SÁM TIÊU TAI GIẢI HẠN

Con nay dốc hết tâm thành,
Kính lạy đức Phật Xí Thạnh Quang Vương.
Nếu con sắp bị tai ương,
Cúi xin chư Phật đoái thương giải nàn:
La Hầu hay bị tai oan,
Tháng giêng, tháng bảy vô vàn điêu linh.
Con nguyền học đạo sửa mình,
Sân si dứt sạch, Phúc tinh phò trì.
Thổ Tú, Thủy Diệu sầu bi,
Tháng tư, Tháng tám thiếu gì nhiễu nhương.
Cúi xin Phật Tổ xót thương,
Giúp cho con được gia đường bình yên.
Thái Bạch hết sạch cửa nhà,
Tháng năm tan tác vào ra bực mình.
Khẩn cầu Cửu Diệu Thất Tinh,
Cứu con thoát khỏi điêu linh cửa nhà.
Thái Dương tiền bạc kiếm ra,
Tháng mười, tháng sáu cửa nhà bình an.
Con hằng tâm nguyện vái van,
Cầu cho con được an nhàn thảnh thơi.
Vân Hớn dù có nói chơi,
Tháng hai, tháng tám bị lời thị phi.
Con nguyền học đạo Từ bi,
Nhớ lời Phật dạy, khắc ghi vào lòng.
Kế Ðô gia thất long đong,
Tháng ba, tháng chín, xa chồng xa cha.
Khấn cầu đức Phật Thích Ca,
Quán Âm phò hộ cửa nhà bình yên.
Thái Âm, mười một truân chuyên,
Tháng chín tốt đẹp, của tiền khá ra.
Khuyên người theo chánh bỏ ta,ø
Trau giồi đức hạnh, mới là chân tu.
Mộc Ðức, bổn mạng không xui,
Tháng chạp, phúc lộc, hưởng vui, thanh bình.
Gắng lo bố thí, phóng sinh,
Ðể cho hết thảy gia đình bình an.
Nguyện cho Ðại hạn tiêu tan,
Tiểu hạn hết sạch, an nhàn thảnh thơi.
Nguyện cho con được đời đời,
Hành Bồ Tát đạo, cứu người lầm than.