SÁM NHỨT TÂM

Một lòng làm lễ Tây phương,
A DI ÐÀ Phật xót thương độ đời.
Tịnh quang Phật rọi lòng con,
Y như từ thệ hộ con đạo thành.
Con nay chánh niệm hồng danh,
A DI ÐÀ PHẬT, đức lành tụng xưng.
Bồ đề chánh đạo kỉnh tuân,
Cầu sanh Tịnh độ an phần thảnh thơi.
Phật xưa thệ có mấy lời :
“Chúng sanh nào muốn sanh thời nước ta.
Hết lòng tín ngưỡng sâu xa,
Mười phen niệm đủ danh ta đành rành.
Nếu mà chẳng đặng vãng sanh,
Nguyện ngôi Chánh giác chẳng đành giữ yên”.
Bởi vì niệm Phật nhân duyên,
Ðặng vào hải thệ tâm thiền Như Lai.
Nhờ nương sức Phật lành dai,
Các tội tiêu diệt, lớn hoài thiện căn.
Mạng chung gần tới thời gian,
Biết trước giờ đến khỏi mang bịnh sầu.
Lòng không tham luyến vọng cầu,
Ý không điên đảo tợ vào Thiền nguyên.
Phật cùng chúng Thánh linh thiêng,
Kim đài cầm tới hiện tiền tiếp nghinh.
Nội trong một niệm vãng sinh.
Về nước Cực lạc tịnh thanh Niết bàn.
Sen nở thấy Phật rõ ràng,
Liền nghe Phật pháp chơn toàn tối cao.
Mở ngay Phật huệ trí mầu
Chúng sanh đều độ khỏi âu lỗi lầm.
Bồ đề hải thệ thậm thâm,
Cầu cho thỏa mãn chí tâm nguyện lành.