SÁM HỐI NGUYỆN VĂN

Nay con nguyện sám hối Phật tiền,
Nguyện trừ nghiệp chướng tiền khiên nhiễm tà.
Ba đường ác đạo lánh xa,
Sân, si, tham dục quyết mà chế răn.
Con nguyền nghe Phật, Pháp, Tăng,
Cần tu Giới, Ðịnh, Huệ hằng chẳng sai.
Con nguyền học Phật bền dai,
Bồ đề tâm niệm hôm mai chí thiền.
DI ÐÀ PHẬT thấy nhãn tiền,
Con nguyền sanh chốn tịnh yên Niết bàn.
Phân thân khắp cả trần gian,
Con nguyền phổ độ chúng sanh các hàng.
MẮT thấy chư Phật mười phương,
TAI thường nghe tiếng pháp lành diệu dương.
MŨI không ngửi các trần hương,
MIỆNG đàm Bát Nhã, trí thường xét xa.
THÂN con chẳng nhiễm trược tà,
Ý không tưởng sự sai ngoa lỗi lầm.
Vô lượng kiếp tạo tội thâm,
Chẳng dè trược nhiễm, tự tâm muôn vàn.
Xưa kia Phật ở thế gian,
Thời con bị đọa trong đàng trầm luân.
Ngày nay thọ đặng nhơn thân,
Phật đà diệt độ muôn phần tiếc thay!
Thân này mang nghiệp chướng dày,
Ngưỡng trông chẳng thấy Phật rày kim thân.
Con nay trước Phật, Pháp, Tăng,
Mọi điều bày tỏ, ăn năn chí thành.
Nguyện nay tới kiếp lai sanh,
Ba đời chư Phật lòng lành huệ ban.
Phép mầu thọ ký rõ ràng,
Ðặng sanh Cực Lạc Tây phương Niết bàn.
Sen nở thấy Phật tôn nhan,
Hào quang chiếu diệu tiêu tan tội tình.
Từ đây dứt nghiệp tử sinh,
Con nguyền tinh tấn quang minh tu hành.
Sen vàng chín phẩm hóa sanh,
Ấy là cha mẹ tạo thành chơn thân.
Thường xem thấy Phật hoan hân,
Vô sanh liễu ngộ muôn phần thảnh thơi.
Bạn cùng Bồ Tát chẳng rời,
Diệt tiêu ba chướng, dứt thời khổ căn.
Trí huệ khi đặng mở mang,
Khắp nguyền độ chúng nghiệp căn giải trừ.
Bồ Tát đạo cả thường tu,
Nguyện thành Vô thượng Chơn Như đạo thiền.
Ba đời chư Phật linh thiêng,
Văn Thù, Thế Chí, Phổ Hiền, Quan Âm.
Cùng chư Bồ Tát huệ thâm,
Xót thương đến kẻ luân trầm khổ nguy.
Cúi xin Ðức Cả từ bi,
Ðộ con thành đạo, thoát ly hồng trần.