SẮC TU BÁCH TRƯỢNG THANH QUY

SỐ 2025

QUYỂN 01

-Thần Tăng Đức Huy Trụ trì Thiền tự Đại Trí Thọ Thánh vâng sắc biên tập lại.
– Thần Tăng Đại Tố Trụ trì chùa ở Tường Tập Khánh Đại Long vâng sắc hiệu chính.

 

Quan Lễ bộ thượng thư Hồ Oánh, v.v… kính đề là Trùng San Thanh quy Sự Lễ Khoa Sao Xuất.

Sa-môn Trung Trí trụ trì Đại trí thọ Thánh thiền tự ở núi Quy Sơn huyện Phụng Tân phủ Nam Xương ở Giang Tây tấu rằng:

Chùa này từ thời Tiền Đường, Thiền sư Phật tổ Đại Trí Hoài Hải dạy răn, gọi là “Bách Trượng Thanh quy”. Khoảng niên hiệu Chí Nguyên1. Sa-môn Đức Huy lại san định lại, lưu hành khắp các Tòng lâm trong nước. Chúng Tăng vẫn giữ theo Thanh quy. Ngày 2 tháng 0 niên hiệu Hồng Võ thứ mười lăm (1382), Tiết Cai vâng phụng Bảng lệ Thánh chỉ của Thái Tổ Cao Hoàng Đế (Chu Nguyên Chương 136813) Đời Minh, chư Tăng các chùa chẳng vào Thanh quy thì dùng đúng pháp trói buộc, chăm chú tôn kính. Ngày mồng 03 tháng 0 niên hiệu Vĩnh Lạc thứ mười (112), Tiết Cai vâng phụng Bảng lệ Thánh chỉ của Thái Tông Văn Hoàng Đế (Thành Tổ (Chu Lệ 103 – 12) đời minh), chư Tăng chuyên vâng theo cựu chế, gọi là chuyên vụ Tổ phong kính giữ Thanh quy, nghiêm khiết thân tâm. Ngày 27 tháng 11 niên hiệu Vĩnh Lạc, năm thứ hai mươi hai (12) đời Minh, Cai Tăng lục ty quan tâu: “Trong Tăng chúng có nhiều vị chẳng giữ quy củ, không y theo Thanh quy chỉnh trị”. Tiết Cai vâng theo Thánh chỉ của Nhân Tông Chiêu Hoàng Đế (Chu Cao Chức 12 – 126 đời nhà Minh), Chiếu y Thanh quy liệu trị kẻ khác kính đây, ngoài kính vâng. Gần đây, nhân thư bản Thanh quy của chùa này bởi năm tháng lâu xa nên chẳng còn, kính mong Hoàng thượng ban Ân phổ độ Tăng hành trong Thiên hạ, vẫn trụ chùa viện nguyên ngạch huân tu hướng hỏa, cầu chúc Thánh thọ.

Phải biết niên đại của Ngài Đức Huy mới xác định rõ Thần thật thấy Tăng đồ hậu học phần nhiều chưa thấy Thể lệ Thanh quy, không biết quỹ độ, chẳng am tường giới luật, rất nhục Tổ phong, rất là chưa tiện. Thần y theo nguyên thể thức Biên ghi lại khắc đã hoàn thành, tuy có văn Tựa của các triều đại, niên đại đã lâu xa, thật sợ Tăng đồ xem thấy cho là việc thường mà chẳng thực hành vâng giữ. Nay đem Trùng san Thanh quy in tập một bản, khai tọa đủ bản thân mang đến kính cẩn tấu. Cúi mong Thánh ân xót thương giáo môn, xin ban văn tựa Thanh quy, khắc sách viên thành, ban hành khắp tòng lâm chùa viện trong thiên hạ. Các vị Trụ trì, Thủ Tăng, đốc chúng, giảng tập, đều kính mến Tổ phong, nghiêm trì giới luật, ngõ hầu khiến Tăng đồ không tổn thương phong hóa.

Ngày 12 tháng 02 niên hiệu Chánh Thống năm thứ bảy (12) đời Minh, gồm thông chính sứ ty, Hữu thông chính Lý Tích, v.v… các quan ở Phụng Thiên môn tấu vâng Thánh chỉ. Lễ bộ tri đạo Khâm, Khâm này vâng sao ra đến bộ tham chiếu. Sa-môn Trung Trí trụtrì tấu xưng Trùng san Bách trượng Thanh quy, xin ban Văn Tựa một tiết, hợp Vô Hành đời Hàn lâm viện soạn thuật. Lại chỉ nghe lệnh Bản Tăng tự hành xin người thuật làm duyên vâng kính y Lễ bộ nhận biết sự lý, chưa dám chuyên chiếm bèn kính cẩn đề thỉnh ý chỉ. Ngày 1 tháng 02 niên hiệu Chánh Thống năm thứ bảy (12 đời Minh), Lễ bộ thượng thư Hồ Oánh, v.v… các quan ở Phụng Thiên môn đề tấu, kính dâng lời tựa Thánh chỉ soạn thuật, Hàn lâm viện soạn kính đây trừ ngoài vâng y thi hành.

Ngày 17 tháng 0 niên hiệu Chánh Thống năm thứ bảy (12).

Trường sanh Thiên khí lực lý, Đại phước ấm hộ trợ lý. Thánh chỉ của Hoàng đế, Hành trung thư tỉnh hành Ngự sử đài hành tuyên chính viện quan nhân mỗi căn để, Tuyên úy ty liêm phỏng ty quan nhân mỗi căn để. Quân quan mỗi căn để, quân nhân mỗi căn để. Thành tử lý đạt lỗ hoa xích quan nhân mỗi căn để, Sứ thần qua lại mỗi căn để, Trăm họ mỗi căn để, các Hòa-thượng mỗi căn để.

Thánh chỉ của Tuyên dụ:

Thành Cát Tư Hoàng đế, Nguyệt Khoát Đài Hoàng đế, Tát Thiền Hoàng đế, Hoàn Giả Đốc Hoàng đế, Khúc Luật Hoàng đế, Phổ Nhan Đốc Hoàng đế, Cách Kiên Hoàng đế, Hốt Đô Đốc Hoàng đế, Trát Nha Đốc Hoàng đế, cùng Liễu Chân Ban Hoàng đế, Hòa-thượng trong Thánh chỉ. Lý có thể ôn Tiên sanh thường chẳng chọn gì? Sai phát Hưu đương (?) cáo trời chúc thọ, là đạo gì? Nói có Như lai, nay y trước thuật tại trong Thể lệ Thánh chỉ trước, chẳng chọn gì? Sai phát Hưu đương cáo trời cùng mình thường chúc thọ, là đạo gì? Trát Nha Đốc Hoàng đế giáo khởi bởi thời phần của chùa Đại long Tường tập Khánh, y trước thuật Thể lệ Thanh quy mà hành, là đạo gì? Từng hành Thánh chỉ, có Thiền sư Đại Trí Chiếu Giác ở Bách Trượng đường thuộc Long Hưng, Giang Tây tại trước lập thể lệ Thanh quy lại, những năm gần đây, trong mỗi chùa dùng nhiều thể lệ Thanh quy, thêm bớt chẳng đồng nhất. Có như nay giáo Trưởng lão Đức Huy trụ trì Đại trí Thọ Thánh thiền tự tại núi Bách Trượng lại mới biên xong. Giáo trưởng lão Tiếu Ẩn ở chùa Đại Long tường Tập Khánh làm đầu, tuyển chọn các Hòa-thượng có Bản sự, khéo sanh Hiệu chính quy nhất là, đem nhiều Thanh quy thêm bớt chẳng đồng nhất trong các chùa, Hữu giáo hành, y soạn thuật thể lệ Thanh quy hiệu chính quy nhất đó định thể hành, là Đạo gì? Nắm giữ Thánh chỉ ban xong, Sứ thần trong mỗi chùa viện phòng xá thường nghỉ an dưới đó, bày ngựa cầu ứng thôi bắt, thuế lương thôi nạp, chỉ thuộc vườn rừng đất nước nhà chùa, nhân khẩu thứ lớp nghiền mài quán bày mở Điển khố nhà tắm, vườn trúc, sân núi, bến sông, thuyến bè v.v… chẳng chọn là ai? Thôi đoạt yếu, là thôi cậy khí lực, loại ấy tuyên dụ xong, mắng người rõ riêng, cốt yếu tội lỗi, lại thường có Thánh chỉ đó, Đạo gì làm mất Thể lệ câu đương mắng kẻ khác thường, lại chẳng sợ Thánh chỉ.

Ngày 18 tháng 07 niên hiệu Trư Nhi (Ất hợi) tức niên hiệu Nguyên Thống năm thứ ba (133 đời Nguyên), Thượng Đô có thời phần biên chép đến, trong Thánh chỉ Hoàng đế, Đế sư Công Ca Nhi Lam tặng ban tạng bốc, Pháp Chỉ Hành trung thư Tỉnh hành Ngự sử Đài hành tuyên chính viện quan nhân mỗi căn để. Tuyên úy ty liêm phỏng ty quan nhân mỗi căn để, Quân quan mỗi căn để, Quân nhân mỗi căn để, Thành tử Lý đạt lỗ Hoa xích quan nhân mỗi căn để, Sư thần vãng lai mỗi căn để, Bản Địa diện quan nhân mỗi căn để, trăm họ mỗi căn để, các Hòathượng mỗi căn để, coi xét pháp chỉ của Dụ, Trác Nha Đốc Hoàng đế, bởi thời phần của chùa Đại Long tường tập Khánh, giáo y soạn thuật thể lệ Bách trượng Thanh quy hành xong. Thánh chỉ có lại Thanh quy, là Thiền sư Đại Trí Giác Chiếu ở núi Bách Trượng lập năm trăm năm trước nay, như nay, vị trên thêm sư hiệu là Hoằng Tông Diệu Hạnh. Lại vì trong các chùa những năm gần đây đem dung nhiều Thanh quy thêm bớt chẳng đồng nhất. Giáo trưởng lão Đức Huy ở núi Bách Trượng lại mới biên xong, Giáo trưởng lão Tiếu Ẩn ở chùa Long Tường hiệu Chính quy nhất, Định thể hành đó, cầm Thánh chỉ ban xong, Hoàng đế làm Thượng Đầu của giáo môn, giáo y soạn thuật thể lệ Thanh quy của Hiệu chính quy nhất đó định thể hành, là đạo gì? Là cần các Hòa-thượng trong thiên hạ thường được một ban của tế. Các vị Hòa-thượng thường thể đắp mặc Thánh tâm Hoàng đế, làm rạng ngời Tam bảo, khéo sống vâng giữ Thanh quy, tu tập hành đạo, chuyên cùng vị trên cầu phước chúc thọ, báo đáp Thánh ân, mở mang Phật pháp, bất luận là ai. Thôi liễu biệt đó, thấy rõ pháp chỉ người thường rõ biệt, chẳng sợ pháp chỉ nào.

Ngày 11 tháng 0 niên hiệu Thử Nhi, trong Đại đô Đại tự có thời phần biên chép đến, trong Thánh chỉ của Hoàng đế, Hành tuyên chính viện, y cứ viện Tuyên chính thưa hỏi, y cứ trạng văng của Sa-môn Tử Trọng, cáo hệ Tri sự Tăng ở thiền tự Đại Trí Thọ Thánh núi Bách Trượng đường Hưng Long, Giang Tây. Ngày 18 tháng 07 niên hiệu Nguyên Thống thứ ba (133 đời Nguyên), Trưởng lão Đức Huy Trụ trì chùa này khâm thọ ngự bảo Thánh chỉ tiết cai, thể lệ Thanh quy của Thiền sư Đại Trí Giác Chiếu ở Bách Trượng đường Hưng Long, Giang Tây lập trước, những năm gần đây, trong các chùa dùng nhiều thể lệ Thanh quy, thêm bớt chẳng đồng nhất. Có như nay giáo Trưởng lão Đức Huy Trụ trì thiền tự Đại Trí Thọ Thánh ở núi Bách Trượng mới biên lại xong, giáo Trưởng lão Tiếu Ẩn chùa Tường Tập Khánh ở Đại Long làm đầu, tuyển chọn các Hòa-thượng có bản sự, khéo sinh hiệu chính quy nhất, đem nhiều Thanh quy thêm bớt chẳng đồng nhất trong các chùa, thời giáo hành y soạn thuật thể lệ Thanh quy hiệu chính quy nhất ấy, định thể hành. Là đạo gì? Nắm giữ Thánh chỉ ban cho xong, kính đây trừ kính vâng. Ngoại duyên hệ đều tỉnh mở đọc sự lý, kính ghi toàn văn Thánh chỉ, liền cáo trước xin thi hành, được chiếu này thì được. Ngày mùng 07 tháng 0 niên hiệu Nguyên Thống năm thứ ba (133 đời Nguyên), A Sát Xích Khư tiết, ngày thứ hai, tam cát-đát-nạpbát-lý có thời phần, đối thoát biệt đài Bình chương khoát chi cát tư, Bình chương A-lỗ-hôi, viện sứ cử lý học sĩ, v.v… Bất lan hề đại tư đồ căn để tát địch trung thừa, Truyền phụng Thánh chỉ, thể lệ Thanh quy do Thiền sư Đại Trí Giác Chiếu ở Bách Trượng, đường Long Hưng, Giang Tây lập trước nay, những năm gần đây trong các chùa dùng nhiều thể lệ Thanh quy, có thêm bớt. Có như nay giáo Trưởng lão Đức Huy Trụ trì chùa Bách Trượng, mới biên lại xong, giáo Trưởng lão Tiếu Ẩn chùa ở Tường Tập Khánh Đại Long làm đầu, tuyển chọn các Hòa-thượng có bản sự, khéo sinh hiệu chính quy nhất, cùng định thể nắm giữ thực hành Thánh chỉ. Lại, căn để Thiền sư Đại Trí Giác Chiếu ở Bách Trượng, ban thêm sư hiệu là Hoằng Tông Diệu Hạnh, viện Tuyên chính hành văn thư cùng từ đầu tuyên mạng, là đạo gì? Thánh chỉ xong vậy, kính đây trừ Từ Đầu Tuyên mạng, trình đủ Trung thư coi xét rõ ngoài, y cứ Thánh chỉ, dời giao Mông Cổ phòng y cứ thực hành, Hàn lâm viện kính y ban giáng bên ngoài. Nay căn cứ thấy cáo đương viện, trừ ngoài kính ghi lục văn Thánh chỉ tại trước, hợp hành thưa hỏi, chiếu nghiệm khắp hành hợp thuôc, kính y thi hành theo đây. Trừ ngoài kính ghi lục đoàn văn ở trước. Sứ viện hợp cúi ngước chiếu nghiệm. Kính y thi hành, phải bàn nghị đáp giao cho.

Trên đây là đáp giao Trưởng lão Đức Huy ở chùa Thiền Đại Trí Thọ Thánh núi Bách Trượng, y theo đây.

Chữ Mông Cổ một hàng.

Ngày….. tháng…. năm niên hiệu Chí Nguyên thứ hai (1336 đời Nguyên).

MỤC LỤC SẮC TU BÁCH TRƯỢNG THANH QUY

-Thần Tăng Đức Huy Trụ trì chùa Thiền Đại Trí Thọ Thánh vâng sắc biên chép lại.

-Thần Tăng Đại Tố Trụ trì chùa Tường Tập Khánh ở Đại Long vâng sắc Hiệu Chính.

Quyển thượng:

Chương thứ nhất: Chúc ly.

Thánh tiết

Bốn ngày trai cảnh mạng chúc tán

Đán vọng tạng điện chúc tán

Mỗi ngày chúc tán Thiên thu tiết

Thiện nguyệt.

Chương thứ hai: Báo Ân.

Quốc kỵ

Cầu nguyện

 • Cầu tạnh
 • Cầu mưa
 • Cầu tuyết
 • Đạo Hoàng
 • Nhật thực
 • Nguyệt thực

Chương thứ ba: Báo Bản. Phật giáng đản

Phật thành đạo, Niết-bàn

Đế sư Niết-bàn.

Chương thứ tư: Tôn tổ.

Đạt-ma kỵ

Bách Trượng kỵ

Khai sơn lịch đại tổ kỵ Tự pháp sư kỵ.

Chương thứ năm: Trụ trì. Trụ trì nhật dụng:

 • Thượng đường
 • Vãn tham
 • Tiểu tham
 • Cáo hương- Phổ thuyết
 • Nhập thất
 • Niệm tụng
 • Tuần liêu
 • Túc chúng
 • Huấn đồng hành
 • Vì hành giả phổ thuyết
 • Thọ pháp y
 • Đón hầu tôn túc
 • Thí chủ thỉnh thăng tòa trai Tăng- Thọ tự pháp nhân tiễn điểm – Tự Pháp sư gửi thư đến. Thỉnh Tân Trụ trì:
 • Phát chuyên sứ
 • Đương đại Trụ trì thọ thỉnh.
 • Thọ thỉnh thăng tòa.
 • Chuyên sứ đặc làm tân mạng tiền điểm.
 • Sơn môn quán đãi tân mạng và chuyên sứ, tân mạng từ chúng thượng đường trà thang, Tây đường.
 • Đầu thủ thọ thỉnh.
 • Người thọ thỉnh thăng tòa.
 • Chuyên sứ đặt làm người thọ thỉnh tiễn điểm, Sơn môn quán đãi người thọ thỉnh và chuyên sứ.
 • Người thọ thỉnh từ chúng thăng tòa trà thang.

Nhập viện:

 • Sơn môn thỉnh tân mạng trai
 • Khai đường chúc thọ
 • Sơn môn đặc làm tân mạng trà thang
 • Đương vãn tiểu tham
 • Vì đàn việt xây chùa, thăng tòa
 • Quán đãi chuyên sứ
 • Lưu thỉnh lưỡng tự
 • Báo tạ xuất nhập
 • Giao cắt châm cơ các vật- Thọ lưỡng tự cần cựu tiễn điểm.

Thối viện.

Thiên hóa (thị tịch).

 • Nhập khám- Thỉnh chủ tang.
 • Thỉnh tang ty chấp sự
 • Hiếu phục
 • Phật sự
 • Dời khám
 • Quải chân cử ai điện trà thang
 • Đối linh tiểu tham điện trà thang niệm tụng cúng tế
 • Tế thứ
 • Xuất tang quải chân điện trà thang.
 • Trà-tỳ
 • Toàn thân nhập tháp
 • Xướng y
 • Linh cốt nhập tháp
 • Hạ di thư
 • Quán đãi chủ tang và người chấp sự tang ty.

Đề nghị cử Trụ trì:

Quyển hạ.

Chương thứ sáu: Lưỡng tự

Tây tự đầu thủ

 • Tiền Đường thủ tọa
 • Hậu Đường thủ tọa
 • Thư ký
 • Tri tạng
 • Tri khách
 • Tri dục
 • Tri điện
 • Thị giả
 • Thị giả Y bát
 • Thị giả thang được – Thị giả Thánh Tăng Đông tự tri sự:
 • Đô giám sự (tự)
 • Duy-na
 • Phó tự
 • Điển tọa- Trực tuế Liệt chức tạp vụ:
 • Liêu nguyên
 • Liêu chủ phó liêu
 • Diên thọ đường chủ
 • Tịnh đầu
 • Hóa chủ
 • Viên chủ
 • Ma chủ- Thủy đầu. – Thán đầu.
 • Trang chủ.
 • Các trang giám thâu

Thỉnh lập Tăng thủ tọa

Thỉnh danh đức thủ tọa

Lưỡng tự tấn thối

Lúc Quải bát, thỉnh tri sự

Thị giả tấn thối

Liêu xá giao cắt các vật

Phương trượng đặt làm tân cựu lưỡng tự thang

Đường ty đặt làm tân cựu thị giả thang trà Khố ty đặt làm tân cựu lưỡng tự thang dược Đường ty tống cựu thủ tọa đô tự bát vị. Phương trượng quán đãi tân cựu lưỡng tự Phương trượng đặc làm tân thủ tọa trà.

Tân thủ tọa đặt làm hậu đường đại chúng trà

Trụ trì thăm hỏi Đầu thủ điểm trà

Lưỡng tự giao đại trà

Nhập liêu xuất liêu trà

Đầu thủ đến Tăng đường châm trà

Lưỡng tự xuất ban dâng hương Chương bảy: Đại chúng Sa-di đắc độ. Tân giới tham đường Đăng đàn thọ giới.

Hộ giới

Nói về đạo cụ:

 • Ba y
 • Tọa cụ
 • Thiên sam
 • Quần
 • Trực chuyết
 • Bát
 • Tích trượng
 • Chủ trượng
 • Phật tử
 • Sổ châu
 • Tịnh bình
 • Đãy lọc nước- Giới đạo.

Trang bao

Du phương tham thỉnh

Đại tương khán

Đại quải tháp quy đường

 • Tiểu quải tháp quy đường
 • Tây đường thủ tọa quải tháp
 • Danh thắng các phương quải tháp
 • Pháp quyến biện sự quải tháp

Phao hương tương khán

Tạ quải tháp

Phương trượng đặc vi tân quải tháp trà

 • Khố ty đầu thủ, phụ xem

Ngồi thiền

Nghi thức ngồi thiền

Tọa tham

Đại tọa tham

Thỉnh ích

Phó trai chúc

Phó trà thang

Phổ thỉnh

Nhật dụng quỹ phạm

Văn Quy kính (cảnh)

Bệnh Tăng niệm tụng

Vong Tăng (Tăng viên tịch) – Sao đáp y bát – Thỉnh Phật sự.

 • Cổ y
 • Đại dạ niệm tụng
 • Tống vong trà tỳ
 • Xướng y
 • Nhập tháp.

Nghi thức bản trướng

Chương tám: Tiết lạp

Trước hạ xuất thảo đơn

Người tân quải tháp châm trà nhập liêu

Xuất đồ trướng

Chúng Liêu kết giải đặc làm chúng thang

-Phụ: Lập tán Lăng Nghiêm

Hội Lăng Nghiêm Bia giới lạp.

Phương trượng tiểu tọa thang Tứ tiết Thổ Địa đường niệm tụng.

Khố ty tứ tiết đặc làm thủ tọa đại chúng thang

Kết chế lễ nghi

Tứ tiết bỉnh phất

Phương trượng tứ tiết đặt làm thủ tọa đại chúng trà. Khố ty tứ tiết đặc làm thủ tọa đại chúng trà

Tiền Đường tứ tiết đặc làm Hậu Đường đại chúng trà

Đán vọng tuần Đường trà

Phương trượng châm trà hành đường Khố ty đầu thủ châm trà hành đường Nguyệt phân phải biết.

Chương thứ chín: Pháp khí

Chung (chuông)

 • Chuông lớn
 • Chuông Tăng đường.
 • Chuông ở điện

Bảng

Mộc ngư (mõ)

Dùi

Khánh.

Nạo bạt

Cổ (trống)

 • Trống pháp
 • Trống trà
 • Trống thọ trai
 • Trống phổ thỉnh- Trống tắm gội – Trống sang canh.

Các tác phẩm phụ

Bàu Minh trên tháp Tổ sư Bách Trượng

Bách Trượng sơn thiên hạ sư biểu các ký

Bài tựa Thanh quy cổ

Bài tựa Thanh quy Sùng Ninh

Bài tựa Thanh quy Hàm Đôn Bài tựa Thanh quy Chí Đại Văn nhật dụng hàn huyên.

Mục lục sắc tu Bách Trượng Thanh quy – Hết.

 

SẮC TU BÁCH TRƯỢNG THANH QUY

CHƯƠNG THỨ NHẤT: CHÚC LY

Điều con người quý trọng là ở Minh Đạo cho nên từ xưa các bậc Thánh quân sùng kính giáo của bậc Thánh phương Tây ta, chẳng dùng thế để tiếp đãi chúng tôi, là tôn đạo đó. Cung kính chỉ Quốc triều may gặp rất lớn, đặt bỏ thuế dịch khiến an ở điện, mà mong dốc hết lực ở đạo. Thánh ân rộng lớn, đất trời chẳng cùng, hẳn là ngộ rõ Phật tánh để về với chí thiện, phát huy diệu dụng để vượt nơi chí thần. Dẫn dân ở hóa của vô vi, lên đời ở vực của nhân thọ. Do đó, báo đáp quân vương, là nay chúng tôi phải tận tâm. Như thấy các nhật dụng thì sớm tối hẳn cầu chúc, một bữa cơm chẳng quên mà còn ở quỹ độ!

THÁNH TIẾT

Kính gặp Thánh tiết thì trước chẳng lập đạo tràng Kim Cương Vô Lượng Thọ, suốt một tháng Tăng hành không cấp giả bày kính. Trước một ngày lập, Đường ty chuẩn bị bảng bày bên phải tam quan, và kinh đón thượng điện (thể thức xem sau), đều dùng giấy màu vàng để viết, luân sai Tăng bộ y theo thứ tự giới lạp, đều viết tên hai chữ. Trước năm ngày, Duy-na đưa giấy, hành giả Đường ty mang đến thư ký (Liêu thông báo thư ký ra tiếp, Duy-na tiếp lễ) một lạy, thưa rằng: “Thiết lập Thánh tiết phiền chế lời sớ, nếu thư ký thiếu, thì thị giả thư trạng thay thế. Nếu cũng thiếu thì lời sớ hiện thành.” (Xem ở sau). Thư ký chế xong, đầy đủ bản thảo trước trình Trụ trì, đích thân đưa đến Đường ty, tiếp lễ một lạy tiếp lễ trước, Duy-na dùng giấy màu vàng viết sớ, hành bộc mang, bưng mâm khăn lò đốt hương liên tiếp, lên phương trượng thỉnh Trụ trì kiểm sớ. Đốt hương tiếp lễ một lạy, thưa rằng: “Thiết lập Thánh tiết, xin Hòa-thượng kiểm sớ”. Kiểm xong, hành giả đến lại Trụ trì, sáng sớm hôm sau, trên điện thiết lập tụng kinh, vẫn báo các liêu treo bảng tụng kinh. Thị giả đốt hương trở lại Trụ trì. Sáng sớm hôm sau, thượng đường đến canh năm, Trụ trì hành hương trở về. Lại đến lúc dùng cháo xong, thượng đường bảo khách đầu treo bảng thượng đường. Duy-na ở nơi Tăng đường, sau tiếng chùy dùng cháo sáng xong, lại đánh một tiếng chùy, thưa rằng: “Bạch đại chúng! Dùng cháo xong, nghe tiếng khánh, các vị đều đầy đủ oai nghi, đến điện Đại Phật, thiết lập Thiên thọ Thánh tiết, kính bạch”. Lại đánh một tiếng chùy, đến trước Trụ trì thăm hỏi, theo bảng thủ tọa khởi tuần đường một vòng, ra ngoại đường từ gian dưới đến gian trên, trở về khoảng giữa nội đường, thăm hỏi mà ra. Sau dùng cháo dừng nghỉ chốc lát, đợi nơi Đại điện bày đủ hương đèn, trà nóng, nạo bạt, thủ lư, v.v… Hành giả Đường ty báo khách đầu phương trượng, trước đến Trụ trì, kế đến thị giả, đánh bảng ở phương trượng, đánh ba tiếng trống. Hành giả Đường ty dự đánh ba tiếng bảng trước liêu chúng, nhóm chúng ngồi tại Đường, như bình thường ngồi thiền ngồi hướng về bên trong, trống đánh thì xoay thân ngồi hướng về bên ngoài. Đầu thủ trước tập bên ngoài Đường đợi trống gióng thì vào Đường. Thủ tọa vào sau đến chỗ ngồi, Tây đường cần Cựu mông đường các liêu đều ngồi bên ngoài Đường. Lúc tiếng trống đầu mới gióng, Trụ trì ra ngồi ở nhà ngủ, thị già thăm hỏi đứng ở phía Đông, hành giả thăm hỏi đứng ở phía Tây. Trống chuyển, thị giả đến bên trái pháp tòa đứng đợi chúng nhóm họp. Đầu Thủ ở dưới giường, Thánh Tăng thăm hỏi trước, lãnh chúng ra đường đến trước pháp tòa, xếp một hàng thăm hỏi trở về Tây tự đứng, đại chúng bày xếp ở sau. Nếu chẳng đợi Đầu Thủ đến thì trước tự đứng, định phi pháp. Hành đường đó cũng lúc trống gióng, đánh ba tiếng bảng, Tham đầu lãnh chúng hành giả, xếp trước khố đường tương đối bày đứng, đợi trống chuyển. Tri sự ra thì chào hỏi theo sau đó. Đợi Tây tự trở về vị trí xong cũng xếp một hàng chào hỏi trước tòa. Thượng thủ ở sau. Đôi tự dẫn về dẫn về Đông tự lập định, chúng hành giả xếp sau tri sự, đứng cách hơi xa, đợi thị giả vào thỉnh Trụ trì ra, hành giả thăm hỏi, Trụ trì đến trước pháp tòa, hành giả đến gần đứng sau tri sự. Tháng mùa Đông thì chúng bỏ mũ khăn thưa hỏi. Trụ trì cung kính lên tòa, thị giả theo lên pháp tòa, dùng hạp hương đựng đầy bưng lên. Trụ trì nguyện hương chúc thọ xong, Thị giả tiếp hương dùng tay trái cắm vào lò, tay phải nhón theo một nén hương, lược thưa hỏi xuống tòa trở về ban. Đợi Trụ trì thúc ý ngồi yên, Thị giả trước tại cuối ban dẫn qua dưới tòa xếp một hàng chào hỏi, đốt hương. Thị giả dẫn ban trở về vị trí. Kế là, thủ tọa lãnh ban ra xếp trước tòa chào hỏi, đại chúng đồng chào hỏi. Tri sự chuyển ban xếp trước tòa chào hỏi, hành giả theo chào hỏi. Tây đường, Đông đường ra dưới tòa chào hỏi. Thị giả lên tòa, tay trái dâng hương, xoay mình nâng tọa cụ thăm hỏi (đó gọi là thay thế chúng thỉnh pháp), thối lui đứng bên cạnh tòa, hỏi đáp xong, tỏ bày sự ý nói (ngày nào tháng nào), gặp ngày vía thiên thọ, chùa mỗ dự vào ngày nào tháng nào thiết lập đạo tràng Kim Cương Vô Lượng Thọ, trọn một tháng xoay vần chư Tăng lên điện mở xem kim văn, nay lúc khai mở, thần Tăng là mỗ Trụ trì lên đến tòa này, nâng đệ nhất nghĩa Thánh đế, góp nhặt nhân lớn, chánh vì cầu chúc Thánh thọ vạn an!). Nói pháp xong, bạch rằng: “Hạ tọa! Đều đầy đủ oai nghi đến Điện Đại Phật, thiết lập Thánh tiết Thiên thọ, kính bạch!” Ngày ấy, Hạ tọa tuy có Quan viên cũng chẳngđược từ chối, bởi tôn kính quân vương. Đánh chuông lớn và chuông trước Tăng đường, nhóm chúng xếp trên điện hướng về Phật bày đứng, Trụ trì dâng trà nóng, Thượng thủ tri sự thay nhau dâng. Thỉ giả đốt hương đến trước tòa Phật, Hạ trà nóng xong, Trụ trì trở về vị trí lập định, hành giả khua nạo bạt, Duy-na xoay mình trước lò, tiếp Trụ trì dâng hương, thị giả đốt hương bưng hương liên tiếp. Kế Đông đường, Tây đường ra ban dâng hương (nếu có Trụ trì các chùa khác tình cờ đến, thì bảo Thị giả thưa thỉnh dâng hương trước lưỡng tự). Kế, lưỡng tự đối ra, hướng về Phật chào hỏi, dâng hương xong, lưỡng tự cùng chầu, xoay mình trở về vị trí. Đại chúng đồng lạy ba lạy, lưỡng tự phân ban đối lập, Trụ trì đến quỳ, tri khách quỳ dâng thủ lư, thị giả quỳ dâng hộp hương. Duy-na bạch Phật tuyên sớ xong, Tri khách quy tiếp lò, Trụ trì thâu tọa cụ, Duy-na xướng tụng chú Lăng-nghiêm. Hồi hướng rằng (phúng tụng bí chương gom nhặt nhân lớn, chánh vì cầu chúc Hoàng đế hiện nay Thánh thọ vạn an, Kim Cương Vô Lượng Thọ Phật, v.v…). Xong, chúng giải tán, mỗi ngày hành giả Đường ty xoay vần sai Tăng bộ, phải dự trước một ngày thỉnh Trụ trì đầu thủ chúng Tăng, đều ghi tên hai chữ kiểm ký, lượng chúng ít nhiều, y theo giới lạp đầy đủ biên ghi sai đơn, bày định ngày phân, đến cùng rồi trở lại đầu, vẫn xếp kinh mục, niêm yết trên trụ trong điện. Đến ngày đều chuyên nghiêm túc, đánh chuông lớn lên điện, đáng thứ hạng Tăng viên phải đủ oai nghi, hộp hương lễ Phật, trở về vị trí xem kinh, khố ty nghiêm bày lò hương, chuẩn bị điểm tâm, Duy-na đốt hương, châm nước nóng chiếu phất, đến chiều tối, đánh chuông lớn, xuống điện. Hành giả Đường ty và hành giả Trực điện thường xuyên dò xét không để biếng lười. Như quan viên vào chùa nguyện hương, đánh chuông nhóm chúng, tụng chú Vô Lượng Thọ, niệm hiệu Dược Sư, xong hồi hướng rằng: “Xứ nọ, quan nọ vào chùa lễ lạy niệm hương, Tăng chúng niệm tụng Bí chương, vun bồi nhân lớn, chánh vì cầu chúc Hoàng đế hiện nay Thánh thọ vạn an. Kim Cương Vô Lượng Thọ, v.v… Trong tiết gặp ngày mồng ba mồng tám, niệm tụng ở điện Phật, đến ngày trai hoàn tất, hành giả Đường ty đến Trụ trì Lưỡng tự và các liêu treo bảng niệm tụng, báo chúng tham tiền đi tuần hành lang đánh bảng, nhóm chúng hướng về Phật bày đứng. Trụ trì đến, đánh bảng lớn ba tiếng, kế đánh chuông lớn, đốt hương, trở về vị trí, Duy-na ra ban, niệm tụng rằng:

“Hoàng phong mãi thổi

Đế đạo vang va

Mặt trời Phật càng sáng

Pháp luân thường xoay.

Vì duyên như trên

Niệm pháp thân thanh tịnh

Tỳ-lô-giá-na

Phật mười lần xong,

Hồi hướng từ trước

Đến đây niệm tụng

Vun bồi nhân lớn

Chánh vì cầu chúc

Hoàng đế hiện nay

Thánh thọ vạn an

Kim Cương Vô Lượng Thọ, v.v…”

Đánh ba tiếng chuông trước Tăng đường, đại chúng hỏi thăm mà giải tán. Hoặc Trụ trì đến các đạo tràng quận huyện, v.v… lúc trở về, đánh chuông nhóm chúng trước cửa, nghinh đón phương trượng thưa hỏi.

Thiết lập hay giải tán Thánh tiết, theo Thanh quy xưa chép, Đường Tăng Đường ty cấp do, tạm đến khách ty cấp do tùy thân chiếu chứng. Bởi thời xưa, Tăng đạo hằng năm căng màn một lần nạp miễn tiền đinh. Quan cấp do làm Bằng, nên ngoài đạo cụ Du phương, Độ điệp, còn có Do miễn Đinh mỗi năm, có do tọa hạ xứ nào, có do thiết bày giải tán Thánh tiết để chuẩn bị cật hỏi, đều cũng lo sợ cẩn thận, nay tuy chẳng 100 dùng, nhưng vẫn còn việc đó để thấy thời xưa.

 • Thể thức bảng màu vàng.

“Châu nọ, phủ nọ, chùa nọ, ngày nọ, tháng nọ, kính gặp Thánh tiết Thiên thọ, Bản tự dự ngày nào đó tháng nầy, cung kính đến Điện Đại Phật thiết lập đạo tràng Kim Cương Vô Lượng Thọ, suốt một tháng luân phiên chư tăng lên điện mở xem chân thuyên, tuyên trì mật hiệu, vun bồi nhân lớn, chánh vì cầu chúc Hoàng đế hiện nay Thánh thọ muôn năm, muôn năm, muôn muôn năm!

Như trên cung kính, chỉ mong! Mặt trời Phật ngời sáng, trời rồng chiêu cách.

Năm nọ tháng nọ ngày nọ. Đô giám tự thần Tăng mỗ kính lời, Trụ trì thần tăng mỗ”.

 • Nghi thức kinh Đơn.

“Nay đủ phẩm mục văn kinh như sau:

 • Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm
 • Kinh Đại Phật Đảnh Vạn Hạnh Thủ-lăng-nghiêm- Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa – Kinh Đại Thừa Kim Quang Minh.
 • Kinh Đại Phương Quảng Viên Giác Tu-đa-la Liễu nghĩa- Kinh Đại Thừa Kim Cương Bát-nhã Ba-la-mật – Kinh Đại Nhân Vương Hộ Quốc.

Trên đây, đầy đủ như trước. Tháng này, ngày Cương Duy thần tăng mỗ cụ.

* Nghi thức sai Đơn

“Nay đầy đủ theo ngày luân phiên chư tăng lên điện, tên từng vị như ở sau, dùng giấy trắng ghi: Ngày mỗ, Trụ trì Thần tăng. Thủ tọa mỗ, thư ký mỗ, tạng chủ mỗ, tri khách mỗ, Tây đường mỗ. Ngày mỗ:

Xưng hô mỗ, Thượng tọa mỗ, Đô tự mỗ.

Trên đây, đầy đủ như trước.

Nay ngày ……. tháng ……., Đường ty mỗ”.

Lời sớ (thiết lập) như trên: “Cúi lấy chở che không riêng, đất trời ai lường cao dầy đó, chiếu soi có thịnh chẳng dụ sáng đẹp. Biết khổ nhọc của tán ngưỡng, muốn báo bổ mà không cùng, chỉ gá bên trong hun đúc nghĩa trọng bốn ân, nên dốc tấm lòng Trung ái, cung kính ba chúc. Đẩu xu tỏa rạng, Long tượng phô bày, lưới trời trăm ức, núi sông đều về Thánh lượng. Hoa tạng thế giới Tam thiên càng diễn chẳng Đồ, ít hết mảy trần, chẳng lười sớm tối, kính nguyện Yến Long được dụng, muôn sao ngời sáng mà thềm thái bình. Lân phụng bày lành, bậc Thánh tạo tác mà muôn vật thấy. Kính sớ (mãn tán), hoa Ưu-bát-la điềm lành ra đời, đồng Phật giáng sinh. Cây Diêm-phù-đề tỏa râm, cùng trời đồng thọ, nên nuôi Duệ chất của xưa thành, khắc tiếp Thánh mưu của lớn hiển. Lớn thay! Trời lớn thay! Trời rõ trời ở chánh, hội cực quy, về cực, dựng cực đứng giữa. Bên dùng Đại đồng của đạo tôi, có giúp chí trị của Thánh thời, núi rừng chuông trống vui tỏa ngời của Hóa nhật. Cỏ cây côn trùng thấm đượm nhuần ân đức. Lành bày khua trước, tụng chúc hoa phong, kính nguyện, khoanh tay vô vi, vị đất trời mà muôn vật dưỡng. Hun đúc hữu tượng, Lý âm dương mà bốn mùa bình. Thọ khảo muôn năm, gốc ngọn trăm đời”.

CẢNH MẠNG BỐN NGÀY TRAI CHÚC TÁN

Cảnh mạng ngày tốt, mồng một, rằm, mồng tám và hăm ba, bốn ngày trai, cách đêm, hành giả Đường ty báo chúng, treo bảng tụng kinh, kế sáng hôm sau gióng chuông dứt, sau đó đánh chuông trước Tăng đường, nhóm chúng lên điện. Duy-na xướng tụng chú Lăng-nghiêm, xướng niệm hiệu Phật Dược Sư. Tán Phật xong, hồi hướng rằng: “Ngày mỗ giờ này, châu mỗ chùa mỗ, Trụ trì truyền pháp mỗ Tăng mỗ, kính cẩn nhóm họp chúng Tăng trong chùa cùng lên Bảo điện, phúng tụng thần chú Đại Phật Đảnh Vạn Hạnh Thủ-lăng-nghiêm, xưng niệm Thánh hiệu, vun bồi nhân lớn, cầu chúc Hoàng đế hiện nay, Thánh thọ vạn an, Kim Cương Vô Lượng Thọ Phật, Nhân Vương Bồ-tát v.v…).

ĐÁN VỌNG TẠNG ĐIỆN CHÚC TÁN

Đán (mồng một) vọng (rằm) xưa nay chuyển tạng chúc tán, nay thì hẳn trước lúc trời sáng lên điện trước ngự tòa chúc tán, ở lễ là cung, hoặc dùng cháo xong, thăng tòa xong, đánh chuông nhóm chúng đến tạng điện, Duy-na xướng rằng: (Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật). Chúng đang mặc niệm, Trụ trì lãnh chúng chắp tay nhiễu tạng, hành đạo ba vòng, chúng đông thì một vòng lập định. Duy-na xướng tụng chú Đại bi, hồi hướng rằng: “Trong đại viên chiếu có biển Hoa tạng, công vượt tạo hóa, đạo bặt sáng nói, ba sáng chớp cuộn mà trùm thật tướng, sáu hợp sấm buông mà lắng trạm nhiên. Biển chẳng nghĩ bàn, tán dương khó hết. Châu mỗ chùa mỗ, Trụ trì truyền pháp thần Tăng mỗ, tháng mỗ sáng sớm (mồng một) rằm, kính cẩn nhóm hợp chúng Tăng trong chùa, cùng lên tạng điện nhiễu quanh hành đạo, xưng niệm Thánh hiệu Ma-ha Phật mẫu, vận Chuyển luân tạng pháp bảo cung trời, phúng tụng thần chú Đại bi viên mãn, vun bồi nhân lớn, chánh vì cầu chúc. Hoàng đế hiện nay Thánh thọ vạn an, Kim Cương Vô Lượng Thọ Phật, Nhân vương Bồ-tát Ma-ha-tát, Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật”.

CHÚC TÁN HẰNG NGÀY

Hai thời cháo cơm đến trai đường, tăng chúng phải lên điện, Duyna xướng tụng chú Vô Lượng Thọ ba biến, Hồi hướng rằng: “Phúng tụng bí chương, vun bồi nhân lớn, chánh vì cầu chúc Hoàng đế hiện nay Thánh thọ vạn an, Kim Cương Vô Lượng Thọ Phật, v.v…”.

THIÊN THU TIẾT

Đến kỳ, hành giả Đường ty cách đêm báo chúng, treo bảng tụng kinh. Sáng hôm sau, đánh chuông ở Tăng đường, nhóm chúng lên điện, Duy-na xướng tụng chú Lăng-nghiêm xong, bạch Phật: “Đồng như bốn ngày trai”, Hồi hướng rằng: “Đường mỗ, hẻm mỗ, chùa mỗ, ngày mỗ, tháng mỗ, kính gặp Hoàng Thái tử thiên thu lịnh tiết, kính cẩn nhóm hợp chúng Tăng trong chùa, cùng lên Bảo điện, trì tụng thần chú Đại Phật Đảnh Vạn Hạnh Thủ-lăng-nghiêm, xưng niệm Thánh hiệu, vun bồi nhân tốt, kính chúc Hoàng Thái tử tài giỏi ngàn năm điện hạ. Cúi mong, mặt trời lại xoay, nguyệt lại tỏa chiếu khắp trời biển, núi như đá ráp sông như đeo mang, bao quanh nền nước, Kim Cương Vô Lượng Thọ Phật, v.v…”.

THIỆN NGUYỆT

Tháng giêng, tháng năm, tháng chín là Thiện Nguyệt (tháng an lành), dự trước một ngày, Duy-na bảo hành giả Đường ty đến chỉ thầy Trụ trì, báo khố ty treo bảng Thiện Nguyệt ở trước của điện, đầy đủ kinh đơn luân sai Tăng ba. Mỗi ngày đánh chuông lớn lên điện, xem kinh, chúc tán trọn tháng mới thôi.

Mới đầu, do từ niên hiệu Khai Hoàng thứ ba (83) đời Tùy, (vua Văn Đế – Dương Khiêm 81-60) ban chiếu trong thiên hạ là tháng giêng, tháng năm, tháng chín và sáu ngày trai, mỗi chùa đều lập đạo tràng cầu nguyện, chẳng được giết hại sinh mạng, lấy trong tạng kinh nói có Tỳ-sa-môn Thiên Vương mỗi năm đi tuần xem xét bốn đại bộ châu, tháng giêng, tháng năm tháng chín, chánh trị châu thiệm bộ ở phía Nam, nên cấm giết mổ, mà phước trấn ở đời Đường thường lên nhậm, hẳn thưởng công binh lính chẳng dưới mấy muôn người, phải giết hại nấu nướng rất nhiều. Nên lấy tháng giêng, tháng năm, tháng chín chẳng liên quan, vì cấm giết hại, mà tục cho rằng kỵ là chẳng đúng.

Chương Chúc Ly hết.

CHƯƠNG HAI: BÁO ÂN

Nước có Đế tế cấp bốn mùa, do đó ngời công đức lớn, bản thỉ lại tiếp nối. Thánh triều sùng Phật, từ Thế tổ mà xuống, đều xây dựng chùa, cho rằng: Do Phật ứng thân để ngự thiên hạ, hóa nghi đã trọn về lại Phật vị. Chùa quan ở kinh đô do đó thiết bày Thánh dung đủ đàn tràng Phật. Hằng tháng dùng năm tế, thiết cúng bày lễ như lúc còn sống, mà đặt suy tư của canh tường. Lớn thay! Chỉ Thánh hóa bao trùm cùng giáo của Phật lưu truyền không ngằn mé, mà chúng tôi gội ân ba đượm Thánh trạch, có thể chẳng biết chỗ tự mà tư duy chỗ báo hiệu hay sao!

QUỐC KỴ

Ngày thượng tân đến kỳ, cách đêm khố ty báo đường ty sai Hành giả đến Trụ trì Lưỡng tự, báo chúng treo bảng tụng kinh. Đến trên pháp tòa, an đặt ngự tòa, dùng giấy vàng viết bài vị Thánh hiệu, nghiêm bày hương hoa, đèn nến, bàn án cúng dường. Đến kỳ, đánh chuông ở Tăng đường, nhóm chúng đợi Trụ trì đến dâng hương, dâng trà nóng, Duyna xướng tụng chú Lăng-nghiêm, phúng tụng xong, hồi hướng rằng: “Châu mỗ, chùa mỗ, Trụ trì truyền pháp thần Tăng mỗ, ngày mỗ tháng mỗ, kính gặp giờ Thánh kỵ Thánh mỗ, kính cẩn nhóm họp chúng Tăng trong chùa, phúng tụng thần chú Đại Phật đảnh vạn hạnh Thủ-lăngnghiêm, xưng niệm Thánh hiệu, vun bồi thù lợi, giúp nghiêm Thánh giá, kính nguyện Thần dạo tám cực, tưởng xe mây ngựa gió đến. Lâm vị chứng giữa trời, thọ vui sướng điện ngọc lầu quỳnh, mười phương ba đời, v.v…”

CẦU NGUYỆN.

Hễ có cầu nguyện thì phải như pháp trang nghiêm đàn tràng, bày biện cúng dường, vị Trụ trì chuyên tâm kính cẩn, Tăng chúng đều có việc chỉnh túc, Tri sự trong ngoài Đề đốc ứng biện, phòng liêu lớn nhỏ tuần cảnh chỉnh tề, nghiêm khiết. Hoặc có quan viên đến đốt hương, phải cung cần đón đưa. Dự kỳ, khố ty thưa báo thầyTrụ trì, trước giao ý chỉ, Duy-na tri hội, hành giả đường ty báo chúng treo bảng cầu nguyện, cơm cháo hai bữa, đánh chuông nhóm chúng tụng kinh, hoặc xem kinh tạng, hoặc bốn Đại bộ kinh, hoặc ba ngày, năm ngày, bảy ngày, tùy thời mà hành, như cầu tạnh, cầu mưa thì luôn phiên chư tăng mười vị, hai mươi vị, hoặc ba mươi vị, năm mươi vị, chia làm mấy dẫn, tiếp tục tụng kinh, mỗi dẫn tụng chú Đại bi, chú Tiêu tai, chú Đại vân mỗi chú hai mươi mốt biến, gọi đó là luân phiên chẳng đứt quãng suốt ngày phúng tụng, sẽ có lúc cảm ứng, mới có thể hoàn mãn giải tán sám tạ. Ý sớ đó đều nêu như sau:

-Cầu tạnh: Thật thấy mưa dầm là lệ, vật dụng chẳng thành, trăm sông tràn chảy, dân không có chỗ ở yên, bởi chúng sinh cộng nghiệp cảm nên, chỉ trên trời che chở không riêng. Do đó, kính phát tâm thành, thiết lập đạo tràng cầu tạnh, mỗi ngày bảo chư Tăng trì tụng kinh chú, lễ lạy các Thánh, chỉ mong mỏi cầu được tánh ráo, chóng ban cảm rõ. Cúi nguyện, quét mây đen khắp bốn phía, trủng đọng ngầm tiêu, vén mặt trời giữa hư không, ánh sáng sẽ chiếu, giúp năm hành đều thuận mùa, mà muôn loài đều toại sống.

-Cầu mưa: Thật thấy nắng hạn làm tai, trăm vật khô khan, chẳng phải giáng phạt của trời ở trên mà do lắm lỗi của dân ở dưới. Chỉ có chư Phật mở cửa từ bi, mà thần chú có ứng cầu nguyện. Do đó, kính phát tâm thành, thiết lập đạo tràng cầu mưa, mỗi ngày bảo chư Tăng phúng tụng kinh chú, lễ lạy Thánh hiệu, chỉ mong mỏi cầu được mưa đượm, chóng ban cảm thông. Cúi nguyện cứu vớt sinh linh ở đồ thán, lưới cửa khó thay, nổi mây rồng nơi sông núi, giúp mưa tuôn xuống, ngõ hầu nhiều mầm mạ cũng có được mùa.

-Cầu tuyết: Thật thấy mùa Đông luôn ấm, sợ dịch bệnh của sinh vật, lưới trời giáng tuyết, sạch khí xâm của dưới đất, thường khiến thật của nhụy hương, nguyện nhóm điềm lành của sáu hoa. Do đó, kính phát tâm thành, thiết lập đạo tràng cầu tuyết. Mỗi ngày bảo chư Tăng phúng tụng kinh chú, lễ lạy các Thánh, chỉ mong mỏi cầu được mưa tuyết, chóng ban cảm thông. Cúi nguyện mây đỏ ngàn dặm đượm nhuần, tám hoang sáu phủ, ba sự dùng tu, cỏ cây đều thuận, hai khí năm hành theo mùa, người thần am hòa.

-Khiển Hoàng (trừ châu chấu): Thật thấy sâu bay che trời, chỉ hung hoang đáng lo, trừ yêu vào đất, sợ tư man khó toan. Chẳng phải nhờ khu trừ của thần công, tuy dốc hết sức người mà không bỏ. Do đó, kính phát tâm thành, thiết lập đạo tràng trừ châu chấu. Mỗi ngày bảo chư tăng, phúng tụng kinh chú, lễ lạy các Thánh, chỉ mong đuổi trừ sâu trùng, châu chấu chóng ban tiêu hết. Cúi mong tẩy đến gió mưa, quét chủng loại không còn sót, ném xuống rạch sông, tùy nghiệp cảm mà tự hóa, dân an nghiệp họ, vật toại đời nó.

-Nhật thực: Ngày này mà thực, xem hoặc trái của năm kỷ, sợ uy của trời, lo tương tác của sáu lệ, nên theo dân tình mà cứu hộ, sao nương

Phật lực để cầu nguyện. Do đó, kính phát tâm thành, bảo chư Tăng phúng tụng kinh chú, dùng bày cứu hộ, chỉ mong mỏi mặt trời chóng trở lại sáng. Cúi nguyện, năm sắc mở mà đạo vàng sáng, chiếu rọi dưới đất, các am tiêu mà Dương đức thạnh rõ chiếu xoay trên trời.

-Nguyệt thực: Nguyệt diệu âm tinh mà chủ đêm, chỗ nhờ chiếu rọi, Thiên bày lỗi trừng ở dưới dân, ôi sao che lấp. Đã răn đã sợ dùng cầu dùng nguyện. Do đó, kính phát tâm thành, bảo chư Tăng phúng tụng kinh chú, dùng để cứu hộ. Chỉ mong mỏi mặt trăng chóng trở lại sáng. Cúi nguyện yêu mô diệt vết, trong sáng hiện núi sông đất liền, cố thổ trường sinh muôn tượng nạp cung điện rộng mát.

Chương Báo Ân hết.

Sắc Tu Bách Trượng Thanh quy quyển một hết.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8