SÁM PHÁT NGUYỆN (I)

Một lòng quy kính,
Phật A Di Ðà,
Thế giới Cực Lạc,
Nguyện lấy hào quang,
Trong sạch soi cho,
Lấy thệ Từ bi,
Mà nhiếp thọ cho,
Con nay chánh niệm,
Niệm hiệu Như Lai,
Vì đạo Bồ đề,
Cầu sinh Tịnh độ.
Phật xưa có thệ:
“Nếu có chúng sinh
Muốn sinh nước ta,
Hết lòng tín nguyện,
Cho đến mười niệm,
Nếu chẳng đặng sinh
Chẳng thành Chánh Giác”.
Do vì nhân duyên,
Niệm hiệu Phật nầy,
Ðược vào trong bể,
Ðại thệ Như Lai,
Nhờ sức Từ bi,
Các tội tiêu diệt,
Căn lành tăng trưởng.
Khi mạng gần chung,
Biết trước giờ chết,
Thân không bệnh khổ,
Tâm không tham luyến,
Ý không điên đảo,
Như vào thiền định.
Phật và Thánh chúng,
Tay nâng kim đài,
Cùng đến tiếp dẫn,
Trong khoảng một niệm,
Sinh về Cực Lạc,
Sen nở thấy Phật,
Liền nghe Phật thừa,
Chóng mở Phật tuệ,
Khắp độ chúng sinh,
Trọn Bồ đề nguyện.
Chúng sinh không số lượng,
Thệ nguyện đều độ khắp.
Phiền não không cùng tận,
Thệ nguyện đều dứt sạch.
Pháp môn không kể xiết,
Thệ nguyện đều tu học.
Phật đạo không gì hơn,
Thệ nguyện được viên thành.

– Trích xuất từ “Nghi thức Tụng Niệm”, Chùa Xá Lợi – Thành Hội Phật Giáo TPHCM ấn hành 1994.


SÁM PHÁT NGUYỆN QUY Y TAM BẢO
(Sám phát nguyện II)

Ðệ tử hôm nay quỳ trước điện,
Chí tâm đảnh lễ đấng Từ Tôn,
Ðã bao phen sanh tử dập dồn,
Trôi lăn mãi trong vòng lục đạo,
Thế Tôn đã đinh ninh di giáo,
Mà con còn đắm đuối mê say,
Mắt ưa xem huyễn cảnh hằng ngày,
Tai thích tiếng mật đường dua nịnh,
Mũi quen ngửi mùi thơm bất tịnh,
Lưỡi dệt thêu lắm chuyện gay go,
Thân ham dùng gấm vóc sa sô,
Ý mơ tưởng bao la vũ trụ,
Bởi lục dục lòng tham không đủ,
Lấp che mờ trí tuệ từ lâu,
Hôm nay con giác ngộ hồi đầu,
Xin sám hối phơi bày tỏ rõ,
Nguyện tội ác từ nay lìa bỏ,
Chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê,
Trước đài sen thành kính hướng về,
Tịnh tâm ý quy y Tam Bảo,
Phật giới cấm chuyên trì chu đáo,
Dứt tận cùng cội rễ vô minh,
Chí phàm phu tự lực khó thành,
Cầu đức Phật từ bi gia hộ,
Dầu phải chịu muôn ngàn gian khổ,
Con dốc lòng vì đạo hy sinh,
Nương từ quang tìm đến bảo thành,
Ðặng tự giác giác tha viên mãn.

– Trích xuất từ “Kinh Nhựt Tụng ” Chùa Ðại Giác ấn hành 1974 và ‘Tuyển Tập các bài sám ” bản in lụa – Các ban hộ niệm ấn hành 1989.
– Bản đánh máy trong nghi thức tụng niệm của Chùa Già Lam – Gia Ðịnh 1981.


SÁM PHÁT NGUYỆN
(Sám phát nguyện III)

Chúng đệ tử hết lòng phát nguyện,
Nguyện tu theo hạnh thiện tịnh nhơn,
Dứt hết ba nghiệp ác nhơn,
Bao nhiêu thiện nghiệp sanh lần lớn lên,
Lòng cầu nguyện trang nghiêm thanh tịnh,
Phước trí sanh quyết định hiện tiền,
Nguyện Di Ðà Phật cha hiền,
Quan Âm, Thế Chí ái liên nhiếp lời,
Thương con trẻ hiện thời tướng tốt,
Phóng hào quang sáng suốt sạch trong,
Thân tôi được chiếu suốt thông,
Dứt rồi ba chướng sạch trong căn trần,
Lòng cầu muốn hằng tu tịnh hạnh,
Mong thân tâm đức Thánh thấm nhuần,
Căn lành Tịnh độ giữ thuần,
Chăm lòng niệm niệm chừng chừng không quên,
Trong những giấc thùy miên mộng mị,
Nguyện cho thường được thấy Tây thiên,
Ðủ điều tốt đẹp trang nghiêm,
Vui ưng trong dạ, phỉ nguyền ước mong,
Càng hăng hái sanh lòng tinh tấn,
Nguyện đến khi xả tận báo thân,
Giờ đà biết trước tỏ phân,
Chướng duyên dứt sạch chẳng ngần ngại chi,
Trí huệ sáng, niệm thì tăng trưởng,
Không bịnh đau, hết vướng khổ phiền,
Lòng không vọng tưởng đảo điên,
Di Ðà Phật hiện nghiểm nhiên sáng lòa,
Theo bảo ngự hà sa Bồ Tát,
Mắt trông ra khoái lạc vui mừng,
Chỉ trong khoảnh khắc có chừng,
Tức thời thoát được khỏi vòng trầm luân,
Sanh về cõi muôn phần sung sướng,
Về đến nơi tự tướng thấy liền,
Mình sanh ngồi ở hoa sen,
Hoa khai mong được Phật truyền thọ cho,
Ðược thọ ký rồi lo nguyện cũ.
Ðem thân nầy tự tại hóa phân,
Khắp trong cõi Phật vi trần,
Thuận cơ các giống, tùy căn mỗi loài.
Mở phương tiện làm hoài lợi lạc,
Ích nhiêu nhiêu, Phật sát vô biên,
Chúng sanh nhiều đến ức thiên,
Thảy đều mở rộng tâm nguyên Bồ đề,
Rồi rảnh khổ trọn bề thư thả,
Chốn bể trần thảy cả bước qua,
Ði về cõi Phật Di Ðà,
Là nơi Cực lạc vô ra thanh nhàn,
Giữ một hạnh nguyện hằng như vậy,
Niệm niệm hoài, giải đãi được đâu,
Ngày nay mãi đến đời sau,
Luôn luôn một niệm trước sau không ngừng,
Con thề quyết đem thân trải khắp,
Dứt nghiệp duyên tu tập tinh cần,
Lại đem lòng miệng kính dâng,
Chuyên làm Phật sự để hằng độ sanh.

– Trích “Kinh Di Ðà Nghĩa và 36 bài sám hay” Thích Thiện Tâm- Sađéc 1961.


SÁM HỒI ÐẦU
(Sám phát nguyện IV)

Cúi đầu làm lễ Chí Tôn,
Quì trước Phật điện thần hôn mỗi ngày,
Chúng con xin chút tỏ bày,
Nguyện làm Phật tử đời này tu thân,
Khắp trong sáu thú xoay vần,
Luân hồi mãi mãi nhiều lần khốn thay,
Con nay quyết chí tìm thầy,
Tầm phương giải thoát buổi này đặng an,
Tây phương Phật phóng hào quang,
Chứng minh đệ tử ba ngàn đại thiên,
Tinh thần một đấng thiêng liêng,
Vì chúng ngũ trược liên miên cõi trần,
Sanh sanh tử tử mấy lần,
Quyết lòng theo Phật phải cần sửa sang.
Tam qui ngũ giới rõ ràng,
Sa di thập giới buộc ràng cho tinh,
Cầu xin Phật Tổ chứng minh,
Ngưỡng trên lượng cả cúi xin hộ trì,
Lòng an thành thật chỉ qui,
Quyết về Cực lạc liên trì tịnh bang.
Thân người vì khổ buộc ràng,
Sanh lão bịnh tử mơ màng chiêm bao,
Hy sinh nhứt thiết sang giàu,
Náu nương Phật pháp đặng vào phẩm cao,
Cuộc đời nhiều nổi lao đao,
Nếu lầm hoàn cảnh càng đau tấc lòng,
Sanh không hề tử dã không,
Gian tâm xâu xé lòng mong sống đời,
Có khi vật đổi sao dời,
Ngọc vàng châu báu để đời người sau,
Ai ơi thức tỉnh cho mau,
Kíp mong giải thoát khỏi vào trầm luân.
Phù sanh lắm nổi gian truân,
Có thân phải lụy vì chưng sắc tài,
Từ đây kinh kệ hôm mai,
Dứt lòng phiền não dồi mài thân tâm,
Cầu xin hiểu lý thậm thâm,
Pháp môn vô lượng khó lầm sai ngoa,
Chúng con ngưỡng vọng Thích Ca,
Cha lành ba cõi Ta bà độ sinh,
Cầu xin tế độ viên thành,
Thuyền từ bửu phiệt tu hành đặng lên.
Ngưỡng nhờ lượng thánh ơn trên,
Quần sanh thống khổ sanh nên đạo mầu,
Con nay hết dạ khẩn cầu,
Di Ðà tiếp dẫn ngõ hầu siêu thăng.
Từ nay kíp phải ăn năn,
Tội đời vô thỉ cũng hằng đặng tiêu,
Sen vàng chín phẩm tiêu diêu,
Bảo y ngọc thực mỹ miều thiếu chi.
Sanh linh từ dục hành vi,
Chiến tranh tràn sát thây thi ngất trời,
Tham sân ích kỷ suốt đời,
Gây nên thảm họa thây phơi dinh hoàn,
Cực điểm thống khổ lầm than,
Vì chưng ngũ trược cưu mang tấc lòng.
Hy vọng thế giới tây đông,
Tu nhơn tích đức hầu mong thái bình,
Cầu cho nhơn loại an ninh,
Nghiêu thiên Thuấn nhựt thái hòa vạn an.
Ta bà Tịnh độ nhứt bang,
Nhơn sanh hạnh phúc hoàn toàn hưởng chung,
Tinh thần vật chất thung dung,
Thoát ra khổ hải đặng vào Lạc bang,
Chúng con chúc nguyện ít hàng,
Cầu cho toàn thể Tây phương mau về.

– Trích từ “Tam Bảo Tôn Kinh” (sđd) đối chiếu sửa chữa lại qua “Liên Hoàn Sám Nguyện” và kinh Nhựt Tụng chùa Ðại Giác (sđd).
– Có tên tựa khác là Sám cúi đầu (Tam Bảo Tôn Kinh).


SÁM TỊNH ÐỘ
(Sám phát nguyện IV)

Qui mạng lễ Từ Tôn ba cõi,
Thệ làm Tăng độ giới hữu hình,
Chúng con nay kính bày trình,
Trải bao nhiêu kiếp chịu mình trầm luân.
Bởi tham dục và sân, si ái,
Do vô minh vọng khởi tưởng mơ,
Lâm vào địa ngục tam đồ,
Kết xoay thân thuộc chắc bồ oan gia.
Lòng chưa tín chưa nghe Phật pháp,
Thánh Tăng và trí thức khó gần,
Mẹ cha sư trưởng trọng ân,
Sanh thành dưỡng dục dạy răn nên người.
Ơn dưỡng dục, còn thì chưa đáp,
Mang ơn sâu thế phát qui y,
Từ bi thọ được thân nay,
Thân tâm nhuần gội ơn dầy biết bao.
Nay xét lại hồi nào vô thỉ,
Gốc tội dầy tự ấy tạo ra,
Trước ngôi Ðại giác ba toà,
Con nay rũ sạch hết mà trần duyên.
Cầu tâm địa hốt nhiên khai phát,
Ðược phước may, gặp Phật pháp môn,
Minh sư gặp được sớm hơn,
Khai thông trí huệ, chướng hôn sạch liền.
Con chí quyết tham thiền học đạo,
Dùng giới hạnh, nhuận báo sắc thân,
Mai chiều công khóa rõ phân,
Thân tâm chuyên chú trầm luân dứt lìa.
Ðời sau ra những khi sanh lại,
Mỗi kiếp đều nguyện phải làm người,
Hoặc làm Tăng lữ mà thôi,
Diễn bày mở nói khắp nơi Ðại thừa.
Trong khổ hải thuyền từ quyết chống,
Nguyện vớt lên hết giống hàm linh,
Bao nhiêu các loại hữu tình,
Con nguyện độ hết đồng sanh đồng về.
Về Lạc quốc cực kỳ sung sướng,
Chốn bảo trì liên thượng hóa sanh,
Ðến nơi bất thối tựu thành,
Phật ân đền đáp mới đành dạ con.
Nguyện độ hết đến ngôi chánh giác,
Chủng trí đồng chứng đắc hoàn toàn,
Chúng sanh còn hãy chang chang,
Nguyện con còn hãy chưa hoàn chưa xong.

– Trích “Kinh Di Ðà nghĩa và 36 bài sám hay”. Sa môn Thích Thiện Tâm – Sa đéc 1961.


SÁM PHỤNG HÀNH PHẬT SỰ
(Sám phát nguyện 6)

Cúi đầu trước mười phương chư Phật,
Chúng con nguyền chân thật kính tin,
Phát lời thệ nguyện độ sinh,
Y theo giáo pháp luật kinh dạy bày.
Chúng con chút duyên may buổi trước,
Nay dự vào ơn phước Phật gia,
Cúng dường thừa sự Thích Ca,
Bổn sư Từ phụ đức cha trọn lành.
Ðã nhiều kiếp hy sinh hóa đạo,
Ðem phép mầu chỉ giáo quần sanh,
Dứt niềm nhân nghĩa đua tranh,
Thẳng đường Bát chánh lên thành Chân như.
Trên nẻo ấy minh sư dắt dẫn,
Tránh khỏi vòng lận đận đắn đo,
Mặc dầu đường lối cam go,
Phụng hành Phật sự phước to ngại gì.
Miễn trừ sạch sân si nghiệp chướng,
Xa khỏi điều tứ tướng đắm mê,
Sen vàng cảnh Phật đẹp xuê,
Hào quang tỏa sáng đường về lẹ thay!
Chúng con nguyện từ nay sám hối,
Ác nghiệp đành thay đổi duyên may,
Rửa lòng trần cấu đắng cay,
Mùi hương Phật sự thơm bay ngạt ngào.
Ðồng cất tiếng vang cao kính tụng,
Khắp nguyện cho dân chúng an nhàn,
Phước lành ban rải nhân gian,
Niệm lành tràng nhảy muôn ngàn thiện duyên.
Ðồng một nguyện vui miền phước địa,
Ðồng một lòng về phía chánh nhơn,
Ðạo tràng dựng lập không sờn,
Tô bồi Phật sự lòng đơn nhiệt thành.
Tiếng đây đó nào sanh thối khiếp,
Chỉ một bề thâu nhiếp vọng tâm,
Quay về cảnh giới thậm thâm,
Rõ đường chánh giác u trầm thoát ly.
Lòng thành Phật chứng tri hộ niệm,
Chúng con nguyện thúc liễm cùng nhau,
Nẻo lành nhẹ bước mau mau,
Cõi lành về đến trước sau một đoàn.
Kìa thiên thượng nhân gian qua lại,
Giống Bồ-đề gieo rải sum suê,
Liên đài Phật rước con về,
Chúng sinh hết nghiệp, đề huề vui theo.

-Trích Tam Bảo Tôn Kinh, Thích Ca Tự xb, Sài Gòn, 1974


SÁM KHẤN NGUYỆN
(Sám phát nguyện VII)

Kính lạy mười phương Phật,
Kính lạy mười phương Pháp,
Kính lạy mười phương Tăng,
Xin chứng giám lòng con,
Với tất cả tâm thành,
Dâng lên lời khấn nguyện.
Xin cho con mãi mãi,
Lòng tôn kính vô biên,
Hơn núi biển mênh mông,
Dâng lên mười phương Phật.
Xin cho con mãi mãi,
Lòng thương yêu không cùng,
Trải thế giới tam thiên,
Ðến chúng sanh vô tận.
Xin cho khắp muôn loài,
Sống yên lành bên nhau,
Không ganh ghét oán thù,
Không chiến tranh giết chóc.
Xin cho kẻ bất thiện,
Biết tin có luân hồi,
Có nghiệp báo trả vay,
Ðể hồi đầu hướng thiện.
Xin kẻ mù được sáng,
Kẻ điếc lại được nghe,
Kẻ nghèo được ấm no,
Kẻ ốm đau bình phục.
Xin cho loài cầm thú,
Thoát được nghiệp ngu si,
Tái sinh vào cõi người,
Biết tu theo Phật pháp.
Các vong linh vất vưởng,
Trong cõi giới u huyền,
Thoát nghiệp đói triền miên,
Quy y và siêu thoát.
Xin cho nơi đia ngục,
Chúng sinh đang đọa đài,
Khởi được tâm từ bi,
Ðể xa lìa cảnh khổ.
Cúi xin mười phương Phật,
Chư Bồ tát Thánh hiền,
Ðem chánh pháp thiêng liêng,
Sáng soi nghìn theá giới.
Cho chúng con mãi mãi,
Dù sinh về nơi đâu,
Ðều gặp pháp nhiệm mầu,
Ðể nương theo tu tập.
Cho con biết khiêm hạ,
Biết tôn trọng mọi người,
Tự thấy mình nhỏ thôi,
Việc tu còn kém cỏi.
Cho tay con rộng mở,
Biết san sẻ cúng dường,
Biết giúp đỡ yêu thương,
Ðến những người khốn khó.
Xin cho con bình thản,
Trước nghịch cảnh cuộc đời,
Dù bị mắng bằng lời,
Hay bằng điều mưu hại.
Xin tâm con sung sướng,
Khi thấy người thành công,
Hoặc gây tạo phước lành,
Như chính con làm được.
Cho con biết im lặng,
Không nói lỗi của người,
Chỉ lặng lẽ dùng lời,
Cầu cho người hết lỗi.
Xin vòng dây tham ái,
Rời khỏi cuộc đời con,
Ðể cho trái tim con,
Biết yêu thương tất cả.
Cúi laïy mười phương Phật,
Ðau khổ đã nhiều rồi,
Vô lượng kiếp luân hồi,
Ðắng cay và mỏi mệt.
Nay con dâng lời nguyện,
Giải thoát, quyết tìm về,
Giác ngộ, quyết lìa mê,
Ðộ sinh dền ơn Phật.
Xin cho con giữ vững,
Ðược chí nguyện tu hành,
Không một phút buông lơi,
Không một giờ xao lãng.
Xin vẹn toàn giới hạnh,
Với thiền định lắng sâu,
Với trí tuệ nhiệm mầu,
Xóa tan dần chấp ngã.
Xin cho con tỉnh táo,
Không kiêu mạn tự hào,
Dù tu tiến đến đâu,
Vẫn tự tìm chỗ dở.
Nguyện cho con đi mãi,
Không dừng lại giữa đường,
Ðến tuyệt đối vô biên,
Tâm đồng tâm chư Phật.
Rồi trong muôn vạn nẻo,
Cửa sinh tử luân hồi,
Com mãi mãi không thôi,
Ðộ sinh không ngừng nghỉ.
Cúi lạy mười phương Phật,
Xin chứng giám lòng con,
Lời khấn nguyện sắt son,
Dâng lên ngôi Tam bảo.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

– Nguyên tựa là “Lời Khấn Nguyện”. Chưa rõ tác giả, sưu tập từ bản in phổ biến nội bộ, tìm thấy ở Quan Âm Các- chùa Xá Lợi, Sài Gòn, 2000


VĂN PHÁT NGUYỆN THỌ TRÌ NGŨ GIỚI
(Sám phát nguyện 7)

Nay đệ tử thành tâm lập nguyện,
Giữ năm điều chánh thiện tu thân.
1
Một là tuân giới Sát tồn nhân,
Không giết hại vật nhơn sanh mạng,
Noi gương Phật từ bi vô hạn,
Thương mọi loài, nguyện quảng độ sanh.
Lòng trống không ác độc trừ thanh,
Niệm niệm giữ háo sanh chớ lãng,
Xét loài vật với người đồng mạng,
Vốn sanh nơi bình đẳng nguyên căn.
Muôn vật đều tự có đạo hằng,
Bẩm linh tánh siêu thăng tiến hóa,
Luật nhơn quả chỉ rành phước họa,
Cuộc oan gia vay trả định phân.
Nguyện chẳng vì khẩu phúc lợi thân,
Mà tạo nghiệp tổn nhơn hại vật,
Thân, khẩu, ý tịnh thanh như Phật,
Rải lòng thương tế vật lợi nhơn.
Baèng sát sanh đánh đập hành thân,
Nghe, thấy, giết, lòng mừng đồng tội,
Ý nghiệp báo, mạng đền không chối,
Lộn kiếp sanh sừng đội lông mang.
2
Hai là tuân Thâu đạo điều răn,
Tâm giữ Nghĩa công bằng đức cả,
Chừa trộm cắp của người thiên hạ,
Thấy vật xinh chẳng dạ tham gian.
Của mười phương Tam bảo đạo tràng,
Nguyền chẳng dám đoạt sang giấu cất,
Dốc tu niệm gìn lòng ngay thật,
Một mảy lông sai thất không làm.
Chữ thanh liêm công chánh thươøng tham,
Bỏ lòng dục, mới kham học đạo,
Noi Tiên Phật thanh bần gương báu,
Tránh của tiền loạn náo tâm đơn.
Ý khẩu thân thanh tịnh qui chơn,
Trừ vọng thức, lục trần chẳng nhiễm,
Cầu chư Phật Bồ-đề chỉ điểm,
Nguyện thân tâm thúc liễm tu hành.
Cuộc sang giàu dạ chẳng mến tranh,
Diệt phàm tục, siêu sanh Tịnh độ,
Lòng tham dục ấy là gốc khổ,
Nay quyết chừa, lánh chỗ trầm luân.
3
Ba là tuân Dâm giới ân cần,
Tâm giữ Lễ, dục căn giải tuyệt,
Nguyện tu niệm trau mình tinh khiết,
Laùnh tà dâm hao kiệt khí tinh.
Tổn mạng thân bịnh hoạn phát sanh,
Trí huệ phải tán khuynh suy bại,
Trong Tăng chúng nữ nam hạnh giới,
Giữ biệt phân, chừa cải dâm tà.
Việc thấy nghe phi lễ lánh xa,
Ðiều dâm loạn bỏ qua đừng nói,
Thân trong sạch, tránh đường tội lỗi,
Dưỡng tinh thần vun nối huệ căn.
Ý sạch trong, tánh dục chế dằn,
Tu phạm hạnh, thường tăng Phật huệ,
Niệm niệm gắng tồn chơn giác thể,
Noi Phật Tiên nghĩa lễ chẳng lơi.
Nay nguyện gìn thanh tịnh trọn đời,
Xuất tam giới, thoát nơi khổ hải,
Cầu chư Phật dâm tà hóa giải,
Ðặng vào nơi tịnh giới tu thân.
4
Bốn giữ điều Vọng ngữ giới chơn,
Gìn Tín nguyện, tâm đơn thành thật,
Chừa nói dối làm điều sai thất,
Lường gạt người, mê hoặc thiên lương.
Lời xảo gian, trở tráo vô thường,
Gây nghiệp ác, họa vương khốn khổ,
Trong Tăng lữ bạn bè lễ độ,
Tin cậy nhau tại chỗ chơn thành.
Việc nói sai, đời để nhơ danh,
Chúng khi thị, chịu đành nhục nhã,
Người thất tín bày mưu giả trá,
Heát ai tin, thiên hạ tránh xa.
Nguyện tu hành, chơn chất thật thà,
Lòng chẳng dám sai ngoa dối giả,
Giữ tín đức trọn thành tấc dạ,
Học đạo chơn, kháng phá hồng trần.
Vun Bồ-đề chánh giác Pháp thân,
Theo Tiên Phật, hưởng phần Cực lạc,
Bằng chuốc việc ngụy tà gian ác,
Sanh não phiền, đọa lạc âm ty.
5
Năm nguyện trừ Nha phiến, tửu đi,
Tồn Trí tánh quang huy hành đạo,
Hút nha phiến, thân gầy tâm táo,
Thịt rượu vào, tánh bạo mê si.
Sanh gian tham hung ác lỗi nghì,
Gây tai họa thị phi, oan nghiệt,
Trong chất rượu chứa men độc nhiệt,
Nha phiến đầy suy liệt vi trùng.
Hai món này nhiễm vươùng thân trung,
Hư tánh mạng, tiêu công đức nghiệp,
Người suy nhược, tinh thần khủng khiếp,
Loạn trí tâm, khó tiếp đạo căn.
Nay tu hành nương Phật Pháp Tăng,
Các độc ấy quyết hằng dứt bỏ,
Tâm Bát nhã thường gìn kiên cố,
Thân Bồ-đề bồi bổ hôm mai.
Chỗ vui chơi nguyện chẳng vãng lai,
Thân, khẩu, ý, mắt, tai, mũi sạch,
Noi Phật Thánh, trí tu thanh bạch,
Bằng loạn mê, khổ ách đành mang.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật .

-Trích Thiền Môn Nhựt Tụng, HT. Minh Trực, Phật Bửu Tư xb, Sàigòn, 1992


SÁM AN CƯ
(Sám Phát nguyện 8)

Cúi đầu lễ Phật mười phương
Chứng minh đệ tử lệ thường an cư
Trong mùa hạ, lạp trừ tu dưỡng
Tuổi đạo thành, thọ hưởng phước mầu
Ðèn thiền, đuốc huệ tỏ sâu
Gắng công tác Phật, ngày lâu sẽ nhuần
Dầu khổ nhọc gian truân bao độ
Ấy duyên lành chẳng hổ tâm can
Cao xa cõi Thánh muôn ngàn
Nhứt tâm bờ giác một đàng thẳng sang
Chúng con nguyện thuận an chơn tánh
Vượt sông mê xa lánh lưới tà
Ưu Ðàm hoa báu nở ra
Tỏa thơm hương giới gần xa đượm mùi
Mùa kiết hạ cùng vui tu học
Tứ phương Tăng trí dốc giồi trau
Tụng kinh niệm Phật làu làu
Chuông chiều mõ sớm dạt dào thiền môn
Hạnh tinh tấn như son in thắm
Ðức nhẫn hòa như tấm gương vàng
Nguyện làm nhân tốt Tăng đoàn
Nguyện tròn sứ mạng của hàng xuất gia
Dứt thân ra khỏi Ta bà
Thoát ly sanh tử ngự tòa pháp vương
Hằng năm mùa Hạ về nương
Lục hòa, lục độ, con đường thậm thâm
Ấy mùa Phật tử thành tâm
Cúng dường Tăng chúng gieo mầm phước duyên
Tu trai, học đạo, khẩn nguyền
Báo ân cha mẹ bình yên tuổi già
Bao nhiêu công đức có ra
Ðều do Hạ lạp tăng gia tháng ngày
Mong nhờ Phật độ hôm mai
Ðồng tròn giống trí, liên đài bước sang.

– Trích soạn lại theo bài “Sám mùa hạ” của Sa môn Thích Thiện Huê chùa Ðại Giác ấn hành Sàigòn 1974.


SÁM PHỔ HIỀN THẬP NGUYỆN
(Sám Phát nguyện 9)

Chúng con thành kính hướng về
Phổ Hiền hạnh nguyện lời thề sắt son
Tu hành tùy thuận vuông tròn.
Mười điều nguyện lớn chẳng mòn chẳng phai.
– Một là kính lễ Như Lai
Từ bi đức cả trên đài liên hoa
Hai là xưng tán Phật Ðà
Viên dung phước trí hằng sa chơn thường
Ba là rộng khắp cúng dường
Khắp trong pháp giới mười phương đạo tràng
Bốn là sám hối nghiệp mang
Sớm tiêu tội chướng trái ngang cuộc đời
Năm là vui thuận ngập lời
Bao nhiêu công đức con thời hiến dâng
Sáu là thỉnh chuyển pháp luân
Làm cho ba cõi ly trần tiến tu
Bảy cầu Phật ở Diêm phù
Dạy cho đệ tử công phu viên thành
Tám là theo Phật nghe kinh
Làu thông giáo điển độ mình thoát mê
Chín hằng thuận chẳng dám chê
Mọi điều sanh chúng đề huề làm nên
Mười là hồi hướng chớ quên
Cầu cho bá tánh đồng lên Bảo tòa
Mười điều đại nguyện phát ra
Nguyện về cực lạc nguyện xa luân hồi
Phổ Hiền đại nguyện phát rồi
Trước ngôi Tam Bảo trọn đời khắc ghi
Trau dồi hạnh nguyện từ bi
Cho toàn quả phúc liên trì nên danh.

– Bài do Chiêu Ðề soạn – Xá Lợi TPHCM 1997.


SÁM VĂN PHỔ HIỀN ÐẠI NGUYỆN
(Sám phát nguyện 10)

Con nay phát nguyện lòng thiền
Chẳng cầu quả báo Nhơn, Thiên, phước dày
Thinh Văn, Duyên Giác cả hai
Quyền thừa Bồ Tát quả rày chẳng mong
Duy nương tối thượng Phật tông
Bồ đề tâm phát, gắng công tu hành
Nguyền trong pháp giới chúng sanh
Vô thượng, Chánh đẳng, giác minh tánh thành
Chư Phật các cõi xưng danh
Thường trụ tại thế, háo sanh độ đời
Từ bi tưởng kẻ lưng vơi
Cứu con lầm lạc khỏi nơi đọa đày
Các tội kiếp trước kiếp này
Từ đời vô thỉ con gây tới rày
Hoặc xui người tạo ác tai
Thấy người làm việc quấy sai mà mừng
Các vật của cải mười phương
Thuộc trong chùa tháp, hoặc hàng chư Tăng
Tự mình trộm cắp lấy ngang
Hoặc là xui kẻ đoạt sang mà mừng
Năm điều tội phạt không ngừng
Tự mình lầm lạc lẫy lừng tạo ra
Hoặc xui kẻ ác mê tà
Làm điều tội ấy mà ta vui mừng
Mười điều tội ác mình làm
Hoặc xui, hoặc thấy người làm mà vui
Các tội phạm thấy rõ rồi
Hoặc trong bóng tối dễ duôi dạn làm
Ðáng sa vào chốn khổ thâm
Ðịa ngục ngã quỉ hoặc nhầm súc sanh
Hoặc là biên giới dã man
Hoặc là các chỗ thấp hèn trược dơ
Các tội chướng ấy nguyện trừ
Thảy đều sám hối kể từ hôm nay
Nguyện cầu chư Phật chứng ngay
Từ bi tưởng kẻ lạc loài muội mê
Phật tiền đệ tử xin thề:
Trước sau các kiếp, hoặc về kiếp ni
Từng làm bố thí tế nguy
Hoặc là giữ giới tinh vi tịnh hành
Nắm cơm cho loại súc sanh
Các điều làm phước độ sanh hết lòng
Hoặc tu đặng hạnh sạch trong
Hoặc là độ chúng thành công đức thiền
Bồ đề tu đặng cố kiên
Hoặc tu đặng trí diệu viên Phật đà
Căn lành ấy tạo hằng sa
Gom lại hồi hướng, mở mà đạo chơn
Tức là Vô thượng tâm đơn
Chánh đẳng Chánh giác, pháp thường Như Lai
Ba đời chư Phật đạo khai
Hồi hướng công đức, con nay cũng vầy
Các điều tội lỗi đã gây
Thảy đều sám hối, dứt rày tận căn
Cầu Phật hoan hỉ độ an
Thành Vô thượng trí chơn toàn biến khai
Ba đời chư Phật Như Lai
Các công đức lập, cao dày vô cương
Con này một dạ kính nương
Thành tâm đảnh lễ cúng dường niệm xưng
Ba đời chư Phật Thế Tôn
Trụ trong thế giới khắp cùng mười phương
Con nay ba nghiệp tịnh thường
Nhứt tâm đảnh lễ niệm xưng chí thiền
Sức mầu hạnh nguyện Phổ Hiền
Hiện ra khắp cả Phật tiền hiển nhiên
Một thân biến hiện vạn thiên
Nhứt nhứt đảnh lễ vô biên Phật đà
Một trần biến Phật hằng sa
Ở trong Bồ Tát hội mà vô phương
Cùng trong pháp giới khôn lường
Tin rằng chư Phật mười phương đủ đầy
Mỗi vị dùng đủ giọng hay
Diễn cùng Pháp ngữ, biện tài diệu thay
Ngợi khen tận kiếp vị lai
Các công đức Phật quảng khai độ đời
Hoa thơm các sắc tốt tươi
Nhạc ca, tàng lọng, đủ thời thức thơm
Trang nghiêm vật ấy các phần
Con nguyền lễ Phật cúng dâng ân cần
Y phục, các thứ hương trầm
Ðèn, nhang, nhứt nhứt cúng dường Như Lai
Lấy tâm quảng đại trí khai
Hết lòng tin tưởng Như Lai ba đời
Phổ Hiền hạnh nguyện rộng khơi
Nguyền dâng sức ấy khắp thời Như Lai
Các điều ác nghiệp xưa nay
Do nơi ba độc tâm gây dập dồn
Ý, thân, khẩu, tạo tội hung
Con nay sám hối, thảy đồng diệt thanh
Mười phương tất cả chúng sanh
Hữu học, vô học, các Tăng nhị thừa
Cùng chư Bồ Tát Phật thừa
Công đức chư vị, con ưa kính mừng
Mười phương trí huệ Thượng nhơn
Các người mới chứng đạo chơn Bồ đề
Con nay khuyến thỉnh nhứt tề
Pháp luân thường chuyển mọi bề độ sanh
Chư Phật muốn nhập Niết bàn
Con nay một dạ chí thành kính khuyên
Trụ nơi trần kiếp vô biên
Ðộ siêu cả thảy các miền chúng dân
Ngợi khen, lễ bái cúng dâng
Cầu Phật ở thế diễn dương phép lành
Sám hối, tùy hỉ, căn lành
Tấm lòng hồi hướng chúng sanh Phật đà
Nguyện đem công đức ấy ra
Hồi hướng pháp giới bao la Ta bà
Tánh, Tướng, Phật, Pháp, Tăng già
Tam muội, Nhị đế, đặng mà liễu thông
Công đức ấy lớn vô song
Con đều hồi hướng hết lòng chẳng sai
Chúng sanh ba nghiệp lỗi dày
Kiến hoặc, ngã pháp chấp sai tội đầu
Các điều nghiệp chướng ấy sâu
Nguyện đều tiêu diệt hết nào còn dư
Trí tuôn Pháp giới chẳng thôi
Ðộ đều dân chúng tu thời tấn tinh
Cõi không cứu hết hữu tình
Chúng sanh, nghiệp chướng não phiền diệt an
Bốn pháp này rộng khôn ngằn
Nay nguyền hồi hướng, mở mang đạo mầu.
Nam Mô Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát

– Trích “Thiền Môn Nhựt Tụng” – Tổ đình Phật Bửu Thành Hội Phật Giáo TPHCM ấn hành 1992.


SÁM PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH NGHĨA
(Sám phát nguyện 10)

Ðệ tử chúng con….
Hiện là phàm phu sanh tử
Tội chướng sâu nặng
Lăn lộn sáu đường
Nói không hết khổ
Nay gặp tri thức
Ðược nghe danh hiệu
Công đức bổn nguyện
Của Phật A Di Ðà
Một lòng xưng niệm
Cầu được vãng sanh
Xin Phật từ bi
Xót thương tế độ
Mong Phật từ bi
Xót thương cứu vớt
Ðệ tử chúng con
Không hiểu thân Phật
Tốt đẹp thế nào
Quang minh ra sao
Mong Phật thị hiện
Cho con được thấy
Và được chiêm ngưỡng
Quán Âm, Thế Chí
Các vị Bồ Tát
Ơû nơi thế giới
Thanh tịnh trang nghiêm
Cầu Phật cho con
Ðược thấy rõ ràng
A Di Dà Phật
Nguyện khi con thác
Không gì chướng ngại
Ðược Phật A Di Ðà
Cầm hoa đến rước
Quán Âm Bồ Tát
Rưới nước cam lồ
Trên đảnh đầu con
Thế Chí Bồ Tát
Tay bưng đài vàng
Cùng đến rước con
Trong một sát na
Xa lìa đời trược
Lẹ như duỗi tay
Ðã đến liên trì
Sau khi hoa nở
Thấy Phật rõ ràng
Ðược nghe pháp mầu
Dễ dàng mau hiểu
Nghe rồi tỏ ngộ
Pháp nhẫn vô sanh
Không vì an dưỡng
Trở lại Ta bà
Phân thân vô số
Khắp cõi trần sa
Khéo dùng phương tiện
Cứu độ chúng sanh
Thường vào trần lao
Mà làm Phật sự
Xin Phật từ bi
Chứng lời con nguyện
Mong cho ngày sau
Hoàn toàn thành tựu
Mãn nguyện vãng sanh
Ðồng thành Phật đạo.

– Trích “Pháp Môn Tu Tịnh Ðộ” – Chùa Niệm Phật Bình Dương 1970
– Nguyên tác chữ Hán của Ngài Thiện Ðạo Hòa thượng – Trung Quốc


SÁM THẬP ÂN
(Sám phát nguyện 11)

Cúi đầu con nguyện kỉnh cung
Lạy mười phương Phật chúc cùng pháp môn
Một lạy: lễ sám chư Tôn
Ðộ trong tứ chúng Phật môn an nhàn
Hai lạy : cúng dường trai đàn
Cửu huyền thất tổ chứng hàng kim liên
Ba lạy : lễ sám chư Thiên
Nghiệp oan giải hết tội khiên tiêu trừ
Bốn lạy: bạn hữu hòa từ
Trên an dưới thuận giải trừ sân si
Năm lạy : chư Phật từ bi
Ðộ cho bá tánh viễn ly ngục hình
Sáu lạy : luân chuyển tánh tình
Hồi tâm hướng thiện giữ gìn tu thân
Bảy lạy: phụ mẫu thâm ân
Tam niên nhũ bộ khổ thân nhọc nhằn
Tám lạy : ơn Thầy dạy răn
Chỉ đường giải thoát siêu thăng cửu huyền
Chín lạy: chúa thánh tôi hiền
Ngọn rau tấc đất, cơm tiền dưỡng nuôi
Mười lạy : hồi hướng an vui
Nguyện trên chư Phật khiến xui hòa lành
Bỏ tà theo chánh tu hành
Liên đài chứng quả vãng sanh lạc thành
Tây phương tịnh độ hiện rành
Tảo đồng Phật quốc xây đoanh bửu đài.

– Trích “Kinh Nhựt tụng” – Chùa Ðại Giác ấn hành Sàigon 1974.


SÁM 10 ÐIỀU PHÁT NGUYỆN TÂY PHƯƠNG
(Sám phát nguyện 11)

Trước Phật đài con nay sám hối
Phát nguyện này cầu đặng vãng sanh
Nay con gieo chút căn lành
Cần lo giải thoát tu hành tinh chuyên
Nguyện con Tịnh độ hữu duyên
Thấy rõ Cực lạc hiện tiền phóng quang
Một là : tội chướng tiêu tan
Dứt tâm phiền não về đàng quang minh
Hai là : lễ Phật tụng kinh
Chuyên lòng niệm Phật cầu sinh lạc thành
Ba là : bồi đắp căn lành
Sân si dứt hết gieo nhành liên hoa
Bốn là : sám hối Thích Ca
Ðộ con ra khỏi Ta bà về Tây
Năm là : lạy đức Như Lai
Di Ðà thọ ký liên đài nêu danh
Sáu là : con phát chí thành
Cầu cho biết trước vãng sanh ngày về
Bảy là : giữ đạo Bồ đề
Ðặng qua An dưỡng hầu kề lạc bang
Tám là : nguyện dứt nghiệp oan
Kết duyên Tịnh độ sen vàng nở ra
Chín là : nguyện Phật hằng sa
Dắt dìu đệ tử thẳng qua Lạc thành
Mười là phát nguyện vãng sanh
Nguyện con thêm lớn căn lành Tây phương
Chúng con sám hối cúng dường
Nguyện cho bá tánh Tây phương mau về.

– Trích từ “Pháp Môn tu Tịnh Ðộ ” chùa Ðại Giác ấn hành – Sàigòn 1974.


SÁM NGUYỆN QUI Y TAM BẢO
(Sám phát nguyện 12)

Nay đệ tử thành tâm lập nguyện
Tại Phật tiền tinh tiến tu hành
Giữ tam qui chánh pháp phân minh
Cầu đức cả oai linh hộ niệm
Một là nguyện qui y PHẬT BẢO
Tu giác tâm thành tựu Phật thân
Nương Như Lai thành tựu chánh chơn
Phiền não đoạn, nghiệp trần giải tịnh
Theo diệu đạo Bồ đề chánh định,
Giữ tự tâm thanh tịnh viên dung
Chơn lạc thường an tại kỳ trung
Trí Bát nhã khắp cùng ứng hiện
Noi gương Phật từ bi chí thiện
Muôn hạnh lành tinh tiến giồi trau
Lòng trống không trong sạch một màu
Bỏ danh lợi khổ lao muội tánh
Lánh ân ái buộc ràng ngục cảnh
Nguyện cam phần khổ hạnh tu thân
Món uống ăn ngon béo chẳng cần
Nơi trú ngụ không phân huê lệ
Hành chúng thiện điểm trang Phật thể
Trừ vạn ban ác tệ nhiễm tà
Tánh tịnh thanh tự giác giác tha
Quy y Phật chắc là thành Phật
Nguyện chúng sanh đạo mầu thấu thật
Chánh giác tâm định tất kiến minh
Thoát khỏi nơi Ðịa ngục u minh
Ðồng đắc chứng Vô sinh giác quả
Hai là nguyện qui y pháp bảo
Luyện chánh tâm, thành tựu Pháp thân
Bỏ tà tư vọng niệm nhiễm trần
Theo chánh giác tu chơn pháp tánh
Học Tứ đế vun nền Bát chánh :
Chánh kiến thông, thấy tánh chơn như
Chánh tư duy, tỏ lý bất hư
Chánh ngữ, nói ngôn từ ngay thật
Chánh nghiệp, quyết làm điều đạo đức
Chánh mạng, chuyên phép thật sanh nhai
Chánh tinh tấn, tâm Phật phấn khai
Chánh niệm, tịnh tưởng hoài Pháp bảo
Chánh định, nhập thiền tâm huệ đáo
Ðạt đến nguồn Phật đạo chơn như
Tu thượng thừa tịch diệt Vô dư
Chừa mê tín, huyễn như sắc tướng
Lành tà pháp dị đoan mộng tưởng
Ấy là nguồn ngại chướng đạo tâm
Quyết thoát nơi biển khổ luân trầm,
Qui y Pháp, tồn tâm Pháp bảo
Nguyện chúng sanh Kinh tàng thấu đáo
Chánh kiến tri, Phật đạo rõ thông.
Ðặng thoát nơi ngạ quỉ tà tông,
Ðồng đắc chứng diệu công chánh quả
Ba là nguyện qui y TĂNG BẢO,
Tồn tịnh tâm, thành tựu Tăng thân
Dứt tà mê sắc dục trược trần
Nơi Phật Thánh qui chơn cải tục
Diệt tam độc thất tình lục dục
Ðó là miền địa ngục trầm luân
Dẹp não phiền tham luyến khổ thân
Trừ tứ tướng, tam tâm giả tuyệt
Năng sám hối tội căn oan nghiệt
Ba nghiệp thường giữ thiệt tịnh thanh.
Gìn thân căn, Phạm hạnh tinh anh
Chừa trộm cắp, sát sanh, dâm loạn
Khẩu căn tịnh, cam lồ thường xảy
Cấm chuốt trau, xui giục nói thừa
Lời dối gian, ác hại bỏ chừa
Ý thanh tịnh, lọc lừa tư tưởng
Bỏ tham muốn, giận hờn, si chướng
Ấy thiệt mười cao thượng đức lành
Qui y Tăng, tâm địa tịnh thanh
Thân trong sạch, ắt thành Tăng bảo
Nguyện Tăng chúng hiệp hòa kỉnh giáo
Chúng sanh đồng hướng đạo quang minh
Ðặng khỏi nơi lục đạo tử sinh
Ðồng đắc chứng viên minh tịnh quả.
Nam Mô Thập Phương Thường trụ Tam Bảo .

– Trích soạn từ ” Thiền Môn Nhựt Tụng” Tổ đình Phật Bửu – Thành Hội Phật Giáo TPHCM ấn hành 1992.


SÁM NGUYỆN CÚNG DƯỜNG
HƯƠNG HOA
(Sám phát nguyện 13)

Ðệ tử tâm thành quì trước điện
Dốc lòng chiêm lễ dạ thiết tha
Kính dâng đăng, quả, với hương hoa
Cúng dường Phật Thích Ca từ phụ
Cùng Tây phương đức Phật Di Ðà
Quá khứ ba đời mười phương Phật
Vị lai, hiện tại hết thảy Phật
Tôn Pháp Bồ Tát, thánh hiền Tăng
Xin chứng minh lòng con cung kính.
Dưới đài sen ngưỡng vọng từ tôn
Cúng dâng hương với hoa vi diệu
Trang nghiêm đài bát nhã thanh lương
Nguyện cúng dường khắp cả mười phương
Xin chứng minh hoa hương lễ phẩm
Nguyện tu trì đạo cả thậm thâm
Xin ban tiếng Phạm âm chơn ngữ
Chốn sáu đường vô thường sanh tử
Cõi Ta bà đắm đuối lợi danh
Nay chúng con lễ bái chí thành
Cầu chư Phật xót thương cứu khổ
Hiện từ bi hỉ xả ban lành
Ðộ chúng sanh tu hành chứng quả
Chuyển sáu căn lìa khỏi ngã nhơn
Trừ tham sân si mạn giận hờn
Diệt phiền não cõi lòng thanh tịnh
Tâm chánh định trí huệ khai hoa
Theo chánh chơn giáo pháp Thích Ca
Hạnh lợi tha xuất gia giải thoát
Chốn ái hà Ta bà nguyện dứt
Tán hương hoa muôn đức chí thành
Cầu chúng sanh pháp giới an lành
Khắp hết thảy tu hành thanh tịnh
Sạch nghiệp trần ba cõi rỗng không
Dâng hương hoa thành kính nơi lòng
Nguyện giải thoát khỏi vòng ô trược
Nguyện đệ tử tâm thường an lạc
Cửu huyền lên chín phẩm sen vàng
Nguyện chúng sanh đồng hội đạo tràng
Hương hoa cúng dường mười phương Phật
Cùng Thanh văn Duyên giác chư Thiên
Phật Bích chi, Bồ Tát thánh hiền
Cầu chứng minh từ bi gia hộ.
Nam Mô Hương cúng dường Bồ Tát .
Nam Mô Hoa cúng dường Bồ Tát .
Nam Mô Bảo Ðàm Hoa Bồ Tát Ma Ha Tát.

– Bài do Ðồng Bổn soạn lại theo “Bài Nguyện cúng dường hương đăng hoa quả ” trong kinh Nhựt tụng Chùa Ðại Giác – (Sđd) soạn tại chùa Xá Lợi – TPHCM 1997.


SÁM VĂN PHÁT NGUYỆN QUI Y
(Sám phát nguyện 14)

Con từ kiếp trước lâu đời
Nhiều lần sanh tử ở nơi Ta bà
Kiếp nầy nhờ đức Thích Ca
Truyền ra giáo pháp xuất gia tu hành
Tránh xa nẻo lợi đường danh
Thị phi phủi sạch thói quanh nguyện chừa
Khổ vì nghiệp báo từ xưa
Nguyện con ra khỏi nắng mưa cõi trần
Tu hành sớm tối chuyên cần
Tìm phương giải thoát khổ thân Ta bà
Tây phương cực lạc thẳng qua
Chuyên lòng niệm Phật thiết tha khẩn cầu
Con nay giác ngộ hồi đầu
Thật tâm sám hối từ lâu lỗi lầm
Hôm nay phát nguyện tu tâm
Cầu về cực lạc khỏi lâm A tỳ
Con nay phát nguyện qui y
Tham lam dứt bỏ sân si phải chừa
Quyết lòng tu học đại thừa
Làm nên đạo Phật mới vừa lòng đây
Trải bao kiếp trầm luân khổ hải
Nay dốc lòng trở lại Lạc bang
Nguyện cầu Phật phóng hào quang
Duỗi tay thọ ký sen vàng điểm tên
Con nay trai giới giữ bền
Trọn đời tinh tấn làm nên độ người
Nguyện cho khắp cả mọi nơi
Ðồng lo tu niệm thảnh thơi đạo mầu
Ngày đêm sám hối khẩn cầu
Nguyện con ra khỏi biển dâu hồng trần
Quyết lòng đền đáp bốn ân
Vượt qua ba cõi tham sân dứt liền
Nguyện sanh về cửu phẩm liên
Là nơi cực lạc ở miền Tây phương
Chúng con sám hối cúng dường
Nguyện cho bá tánh Tây phương mau về.

– Trích “Nghi thức tụng niệm” – Chùa Ðại Giác ấn hành Sài gòn 1970.


SÁM PHÁT NGUYỆN HỒI HƯỚNG
(Sám phát nguyện 15)

Ngưỡng cầu đức Phật Thích Ca
Ðộ con ra khỏi Ta bà trầm luân
Con nay nhàm chán cõi trần
Quyết lòng theo Phật hầu gần liên hoa
Nhớ lời Phật tổ Thích Ca
Nghiệm xem tứ khổ lánh xa ngục hình
Thương đời và các sanh linh
Nên ngài tìm đạo tử sinh khỏi nàn
Nhìn xem biển khổ mênh mang
Dạy khuyên đệ tử tầm đàng vượt qua
Chúng con ở chốn ái hà
Ðắm trong sanh tử nhiễm tà lợi danh
Hôm nay một dạ chí thành
Cần lo giải thoát căn lành đặng gieo
Nghĩ đời dường thể bọt bèo
Lợi danh bao phủ khổ đeo buộc ràng
Vậy nên cảnh khổ đa đoan
Suốt năm mãn tháng nghinh ngang bạc đầu
Cũng vì vô thỉ từ lâu
Chẳng lo tu niệm hồi đầu theo cha
Cha lành đức Phật Thích Ca
Dắt dìu con trẻ thẳng qua lạc thành
Dạy con gắng chí tu hành
Trì trai giữ giới tịnh thanh đặng về.
Chúng con giữ đạo Bồ đề
Chuyên lòng niệm Phật cầu về Tây phương
Phật xưa lời thệ tỏ tường
Bốn mươi tám nguyện dẫn đường Lạc bang
Di Ðà Phật phóng hào quang
Rước con mau lẹ hơn thoàn gió xuôi
Với cùng Thánh chúng dưỡng nuôi
Diệt trừ ba nghiệp an vui tu trì
Con nay cúi lạy quy y
Xin qua biển khổ đồng đi một đường
Nguyện con mau đến Tây phương
Ðặng nghe kinh kệ đồng nương hoa vàng
Bạn cùng Bồ Tát liên bang
Vô số hóa Phật hào quang chói lòa
Mẹ lành đức Phật Di Ðà
Ðộ đàn con trẻ Ta bà trược dơ
Từ bi thương xót con thơ
Ở nơi ngã trược huyền cơ tu hành
Nguyện con mau đặng vãng sanh
Nương nơi cõi trược này sanh sen vàng
Về nơi cửu phẩm liên bang
Chỉ qui Tịnh độ là thoàn độ con
Ðộ con về chốn liên trì
Là nơi An dưỡng định kỳ hoa khai
Di Ðà thọ ký thánh thai
Vào trong cửu phẩm ra ngoài tử sanh
Hôm nay tứ chúng đồng thanh
Kiên trì niệm Phật cầu sanh Lạc thành
Con nay chí nguyện tu hành
Cầu về Lạc quốc nêu danh liên đài
Quan Âm Thế Chí các ngài
Chứng minh đệ tử công dày quả cao
Dứt rồi tám vạn trần lao
Chúng sanh độ hết quản bao nhọc nhằn
Ít hàng khuyên kẻ thiện căn
Mau về cực lạc đồng đăng Bửu đài
Cúi đầu đảnh lễ Như Lai
A Di Ðà Phật độ rày chúng con.

– Trích “Kinh Nhựt tụng” – Chùa Niệm Phật ấn hành – Bình Dương 1970.


SÁM PHÁT NGUYỆN THẾ PHÁT (I)
(Sám phát nguyện 16)

Con từ lâu dại ngây mê tối
Chốn sáu đường qua lại luôn luôn
Biết bao đau khổ rầu buồn
Não phiền trói buộc vô thường chuyển luân
Cũng vì chấp huyễn thân là thật
Lấy giả danh làm vật thường còn
Cho thân là quí là hơn
Sửa sang sắc đẹp , áo quần , tóc mây
Vì đầu tóc mà gây nhơn quả
Tạo nghiệp duyên sa đọa đời đời
Biết bao nam nữ anh tài
Sa vào lưới dục hình hài lửa thiêu
Vì đầu tóc bao nhiêu phụ nữ
Sanh lòng ghen giận dữ thất tình
Rã tan bao cảnh gia đình
Tài ba thất đảo nước thành ngả nghiêng
Vì đầu tóc bao phen cực khổ
Lâm vào đường chồng vợ oan gia
Lại thêm cực khổ mẹ cha
Bà con quyến thuộc ruột rà anh em
Ðã ngu tối lại buồn một nỗi
Theo sách xưa thường lối dạy rằng
Tóc da thân thể sáu căn
Do cha mẹ tạo cấm hằng hủy thương
Giữ được vậy trọn đường nhân đạo
Ấy là con hiếu thảo trọn nghì
Nào ngờ càng giữ càng si
Thân này tạo tội tóc ni kết đầy
Tóc nầy kết tạo oan gia
Lâm vào biển khổ tột ta vẫn còn
Thân tật bệnh mỏi mòn ốm yếu
Bởi nghiệp căn triền níu xác thân
Chướng duyên ác nghiệp cõi trần
Phát ra đau nặng thất thần ăn năn
Nay sám hối ân cần phát nguyện
Thọ tam qui thoát biển trần lao
Tóc nầy nguyện cạo sạch đầu
Tẩy trừ nghiệp chướng hết mau bịnh tình
Xin cắt tóc dứt tình oan trái
Tóc sạch rồi rảnh khỏi đàn ba
Nguyện cầu chồng vợ mẹ cha
Thân bằng quyến thuộc cùng là chúng sanh
Thảy tu về cõi Lạc thành
Ðều nên Phật đạo, đều sanh sen vàng.
Nam Mô Tiêu tai tăng Phước Thọ Bồ Tát.

– Trích từ “Nghi thưc tụng niệm” – Chùa Ðại Giác trang 287-289 – Sàigòn 1974. Bài sử dụng cho lễ xuống tóc của hàng cư sĩ khi họ cầu nguyện điều gì có phát nguyện xuống tóc một lần .


SÁM NGUYỆN
(Sám phát nguyện 18)

Trang nghiêm đài sen ngự toạ,
Ðại hùng Từ phụ Thích Ca.
Ðệ tử lắng lòng thanh tịnh,
Bàn tay chắp thành Liên hoa.
Cung kính hướng về Ðiều Ngự,
Dâng lời cầu nguyện thiết tha.
– Ðệ tử phước duyên thiếu kém,
Sống trong thất niệm lâu dài,
Không được sớm gặp chánh pháp,
Bao nhiêu phiền lụy đã gây.
Bao nhiêu lỡ lầm vụng dại,
Vô minh che lấp tháng ngày.
Vườn tâm gieo hạt giống xấu,
Tham sân tự ái dẫy đầy.
Những nghiệp sát, đạo, dâm, vọng,
Gây nên từ trước tới nay.
Những điều đã làm đã nói,
Thường gây đổ vỡ hằng ngày.
Bao nhiêu não phiền nghiệp chướng,
Nguyện xin sám hối từ đây.
– Ðệ tử thấy mình nông nổi,
Con đường chánh niệm lãng xao.
Chất chứa vô minh phiền não,
Tạo nên bao nỗi hận sầu.
Có lúc tâm tư buồn chán,
Mang đầy dằn vặt lo âu.
Vì không hiểu được kẻ khác,
Cho nên hờn giận oán cừu.
Lý luận xong rồi trách móc,
Mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau.
Chia cách hố kia càng rộng,
Có ngày không nói với nhau.
Cũng không muốn nhìn thấy mặt,
Gây nên nội kết dài lâu.
Nay con hướng về Tam Bảo,
Ăn năn khẩn thiết cúi đầu.
-Ðệ tử biết trong tâm thức,
Bao nhiêu hạt tốt lấp vùi.
Hạt giống thương yêu hiểu biết,
Và bao hạt giống an vui.
Nhưng vì chưa biết tưới tẩm,
Hạt lành không mọc tốt tươi.
Cứ để khổ đau tràn lấp,
Làm cho đen tối cuộc đời.
Quen lối bỏ hình bắt bóng,
Ðuổi theo hạnh phúc xa vời.
Tâm cứ bận về quá khứ,
Hoặc lo rong ruổi tương lai.
Quanh quẩn trong vòng buồn giận,
Xem thường bảo vật trong tay.
Dày đạp lên trên hạnh phúc,
Tháng năm sầu khổ miệt mài.
Giờ đây trầm xông bảo điện,
Con nguyền sám hối đổi thay.
– Ðệ tử tâm thành quy ngưỡng,
Hướng về chư Phật mười phương.
Cùng với các vị Bồ Tát,
Thanh Văn, Duyên Giác, Thánh Hiền.
Chí thành cầu xin sám hối,
Bao nhiêu lầm lỡ triền miên.
Xin lấy cam lồ tịnh thủy,
Tưới lên dập tắt não phiền.
Xin lấy con thuyền chánh pháp,
Ðưa con vượt nẻo oan khiên.
Xin nguyện sống đời tỉnh thức,
Học theo đạo lý chân truyền.
Thực tập nụ cười hơi thở,
Sống đời chánh niệm tinh chuyên.
– Ðệ tử xin nguyền trở lại,
Sống trong hiện tại nhiệm mầu.
Vườn tâm ươm hạt giống tốt,
Vun trồng hiểu biết thương yêu.
Xin nguyện học phép quán chiếu,
Tập nhìn tập hiểu thật sâu.
Thấy được tự tánh các pháp,
Thoát ngoài sanh tử trần lao.
Nguyện học nói lời ái ngữ,
Thương yêu, chăm sóc sớm chiều.
Ðem nguồn vui tới mọi nẻo,
Giúp người vơi nỗi sầu đau.
Ðền đáp công ơn cha mẹ,
Ơn thầy nghĩa bạn dày sâu.
Tín thành tâm hương một nén,
Ðài sen con nguyện hồi đầu.
Nguyện đức từ bi che chở,
Trên con đường đạo nhiệm mầu.
Nguyện xin chuyên cần tu tập,
Vuông tròn đạo quả về sau.

– Trích trong “Nghi thức Sám hối” của Ðạo tràng Mai Thôn ấn hành, Pháp quốc, 1997
– Có sửa vài từ cho thích hợp phổ biến đại chúng.


TÙY HỶ HỒI HƯỚNG VĂN
(Sám phát nguyện 18)

Các đức Thế Tôn,
Thường trú trên đời,
Xin thương xót con:
Vì ngay trong kiếp này,
Và những kiếp xa xưa.
Từ đời vô thủy,
Con đã từng lầm lẫn,
Ðã gây khổ đau,
Cho chính bản thân,
Và cho kẻ khác.
Tự mình gây ra lầm lỗi,
Hoặc xúi người khác,
Làm nên lầm lỗi,
Hoặc tán đồng theo.
Giết hại, trộm cắp,
Dối trá, tà dâm,
Với những tà nghiệp khác.
Trong mười nghiệp bất thiện,
Hoặc có che giấu,
Hoặc không che giấu,
Những tội lỗi ấy,
Ðưa về địa ngục,
Ngạ quỷ, súc sinh.
Làm cho kiếp sau,
Sinh nơi biên địa,
Sáu căn khiếm khuyết,
Không có điều kiện,
Lớn lên thành người.
Những tội chướng ấy,
Hôm nay con nguyền nhất tâm,
Cầu xin sám hối.
Xin chư Phật Thế Tôn,
Chứng biết cho con,
Thương tưởng đến con,
Con phủ phục trước mặt các ngài,
Phát lời nguyện rằng:
Nếu trong vô lượng kiếp xa xưa,
Cũng như trong đời này,
Nếu con đã từng bố thí,
Dù chỉ một nắm cơm,
Hoặc một manh áo.
Nếu con đã từng nói lời ái ngữ,
Dù chỉ một vài câu.
Nếu con đã từng,
Biết nhìn với con mắt từ bi,
Dù chỉ trong chốc lát.
Nếu con đã từng,
Có cử chỉ an ủi vỗ về,
Dù chỉ một vài lần.
Nếu con đã từng,
Lắng nghe diệu pháp,
Dù chỉ một buổi.
Nếu con đã từng,
Cúng dường Trai Tăng,
Dù chỉ một lần.
Nếu con đã từng,
Cứu mạng chúng sanh,
Dù chỉ là vài con sâu con kiến.
Nếu con đã từng,
Tụng đọc kinh văn,
Dù chỉ một vài câu.
Nếu con đã từng xuất gia,
Dù chỉ trong một kiếp.
Nếu con đã từng,
Nâng đỡ kẻ khác,
Trên đường tu học,
Dù chỉ giúp được vài người.
Nếu con đã từng,
Tu học tịnh giới,
Dù chưa được hoàn toàn thanh tịnh.
Tất cả những công đức ấy,
Ðều là những thiện căn,
Con đã gieo trồng.
Hôm nay xin gồm thâu tất cả lại,
Kính dâng lên chư Phật,
Như một tràng hoa ngát hương.
Và xin hồi hướng,
Tất cả những công đức ấy,
Về quả vị Bồ đề.
Con xin mở lòng rộng lớn,
Hướng về vô thượng chánh giác.
Nguyện đạt tới hiểu biết lớn,
Nguyện thành tựu thương yêu sâu,
Nguyện tu tập chuyên cần,
Chuyển hóa khổ đau.
Cho con và cho tất cả mọi loài,
Tất cả mọi động tác,
Của thân miệng ý.
Ðều xin hướng về,
Làm hạnh phúc cho mọi người mọi loài.
Ðó là ước mong,
Sâu sắc nhất của con.
Ngoài tâm Bồ đề,
Ngoài khát khao hiểu biết lớn,
Ngoài nguyện ước thương yêu sâu.
Con không còn ước mong nào nữa cả.
Chư Phật trong mười phương và ba đời,
Ðều đã từng hồi hướng như thế.
Hôm nay con cũng xin,
Hồi hướng như thế.
Bao khuôn lầm lỗi đều xin sám hối,
Bao nhiêu công đức đều xin tùy hỷ,
Biển công đức vô lượng,
Cũng là núi trí tuệ cao vòi vọi.
Chư Phật và Thầy tổ,
Là ánh sáng soi chiếu cho con.
Trong giờ phút trang nghiêm,
Xin đem thân mạng này,
Quay về và đảnh lễ.

– Trích trong “Nghi Thức Sám Hối”
của Ðạo tràng Mai Thôn ấn hành, Pháp quốc, 1997
– Có sửa vài từ và ngắt câu cho phù hợp phổ biến đại chúng.


VĂN PHÁT NGUYỆN TU THẬP THIỆN
(Sám phát nguyện 19)
Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Ðệ tử khắp vì,
Tứ ân tam hữu,
Pháp giới chúng sanh,
Phát nguyện tu trì,
Thập thiện nghiệp đạo.
Hồi hướng Cực lạc,
Cầu thành Phật đạo.

Ðệ tử chúng con,
Nhờ lời Phật dạy.
Rõ biết nghiệp quả,
Họa phước do mình,
Vui khổ tự gây,
Nguồn gốc nơi tâm,
Tánh vốn như huyễn.
Không chủ không ngã,
Vọng chấp điên đảo,
Khởi lòng tham sân,
Ngu si mê muội.
Phát thân ngữ ý,
Sanh nghiệp hữu lậu.
Thế nên từ lâu,
Trôi lăn lục đạo,
Sanh tử luân hồi.
Ngày nay phát nguyền,
Tu trì Thánh hạnh:
Thân không sát sanh,
Trộm cướp dâm dật,
Tinh tấn làm lành,
Phóng sanh hộ mạng,
Bố thí cúng dường,
Thiểu dục tri túc.
Miệng không dối láo,
Ác khẩu mắng rủa,
Gièm pha đâm thọc,
Thêu dệt phỉnh phờ.
Cố gắng giữ lời,
Chắc thật dịu hiền,
Hòa giải thuận thảo,
Chân thật đúng nghĩa.
Tâm ý không hề,
Tham lam bỏn sẻn,
Giận hờn ganh ghét,
Mê si tà kiến.
Siêng năng quán xét,
Thêm lòng hỉ xả,
Tùy hỉ nhẫn nhục,
Chánh kiến sáng suốt.
Mười nghiệp đạo lành,
Chỉ thiện tác thiện,
Rành rẽ như trên.
Con nguyền tu tập,
Suốt đời không dám,
Sai sót phân ly.
Lại thêm hằng ngày,
Niệm Phật tụng kinh,
Trau giồi định, huệ.
Nguyện con và khắp,
Pháp giới chúng sanh,
Tội diệt phước sanh,
Căn lành thêm lớn.
Phật chủng sâu dày,
Bồ đề kiên cố,
Sớm sanh Cực lạc.
Mau tròn hạnh nguyện,
Ðầy đủ ba minh,
Sáu thông, bốn trí,
Mười lực, ba thân,
Ðộ khắp chúng sanh,
Ðồng sanh Tịnh độ.
Ðồng thành Phật đạo.
Chư Phật chứng minh,
Xót thương nhiếp thọ.

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô A Di Ðà Phật.

– Bài do HT. Thích Trí Tịnh soạn,
chùa Vạn Ðức, Thủ Ðức ấn hành, Sài Gòn, 1970


SÁM HƯỚNG VỀ KÍNH LẠY
(Sám phát nguyện 20)

Hướng về kính lạy đức Như Lai,
Hải đăng chiếu soi biển trần khổ,
Xin đức Từ bi thương nhiếp thọ,
Chúng con khẩn thiết nguyện quay về.
– Ðệ tử chúng con,
Bốn ơn mang nặng,
Chưa kịp báo đền.
Nhìn ra ba cõi bốn bên,
Thấy muôn loài còn chìm trong khổ nạn.
Bỗng giật mình kinh hãi,
Biết rằng dù đã quay đầu nhìn lại,
Vẫn thấy rằng bến giác còn xa.
May thay trong cõi Ta bà,
Ðâu cũng có cánh tay đức Từ bi cứu độ.
– Nay chúng con một lòng quay về nương tựa.
Nguyền xin làm đệ tử đức Như Lai.
Hợp nhất thân tâm,
Quỳ dưới Phật đài,
Buông hết trần tâm,
Một lòng quy kính.
Xin tiếp nhận diệu pháp,
Tinh chuyên tu tập mỗi ngày.
Nuôi giới định lớn lên,
Quả Bồ đề một mai thành tựu.
Chúng con cầu hồng ân đêm ngày che chở,
Cúi xin Phật, Pháp và Tăng xót thương.
– Chúng con biết rõ,
Tự thân nghiệp chướng còn nặng,
Phước đức còn mong manh,
Tri giác vẫn thường hay sai lầm,
Tuệ căn vẫn còn chưa vững chắc.
Tâm nhiễm ô còn dễ phát khởi,
Văn tư tu chưa thật sự vững bền.
Giờ phút này ngưỡng vọng đài sen,
Năm vóc cùng gieo xuống,
Mong lượng Từ mở rộng,
Chúng con xin trải hết lòng ra.
– Ðệ tử chúng con,
Từ muôn kiếp xa xưa,
Vì không nhận diện được bản tâm thanh tịnh.
Nên đã chạy theo trần cảnh,
Ba nghiệp nhiễm ô,
Ðắm trong tham ái mê mờ,
Ghét ghen hờn giận.
Nay nhờ chuông đại hồng khua vang tỉnh mộng,
Quyết một lòng làm mới thân tâm.
Bao nhiêu tội ác lỡ lầm,
Nguyền xin hoàn toàn gột sạch.
– Chúng con giờ phút này đây,
Lập nguyện sâu dày,
Xa lìa tập khí cũ,
Suốt đời về nương tựa Pháp, Tăng.
Xin Phật đưa cánh tay ân cần,
Từ bi nâng đỡ.
Nguyện trong khi thiền tập,
Nguyện những lúc pháp đàm,
Lúc đứng, khi đi,
Nấu cơm, rửa bát,
Nằm, ngồi, làm việc,
Giặt áo, kinh hành,
Trì niệm hồng danh.
– Thắp hương, lạy Phật,
Mỗi bước chân sẽ đem về an lạc.
Mỗi nụ cười sẽ tỏa chiếu thảnh thơi.
Sống chánh niệm trong mỗi phút giây.
Là chỉ dạy cho người,
Thấy con đường thoát khổ.
Nguyện được thấy Tịnh độ,
Dưới mỗi bước chân mình,
Nguyện tiếp xúc pháp môn,
Trong mỗi khi hành xử.
Bước trên thật địa,
Thở giữa chân không.
Thắp lên trí sáng diệu tâm,
Màn vô minh quét sạch,
Thân tâm tịnh lạc,
Tư thái thong dong,
Ðến phút lâm chung,
Lòng không luyến tiếc.
Thân không đau nhức,
Ý không hôn mê,
Chánh niệm rõ ràng,
Tĩnh lặng sáu căn,
Buông bỏ sắc thân,
Như vào thiền định.
Nếu cần thọ sinh kiếp khác,
Sẽ làm lại đệ tử đức Như Lai.
Tiếp theo sự nghiệp cứu đời,
Ðưa mọi loài về bến Giác.
Thành tựu ba thân bốn trí,
Sử dụng năm mắt, sáu thần thông.
Hóa hiện ngàn vạn ứng thân,
Có mặt một lần trong ba cõi.
Ra vào tự tại,
Hóa độ mọi loài.
Không bỏ một ai,
Tất cả đều đưa lên bờ không thoái chuyển.
Thế giới vô tận,
Chúng sanh vô tận,
Nghiệp và phiền não,
Cũng đều vô tận.
Nguyện con cũng thế,
Sẽ là vô tận.
– Con nay xin lạy Phật phát nguyện,
Tu trì công đức,
Chia sẻ với muôn loài hữu tình,
Ðể báo được trọn vẹn bốn ơn,
Và giáo hóa khắp nơi trong ba cõi.
Nguyện xin cùng tất cả,
Mọi loài chúng sanh,
Hoàn thành tuệ giác lớn.

– Trích “Nghi thức hộ niệm cầu an” của Ðạo tràng Mai Thôn xuất bản, Pháp quốc 1997.
– (Người soạn) có sửa vài từ cho phù hợp phổ biến đại chúng.


SÁM TỤNG HẠNH PHÚC
(Sám phát nguyện 21)

Chúng con được ngồi đây,
Trong giây phút hiện tại,
Bao bọc bởi chúng Tăng,
Thấy mình thật may mắn:
Sinh ra được làm người,
Con sớm gặp chánh pháp,
Hạt Bồ đề tưới tẩm,
Lại có duyên được sống,
Hòa hợp trong chúng Tăng.

– Năng lượng của Tăng đoàn,
Giới luật và oai nghi,
Ðang bảo hộ cho con,
Không để gây lầm lỗi.
Không bị nghiệp xấu đẩy,
Ði về nẻo tối tăm,
Lại được cùng bạn hiền,
Ði trên đường chân thiện.
Có ánh sáng chiếu soi,
Của Phật và Bồ Tát.

– Tuy có mặt trong con,
Những hạt giống khổ đau,
Phiền não và tập khí,
Nhưng chánh niệm hiện tiền,
Vẫn thường luôn biểu hiện.
Giúp cho con tiếp xúc,
Với những gì mầu nhiệm,
Có mặt trong tự thân,
Và có mặt quanh con.

– Sáu căn còn đầy đủ,
Mắt được thấy trời xanh,
Tai nghe tiếng chim hót,
Mũi ngửi thấy hương trầm,
Lưỡi nếm được pháp vị,
Thế ngồi con vững chãi,
Ý hợp nhất với thân.
Nếu không có Thế Tôn,
Nếu không có Diệu pháp,
Nếu không có Tăng đoàn,
Làm sao con may mắn,
Ðược pháp lạc hôm nay?

– Công phu tu tập này,
Con cũng xin hành trì,
Cho gia đình, dòng họ,
Cho thế hệ tương lai,
Và cho cả xã hội.
Niềm an lạc của con,
Là vốn liếng tu tập,
Con xin nguyền vun bón,
Tưới tẩm và nuôi dưỡng,
Bằng chánh niệm hằng ngày.
Trong xã hội của con,
Bao nhiêu người đau khổ,
Chìm đắm trong năm dục,
Ganh ghét và hận thù,
Thấy được những cảnh ấy,
Con quyết tâm hành trì.
Ðiều phục những tâm hành,
Tham đắm và giận ghét,
Tập khả năng lắng nghe,
Và sử dụng ái ngữ,
Ðể thiết lập truyền thông,
Tạo nên sự hiểu biết,
Chấp nhận và thương yêu.

– Như đức Bồ Tát kia,
Con nguyện xin tập nhìn,
Mọi người chung quanh con,
Bằng con mắt từ bi,
Bằng tâm tình hiểu biết.
Con xin tập lắng nghe,
Bằng lỗ tai xót thương,
Bằng tấm lòng lân mẫn,
Nhìn và nghe như thế,
Là hạnh của Bồ Tát.
Có thể làm vơi nhẹ,
Khổ đau trong lòng người,
Ðem lại niềm an lạc,
Về cho cả hai phía.
Chúng con ý thức rằng,
Chính phiền não si mê,
Làm cho thế giới này,
Trở thành nơi hỏa ngục.
Nếu tu tập chuyển hóa,
Chế tác được hiểu biết,
Cảm thông và thương yêu,
Chúng con sẽ tạo được,
Tịnh độ ngay nơi này.

– Dù cuộc đời vô thường,
Dù sinh lão bệnh tử,
Ðã có đường đi rồi,
Con không còn lo sợ.

– Hạnh phúc thay được sống,
Trong Tăng đoàn Thế Tôn,
Ðược hành trì giới định,
Sống vững chãi thảnh thơi,
Trong từng giây từng phút,
Của cuộc sống hằng ngày,
Và trực tiếp tham gia,
Vào sự nghiệp độ sinh,
Của Phật và Bồ Tát.

– Giờ phút này quý báu,
Niềm biết ơn tràn dâng,
Xin lạy đức Thế Tôn,
Chứng minh và nhiếp thọ.

– Trích trong “Nghi thức tắm Bụt” của Ðạo tràng Mai Thôn ấn hành. Pháp quốc, 1997
– Người soạn có sửa chữa vài từ cho phù hợp phổ biến đại chúng.


SÁM VĂN THÍ PHÁT XUẤT GIA (II)
(Sám phát nguyện 22)

Lễ thí phát xuất gia cắt tóc,
Ra khỏi vòng lăn lóc trần gian,
Nương về theo ánh đạo vàng,
Lo tu giải thoát khỏi đàng trần ai.
Cảnh trần thế hết vay rồi trả,
Trả rồi vay nhân quả luân hồi,
Bánh xe cứ mãi lăn nhồi,
Trầm luân biển nghiệp hụp trồi khổ đau.
Nay thức tỉnh mau mau trở lại,
Tìm con đường chánh đại mà đi,
Noi gương các đấng Từ bi,
Xả thân cầu đạo chẳng vì tiếc tham.
Tóc phủi sạch không làm ác nữa,
Bợn nhơ lòng quyết rửa từ nay,
Tam tâm, tứ tướng diệt ngay,
Thất tình, lục dục hôm nay quyết chừa.
Ngày một ngọ muối dưa đạm bạc,
Chỉ tam y nhứt bát tuỳ thân,
Ðói no, cực khổ chẳng cần,
Miễn sao tâm trí được phần cao siêu.
Tóc đoạn phủi dứt tiêu oan nghiệp,
Kể từ nay thoát kiếp đoạ đày,
Nương về cõi Phật cao ngai,
Noi theo đuốc tuệ của ngài Thích Ca.
Gương thuở trước ngài ra tầm đạo,
Tự cầm gươm phủi cạo tóc xanh,
Con thơ vợ đẹp cam đành,
Ðại hùng gươm tuệ tơ mành đoạn xong.
Cắt tóc rồi hư không nhắm liệng,
Ngài phát lời thệ nguyện như vầy:
“Dầu cho rã nát thân này,
Nếu chưa thành đạo chưa quay trở về!”
Tâm đại lực Bồ đề kiên cố,
Chí đại hùng nguyện độ chúng sanh,
Sáu năm khổ hạnh tu hành,
Thoát ra khỏi chốn tử sanh luân hồi.
Tu đắc quả vào ngôi chánh giác,
Chỉ con đường giải thoát cho ta,
Noi gương hạnh nguyện Thích Ca,
Dầu cho gặp phải oan gia chớ sờn.
Thà chết sạch còn hơn sống đục,
Mê mết chi chui rúc trong trần,
Làm sao tránh khỏi tử thần,
Làm sao tránh khỏi xoay vần oan khiên.
Nay hữu phước đa duyên hội ngộ,
Gặp thuyền từ tế độ đưa sang,
Lên bờ bỉ ngạn Tây phang,
Tiêu diêu tự tại thanh nhàn vĩnh miên.
Nay giới tử Phật tiền thí phát,
Nguyện một lòng dầu thác chẳng phai.
Ðời đời kiếp kiếp hậu lai,
Noi gương theo dấu của ngài Thích Ca.
Tu giải thoát xa lìa cảnh tục,
Diệt hết tiêu lòng dục, tánh phàm,
Những điều ưa chuộng mến ham,
Thân tâm rửa sạch, già lam dựa kề.
Tu chứng đắc Bồ đề Phật quả,
Y theo đà đức cả Như Lai,
Hôm nay thiết lập đàn trai,
Lễ nầy thí phát cũng ngày ly thân,
Nhờ Tam Bảo ban ân nhỏ phúc,
Những người tu thoát tục ly trần,
Tu cho trọn vẻ muôn phần,
Tây phương cõi Phật kề gần Thích Ca.

— Trích “Kinh Nhật Tụng” Hệ phái Khất sĩ, Thành Hội Phật Giáo Tp. HCM ấn hành, 1984
— Bài sử dụng cho lễ thí phát của người xuất gia tu hành dứt khoát không để tóc lại.