,
Rất may gặp đường Từ thuyền,
Tốt phước đón nhằm Pháp giá.
Mong ơn Ðạo sư giáo hóa,
Thắm nhuần lẽ đạo nhiệm mầu,
Thỏa lòng mấy thuở nguyện cầu,
Vui sống bao đời giải thoát.
Cúi mong Thế Tôn đại giác,
Từ bi tác đại chứng minh.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

-Trích Pháp Sự Khoa Nghi Việt Ngữ,HT Thích Hiển Tu, chùa Xá Lợi ấn hành nội bộ, Sàigòn, 1989