SÁM NGUỒN TÂM

Biển thương sóng lớn rạt rào,
Sông mê vạn nẻo dồn vào còn vơi.
Lợi danh, tình kết sử đời,
Không tu khó thoát lưới trời cao minh.
Dở hay thiện ác tự mình,
Nghiệp duyên như bóng với hình không sai.
Ðạo vàng Phật Tổ Như Lai,
Từ bi quảng độ mọi loài chúng sanh.
Mau tu tự giác cứu mình,
Và làm gương sáng gia đình soi chung.
Tự thân gội rửa lập công,
Hạnh lòng ngũ giới, tín lòng tam qui.
Kệ kinh hôm sớm hành trì,
Khởi nguồn tri đức tìm về Tây phương.
Bốn mươi tám nguyện Phật vương,
Quang minh vạn nẻo dẫn đường thiện sinh.
Ðộ người giữ giới làm lành,
Tỏ thông Phật pháp thực hành từ bi.
Bảo hoa ban rải tứ vi,
Dù chưa đắc đạo chân Tri cũng tường ,
Nam mô Công Ðức đạo tràng,
Bồ đề chân lý Kim Cang sáng ngời.
Tu nhất kiếp ngộ nhứt thời,
Niết bàn Tịnh độ là nơi nương nhờ.