SÁM THẬP PHƯƠNG

Mười phương ba đời Phật,
Di Ðà đệ nhứt danh,
Ðộ sanh lên chín phẩm,
Oai đức rộng thinh thinh.
Con nay quy y Phật,
Diệt ba nghiệp mê tình,
Bao nhiêu phần phước đức,
Hồi hướng khắp nhơn sanh.
Nguyện cùng người niệm Phật,
Cảm ứng hiện điềm lành,
Lâm chung thấy cảnh Phật,
Trước mắt hiện đành rành.
Thấy nghe đều tinh tấn,
Cực lạc đặng vãng sinh,
Thấy Phật dứt sanh tử,
Như Phật độ hàm linh.
Trừ vô biên phiền não,
Tu vô lượng pháp lành,
Chúng sanh nguyền tế độ,
Phật đạo thảy viên thành.
Hư không còn có hết,
Bổn nguyện vốn không cùng,
Hữu tình, vô tình khắp,
Trí huệ chứng viên thông.