SÁM THÁI BÌNH
(Cầu nguyện thái bình I)

Gieo mình trước tọa liên đài,
Chí thành đảo cáo bi ai nguyện cầu,
Lòng vì khắp hết năm châu,
Thay cho thiên hạ toàn cầu nhơn dân.
Nguyện mười phương Phật ai lân,
Chín trời tạo hóa thánh thần oai linh,
Ðoái thương ngũ trược chúng sanh,
Cõi trần kiếp sát đao binh tai nàn,
Cùng người ngổ nghịch bạo tàn,
Trái ngang phép nước gây đàng chiến tranh,
Mưu sâu chước độc sẵn dành,
Phá tan bờ cõi cuộc thành thiên công,
Giết người máu chảy thành sông,
Thây trôi mặt biển xương chồng khắp nơi,
Uế oan hơi mịt khắp trời,
Chết thời tàn tệ sống thời chẳng an,
Tới đâu cửa nát nhà tan,
Ðất bằng thành thị, gò hoang lầu đài,
Lẫy lừng đấu trí đua tài,
Của đời chẳng tiếc đồng loài chẳng thương,
Làm cho thiên hạ nhiễu nhương,
Ðón ngăn bốn bể tuyệt đường sanh nhai,
Dân lành giết hại hoài hoài,
Thây che mặt biển nước phai màu hồng,
Xiết bao tai nạn chập chồng,
Dưới sông đã hại trên đồng cũng âu,
Họa gieo khắp hết hoàn cầu,
Tiếng than như sấm hơi sầu như mây,
Oán thay cho đến cỏ cây,
Thảy đều thọ hại chầy ngày thảm thương,
Thấy đời tai nạn phi thường,
Phút liền động niệm cảm thương cho đời.
Lòng thành chúc tụng hôm mai,
Phần hương đảo cáo nguyện mười điều ra:
Một là nguyện đức Di Ðà,
Cầu xin xuống phước an hòa khắp nơi,
Văn minh bình đẳng độ đời,
Dân an lạc nghiệp nơi nơi thái hòa,
Hai là nguyện đức Thích Ca,
Chuyển đời ly loạn hóa ra thái bình,
Mở mang vận thái văn minh,
Vật người thơ thới nhơn tình trung lương,
Ba là nguyện Chuẩn Ðề Vương,
Thần thông dẹp hết chiến trường bốn phương,
Ðộ người ngổ nghịch bạo cường,
Bỏ tà về chánh một đường thiện tâm.
Bốn là nguyện đức Quan Âm,
Ðộ người oán trọng thù thâm thuận hòa,
Ðộ đời tai nạn xảy qua,
Cùng người tật bịnh đều là an thuyên.
Năm là nguyện đức Phổ Hiền,
Ðộ người chấp chánh giữ quyền an dân,
Bốn phương tương ái tương thân,
Ðồng tuân phép nước thảo thân kính nhường.
Sáu là nguyện Ðịa Tạng Vương,
Ðộ người siêu lạc bốn phương đặng về,
Cùng là người thác tư bề,
Hồn linh độ hết đồng về Tây phương.
Bảy là nguyện Tứ Thiên Vương,
Thái bình đem lại như Ðường, Nghiêu xưa.
Bốn mùa thuận tiết gió mưa,
Nhơn phong, vật thụ, trẻ già hân hoan,
Tám là nguyện với Tam Quan,
Khiến người đạo tặc hung hoang về lành,
Bốn phương hải yến hà thanh,
Nhà sanh con thảo nước sanh tôi hiền.
Chín là nguyện đức Hoàng Thiên,
Hộ cho thế giới dứt liền đao binh,
Á Âu như đệ như huynh,
Tương thân tương ái hòa bình giao liên.
Mười là nguyện các Thánh Hiền,
Cầm cân tội phước phân minh chỉ đàng,
Tiêu trừ tất cả tai nàn,
Dứt cơn khói lửa độ an dân lành.
Mười điều phát nguyện chí thành,
Cầu cho bá tánh tu hành thiện duyên,
Tâm thành đảo cáo chư Thiên,
Cầu xin giáng phước xuống miền Nam bang.
Tiêu trừ tất cả tai nàn,
Quan hiền, đức chánh, trị an nước nhà,
Bốn mùa mưa thuận gió hòa,
Dân an quốc thới trẻ già khương ninh,
Trai thời học thuật xảo tinh,
Bá công Bá nghệ văn minh anh hùng,
Gái thời đức hạnh nữ công,
Tài năng mỹ thuật sánh đồng trượng phu,
Người người tâm chánh thân tu,
Hưng nhơn hưng nhượng đức phù minh tân,
Chánh chơn bố đức thi ân,
Lập đời thạnh trị lê dân thái bình,
Rày mừng gặp hội minh tinh,
Nguyện cho thiên hạ khương ninh thọ trường.

– Bài do Tổ Huệ Ðăng chùa Thiên Thai – Bà Rịa trước tác khoảng năm 1930. Trích trong kinh Tam Bảo diễn nghĩa của Tổ đình Thiên Thai ấn hành 1994.
– So với bản in trước của tuyển tập, có sửa chữa lại rất nhiều.