Quyền thật nhị trí

Quyền thật nhị trí

Quyền thật nhị trí

Từ điển Đạo Uyển


權實二智; C: quánshí èrzhì; J: gonjitsu nichi; Hai loại trí huệ chư Phật vận dụng. Thật trí (實智), hàm ý nhận thức trực tiếp thực tại như chúng đang là; quyền trí (權智), dùng chân lí tương đối và phương tiện để dẫn dắt mọi người đến chân lí.

error: