SÁM QUY NGUYỆN

Trầm hương xông ngát điện,
Sen nở Phật hiện thân,
Pháp giới thành thanh tịnh,
Chúng sanh lắng nghiệp trần.
Ðệ tử tâm thành,
Hướng về Tam Bảo,
Phật là thầy chỉ đạo,
Bậc tỉnh thức vẹn toàn.
Tướng tốt đoan trang,
Trí và bi viên mãn,
Pháp là con đường sáng,
Dẫn người thoát cõi mê.
Ðưa con trở về,
Sống cuộc đời tỉnh thức,
Tăng là đoàn thể đẹp,
Cùng đi trên đường vui.
Tu tập giải thoát,
Làm an lạc cuộc đời,
Ðệ tử nương nhờ Tam Bảo,
Trên con đường học đạo.
Biết Tam bảo của tự tâm,
Nguyện xin chuyên cần,
Làm sáng lòng ba viên ngọc quý.
Nguyện theo hơi thở,
Nở nụ cười tươi,
Nguyện học nhìn cuộc đời,
Bằng con mắt quán chiếu.
Nguyện xin tìm hiểu,
Nổi khổ của mọi loài,
Tập từ bi,
Hành hỷ xả,
Sáng cho người thêm niềm vui,
Chiều giúp người bớt khổ.
Ðệ tử nguyện sống,
Cuộc đời thiểu dục,
Nếp sống lành mạnh an hòa,
Cho thân thể kiện khương.
Nguyện rũ bỏ âu lo,
Học tha thứ bao dung,
Cho tâm tư nhẹ nhõm.
Ðệ tử xin nguyện,
Ơn sâu đền báo,
Ơn cha mẹ, ơn thầy,
Ơn bạn bè, chúng sanh.
Nguyện tu học tinh chuyên,
Cho cây bi trí nở hoa,
Mong một ngày kia,
Có khả năng cứu độ mọi loài.
Vượt cả ngoài cõi khổ,
Xin nguyện Phật Pháp Tăng chứng minh.
Gia hộ cho đệ tử chúng con,
Viên thành đại nguyện.