SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN TÙY HỈ VĂN

Quy mạng thập phương đẳng chính giác,
Tối thắng diệu pháp, Bồ tát chúng,
Dĩ thân khẩu ý thanh tịnh nghiệp,
Ân cần hợp chưởng cung kính lễ.
Vô thủy luân hồi chư hữu trung,
Thân khẩu ý nghiệp sở sinh tội,
Như Phật Bồ tát sở sám hối,
Ngã kim trần sám diệc như thị.
Chư Phật Bồ Tát hành nguyện trung,
Kim cương tam nghiệp sở sinh phúc,
Duyên giác, Thinh văn cập hữu tình,
Sở cập thiện căn tận tùy hỷ.
Nhất thiết thế đăng tọa đạo tràng,
Giác nhãn khai phu chiếu tam hữu,
Ngã kim hồ quị tiên khuyến thỉnh,
Chuyển ư vô lượng diệu pháp luân.
Sở hữu Như Lai tam giới chủ,
Lâm bàn Vô dư Niết bàn giả,
Ngã giai khuyến thỉnh, linh cửu trụ,
Bất xả bi nguyện cứu thế gian.
Sám hối khuyến thỉnh, tùy hỷ phúc,
Nguyện ngã bất thất Bồ đề tâm,
Chư Phật Bồ Tát diệu chúng trung ,
Thường vi bạn lữ bất yếm xả.
Ly ư bát nạn sinh vô nạn,
Túc mệnh trụ trí tướng nghiêm thân,
Viễn ly ngu si cụ bi trí,
Tất năng mãn túc Ba la mật.
Phú lạc phong nhiêu sinh thắng lộc,
Quyến thuộc quảng đa thường xí thạnh,
Tứ vô ngại biện, thập tự tại,
Lục thông chư thiền tất viên mãn.
Như Kim Cương Tràng cập Phổ Hiền,
Nguyện giải hồi hướng diệc như thị.

– Trích « Ðại Bi Nghi Quỹ », TT. Thích Viên Thành biên soạn, Sài Sơn Pháp Bảo ấn hành, Hà Tây, 1993