Thành Duy Thức Luận Giảng Giải
Hộ Pháp Đẳng Bồ Tát tạo, Đường Huyền Trang dịch
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Diễn đọc: Thy Mai, Kiều Hạnh, Huy Hồ, Kim Phượng