SÁM THẾ CHÍ
(Sám tụng chư Bồ Tát II)

Ðại Thế Chí thường hay hỷ xả,
Lòng Từ bi thấu cả tam đồ,
Phật tử như có nhiễm ô,
Lỡ lầm có tội đọa vô ba đường.
Ngài liền tới hiển dương Phật pháp,
Khuyên ăn năn cải ác qui chơn,
Hồi đầu hướng thiện nhứt tâm,
Từ bi hỷ xả ân cần độ cho.
Ngài để tâm hằng lo muôn loại,
Vì vô minh vướng phải luân hồi,
Trong vòng nhân quả đời đời,
Ác sa địa ngục, phước thời nhơn thiên.
Bởi vì thuở sanh tiền một kiếp,
Vị hoàng hai tên thiệt Ni Ma,
Vô Tránh Niệm hiệu vua cha,
Ăn ở phước đức cả nhà đều tu.
Nhờ Bảo Hải ngôn từ chơn Thánh,
Khuyên cúng dường lập hạnh Bồ đề,
Ngài nghe như tỉnh giấc mê,
Trước Phật Bảo Tạng đề huề thưa qua.
Nay con quyết lập ra đại nguyện,
Xin chứng minh những chuyện con cầu:
Từ nay vô lượng kiếp sau,
Hành theo thập thiện, mưu hầu độ sanh.
Bồ Tát đạo chuyên hành mãi mãi,
Cốt dắt dìu muôn loại hữu tình,
Tu hành chơn chánh tấn tinh,
Ðều thành Phật quả đinh ninh lời nguyền.
Ðức Bảo Tạng Ngài liền thọ ký:
Cõi trang nghiêm quản trị sau nầy,
Thiện Trụ Trân Bảo Như Lai,
Trải vô lượng kiếp hiệu Ngài như trên.
Hiện bây giờ ở bên Cực lạc,
Cảnh Tây phương đẳng giác thường chầu,
Di Ðà giáo chủ đứng đầu,
Trợ dương chánh pháp ngõ hầu tiếp sanh.
Ngài vẫn sẵn niệm lành độ chúng,
Hễ ai ai trì tụng tu hành,
Tùy duyên hiển hiện ứng danh,
Mê tân dắt khỏi, giác thành đưa lên.
Nam Mô Ðại Lực Ðại Thế Chí Bồ Tát.

– Trích đối chiếu trong hai bản: “Tam Bảo Tôn Kinh” Thích Ca Tự – Gia Ðịnh 1968 và “Kinh Nhựt Tụng ” Chùa Ðại Giác – Sàigon 1974.