SÁM A DI ÐÀ PHẬT

Nam mô Giáo chủ Tây phang,
A DI ÐÀ Phật tịnh an Niết bàn,
Kim thân vô lượng hào quang,
Thọ mạng kiếp kiếp muôn vàn khôn phân.
Từ bi rải khắp đức ân,
Hóa miền Tịnh độ muôn phần trang nghiêm.
Ðức công phổ độ vô biên,
Khắp trong tam giới các miền chúng sanh.
Lực, Hùng, Bi, Trí, lập thành,
Liên trì hải hội đức lành sấm vang.
Có hàng La Hán, Thinh Văn,
Cùng chư Bồ Tát pháp năng cao cường.
Chúng sanh trong cõi Tây phương,
Chẳng hề thối chuyển, hằng nương đạo trường.
Tu hành tiến hóa phi thường,
Một đời thành đạo chứng chơn Phật Ðà.
Số người đắc quả hằng sa,
Ở ngôi Bồ Tát, Ta bà độ sanh.
Thiện nam tín nữ kính thành.
Một niềm tín ngưỡng trì danh hiệu Ngài.
Lâm chung giờ đến chẳng sai,
Di Ðà chúng Thánh hiện ngay nhãn tiền.
Thân an tâm chẳng đảo điên.
Liền sanh Cực Lạc Tây thiên Di Ðà.
Ðức công Phật Tổ hải hà,
Nguyện xưa bốn tám thiệt là từ bi.
Chúng sanh tín ngưỡng qui y,
A DI ÐÀ Phật độ ly khổ nàn…
Hằng ngày hộ niệm tâm an,
Liền đặng phước huệ, Tịnh bang vãng hồi.
Ai mà trước phát nguyện rồi,
Hoặc là nay nguyện, hoặc rồi nguyện sau.
Muốn sanh cõi Phật tối cao,
Ðạo mầu Chánh Giác trước sau chắc thành.
Ngưỡng trông đức cả tột lành,
Hiển linh soi xét lòng thành chứng minh.
Ðộ cho bá tánh khương ninh,
Nhà an nước trị, hòa bình năm châu.
Phép mầu phương tiện cao sâu,
Thần thông độ khắp hồi đầu tánh linh.
Hữu tình cùng với vô tình,
Ðồng thành chủng trí, vãng sinh Niết bàn.
Lại nguyền Tam bảo đạo tràng,
Nhờ ân Phật Tổ điểm ban diệu huyền.
Ðạo mầu chánh giác hoằng tuyên,
Pháp môn vĩnh viễn rộng truyền khắp nơi.
Ðộ người biển khổ lưng vơi.
Lên thuyền Bát Nhã về nơi thanh nhàn.