SÁM KỆ GIẢI NGHIỆP SÚC SINH

Chúng sanh đấy có bấy nhiêu,
Lắng tai nghe lấy những điều dạy răn :
Các ngươi trước lòng trần tục lắm,
Nên kiếp này chìm đắm sông mê.
Bấy lâu chẳng biết tu trì,
Gây bao tội ác lại về mình mang.
Sống đọa đày chết thường đau khổ,
Lông, da, sừng có đỡ được đâu,
Dù là bay trước lặn sau,
Lưới vây, tên bắn, lưỡi câu thả mồi.
Tát cạn bắt cùng hơi hun độc,
Lúc đó dù kêu khóc ai thương,
Nằm trên chốc thớt lạ thường,
Hồn còn phảng phất nấu rang xong rồi.
Muôn phần chết nay ngươi cầm chắc,
May sao nhờ các bậc thiện nhân,
Cứu cho ngươi được thoát thân,
Ðến đây lại được nhờ ân pháp mầu.
Vậy ngươi kíp hồi đầu quy Phật,
Cùng dốc lòng quy Pháp quy Tăng,
Quy rồi tội chướng sạch băng,
Trí khôn sáng tỏ tưng bừng khắp nơi.
Phát tâm tu sau rồi được hưởng,
Về phương Tây sung sướng đời đời,
Lên tòa sen hưởng thảnh thơi,
Không hề luân chuyển yên vui tháng ngày.
Xin đại chúng ra tay cứu khổ,
Phát tâm cầu Phật độ chúng sanh,
Cùng nhau dốc một lòng thành,
Cầu cho thoát khỏi trong vành trầm luân.