SÁM ÐỊA TẠNG
(Sám tụng chư Bồ Tát III)

Ðịa Tang Vương lập nhiều đại nguyện,
Ðã trải bao biến chuyển tăng kỳ,
Phân thân khắp chốn dạo đi,
Quyết lòng độ chúng thoát thì trầm luân.
Nếu còn kẻ lưng chừng khổ não,
Ngài chẳng đành chứng đạo Bồ đề,
Trong mười cửa ngục gớm ghê,
Còn thấy tù tội chưa hề trống không.
Ngài thệ nguyện chẳng mong chứng Phật,
Lòng từ bi mới thật rộng sâu,
Mong chúng sanh trình độ cao,
Hiểu sâu đạo cả, công lao tu hành.
Tới khi ấy lợi danh phủi sạch,
Khắp nơi nơi thanh bạch thái bình,
Như Lai nói Ðịa Tạng kinh,
Cung trời Ðao Lợi, công trình Ngài tu.
Vô lượng kiếp hiền từ có một,
Trải bao đời chỉ cốt tu nhân,
Làm thân trai, gái, vua, dân,
Kiếp nào Ngài cũng ân cần lợi tha.
Có kiếp hóa Bà la môn nữ,
Dốc một lòng khuyên nhủ mẹ già,
Sau khi chết xuống Diêm la,
Thương xót cầu Phật hiệu là Giác Hoa. ([14])
Tấm lòng thành cũng hòa cảm Phật,
Nên chỉ đường cứu vớt tội căn,
Quang Mục, Trưởng giả hóa thân,
Kiếp nào Ngài cũng giữ phần hiếu nhân.
Ðời nhà Tấn, muôn dân an lạc,
Hiệu Vĩnh Huy, Ngài thác sanh ra,
Thánh trào cung điện Tân La,
Tên Ngài Kiều Giác, chính là họ Kim.
Hăm bốn tuổi quyết tìm đạo cả,
Núi Cửu Hoa tĩnh tọa tu thân,
Bảy lăm năm lánh bụi trần,
Vừa chín chín tuổi chứng phần quả cao.
Trong thời ấy Cát Hào họ Mẫn,
Cứ mỗi năm một bận trai đàn,
Tới kỳ cúng Phật cầu an,
Ông đều sửa lễ đoan trang thỉnh Ngài.
Xuống chứng đàn trai Tăng rực rỡ,
Ðem phép mầu hóa độ chúng sanh,
Mẫn Công có một trai lành,
Ðạo Minh tên hiệu ứng danh theo Ngài.
Hai mươi năm chẳng nài công khó,
Nên người mau tỏ rõ đạo mầu,
Quy y con trước cha sau,
Cả hai chứng quả, theo hầu hai bên.
Kiếp chót Ngài như trên đã kể,
Thiệt vẻ vang cho kẻ tu hành,
Một trăm mười chín hưởng sanh ([15]),
Nhập diệt ba chục, tháng lành mạnh thu([16]).
Bởi nhiều kiếp công tu rốt ráo,
Ngài đắc thành thánh đạo hiển dương,
Phong đại thánh Ðịa Tạng Vương,
U minh giáo chủ, dẫn đường độ sanh.
Dưới địa ngục, U thành một cõi,
Nhờ đức Ngài bớt khỏi cực hình,
Biết bao tù tội chúng sinh,
Ăn năn sám hối tụng kinh tu hành.
Cung Ðao Lợi xướng danh Ðịa Tạng,
Ðức Như Lai khai giảng cho Ngài,
Tới đời tượng, mạt trần ai,
Thay cầm chánh pháp an bài độ sanh.
Ðợi tới kỳ giáng sanh Di Lặc,
Ấy là ngày công đắc viên thành,
Thiệt là hiển hiển linh linh,
Phân thân mười cõi biến hình dạo chơi.
Nếu có kẻ tưởng trời niệm Phật,
Tùy duyên lành, Ngài mật độ cho,
Sông mê dìu dắt qua đò,
Tới nơi bến giác tự do thanh nhàn.
Tay cầm tích trượng châu vàng
Ðộng tan cửa ngục cứu toàn chúng sanh
Thành tâm tưởng niệm hiệu danh
Hiện thân cảm ứng ngục thành tiêu tan
Nam Mô Minh vương Cứu khổ
Ðại nguyện Ðịa Tạng Vương Bồ Tát.

– Có đối chiếu và bổ sung thêm bốn câu chót
– Trích từ hai bản in (sách đã dẫn)

[14]) Ðức Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương Như Lai – Tích trong kinh Ðịa Tạng Bổn Nguyện.
[15]) Ngài thọ 119 tuổi.
[16]) Ngày vía là 30 tháng bảy AÂl hằng năm, Mạnh Thu là tháng bảy.


SÁM ÐỊA TẠNG
(Sám tụng chư Bồ-tát IV)

Nam mô Ðại Thánh Từ Vương
Ðịa Tạng Bồ-tát xót thương độ người.
Kiếp xưa thệ có mấy lời,
Nguyện lành độ thế muôn đời nêu cao.
“Nếu Ta địa ngục chẳng vào,
Thì ai chịu khổ mà vào cõi ni?”
Lớn thay hạnh nguyện từ bi,
Ðức ân Ðịa Tạng chơn vi hải hà,
Cứu nàn giải khổ hằng sa,
U minh thị hiện Ta bà độ an.
Phóng ra muôn trượng từ quang,
Khắp soi địa ngục mọi đàng trần ai.
Chúng sinh nghiệp ác sâu dày,
Ba đường thọ hại, nạn tai khôn lường.
Mong nhờ Ðại Thánh diệu phương
Thần thông độ chúng khỏi đường khổ nguy.
Khắp trong Ðịa ngục Thiết Vi,
Phạt hình Vô gián, âm ty các miền.
Lực, hùng, bi, trí vô biên,
Ðịa Tạng Bồ-tát hiện tiền hóa thân.
Hoằng thi võ lộ đức ân.
Cứu hồn khổ não, tâm thần đặng yên.
U minh thọ tội triền miên,
Lửa thiêu giá lấp, tỏa xiềng phủ bao.
Oan hồ uổng tử lạc vào,
Nghiệt thành thoï quả khổ đau muôn phần.
Bởi vì tham, ái, si, sân,
Nhơn nào quả nấy trầm luân biển nàn,
Âm tào nạn ách đa mang,
Chúng sinh rên siết khóc than li bì.
Tâm hồn bức rức sầu bi,
Giờ giờ khắc khắc chẳng ly mảy hào.
Não phiền thảm khổ biết bao,
Trăm bề hình phạt khác nào lửa thiêu.
Ngưỡng trông Bồ-tát dắt dìu,
Từ Vương Thập Ðiện thứ nhiêu giải nàn.
Ðộ hồn lìa cõi trần gian,
Ăn năn các tội, tâm toàn liễu tri.
Thần thông Ðại Thánh quảng thi,
Từ bi bố thí diệu vi phép mầu.
Rải ban phương tiện cao sâu,
Ðộ trong vạn loại khỏi âu tội hình.
Tỉnh hồn giác ngộ tánh linh,
Dứt trừ nghiệp chướng, biết gìn bổn chơn.
Nương về Tịnh độ Tây phương,
Một lòng tín ngưỡng chơn thường pháp minh.
Cúi nguyền Giáo chủ U Minh,
Oai linh Ðịa Tạng háo sinh phò trì.
Ðộ hồn thoát nghiệp âm ty,
Siêu thăng Cực lạc Liên trì Tịnh bang.
Di Ðà Phật niệm vững vàng,
Quy y Tam bảo thoát đàng trầm luân.
Niệm niệm hối ngộ tự tân,
Minh tâm kiến tánh, hưởng phần tiêu diêu.
Lòng thành nguyện có mấy điều,
Thánh Minh chứng chiếu độ siêu các loài.
Bước lên Cửu phẩm Liên đài,
Căn lành chứng quả Như lai Niết-bàn.
Nam Mô U Minh Giáo Chủ, Ðại Từ Ðại Bi Bổn Tôn Ðịa Tạng Vương Bồ-tát Ma ha tát.

-Trích Thiền Môn Nhựt Tụng, HT Minh Trực, Phật Bửu Tự xb, Sàigòn, 1992


SÁM ÐỊA TẠNG
(Sám tụng chư Bồ Tát 9)

Chúng con nay dốc lòng thiền,
Lễ ngài Ðịa Tạng hóa duyên Diêm phù.
Trung Ngươn tháng bảy mùa thu,
Chúng con nam nữ đồng tu cúng dường.
Cầu ngài Ðịa Tạng Minh Vương,
Cứu độ đệ tử xót thương cửu huyền.
Cùng là phụ mẫu hiện tiền,
Sống đặng khỏe mạnh, thác liền liên sanh.
Chúng con một dạ chí thành,
Tụng kinh lễ Phật, niệm danh hiệu ngài.
Nguyện khi bỏ báo thân này,
Chẳng sa ác đạo, bản lai tỏ tường.
Nam Mô Ðịa Tạng Minh Vương,
Ðại nguyện Bồ Tát xót thương tam đồ.
Chúng sanh chìm đắm huyết hồ,
Xin ngài cứu độ, phát lồ ăn năn.
Xả trừ nghiệp ác tiền căn,
Minh châu, tích trượng phá tan ngục hình.
Ðộ ra khỏi chốn u minh,
Khuyên hồn niệm Phật tử sinh khỏi nàn.
Khỏi nơi địa ngục khóc than,
Về nơi Cực lạc sen vàng hóa thân.
Chúng con sớm tối ân cần,
Lo tu đền đáp bốn ân hiện tiền.
Ngày đêm niệm Phật kết duyên,
Cầu cho Thất tổ, cửu huyền siêu thăng.
Nguyện cầu Ðịa Tạng phóng quang,
Từ tâm dẫn lối cứu đoàn tội nhân.
Thoát ra xa lánh dương trần,
Quy y đầu Phật chuyên cần kệ kinh.
Tiêu tan nghiệp chướng tiền khiên,
Hóa sanh nước Phật nhơn thiên vui vầy.
Từ bi đức quảng cao dày,
Tam đồ bát nạn cầu ngài cứu cho.
Hễ còn điạ ngục, còn lo,
Tội nhơn chưa hết còn đò trợ duyên.
Ðại nguyện Bồ tát vô biên,
Tam đồ chưa hết chưa riêng Niết bàn.
Nhân mùa xá tội vong nhân,
Chúng con cầu nguyện lục thân trượng thừa.
Oai thần Ðịa Tạng dẫn đưa,
Về nơi nẻo đạo sớm trưa tu hành.
Con nay đảnh lễ chí thành,
Ngưỡng mong Ðịa Tạng lòng lành chứng minh.
Cúi xin Ðại Thánh oai linh,
Hộ trì đệ tử tâm bình an vui.

– Bài soạn lại trong bài “Cầu siêu độ tháng bảy” của phẩm 13 Kinh Ðịa Tạng diễn nghĩa – Kinh Nhật Tụng chùa Ðại Giác ấn hành, Sài Gòn, 1974