PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA
HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) nhóm THI HỘ phụng chiếu dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

_QUYỂN THỨ MƯỜI TÁM_

ĐIỀU PHỤC NHẤT THIẾT THẾ GIAN ĐẠI MẠN NOA LA

QUẢNG ĐẠI NGHI QUỸ _PHẦN THỨ MƯỜI LĂM_

 

Bấy giờ, tất cả Như Lai tiếp lại vân tập. Vì khuyến thỉnh Cụ Đức Chấp Kim Cương Nhất Thiết Pháp Chủ Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát cho nên nói 108 tên.

Tụng là:

_Liên Hoa Tát Đỏa, Đại Liên Hoa

Thế Tự Tại Vương, Đại Chủ Tể

Quán Tự Tại Vương Thắng Dũng Tôn

Cúi đầu quy mệnh Kim Cương Pháp

_Thắng Diệu Pháp Vương, Đại Thanh Tịnh

Đại Ý Tối Thượng Dũng Mãnh Vương

Đại Liên Hoa sinh thân hoa sen

Cúi đầu quy mệnh Liên Hoa Tôn

_Diệu Liên Hoa Quang sinh hoa sen

Hoa sen thanh tịnh khéo trong sạch

Kim Cương Liên Hoa, thân sen diệu

Quy mệnh Liên Hoa Liên Hoa Chủ

_Thắng Đại Quang Minh, Đại Xảo Nghiệp

Rộng lớn khéo hiểu thân Đại Thắng

Đủ đại dũng mãnh, đại vô úy

Cúi đầu quy mệnh Đại Cần Dũng

_Biết tâm hữu tình, Pháp Đại Thừa

Pháp tương ứng với Đại Phụ Tổ

Tức Tai, Tịnh Lợi sinh vắng lặng

Cúi đầu quy mệnh Giác Hoa Tú

_Nghĩa thật của Pháp, giữ Chính Pháp

Vì Pháp thanh tịnh, Pháp khéo làm

Là Thắng Diệu Pháp Đại Pháp Môn

Cúi đầu quy mệnh Chính Pháp Luân

_Giác Trí Đại Sĩ, Diệu Thắng Dũng

Tát Đỏa, Thắng Chủ Pháp Đại Sĩ

Nhất Thiết Tối Thượng Diệu Dũng Tôn

Quy mệnh Dũng Mãnh Thắng Đại Sĩ

_Quán Chiếu Tự Tại Tối Thượng Tôn

Đại Thắng Chủ quán sát khắp cả

Làm ánh sáng đời, lợi Thế Gian

Cúi đầu quy mệnh Thế Tự Tại

_Văn tự Thế Gian, đại văn tự

Văn tự tối thượng, chữ giúp hiểu

Tất cả văn tự, chữ trong chữ

Cúi đầu quy mệnh Văn Tự Luân

_Liên Hoa Thủ, lại Quảng Đại Thủ

Bậc ban bố khiến an ổn khắp

Tức Phật, tức Pháp, Phật Đại Tôn

Cúi đầu quy mệnh Phật Uy Đức

_Phật: Diệu Sắc Tướng, Đại Sắc Tướng

Sắc tướng Kim Cương, bậc Thiện Tướng

Ánh sáng Đại Pháp, Thắng Diệu Quang

Cúi đầu quy mệnh Thế Quang Diệu

_Liên Hoa Cát Tường Tôn Thắng Chủ

Pháp Cát Tường Tôn Thắng Tôn Giả

Tối Thượng Đại Phạm, Phạm Trung Tôn (Bậc Tôn Chủ của hàng Phạm Thiên)

Cúi đầu quy mệnh Phạm Sinh Tử (người con được sinh ra từ sự thanh tịnh)

_Đèn Pháp thắng thượng, đèn hơn đèn

Phát ánh sáng đèn chiếu khắp cả

Làm Quang Diệu Tôn, chiếu sáng lớn

Cúi đầu quy mệnh Phật Quang Tướng

_Được Phật quán đỉnh Tối Thượng Giác

Làm các Phật Tử Đại Giác Trí

Đại Giác quán đỉnh Thắng Đỉnh Luân

Cúi đầu quy mệnh Giác Trung Giác

_Đã đủ mắt Phật tức Đại Nhãn

Lại làm mắt Pháp quán nhìn lớn

Tam Ma Địa Trí Nhất Thiết Chủ

Cúi đầu quy mệnh Kim Cương Nhãn

_ Tán trăm tám (108) tên này của ông

Nếu người, toàn thân cung kính lễ

Hoặc lại quán tưởng hoặc xưng dương

Người ấy sẽ được Thế Tự Tại (Lokeśvara: tự tại trong đời)

Nay khuyến thỉnh ông, bậc Vô Úy

Đại Mâu Ni Tôn đang khéo nói

Bản Bộ sinh ra Diệu Tương Ứng

Pháp Mạn Noa La Thắng Sự Nghiệp

 

_Khi ấy, Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát nghe lời khuyến thỉnh của tất cả Như Lai xong, liền hướng về Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai, trụ trước mặt, đem hoa sen Kim Cương an ở tim của mình, nói Tụng này là:

“Lớn thay! Tối Thượng Đại Thanh Tịnh

Con, Kim Cương Diệu Liên Hoa này

Như Thế Đại Tổ rời sinh tử

Đây khéo gia trì Pháp Bản Bộ

 

_Khi ấy, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai liền nhập vào Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Pháp Tam Muội Xuất Sinh Gia Trì Liên Hoa Tam Ma Địa, nói Nhất Thiết Như Lai Pháp Tam Muội này, tức Tâm của tất cả Như Lai từ trái tim của mình xuất ra, nói Tâm Minh đó là:

“Hột-lý”

*)HRĪḤ

Lúc nói Tâm Minh đó thời từ trái tim của tất cả Như Lai hiện ra tướng hoa sen có vô số ánh sáng màu thù diệu. Ánh sáng ấy chiếu khắp tất cả Thế Giới, liền dùng Trí Thanh Tịnh Pháp của nhóm Tham, thanh tịnh khắp xong, ánh sáng đó xoay lại từ trái tim của Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát nhập vào

 

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn, tất cả Như Lai đồng nói Tự Bộ Pháp Tam Muội Tối Thượng Đại Minh là:

“Án, phộc nhật-la, bát nột-mô đát ma, hột-lý”

*)OṂ_ VAJRA-PADMA-UTTAMA _ HRĪḤ

 

_Khi ấy, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tự Bộ Tối Thượng Đại Minh này là:

“Án, phộc nhật-la, hồng, phát tra”

*)OṂ_ VAJRA HŪṂ PHAṬ

 

_Lúc đó, Kim Cương Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tự Bộ Tối Thượng Đại Minh này là:

“Án, phộc nhật-la, la đát-nô đát ma, đát-la”

*)OṂ_ VAJRA-RATNA-UTTAMA _ TRĀḤ

 

_Bấy giờ, Kim Cương Nhãn Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tự Bộ Tối Thượng Đại Minh này là:

“Án, phộc nhật-la, vĩ nại-du đát ma, hột-lý”

*)OṂ_ VAJRA-VIDYA-UTTAMA_ HRĪḤ

 

_Khi ấy, Kim Cương Xảo Nghiệp Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tự Bộ Tối Thượng Đại Minh này là:

“Án, phộc nhật-la, vĩ du đát ma, ác”

*)OṂ_ VAJRA-VIŚVA-UTTAMA _ AḤ

 

_Lúc đó, Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát liền nhập vào Hiện Nhất Thiết Sắc Tam Ma Địa, nói Điều Phục Nhất Thiết Thế Gian Tự Tâm Đại Minh này là:

“Án, hồng, hột-lý, hô” 

*)OṂ_ HŪṂ HRĪḤ HOḤ

Lúc nói Tâm Minh đó thời, từ trái tim của Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát hiện ra Cụ Đức Chấp Kim Cương Tôn như tướng của Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát, ngồi ở hoa sen, kết Liên Hoa Ấn, đầy đủ mọi sắc tướng màu nhiệm trang nghiêm, dung hòa Thể Tướng tất cả Đại Sĩ của nhóm Như Lai

Tượng Đại Bồ Tát như vậy hiện ra xong, ở tất cả Thế Giới hiện sắc tướng của mình tận khắp các giới hữu tình không dư sót, rộng vì tất cả hữu tình, như ứng điều phục. Làm mọi sự nghiệp xong lại quay về vây vòng quanh vành trăng của Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai trong Kim Cương Giới Đại Mạn Noa La, y Chỉ mà trụ, nói Tụng này là:

“Lớn thay ! Tất cả Chính Giác Tôn

Bi với Phương Tiện làm Chủ Tể

Hết thảy nẻo ác, nếu điều phục

Ấy liền thành tựu quả nẻo Trời”

 

_Bấy giờ, Cụ Đức Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát từ Bộ của mình (Tự Bộ) sinh ra xong. Vì muốn làm xong Quả: Vô Úy của tất cả Bồ Tát, Tất Địa hiện tiền tối thượng, Kim Cương Pháp Tính, Thần Thông Trí…của tất cả Như Lai cho nên nói Điều Phục Nhất Thiết Thế Gian Đại Mạn Noa La này. Tụng là:

_Nay Ta thứ tự sẽ diễn nói

Đại Mạn Noa La Thắng Vô Thượng

Tướng ấy giống như Kim Cương Giới

Đây nói tên là Điều Thế Gian

_Đàn ấy: bốn phương cùng bốn cửa

Với bốn lầu gác rất thù diệu

Bốn dây hòa hợp Pháp tương ứng

Tơ lụa, ngọc, Anh Lạc…nghiêm sức

Mạn Noa La ấy, các phần góc

Với các Môn Hộ, nơi tương hợp

Đắp báu Kim Cương dùng trang nghiêm

Y Pháp nên giăng Ngoại Đàn Giới

Tiếp nên chia vị trí Trung Cung

Như Giáo, giăng lường làm bốn phương

_Lớp Đàn thứ hai:cửa, khoảng góc

Cần phải an bày tướng hoa sen

Chia tám cột trụ, y Pháp dụng

Hoa sen tám cánh, nên vẽ tiếp

Ỡ trong nhụy của hoa sen ấy

Tùy Giáo, an trí hình tượng Phật

Nên y theo Bản Giáo, tụng An Tượng Đại Minh

 

_Ở vòng quanh Phật, lại nên vẽ

Trong hoa sen an bốn Tiêu Xí

Chảy Kim Cương, Báu với hoa sen Hoa sen mọi màu làm thứ tư Đại Minh của nhóm này là:

“Án, hồng, đề, cật-lý”

*)OṂ_ HŪṂ DHIḤ KṚ

 

_Dùng bước Kim Cương mà tiến dần

Y Pháp, Đông: bày Mạn Noa La

Giữa an Quán Tự Tại Thắng Tôn

Đầy đủ tất cả diệu sắc tướng

Hai bên (trái phải) Tôn ấy, y Pháp vẽ

Đại Sĩ nhóm Kim Cương Cao Cử

Mọi Đại Sĩ Tôn của nhóm Phật Mỗi mỗi vẽ tướng cầm hoa sen Đại Minh của nhóm này là:

“Án, tát lý-phộc đát tha nga đa, đạt lý-ma, hồng”

*)OṂ_ SARVA TATHĀGATA DHARMA HŪṂ

 

“Án, phộc nhật-la, bát nột-hàm cốt xá (1) cô xá đà la, phộc nhật-la tát đỏa, hồng, phát tra”

*)OṂ_ VAJRA-PADMA-AṂKUŚA KUŚA-DHĀRA _ VAJRA-SATVA HŪṂ PHAṬ

 

“Án, ma la dã, ma la dã (1) bát nột-ma, cô tô ma, dục đà, đà la, mô già, xá la, hô (2)”

*)OṂ_ MĀRAYA MĀRAYA _ PADMA KUSUMA YUDHA-DHĀRA AMOGHA-ŚARA HOḤ

 

“Án, bát nột-ma, tam bà phộc (1) bát nột-ma, hạ sa-đa, sa độ, hồng (2)”

*)OṂ_ PADMA SAṂBHAVA _ PADMA-HASTA SĀDHU HŪṂ

 

_Dùng bước Kim Cương mà tiến dần

Nam: bày Mạn Noa La thứ hai

Chính giữa nên vẽ Bản Bộ Tôn

Trong mão đỉnh có tượng Như Lai

Hai bên (trái phải) Tôn ấy nên vẽ khắp

Các Đại Sĩ nhóm Tỳ Câu Chi (Bhṛkuṭi)

Đều cầm hoa sen làm Tiêu Xí Như đã nói ấn, y thứ tự Đại Minh của nhóm này là:

“Án, bát nột-ma, bột-lý cô chi (1) đát chi, đát la (2)”

*)OṂ_ PADMA-BHṚKUṬI TAṬI _ TRAḤ

 

“Án, bát nột-ma, tô lý-dã, nhập-phộc la, hồng”

*)OṂ_ PADMA-SŪRYA-JVALA HŪṂ

 

“Án, bát nột-ma, ma ni, kế đổ, đà la (1) tán nại-la, bát-la hát-la nại dã (2) a lý-dã phộc lộ chỉ đế (3) phộc lộ chỉ đế thuyết la (4) nỉ hứ, tát lý-phộc lý-thang, thi kiệt-lãm, tam ma dã, hồng (5)”

*)OṂ_ PADMA –MAṆI-KETU-DHĀRA _ CANDRA PRAHLĀDAYA_ĀRYA-AVALOKITE AVALOKITEŚVARA DEHI _SARVA-ARTHAṂ ŚĪGHRAṂ SAMAYA HŪṂ

 

“Án, bát nột-ma, trá hạ tát ca, nại xá mục kha, mục kha (1) hác hác hác hác, hồng (2)”

*)OṂ_ PADMA –AṬṬA HĀSAKA _ DAŚA-MUKHA MUKHA _ HAḤ HAḤ HAḤ HAḤ _HŪṂ

 

_Dùng bước Kim Cương mà tiến dần

Tây: bày Mạn Noa La thứ ba

Đại Sĩ Bản Bộ y thứ tự

Đều vẽ an ở Tòa hoa sen

Hai bên (trái phải) Tôn ấy nên vẽ khắp

Như đã nói ấy, y thứ tự

Đại Sĩ Tôn nhóm Liên Hoa Quang

Y Pháp thứ tự nên an bày Đại Minh của nhóm này là:

“Án, đa la, bát nột-ma, phộc lộ cát dã, hàm (1) tam ma dã tát đỏa, hồng (2)”

*)OṂ_ TĀRĀ PADMA AVALOKAYA MĀṂ SAMAYA-SATVA HŪṂ

 

“Án, bát nột-ma, cô ma la, thước cát-để, đà la (1) kha nột-nghệ na, thân na, tần na, hồng, phát tra (2)

*)OṂ_ PADMA KUMĀRA ŚĀKTI-DHĀRA _ KHADGĀNĀṂ CCHINDA BHINDA HŪṂ PHAṬ

 

“Án, bát nột-ma, nê la kiến xá (1) thương kha, tác cật-la, nga nại (2) bát nộtma bá ni (3) mê kiệt-la, tả lý-ma, nễ phộc sa na (4) cật-lý sắt-noa, tát lý bát, dã nghê-du bát vĩ đa (5) nhĩ na, tả lý-ma, phộc ma, tắc kiến độ, đát lý dã (6) na la dã noa, lỗ ba đà la (7) để-lý nê đát-la, môn tả, tra, hạ tang (8) bát-la phệ xá dã, tam ma dương, nỉ hứ, di, tất đình (9) a phộc lộ chỉ đế thuyết la, hồng (10)”

*)OṂ_ PADMA –NĪLAKAṆṬHA ŚAṄKHA CAKRA GADA _ PADMAPĀṆI MEKHALA CARAMANIVĀSANA _ KṚṢṆA-SARPA YAJÑA-UPAVĪTA JINA-CAMARA VĀMA-SKANDHA-UTTARĪYA _ NĀRĀYAṆA-RŪPA-DHĀRA TRINETRA MUÑCA AṬṬA-HĀSAṂ_ PRAVEŚAYA SAMAYAṂ DEHI ME SIDDHIṂ_ AVALOKITEŚVARA HŪṂ

 

“Án, một-la hạ-ma, bát nột-ma, tam bà phộc (1) nhạ ba, nhạ ba (2) bát nộtma, bà sa, hồng (3)”

*)OṂ_ BRAHMA PADMA-SAṂBHAVA _ JAPA JAPA _ PADMA-BHĀSA HŪṂ

 

_Dùng bước Kim Cương mà tiến dần

Bắc: bày Mạn Noa La thứ ba

Hoa sen bốn mặt như Pháp Nghi

Nên vẽ tướng cầm Liên Hoa Xoa

Hai bên (trái phải) Tôn ấy, các phần vị

Vẽ Tôn của nhóm Kim Cương Vũ

Đều cầm hoa sen làm Tiêu Xí

Đại Sĩ nhóm này như Giáo, vẽ Đại Minh của nhóm này là:

“Án, bát nột-ma, na trí thuyết la (1) na tra, na tra (2) bố nhạ dã, tát lý-phộc, đát tha nga đảm (3) phộc nhật-la, cát lý-ma, tam ma dã, cát lý-sa dã (4) bát-la phệ xá dã, mãn đà dã, phệ xá dã (5) tát lý-phộc, cát lý-ma, tất đình, di, bát-la dã tha, phộc lộ chỉ đế thuyết la, hồng (6)”

*)OṂ_ PADMA-NAṬEŚVARA _ NAṬA NAṬA PŪJAYA _ SARVA TATHĀGATĀṂ VAJRA-KARMA SAMAYA-AKARṢĀYA PRAVEŚAYA BANDHAYA – AVEŚAYA _ SARVA KARMA SIDDHIM ME PRAYĀCCHA AVALOKITEŚVARA HŪṂ

 

“Án, a bà dương, nại nại, phộc lộ chỉ đế thuyết la (1) lạc xoa, mãn đà (2) bát nột-ma, cát phộc ngoại, tam ma dã, kháng (2)”

*)OṂ_ ABHAYAṂDADA AVALOKITEŚVARA _ RAKṢA BANDHA _ PADMA-KAVĀCE SAMAYA HAṂ

 

“Án, ma hạ bát-la tán noa, vĩ thuyết lỗ ba (1) vĩ cát tra, bát nột-ma, năng sắt-tra-la, cát la la, tỳ sa noa, phộc câu-đát-la (2) đát-la sa dã, tát lý-võng, bát nộtma, dược xoa (3) kha nại kha nại (4) đề câu, đề câu, đề câu, đề câu (5)”

*)OṂ_ MAHĀ-PRACAṆḌA VIŚVA-RÙPA _ VIKAṬA-PADMA-DAṂṢṬRA KARĀLA BHĪṢAṆA VAKTRA _ TRĀSAYA SARVAṂ PADMA-YAKṢA KHĀDA KHĀDA _ DHIK DHIK DHIK DHIK

 

“Án, bát nột-ma, mẫu sắt-trí, tam ma dã, tát-đát-phộc, mãn đà, hồng, phát tra”

*)OṂ_ PADMA-MUṢṬI SAMAYA-SATVA BANDHA HŪṂ PHAṬ

 

_Dùng bước Kim Cương mà tiến dần

Bày các phần góc Mạn Noa La

Y Pháp Nghi nhóm Kim Cương Hý

Nên vẽ Tôn nhóm Liên Hoa Hý

Đại Minh của nhóm này là:

“Án, bát nột-ma, lá tây, la nga dã (1) ma hạ nỉ vĩ la nga, bố nhạ, tam ma duệ, hồng (2)”

*)OṂ_ PADMA-LĀSYE RĀGAYA MAHĀ-DEVI RĀGA PŪJA SAMAYE HŪṂ

 

“Án, bát nột-ma, ma lê (1) tỳ săn tả, tỳ thi ca, bố nhạ, tam ma duệ, hồng (2)”

*)OṂ_ PADMA-MĀLE- ABHIṢIṂCA ABHIṢEKA PŪJA SAMAYE HŪṂ

 

“Án, bát nột-ma, nghệ đế (1) nga nại nga nại (2) nghệ đa, bố nhạ, tam ma duệ, hồng (3)”

*)OṂ_ PADMA-GĪTE GADA GADA GĪTA PŪJA SAMAYE HŪṂ

 

“Án, bát nột-ma, nễ-lý đát-duệ, nễ-lý đa (1) tát lý-phộc bố nhạ, bát-la phộc lý đa na, tam ma duệ, hồng (2)”

*)OṂ_ PADMA-NṚTYE NṚTYA _ SARVA PŪJA PRAVARTANA SAMAYE HŪṂ

 

_Dùng bước Kim Cương mà tiến dần

Bày phần vị Ngoại Mạn Noa La

Hết thảy nhóm Liên Hoa Hương, bốn Cúng Dường Hiền Thánh y Pháp vẽ Cúng Dường Ấn Minh của nhóm này là:

“Án, bát nột-ma, độ ba bố nhạ, tam ma duệ (1) bát-la hát-la nại dã (2) bát nột-ma cô la, nại duệ đế, ma hạ, nga ni (3) bát nột-ma la để, hồng (4)”

*)OṂ_ PADMA-DHŪPA PŪJA SAMAYE _ PRAHLĀDAYA PADMAKULA DAYETE MAHĀ-GAṆI PADMA-RATI HŪṂ

 

“Án, bát nột-ma, bổ sắt-ba bố nhạ, tam ma duệ (1) bát nột-ma phộc tất nễ (2) ma hạ thất-lý duệ (3) bát nột-ma cô la, bát-la đế hạ lý (4) tát lý-phộc lý-thang, sa đạt dã, hồng (5)”

*)OṂ_ PADMA-PUṢPA PŪJA SAMAYE _ PADMA-VĀSINI MAHĀ-ŚRĪYE PADMA-KULA APRATIHĀRE SARVA-ARTHAṂ SĀDHAYA HŪṂ

 

“Án, bát nột-ma, nỉ ba, bố nhạ, tam ma duệ (1) bát nột-ma cô la, tốn nại-lý

(2) ma hạ nô đa lộ ca, tán nhạ na na dã (3) bát nột-ma, sa la toa để, hồng (4)”

*)OṂ_ PADMA-DĪPA PŪJA SAMAYE _ PADMA-KULA SUNDARI MAHĀ-UDĀRYA- ALOKA SAṂJÑĀNAYA PADMA-SARASVATĪ HŪṂ

 

“Án, hiến đà bố nhạ, tam ma duệ (1) ma hạ bát nột-ma cô la, tức trí (2) cô lỗ, cô lỗ (3) tát lý-phộc cát lý-ma ni, di, bát nột-ma, tất đề, hồng (4)”

*)OṂ_ PADMA-GANDHA PŪJA SAMAYE _ MAHĀ-PADMA-KULA-CEṬI _ KURU KURU _ SARVA KARMĀṆI ME PADMA-SIDDHI HŪṂ

 

_Tiếp ở khoảng bốn cửa hoa sen

Y Pháp nên vẽ bốn Ma Chủ

Tâm An nhóm ấy như thứ tự

Như Giáo đã nói, nên vẽ khắp Đại Minh của nhóm này là:

“Án, hát dã ngật-lý phộc (1) ma hạ bát nột-hàm cốt xá, cát lý-sa dã (2) thi kiệt-lãm, bát nột-ma cô la, tam ma dương (3) cô xá, đà la, hồng, nhược”

*)OṂ_ HAYAGRĪVA _ MAHĀ-PADMA-AṂKUŚA – AKARṢĀYA ŚĪGHRAṂ PADMA-KULA-SAMAYAM-AṂKUŚA-DHĀRA HŪṂ JAḤ

 

“Án, a mô già bát nột-ma bá xá (1) cốt-lỗ đà, cát lý-sa dã, phệ xá dã (2) ma hạ bát thú bát để (3) dã ma, phộc lỗ noa, cô phệ la, một-la hạ-ma, phệ sa đà la (4) bát nột-ma cô la, tam ma dương, hồng, hồng (5)”

*)OṂ_ AMOGHA-PADMA-PĀŚA KRODHA AKARṢĀYA – PRAVEŚĀYA, MAHĀ-PĀŚUPĀTI , YAMA, VARUṆA, KUBERA, BRAHMA, VEŚADHĀRA – PADMA-KULA SAMAYAṂ HŪṂ HŪṂ

 

“Án, bát nột-ma, táp-bố tra (1) mãn đà mãn đà (2) tát lý-phộc bát nột-ma cô la, tam ma dương, thi kiệt-lãm, hồng, tông (3)”

*)OṂ_ PADMA-SPHOṬA BANDHA – SARVA PADMA-KULA SAMAYAM ŚĪGHRAṂ – HŪṂ VAṂ

 

“Án, sát trá-mục kha, sa na đát-cô ma la phệ sa đà la (1) bát nột-ma kiện tra dạ, phệ xá dã (2) tát lý-phộc bát nột-ma cô la, tam ma dã (3) tát lý-phộc mẫu nạila, mãn đà dã (4) tát lý-phộc tam ma du, di, bát-la dã tha (5) bát nột-ma, phệ xá, ác ác ác ác (6)”

*)OṂ_ ṢAḌ-MUKHA SANAT-KUMĀRA VEŚADHĀRA PADMA GHAṂṬĀYA ĀVEŚAYA – SARVA PADMA-KULA SAMAYAM – SARVA MUDRA BANDHA – SARVA SAMAYA-UMI PRAYĀCCHA – PADMA ĀVEŚA AḤ AḤ AḤ AḤ

 

Đây là hết thảy Pháp dụng của Điều Phục Nhất Thiết Thế Gian Mạn Noa La đều như Quảng Đại Nghi Quỹ đã nói. Ấy là trước tiên Liên Hoa A Xà Lê tự kết Kim Cương Liên Hoa Tam Muội Ấn, vào Mạn Noa La xong y theo Pháp Nghi của Kim Cương Giới Đại Mạn Noa La ấy làm các sự nghiệp, nói Tâm Minh đó là:

“Án, bát nột-ma, táp-bố tra, đề để sắt-xá, ác”

*)OṂ_ PADMA-SPHOṬA ADHITIṢṬA AḤ

A Xà Lê tương ứng thực hiện Giáo Sắc như vậy, Tam Muội Ấn như vậy, Tự Bộ Quán Đỉnh Pháp Nghi như vậy, cầm giữ hoa sen, Tên Liên Hoa của mình, nhóm Liên Hoa Câu, Sự Nghiệp của Tự Bộ…mỗi mỗi như ứng, y theo Pháp làm xong, như Pháp thành tựu của Yết Ma An Đại Sĩ. Đây cũng như vậy, làm việc thành tựu

Sau đó y theo Pháp dẫn dắt Liên Hoa Đệ Tử vào Mạn Noa La. Trước tiên vì Đệ Tử trao truyền lời Thệ Giới: “Nay cỗ làm này tức là Liên Hoa Tát Đỏa Tự Bộ Bí Mật. Ngươi chẳng nên đem Pháp bí mật này giao tiếp vì người nói. Không khiến bị trở ngược, chiêu vời tai vạ, thân hoại mệnh chung bị rơi vào Đại Địa Ngục”

Sau đó khiến kết Tam Muội Ấn, trao truyền Đại Minh đó là:

“Án, phộc nhật-la, bát nột-ma, tam ma dã, tát-đát-tông”

*)OṂ_ VAJRA-PADMA-SAMAYA STVAṂ

_Tiếp khiến mặc áo trắng, dùng tấm lụa trắng che mặt, y theo Pháp dẫn vào trong Mạn Noa La, trao truyền Đại Minh đó là: “Án, bát nột-ma, tam ma dã, hồng”

*)OṂ_ PADMA-SAMAYA HŪṂ

_Tiếp nên như Giáo đã nói, làm Yết Ma xong, trừ bỏ tấm lụa che mặt. A Xà Lê cầm xong, đem hoa sen trao cho Đệ Tử ấy, trao truyền Đại Minh đó là:

“Án, bát nột-ma, hát sa-đ(1) bát nột-ma, đát lý-ma đảm, bá la duệ để (2)”

*)OṂ_ PADMA-HASTA – PADMA-DHARMATĀṂ PĀLAYETI

_Đệ Tử ấy nói: “Nhóm nào là Pháp Tính của hoa sen (Liên Hoa Pháp Tính)?”

_Thời A Xà Lê dùng Tụng đáp rằng:

Tính hoa sen này tức Tính Tham

Mà chủng tính ấy vốn không nhiễm

Quán tưởng tất cả Nhân thanh tịnh

Tính tội cũng thế, vốn không nhiễm

Đây tức là Pháp Tính của hoa sen

Sau đó dạy truyền Liên Hoa Bộ Ấn Trí

 

_Trong tim tưởng vẽ tướng hoa sen

Quán tưởng hoa sen hiện trong tim

Liên Hoa Cát Tường Kính Ái thành

Khởi điều chẳng thành, nơi yêu khác

 

_Tưởng ảnh tượng Phật, vẽ ở trán

Y theo Pháp quán tưởng liên tục

Do Quán Tưởng ấy, Nhân bền chắc

Mau được tương ứng Pháp Quán Đỉnh

 

_Tưởng ảnh tượng Phật trụ trong miệng

Tiếp lại tưởng hiện ở đầu lưỡi

Tự Bộ Biện Tài Đại Minh Phi

Liền ở trong miệng mà thường tại

 

_Dùng Đẳng Nhiếp Tâm khéo an bày

Hoa sen tưởng hiện trong Đỉnh Luân

Do tưởng trong đỉnh hiện hoa sen

Các bậc Xung Phi (bay vọt lên) còn kính yêu Đại Minh của nhóm này là:

“Bát nột-ma, thất-lý dương, phộc xá ma na dã, hô”

*)PADMA-ŚRĪYAṂ VAŚA MĀNAYA HOḤ

 

“Bát nột-ma, tỳ thủy ca, bát-la dã tha, tông”

*)PADMA-ABHIṢEKA PRAYĀCCHA VAṂ

 

“Bát nột-ma, sa la bà đế, du đạt dã, hồng”

*)PADMA-SARASVATĪ ŚUDDHAYA HŪṂ

 

“Bát nột-mô lý-đà nang, phộc thi cô lỗ, nhược”

*)PADMORDHVAṂ VAŚĪ KURU JAḤ

 

Nhóm như vậy là Liên Hoa Bộ Ấn Trí

 

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA

HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG _QUYỂN THỨ MƯỜI TÁM (Hết)_