PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA
HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) nhóm THI HỘ phụng chiếu dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI HAI_

 

NHẤT THIẾT NGHĨA THÀNH TỰU ĐẠI MẠN NOA LA

QUẢNG ĐẠI NGHI QUỸ

PHẦN THỨ MƯỜI CHÍN_ CHI KHÁC

Bấy giờ, Thánh Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát từ Bộ của mình (Tự Bộ) sinh ra xong, hết thảy tất cả Thắng Nguyện của tất cả nhóm Như Lai thảy đều viên mãn, nói Nhất Thiết Nghĩa Thành Tựu Đại Mạn Noa La này. Tụng là:

_Nay Ta thứ tự sẽ diễn nói

Đại Mạn Noa La thắng vô thượng

Tướng ấy giống như Kim Cương Giới

Đây tên Nhất Thiết Nhĩa Thành Tựu

_Tướng Đàn: bốn phương và bốn cửa

Với bốn lầu gác để trang nghiêm

Bốn dây giăng mắc, y Pháp Nghi

Ngọc, Anh Lạc, lụa rộng nghiêm sức

_Mạn Noa La ấy: các phần góc

Với các cửa nẻo (môn hộ) chỗ hợp nhau

Lấp báu Kim Cương ở khoảng giữa

Ngoại Mạn Noa La, giăng thứ tự

_Vị trí trong Đàn, y Pháp làm

Kim Cương, diệu bảo tạo thành cung

Tám cột thù thắng như Bản Nghi

Tùy Giáo, giăng mắc mà bày làm

_Năm Mạn Noa La thật nghiêm lệ

Mọi ánh sáng báu chiếu rực rỡ

Giáp vòng từ Ấn rồi vây quanh Trong ấy, y Pháp an tượng Phật Đại Minh của nhóm này là:

“Án, một đà, la đát-na, hồng”

*)OṂ_ BUDDHA RATNA HŪṂ

“Án, phộc nhật-la, ma ni, hồng”

*)OṂ_ VAJRA MAṆI HŪṂ

“Án, phộc nhật-la, la đát-nẵng, cô la, hồng”

*)OṂ_ VAJRA RATNA-KULA HŪṂ

“Án, phộc nhật-la, la đát-nẵng, bát nột-ma, hồng”

*)OṂ_ VAJRA RATNA-PADMA HŪṂ

“Án, phộc nhật-la, la đát-nẵng, phộc lý-sa, hồng”

*)OṂ_ VAJRA RATNA-VARṢA HŪṂ

_Bước Kim Cương rời Đông, dần bày

Thành Nhất Thiết Nguyện Mạn Noa La

Trong ấy nên vẽ Kim Cương Tạng

Tướng Bảo Thí Nguyện, nên như Giáo

Tôn ấy, các phần vị giáp vòng

Vẽ các Ấn báu đều vòng khắp

Với vẽ Đại Sĩ, y Bản Nghi

Tùy Giáo đã nói như thứ tự Đại Minh của nhóm này là:

“Án, tát lý-phộc lật-tha, tất đề, bát-la nại, hồng”

*)OṂ_ SARVA ARTHA SIDDHI PRAṆA HŪṂ

“Án, phộc nhật-la, ma ni, tức hận-na ca xá, nga lý-bà (1) bà nga tông, tất đình-dạ, tất đình-dạ, hồng (2)”

*)OṂ_ VAJRA MAṆI CIHNA ĀKĀŚA-GARBHA _ BHAGAVAṂ SIDHYA SIDHYA HŪṂ

“Án, la đát-nẵng, cô xá cát lý-sa dã (1) tát lý-phộc lật-thang, a na dã, thi kiệtlãm (2) tát lý-phộc đát tha nga đa, tát đa, ma nậu tam-ma la, hồng (3)”

*)OṂ_ RATNA-AṂKUŚA AKARṢĀYA _ SARVA ARTHAM ĀNAYA ŚĪGHRAṂ _ SARVA TATHĀGATA-SATYAM ANUSMARA HŪṂ

“Án, ma ni, la nga, phộc thi, cô lỗ (1) tát lý-phộc lật-thang, a na dã, a ca xá, nga lý-bà, hồng (2)”

*)OṂ_ MAṆI-RĀGA VAŚĪ KURU_ SARVA ARTHAM ĀNAYA ĀKĀŚAGARBHA HŪṂ

“Án, la đát-nẵng, mục sắt-trí, hồng”

*)OṂ_ RATNA-MUṢṬI HŪṂ

_Dùng bước Kim Cương mà tiến dần

Nam: bày Bảo Mạn Noa La

Trong ấy, y Pháp nên vẽ chính

Chấp Trì Tối Thượng Bảo Man Tôn

Tôn đó, các phần vị giáp vòng

Như Giáo đã nói, y thứ tự

Vẽ các Đại Sĩ đều trang nghiêm Mỗi mỗi cầm báu làm Tiêu Xí Đại Minh của nhóm này là:

“Án, la đát-nẵng, một-lý sắt-trí, đát-la”

*)OṂ_ RATNA-MṚṢṬI TRA

“Án, tát lý-phộc đát tha nga đa (1) bì thi ca, la đát-na, ma la, hồng (2)”

*)OṂ_ SARVA TATHĀGATA- ABHIṢEKA RATNA-MĀLĀ HŪṂ

“Án, ma ni, tô lý-dã, hồng”

*)OṂ_ MAṆI SŪRYA HŪṂ

“Án, tiến đà ma ni, đặc-phộc nhạ (1) tát lý-phộc, xá ba lý bố la cát (2) a ca xá, nga lý-bà, hồng (3)”

*)OṂ_ CINTĀMAṆI-DHVAJA _ SARVA ŚĀPARIPŪRAKA ĀKĀŚAGARBHA HŪṂ

“Án, la đát-nẵng, tra, hạ sa (1) hát sa, hát sa, hồng (2)”

*)OṂ_ RATNA-AṬṬA-HĀSA _ HASA HASA HŪṂ

_Dùng bước Kim Cương mà bày dần

Diệu Bảo Liên Hoa Mạn Noa La

Trong ấy, y Pháp nên vẽ khắp

Chấp Trì Diệu Bảo Liên Hoa Tôn Tôn ấy, các phần vị giáp vòng

Vẽ các Đại Sĩ đều trang nghiêm

Cầm Bảo Tiêu Xí tùy Bản Nghi

Như đã nói ấy, y thứ tự Đại Minh của nhóm này là:

“Án, la đát-nẵng, bát nột-ma, hồng”

*)OṂ_ RATNA-PADMA HŪṂ

“Án, đa nga, tam ma đề (1) nghê-dã na, nga lý-bà, hồng (2)”

*)OṂ_ TYĀGA SAMĀDHI_ JÑĀNA-GARBHA HŪṂ

“Án, la đát-nẵng, cô xá, ngật-la, hồng”

*)OṂ_ RATNA-KOŚA AGRA HŪṂ

“Án, ma ni, tác cật-la, bát-la phộc lật-đa dã, hồng”

*)OṂ_ MAṆI-CAKRA PRAVARTAYA HŪṂ

“Án, la đát-nẵng, bà sa, hồng”

*)OṂ_ RATNA-BHĀSA HŪṂ

_Dùng bước Kim Cương mà tiến dần

Bắc: bày Bảo Vũ Mạn Noa La

Trong ấy, y Pháp vẽ Bản Tôn

Nên làm tướng tuôn mưa các báu

Tôn ấy, các phần vị giáp vòng

Vẽ các Đại Sĩ như Bản Nghi

Các Bảo Tiêu Xí đều cầm giữ Với Thủ Ấn ấy như thứ tự Đại Minh của nhóm này là:

“Án, la đát-na, một-lý sắt-trí, bát-la phộc lý-sa dã (1) tát lý-phộc lật-tha, tam bát nỗ (2) bà nga tông, ma ni hát sa-đa, hồng (3)”

*)OṂ_ RATNA-MṚṢṬI PRAVARṢĀYA _ SARVA ARTHA SAMPANNO_ BHAGAVAṂ MAṆI-HASTA HŪṂ

“Án, ma ni, bố nhạ, tam ma dã, hồng”

*)OṂ_ MANI-PŪJA SAMAYA HŪṂ

“Án, ma ni, mãn đà, cát phộc tả, hồng”

*)OṂ_ MAṆI BANDHA KAVĀCA HŪṂ

“Án, ma ni năng sắt-tra-la, cát la la, ma hạ dược xoa (1) hát la, hát la (2) tát lý-phộc lật-thang, tỳ sa bát dã, hồng (3)”

*)OṂ_ MAṆI-DAṂṢṬRA KARĀLA MAHĀ-YAKṢA _ HARA HARA _ SARVA ARTHAṂ VEṢĀPAYA HŪṂ

“Án, ma ni, la đát-na, mãn đà, tam ma dã, hồng”

*)OṂ_ MAṆI-RATNA BANDHA SAMAYA HŪṂ

_Dùng bước Kim Cương mà tiến dần

Bày Mạn Noa La, các phần góc

Vẽ bốn Tôn nhóm Bảo Hy Hý

Như Giáo đã nói, y thứ tự

Đại Minh của nhóm này là:

“Án, la đát-na, la để, hô”

*)OṂ_ RATNA-RATI _ HOḤ

“Án, la đát-na, ma lê, hồng”

*)OṂ_ RATNA-MĀLE _ HŪṂ

“Án, la đát-na, nghệ đế, hồng”

*)OṂ_ RATNA-GĪTE _ HŪṂ

“Án, la đát-na, niết-lý đế, hồng”

*)OṂ_ RATNA-NṚTYE _ HŪṂ

_Dùng bước Kim Cương mà tiến dần

Bày Ngoại Mạn Noa La tối thắng

Ở bốn góc Ngoại Mạn Noa La Vẽ bốn Tôn nhóm Hương Cúng Dường Đại Minh của nhóm này là:

“Án, độ ba, la đát-nê”

*)OṂ_ DHŪPA RATNE

“Án, bổ sắt-ba, ma ni”

*)OṂ_ PUṢPA MAṆI

“Án, la đát-na, lộ kế”

*)OṂ_ RATNA-ĀLOKE

“Án, ma ni, hiến đề”

*)OṂ_ MAṆI GANDHE

_Hết thảy Mạn Noa La, bốn cửa

Hộ Môn Hiền Thánh y Pháp vẽ

Mỗi mỗi Hiền Thánh trong một cửa Đại Minh Câu Sách Tỏa Linh là:

“Án, tát lý-phộc la đát-na, cát lý-sa (1) a lý-dã lỗ noa, ma hạ tát đỏa (2) bà nga vãn, đa ma, ca xá nga lý-bà, tổ nại dã (3) cát lý-sa dã, thi kiệt-lãm, hô, nhược (4)”

*)OṂ_ SARVA RATNA AKARṢA ĀRYA-ARUṆA MAHĀ-SATVA _

BHAGAVANTAM ĀKĀŚA-GARBHA CODAYA AKARṢĀYA ŚĪGHRAṂ HOḤ JAḤ

“Án, tát lý-phộc la đát-na, bát-la phệ xá, tam ma dã (1) bát-la phệ xá dã (2) tát lý-phộc tam ma dương, ma hạ ma ni, la nhạ, cô la (3) la đát-na bá xá, hồng (4)”

*)OṂ_ SARVA RATNA PRAVEŚA-SAMAYA PRAVEŚAYA _ SARVA SAMAYAṂ MAHĀ-MAṆI-RĀJA KULA _ RATNA-PĀŚA HŪṂ

“Án, ma ni, mãn đà, tông”

*)OṂ_ MAṆI BANDHA VAṂ

“Án, ma ni, la đát-na, phệ xá, ác”

*)OṂ_ MAṆI-RATNA AVIŚA AḤ

Đây là hết thảy Bản Bộ trong Đại Mạn Noa La.

_Bảo A Xà Lê như Giáo đã nói, vào Mạn Noa La, y theo Nghi Quỹ rộng, trước tiên vì thân mình làm ủng hộ xong, sau đó nên cầm báu gia trì nước trong bình cùng với Bảo Đệ Tử trao cho Quán Đỉnh, khiến Đệ Tử ấy kết Kim Cương Bảo Tam Muội Ấn, trao truyền Đại Minh là:

“Án, phộc nhật-la, ma ni, tam ma dã, tông”

*)OṂ_ VAJRA-MAṆI SAMAYA VAṂ

_Tiếp nên lấy tấm tơ lụa một màu cho Đệ Tử che mặt, đừng khiến quán nhìn, nên dẫn Đệ Tử vào Mạn Noa La, trao truyền Đại Minh đó là:

“Án, hồng, bát-la vĩ xá, ma ni, la nhạ, cô la”

*)OṂ_ HŪṂ PRAVEŚA MAṆI-RĀJA-KULA

_Vào xong, bảo Đệ Tử rằng: “Ngươi chẳng nên đem Pháp bí mật này giao tiếp vì người nói. Không khiến ngươi bị đọa vào Đại Địa Ngục, cho đến ở trong tất cả đời chịu khổ nghèo túng, chẳng được giải thoát”

Nói lời đó xong, hiển bày Tam Muội. Lại vì kẻ ấy nói Pháp Môn Đại Thừa Hiện Chứng Tam Muội. Sau đó Bảo A Xà Lê phát lời Kim Cương, hướng lên hư không hỏi rằng: “Chốn nào mới có Phục Tàng (kho tàng bị chôn dấu) rộng lớn? Làm sao có thể được?”

Thời Cụ Đức Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát đều chỉ nói

Nói lời đó xong, liền cùng với Đệ Tử trừ bỏ tấm lụa che mặt, khiến quán nhìn khắp Đại Mạn Noa La.

_Tiếp lại vì Đệ Tử nói Nhất Thiết Như Lai Quán Đỉnh Tam Muội, cho đến cuối cùng thời Đức Thế Tôn Như Lai hiện trước mặt người ấy. Hành Nhân liền nên tùy theo sức cúng dường. Sau đó tất cả sự nghiệp đã làm đều được thành tựu.

Tiếp nên dạy truyền Trí Ấn. Tụng là: _Hết thảy Kim Cương Tạng Đại Ấn Diệu Đẳng Dẫn Tâm, y Pháp kết

Nếu ở Phục Tàng, muốn đào thời

Tùy chốn liền sẽ thấy Phục Tàng

_Nếu kết Tối Thắng Tam Muội Ấn

Tùy ở nơi có Phục Tàng ấy

Ấn ấy cùng hợp, ép phụ thời

Tự nhiên Phục Tàng ấy vọt lên

_Kim Cương Tạng Tôn Tam Ma Địa

Diệu Đẳng Dẫn Tâm, nên quán tưởng

Tùy ý biết nơi có Phục Tàng

Chốn đó tức sẽ trụ Phục Tàng

_Nếu kết Yết Ma Sở Thành Ấn Trụ Kim Cương Tạng Tam Ma Địa

Ấn ấy cảnh ngộ khắp cả thời

Tùy chỗ liền sẽ thấy Phục Tàng Đại Minh của nhóm này là:

“Án, ma hạ ma ni, la đát-na, vĩ xá, hồng”

*)OṂ_ MAHĀ-MAṆI RATNA-AVIŚA HŪṂ

“Án, ma ni, la đát-na, bế noa dã, nại lý-xá dã, hồng”

*)OṂ_ MAṆI RATNA PĪḌAYA DARŚAYA HŪṂ

“Án, la đát-na, tam ma đề, một-lỗ hứ”

*)OṂ_ RATNA-SAMĀDHI BRŪ HI

“Án, la đát-na, phệ xá, nại lý-xá dã”

*)OṂ_ RATNA-AVIŚA DARŚAYA

_Đại Ấn y Pháp mà cùng hợp

Ấn đó ở thân, làm ràng buộc

Tùy nơi đã có Bảo Tàng ấy

Nên biết tự Tam Muội đã hiện

_Nếu kết Tối Thắng Tam Muội Ấn

Nên làm cảnh ngộ, mở bày rõ

Tùy nơi đã có Phục Tàng ấy

Đại Bảo Trang Nghiêm thảy đều được

_Nếu kết Tam Ma Địa Ấn Khế Tùy cảnh ngộ xong, Trí tự nói Do nói chốn kia có Phục Tàng

Đại Bảo Trang Nghiêm thảy đều được _Nếu kết Yết Ma Đại Ấn Khế

Do làm Cảnh Ngộ Tam Muội Pháp

Hai tay trợ nhau, làm Phộc thời Tùy nơi Phục Tàng sẽ hiện ra Đại Minh của nhóm này là:

“Án, ma hạ la đát-na, ca dã, nại lý-xá dã, la đát-nẵng”

*)OṂ_ MAHĀ-RATNA-KĀYA DARŚAYA RATNA

“Án, a ca xá, nga lý-bà, ma ni, la đát-na (1) tắc-phổ tra, tắc-phổ tra (2) dã đát-la, nễ đề (3) ”

*)OṂ_ ĀKĀŚA-GARBHA MAṆI RATNA _ SPHOṬA SPHOṬĀYA TRA NIDHI

“Án, ma ni, la đát-na, nghe-dã na (1) toa dã, một-lỗ hứ (2)”

*)OṂ_ MAṆI RATNA JÑĀNA SVAYA BRŪ HI

“Án, bố na, tam ma dã, mãn đà, nại lý-xá dã, toa”

*)OṂ_ PŪRṆA-SAMAYA BANDHA DARŚAYA SVAḤ

_ Y Pháp, nếu kết ở Đại Ấn

Tùy khởi Tâm nghi, được cũng thế

Do Trí như Tâm biết rõ thời

Chốn đó, Phục Tàng tự nhiên có

_Tùy khởi Tâm nghi ở chỗ nào

Liền kết Thắng Tam Muội Ấn Phộc Sau nên mở Ấn Phộc này thời

Tùy chốn liền có Phục Tàng hiện _Tam Ma Địa Ấn y Pháp kết

Tùy chỗ khởi nghi, quyết định được

Do Trí sinh ra biết rõ thời

Tùy chốn thường có báu Phục Tàng

_Chỗ nghi, nếu có Phục Tàng sinh

Chốn đó nên kết Yết Ma Ấn

Như Giáo đã nói, kết Ấn thời

Phục Tàng rõ ràng liền hiện ra.

Đại Minh của nhóm này là:

“Án, nễ đề, nghê-dã na, vĩ xá”

*)OṂ_ NIDHI JÑĀNA-AVIŚA

“Án, la đát-na, tam ma dã, môn tả, nễ đề, mãn đường”

*)OṂ_ RATNA-SAMAYA MUÑCA NIDHI BANDHAṂ

“Án, đạt lý-ma, la đát-na, một-lỗ hứ, nễ đà nẵng”

*)OṂ_ DHARMA-RATNA BRŪ HI NIDHĀNA

“Án, tát lý-phộc cát lý-ma ni, tắc-bố tra dã (1) nại lý-xá dã, nễ đà na, mãn độ đắc sất-ba (2) ”

*)OṂ_ SARVA KARMĀṆI SPHOṬĀYA BANDHA-UTKṢIPA

_Bản Bộ Đại Ấn nên cùng hợp Tùy đi tìm cầu các Phục Tàng

Nếu nơi y Pháp, cảnh ngộ thời

Chốn đó liền có Phục Tàng hiện

_Kết Thắng Tam Muội Ấn Khế ấy Tùy đi tìm cầu các Phục Tàng

Nếu nơi, Ấn Khế bền chắc thời

Chốn đó liền có Phục Tàng hiện

_Kết Tam Ma Địa Ấn Khế ấy Tùy đi tìm cầu các Phục Tàng

Nếu nơi, Trí đã sinh ra thời

Chốn đó liền có Phục Tàng hiện

_Kết Yết Ma Sở Thành Ấn ấy Tùy đi tìm cầu các Phục Tàng

Nếu nơi, Yết Ma Ấn dao động Chốn đó liền có Phục Tàng hiện Đại Minh của nhóm này là:

“Án, ma hạ ma ni, la đát-na, ba lý xoa vĩ xá”

*)OṂ_ MAHĀ-MAṆI-RATNA PARĪKṢA- AVIŚA

“Án, la đát-na, tam ma dã, nỉ-lý tranh, nại lý-xá dã”

*)OṂ_ RATNA-SAMAYA DṚḌHO DARŚAYA

“Án, la đát-na, ba lý xoa, nghê-dã na, vĩ xá”

*)OṂ_ RATNA PARĪKṢĀ JÑĀNA-AVIŚA

“Án, ma ni, cát lý-ma, bột-la ma dã”

*)OṂ_ MAṆI-KARMA BRĀHMĀYA

Tiếp nên dạy truyền Bí Mật Ấn Trí

_Hoa sen, chày Kim Cương cùng hợp

Tùy đi tìm cầu các Phục Tàng

Y Pháp quán tưởng Đại Ấn thời

Cảnh ngộ khắp cả được Phục Tàng

_Kết Thắng Tam Muội Ấn Khế ấy

Bậc Thiện Ái yêu lại cũng thế

Nếu nơi, Ấn Khế bền chắc thành

Chốn đó liền có Phục Tàng hiện

_Hoa sen, chày Kim Cương cùng hợp

Tùy đi tìm cầu các Phục Tàng

Y Pháp quán tưởng Trí Ấn thời

Phục Tàng tùy thời sẽ chuyển hiện

_Y Pháp kết Yết Ma Ấn ấy

Hoa sen, chày Kim Cương cùng hợp

Nếu nơi, Ấn ấy hô rõ thời Chốn đó liền có Phục Tàng hiện Đại Minh của nhóm này là:

“Án, ma hạ ma ni, tam du nga vĩ xá”

*)OṂ_ MAHĀ-MAṆI SAṂ-YOGA-AVIŚA

“Án, sa ma dã, tam du nga, nỉ-ly trù, di bà phộc”

*)OṂ_ SAMAYA SAṂ-YOGA DṚḌHO MEBHAVA

“Án, nễ đề, nghê-dã na vĩ xá vĩ xá, tam du nga”

*)OṂ_ NIDHI JÑĀNA-AVIŚA AVIŚA _ SAṂ-YOGA

“Án, tát lý-phộc, cát lý-ma, tắc-bố tra, tam du nga”

*)OṂ_ SARVA KARMA SPHOṬA SAṂ-YOGA

_Sau đó, dạy truyền tất cả Ấn Trí Pháp trong Đại Bảo Bộ. Ấy là trước tiên nói

Đại Ấn Trí Pháp ấy Trong khoảng Diệu Nguyệt Mạn Noa La

Như tướng đã vẽ, thuận tu tập

Y Pháp quán tưởng Đại Ấn thời

Các Thắng Nghĩa Lợi đều thành tựu

_Tiếp nói hết thảy công dụng của tất cả Đại Ấn

Kết Phật Ấn nên được thành Phật

Kim Cương Tạng Ấn khéo thành tựu

Thắng Bảo Câu Ấn hay triệu khắp

Bảo Ái Ấn ấy thường khéo yêu

Bảo Hoan Hỷ Ấn thường vui vẻ

Do Bảo Quán Thị nhiếp tiền nhiều (đại tài)

Bảo Man Ấn khéo làm Quán Đỉnh

Bảo Nhật Quang Ấn ban uy quang

Bảo Tràng Ấn tùy chỗ muốn cho

Bảo Tiếu Ấn hay làm nghĩa lợi

Pháp Bảo Ấn thường ban Diệu Pháp

Thắng Xả sẽ được lợi tối thượng

Bảo Kiếm Ấn làm khoái lợi lớn

Bảo Luân Ấn làm Tăng Thượng Chủ

Diệu Bảo Ngữ Ấn thành tựu Môn

Hay chuyển mưa báu nhóm tiền lớn (đại tài tụ)

Bảo Cúng Dường Ấn khéo cúng dường

Bảo Giáp Trụ Ấn hộ bền chắc

Bảo Nha Ấn lấy các tiền báu (bảo tài)

Bảo Quyền Ấn làm các thành tựu

Tiếp nói Tam Muội Ấn Trí Pháp trong Đại Mạn Noa La

_Kim Cương Bảo Sở Thành Ấn ấy

Hay ban tất cả Ấn Quán Đỉnh

Kết Đại Kim Cương Bảo Ấn thời

Việc báu Kim Cương đều thành tựu

_Hai tay Kim Cương làm Yết Ma

Được tiền lớn (của) Chấp Kim Cương Tôn

_Tức đây, ngón cái như Kim Cương

An tim hay ban các trân bảo

_Kín chặt ngón cái làm Bảo Phộc

Được Quán Tự Tại Tôn cho tiền

_Hai tay Xảo Nghiệp Đại Bảo Tràng

Hay ban báu Kim Cương Yết Ma

_Dựng hai ngón trỏ lại cong lưng

Kết hai ngón cái như Kim Cương

Đay tên Kim Cương Giới Thắng Bảo

Ấn đó được thành nơi Phật Bảo

_Kim Cương Bảo Ấn, đây đã nói Tức

Kim Cương Tạng Tôn Ấn ấy

Ấn đó y Pháp kết trung gian

Ấy liền được báu Đại Kim Cương

_Hai tay Bảo Kim Cương cùng hợp

Dựng hai ngón giữa, khởi như nanh (răng nanh)

Ấn đó y Pháp kết trung gian

Đều được Tự Tha Đại Quán Đỉnh

_Tức đây, ngón giữa, ngón vô danh

Ngón út kín chặt, y Pháp làm

Đây tên Quán Tự Tại Tâm Ấn

Ấn đó hay ban các tài bảo

_y Pháp Dụng của Kim Cương Bảo

Ngón trỏ, ngón cái với ngón út

Hai ngón giữa đều cùng hợp nhau

Dựng ngón vô danh, khởi như nanh (răng nanh)

_Hai tay bền làm Kim Cương Phộc

Co hai ngón trỏ như hình báu

Duỗi mặt ngón cái như Bản Nghi

An tim, hay ban các thành tựu

_Hay tay Kim Cương Phộc cùng hợp

Hợp hai ngón giữa như hình báu

Ấn này tên là Bảo Tiêu Xí

Ấy hay ban báu Đại Ma Ni

_Tức đây, lại làm Câu Pháp Dụng

Co hai ngón trỏ rồi cùng hợp

Ấn này câu triệu tất cả tiền

Ma Ni Bảo Câu cũng như vậy

_Tức đây, lại làm thế Dũng Lực

Ngón trỏ phải nắm ngón trỏ trái

Như tên (mũi tên) triệu bắn, y Bản Nghi

Câu triệu việc Thế Gian kính yêu

_Tức đây, lại làm thế Thiện Tai

Ngón trỏ, ngón cái đều cùng hợp

Chẳng sửa ngón cái, lúc cùng hợp

Kèm đầu các ngón cũng như vậy

Lại hai ngón các trong Nội Phộc

Lại đem hai ngón trỏ như mắt (con mắt)

Ấn này tên là Bảo Quán Thị

Quán xong, hay gom các tài lợi

_Tức đây, mặt ngón cái cùng hợp

Thành Ấn ngang tim mà an trí

Đây tên Chư Nghĩa Thành Tựu Man

Ấn đó hay ban Tự Quán Đỉnh

_Hai tay, tướng Bảo Quang an tim

Ấn đó hay ban Đại Uy Quang

_Dựng ngón vô danh an đỉnh đầu

Đây tên Quảng Đại Thắng Tràng Ấn

_Tức đây, lại làm tướng Đại Tiếu

Y Pháp Hy Hý mà xoay chuyển

Ấn này tên là Đại Bảo Tiếu

Tướng cười hay nhiếp các tài lợi

_Các đầu ngón như tướng sen báu

Tam Ma Địa Pháp nhiếp tiền tài

_Tức đây ngón trỏ trong Nội Phộc

Ấn này hay ban nhóm tiền lớn

_Ngón cái ngang bằng hướng xuống dưới

Dựng hai ngón trỏ như hình báu

Bảo Kiếm Ấn này nhiềp tiền tài

Dũng phục Thế Gian đại khoái lợi

_Kết Kim Cương Phộc Tối Thượng Luân

Ngang bằng ngón cái vào trong Phộc

Hai ngón trỏ lại như hình báu

Đây tên Chuyển Luân Quảng Thí Ấn

_Tức đây, mặt các ngón hợp nhau

Ấn đó ngang bằng rồi dựng đứng

Ấy cùng hợp nên Ngữ Ấn thành

Y Tự Giáo, nhiếp các tài lợi

_Đại Kim Cương Bảo Ấn nên kết

Ấn đó hay tuôn mưa các báu

Các ngón y Pháp tách bung thời

Bốn phương mưa khắp các tài bảo

_Đại Kim Cương Bảo Ấn nên kết

Đỉnh đầu nên làm tướng xoay múa

Như Giáo đã nói, cúng dường thời

Đem các trân bảo cúng dường khắp

_Kết Nhất Thiết Nghĩa Thành Tựu Ấn

Y nơi Pháp, Cảnh mà hợp nhau

Đây nói nên là Bảo Phộc Ấn

Đấy tức Giáp Trụ mà khéo hộ

_Tức Nhất Thiết Thành Tựu Ấn này

Làm tướng ăn nuốt, an ở miệng

Đây nói Bảo Nha như Bản Nghi

Gây sợ hãi, nhiếp các tài lợi

_Hay tay bền làm Kim Cương Quyền

Co hai ngón trỏ, y Pháp dụng

Nắm hai ngón cái lại như cửa

Bảo Quyền Ấn này ban thành tựu

_Các Thắng Tam Muội Cúng Dường Ấn

Đều y Kim Cương Giới ấn Pháp

Như ấy đã nói Nghi Bảo Pháp

Thắng Tam Muội Ấn này phân biệt

_Hai ngón giữa như tướng hình báu

Đây nên như khéo phân biệt ấy

Hết thảy Pháp Nghi của nhóm Câu

Tất cả Yết Ma đều thành tựu

_Tiếp lại tuyên nói các Pháp Ấn

Trí của Đại Bảo Bộ. Ấy là:

“Đát-la”

*)TRA

“Ngật-la”

*)GRA

“Để-lý”

*)TRI

“Hột-lý” *)HRĪḤ

“Thất-lý”

*)ŚRĪ

“Đề, cật-lý, phộc, trà”

*)DHĪ KRĪ VĀ DHĀ

Nay trong Bộ này, nên làm Bảo Quyền dùng thành tất cả Yết Ma Ấn Khế

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA

HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI HAI (Hết)_