PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA
HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) nhóm THI HỘ phụng chiếu dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

_QUYỂN THỨ MƯỜI BẢY_

NHẤT THIẾT KIM CƯƠNG BỘ PHÁP TAM MUỘI MẠN NOA LA QUẢNG ĐẠI NGHI QUỸ

_PHẦN THỨ MƯỜI BA_

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại nhập vào Nhất Thiết Như Lai Pháp Tam Muội Xuất Sinh Kim Cương Gia Trì Tam Ma Địa, nói Tự Bộ Tối Thượng Đại Minh này là:

“Án, phộc nhật-la, vĩ đốt”

*)OṂ_ VAJRA VID

_Khi ấy, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tự Pháp Tam Muội Đại Minh này là:

“Án, xướng na, xướng na, hồng, phát tra”

*)OṂ_ HANA HANA HŪṂ PHAṬ

_Khi ấy, Kim Cương Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tự Pháp Tam Muội Đại Minh này là:

“Án, hát la, hát la, hồng, phát tra”

*)OṂ _ HARA HARA HŪṂ PHAṬ

_Lúc đó, Kim Cương Nhãn Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tự Pháp Tam Muội Đại Minh này là:

“Án, ma la, ma la, hồng, phát tra”

*)OṂ_ BALA BALA HŪṂ PHAṬ

_Bấy giờ, Kim Cương Xảo Nghiệp Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tự Pháp Tam Muội Đại Minh này là:

“Án, cô lỗ, cô lỗ, hồng, phát tra”

*)OṂ_ KURU KURU HŪṂ PHAṬ

_Khi ấy, Kim Cương Tối Thượng Minh Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tự Pháp Tam Muội Đại Minh này là:

“Án, hồng, hồng, phát tra”

*)OṂ_ HŪṂ HŪṂ PHAṬ

_Bốn Kim Cương Minh Vương Đại Minh của nhóm Ma Gia Kim Cương là:

“Án, thân na, thân na, hồng, phát tra”

*)OṂ_ CCHINDA CCHINDA HŪṂ PHAṬ

“Án, a vĩ xá vĩ xá, hồng, phát tra”

*)OṂ_ ĀVIŚA ĀVIŚA HŪṂ PHAṬ

“Án, bộ lý-bộ phộc, toa, hồng, phát tra” 

*)OṂ_ BHŪR-BHUVAḤ SVAḤ HŪṂ PHAṬ

“Án, thân na, thân na, hồng, phát tra”

*)OṂ_ CCHINDA CCHINDA HŪṂ PHAṬ

_Bốn Kim Cương Phẫn Nộ Vương Đại Minh là:

“Án, nại ma, nại ma hồng, phát tra”

*)OṂ_ DAMA DAMA HŪṂ PHAṬ

“Án, ma la dã, ma la dã, hồng, phát tra”

*)OṂ_ MĀRAYA MĀRAYA HŪṂ PHAṬ

“Án, già đa dã, già đa dã, hồng, phát tra”

*)OṂ_ GHĀTAYA GHĀTAYA HŪṂ PHAṬ

“Án, bà dã, bà dã, hồng, phát tra”

*)OṂ_ BHAYA BHAYA HŪṂ PHAṬ

_Bốn Kim Cương Đại Ma Chủ Đại Minh là:

“Án, ma nại, ma nại, hồng, phát tra” 

*)OṂ_ MADA MADA HŪṂ PHAṬ

“Án, mãn đà, mãn đà, hồng, phát tra”

*)OṂ_ BANDHA BANDHA HŪṂ PHAṬ

“Án, phộc thi, bà phộc, hồng, phát tra”

*)OṂ_ VAŚĪ BHAVA HŪṂ PHAṬ

“Án, nhạ dã, nhạ dã, hồng, phát tra”

*)OṂ_ JAYA JAYA HŪṂ PHAṬ

_Bốn Kim Cương Sứ Giả Đại Minh là:

“Án, tỳ-du, tỳ-du, hồng, phát tra”

*)OṂ_ VYŪ VYŪ HŪṂ PHAṬ

“Án, cung cung, hồng, phát tra”

*)OṂ_ KUṂ KUṂ HŪṂ PHAṬ

“Án, nhập-phộc la, nhập-phộc la, hồng, phát tra”

*)OṂ_ JVALA JVALA HŪṂ PHAṬ

“Án, kha na, kha na, hồng, phát tra”

*)OṂ_ KHĀDA KHĀDA HŪṂ PHAṬ

_Bốn Kim Cương Bộc Sử Đại Minh là:

“Án, xướng na, xướng na, hồng, phát tra”

*)OṂ_ HANA HANA HŪṂ PHAṬ

“Án, ma la, ma la, hồng, phát tra”

*)OṂ_ MĀRA MĀRA HŪṂ PHAṬ

“Án, ngật-lý hận-noa, ngật-lý hận-noa, hồng, phát tra”

*)OṂ_ GṚHṆA GṚHṆA HŪṂ PHAṬ

“Án, tất phộc, tất phộc, hồng, phát tra” 

*)OṂ_ ŚIVA ŚIVA HŪṂ PHAṬ

_Bấy giờ, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát nói Nhất Thiết Kim Cương Bộ Pháp Tam Muội Mạn Noa La này. Tụng là: Nay Ta thứ tự sẽ diễn nói

Đại Pháp Tam Muội Mạn Noa La

Tướng ấy giống như Tam Thế Luân

Mạn Noa La này vẽ như vầy

Trong đó tất cả y thứ tự

Phật, Tôn của nhóm Chấp Kim Cương

Y Nghi Pháp Mạn Noa La ấy

Dùng Tâm Tiêu Xí vẽ khắp cả

Trong Pháp Tam Muội Mạn Noa La này, như Giáo đã nói, y theo Pháp làm xong, Kim Cương A Xà Lê ấy dùng cái chuông Kim Cương, đồng kết Kim Cương Trì Ấn y theo Pháp dẫn Đệ Tử vào Mạn Noa La, rồi bảo Đệ Tử rằng: “Nếu có người chưa vào trong Tam Muội này, chẳng biết Pháp của Bộ này thì ngươi đừng vì kẻ ấy giao tiếp nói Pháp này”

Trao truyền Thệ Giới xong, liền nên lắc chuông. Lại vì Đệ Tử trao truyền Thệ Tâm này. Tụng là:

Tùy lắc chuông này, tiếng Đại Trí

Chỗ làm như ứng, đều quyết định Mà chày Yết Ma Kim Cương này

Chỗ nên phá hoại, cũng quyết định

_Nếu chẳng tôn kính A Xà Lê

Kim Cương Trợ Bạn, chẳng làm bạn

Người ác hướng lại, dùng Tâm Từ

Làm điều này, là Luân Hồi Đạo (lối nẻo luân hồi)

Nói Tụng đó xong, liền vì Đệ Tử trừ bỏ tấm lụa che mặt. Tiếp nên hiển bày Pháp Tam Muội Ấn Trí

Phật, Tôn của nhóm Chấp Kim Cương

Như Pháp Mạn Noa La đã nói

Tất cả hữu tình, nhân vắng lặng

Đây tức Kim Cương Tối Thượng Minh

_Nếu Thế Gian này như huyễn hóa

Khổ như tiếng chuông, lại cũng thế

Vắng lặng tất cả các nhân khổ

Kim Cương Khí Trượng, đây vô thượng

_Điều phục hữu tình, Thắng Phẫn Nộ

Thiện Diệu Quang (ánh sáng thiện diệu) ấy quyết định phá

Đâm hại, Vô Thắng Kim Cương Trượng

Cảnh bố tất cả người Tà Kiến

_Oán địch, Vô Thắng ở kiêu ngông

Cột buộc Vô Thắng Kim Cương Man Thế Gian kính yêu người đã muốn

Phá oan, Vô Thắng thắng Ma Chủ

_Khéo phá, Vô Thắng bậc Thắng Diệu

Vòng khắp tùy chuyển gió Kim Cương (Kim Cương phong)

Tối Thắng Đại Quang Hỏa Kim Cương

Nhận dùng vô Thắng, bậc thắng tham

_Nanh lớn (Đại Nha) thanh tịnh hay cảnh triệu

Tất cả người chết hay sống lại

Bố Úy Vô Thắng Vĩ Cận Na

Nước Vô Thắng (Vô Thắng Thủy) trong các vị uống

NHẤT THIẾT KIM CƯƠNG BỘ

YẾT MA MẠN NOA LA QUẢNG ĐẠI NGHI QUỸ

_PHẦN THỨ MƯỜI BỐN_

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại nhập vào Nhất Thiết Như Lai Yết Ma Tam Muội Xuất Sinh Kim Cương Gia Trì Tam Ma Địa, nói Tự Bộ Tối Thượng Đại Minh này là:

“Án, phộc nhật-la, cát lý-ma, bát-la phộc lý-đế nễ, tam ma duệ, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-KARMA PRAVARTĪNI SAMAYE HŪṂ

 

_Khi ấy, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát nói Yết Ma Tối Thượng Đại Minh của mình là:

“Án, phộc nhật-la, vĩ la tây, bố nhạ dã, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-VILĀSĪ HŪṂ

 

_Lúc đó, Kim Cương Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nói Yết Ma Tối Thượng Đại Minh của mình là:

“Án, phộc nhật-la, tỳ thi chỉ, tỳ săn tả, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-ABHIṢEKI ABHIṢIṂCA HŪṂ

 

_Bấy giờ, Kim Cương Nhãn Bồ Tát Ma Ha Tát nói Yết Ma Tối Thượng Đại Minh của mình là:

“Án, phộc nhật-la, nghệ đế, nga hứ, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-GĪTE GĀHI HŪṂ

 

_Khi ấy, Kim Cương Xảo Nghiệp Bồ Tát Ma Ha Tát nói Yết Ma Tối Thượng Đại Minh của mình là:

“Án, phộc nhật-la, nễ-lý đát-duệ, hồng” 

*)OṂ_ VAJRA-NṚTYE HŪṂ

 

_Lúc đó, Kim Cương Tối Thượng Minh Bồ Tát Ma Ha Tát nói Yết Ma Tam Muội Đại Minh của mình là:

“Án, phộc nhật-la, vĩ nỉ-du đát ma (1) nễ-lý đa, nễ-lý đa, vĩ cô lý-phộc, vĩ cô lý-phộc, hồng, phát tra (2)”

*)OṂ_ VAJRA-VIDYA-UTTAMA_ NṚTYA NṚTYA_ VIKURVA VIKURVA_ HŪṂ PHAṬ

 

_Bấy giờ, Kim Cương Phẫn Nộ Kim Cương Hỏa Đại Minh Phi nói Yết Ma Tam Muội Đại Minh của mình là:

“Án, phộc nhật-la, cốt-lỗ đà, phộc nhật-la, ngật-nễ, nhập-phộc la dã (1) để-lý du lãm (2) tần na, hột-lý nại dương, phộc nhật-lý noa, hồng, phát tra (3)” 

*)OṂ_ VAJRA-KRODHA-AGNI JVĀLAYA _ TRIŚŪLAṂ BHINDA HṚDAYAṂ VAJREṆA HŪṂ PHAṬ

 

_Khi ấy, Kim Cương Hứ Ma Đại Minh Phi nói Yết Ma Tam Muội Đại Minh của mình là:

“Án, phộc nhật-la, hệ di, thân na, tác cật-lý noa (1) phộc nhật-lý ni, hồng, phát tra (2)”

*)OṂ_ VAJRA-HĪME CCHINDA CAKREṆA _ VAJRIṆI HŪṂ PHAṬ

 

_Lúc đó, Kim Cương Kiêu Ma Lý Đại Minh Phi nói Yết Ma Tam Muội Đại Minh của mình là:

“Án, phộc nhật-la, kiêu ma lý (1) thi kiệt-la ma vĩ xá dã (2) kiện tra, nhiếp một-nễ na, phộc nhật-la bá ni, tất-lý duệ (3) phộc nhật-la tam ma dã, ma nậu sama la (4) la noa, la noa, hồng, phát tra (5)”

 

*)OṂ_ VAJRA-KAUMĀRĪ ŚĪGHRAM-ĀVIŚAYA GHAṂṬĀ ŚABDA VAJRA-PĀṆI PRIYE _ VAJRA SAMAYAM ANUSMARA _ RAṆA RAṆA HŪṂ PHAṬ

 

_Bấy giờ, Kim Cương Tịch Tĩnh Đại Minh Phi nói Yết Ma Tam Muội Đại Minh của mình là:

“Án, phộc nhật-la, phiến để (1) nhạ ba, nhạ bá xoa, ma la dã (2) tát lý-tông ma la dã, phiến đa nỉ-lý sắt-tra-dã, hồng, phát tra (3)”

*)OṂ_ VAJRA-ŚĀNTI JAPA JAPĀKṢA MĀRAYA _ SARVAṂ MĀRAYA ŚĀNTA DṚṢṬAYA HŪṂ PHAṬ

 

_Khi ấy, Kim Cương Quyền Đại Minh Phi nói Yết Ma Tam Muội Đại Minh của mình là:

“Án, phộc nhật-la, mẫu sắt-trí (1) hát na hát na, phộc nhật-lý noa (2) tần na tần na (3) bế noa dã, bế noa dã (4) tát lý-phộc nột sắt-tra hột-lý nại dã nễ (5) An, tốn bà, nễ tốn bà, hồng, phát tra (6)”

 

*)OṂ_ VAJRA-MUṢṬI HANA HANA VAJREṆA _ BHINDA BHINDA _PĪḌAYA PĪḌAYA _ SARVA DUṢṬA HṚDAYĀNI _ OṂ SUMBHA NISUMBHA HŪṂ PHAṬ

 

_Lúc đó, Kim Cương Cam Lộ Phẫn Nộ Vương Hậu nói Yết Ma Tam Muội Đại Minh của mình là:

“Án, phộc nhật-la mật-lý đế (1) tát lý-phộc nột sắt-đạm, ngật-lý hận-noa (2) mãn đà (3) hát na (4) bát tả, vĩ đà-tông tát dã (5) vĩ na xá dã (6) thân na (7) tần na (8) bạt tất-di, cô lỗ, mẫu lý-đà na (9) đa noa dã, phộc nhật-lý noa (10) duệ chỉ nộthàm, a mục cát tả, vĩ cận-na, vĩ na dã ca (11) sa-đảm ma na dã (12) nỉ bát-đa, cốtlỗ đà, phộc nhật-lý ni, hồng, phát tra (13)”

*)OṂ_VAJRA-AMṚTE _ SARVA DUṢṬAṂ GṚHṆA _BANDHA HANA PACA VIDHVAṂSAYA VINĀŚAYA _ CCHINDA BHINDA _ BHASMĪ KURU MŪRDHĀNA TĀḌAYA VAJREṆA YE KIDVAM-AMUKHASYA VIGHNA VINĀYAKA STAMBHANĀYA DĪPTA KRODHA VAJRIṆI HŪṂ PHAṬ

 

_Bấy giờ, Kim Cương Quang Phẫn Nộ Vương Hậu nói Yết Ma Tam Muội Đại Minh của mình là:

“Án, phộc nhật-la, cán để (1) ma la dã, táo mê, lỗ bế (2) bát-la nỉ bát-đa, nậu la nghệ noa (3) thi kiệt-lãm, tắc-bố tra dã, hột-lý nại dương (4) phộc nhật-la đà la, tát đát-duệ na (5) ma hạ nhĩ-du ta-na cát la la (6) thi đa la thất-di, phộc nhật-lý ni, hồng, phát tra (7)”

 

*)OṂ_VAJRA-KĀNTI MĀRAYA SAUME-RŪPE _ PRADĪPTA- ANURĀGĪṆA ŚĪGHRAṂ SPHOṬĀYA HṚDAYAṂ _ VAJRA-DHĀRA SATYENA _ MAHĀ-JYOTIRNĀDA KARĀLA _ ŚĪTA RAŚMI VAJRIṆI HŪṂ PHAṬ

 

_Khi ấy, Kim Cương Thắng Trượng Phẫn Nộ Vương Hậu nói Yết Ma Tam Muội Đại Minh của mình là:

“Án, phộc nhật-la, nan noa, ngật-lý, già đa dã, hồng, phát tra”

*)OṂ_ VAJRA-DAṆḌA-AGRĪ GHĀTAYA HŪṂ PHAṬ

 

_Lúc đó, Kim Cương Bảo Đái Phẫn Nộ Vương Hậu nói Yết Ma Tam Muội Đại Minh của mình là:

“Án, phộc nhật-la, di kha la (1) kha noa kha noa (2) nhiếp một-nỉ na, phộc thi cô lỗ (3) nỉ-lý sắt-tra-dã, ma la dã, tỳ sa ni, hồng, phát tra (4)”

*)OṂ_ VAJRA-MEKHALA _ KHAḌA KHAḌA _ŚABDA VAŚĪ KURU_ DṚṢṬAYA MĀRAYA VEṢAṆI HŪṂ PHAṬ

 

_Bấy giờ, Kim Cương Ẩn Phúc (che khuất) Đại Ma Chủ Hậu nói Yết Ma Tam Muội Đại Minh của mình là:

“Án, phộc nhật-la, vĩ la duệ (1) thân na, tất na, tần na, phộc nhật-lý noa (2) ma nại-du nột-ma nại dã (3) tất phộc tất phộc, hồng, phát tra (4)”

*)OṂ_ VAJRA-VILAYE _ CCHINDĀ ŚINĀ BHINDA VAJREṆA MĀDYUD-MĀDAYA _ ŚIVA ŚIVA HŪṂ PHAṬ

 

_Khi ấy, Kim Cương Bạc (Mưa đá) Đại Ma Chủ Hậu nói Yết Ma Tam Muội Đại Minh của mình là:

“Án, phộc nhật-la, xá nễ (1) bạc xoa dã, nột sắt-đạm (2) phộc nhật-la nại xá nê, thước cật-để, đà lý ni (3) ma nậu sa, mãn sa hạ lý (4) na la, lỗ đề la, xá phộc, tất-lý duệ, ma nhạ, phộc sa nậu lý bát-đa, nga đế-lý (5) a na dã, tát lý-phộc đà na đà ninh-dã, hứ la ni-dã, tô phộc lan noa, nỉ nễ (6) tăng cật-la ma dã, phộc la nỉ, bạc sất ni, hồng, phát tra (7)”

*)OṂ_ VAJRA-AŚANI BHAKṢAYA DUṢṬAṂ_ VAJRA-DAŚANI ŚĀKTIDHĀRIṆI MĀNUSYA MĀṂSA-AHĀRĪ NĀRA-RUDHIRĀ ŚAVA PRIYE_MAJJA VAŚA ANULIPTA GĀTRĪ _ ĀNAYA SARVA DHANA-DHĀNYA HĪRAṆYA SUVARṆA DADE _ SAṂGRĀMAYA VARADE BHAKṢAṆI HŪṂ PHAṬ

 

_Lúc đó, Kim Cương Kính Ái Đại Ma Chủ Hậu nói Yết Ma Tam Muội Đại Minh của mình là:

“Án, phộc nhật-la, phộc sa nê (1) a na dã, tát lý-phộc, phộc sa-đát-la, an na bá na nỉ na-du ba, ca la noa nễ (2) thi kiệt-lãm, phộc thi, cô lỗ (3) y nan di, bát-la dã ta, vĩ xá vĩ xá (4) tát đát-dương, cát tha dã, phộc nhật-la, cốt-lỗ đà, đà lý ni, hồng, phát tra (5)”

 

*)OṂ_ VAJRA-VASANE_ ĀNAYA SARVA VASTRA ANAPANNA DENYOPA-KARAṆĀNI ŚĪGHRAṂ VAŚĪ KURU _ IDAṂ ME PRAYĀCCHA AVIŚA AVIŚA SATVAṂ KATHAYA _ VAJRA-KRODHA DHĀRIṆI HŪṂ PHAṬ

 

_Bấy giờ, Kim Cương Tự Tại Đại Ma Chủ Hậu nói Yết Ma Tam Muội Đại Minh của mình là:

“Án, phộc nhật-la, phộc thi (1) a na dã, phộc thi, cô lỗ (2) tát lý-phộc tất-để-lý dã, tát lý-phộc bố lỗ sam, na tất, cô lỗ (3) cốt-lỗ đường, sa đà dã mê phộc, hạ lý, tỳ-du (4) tỳ-du , đa la dã, vĩ nhạ dương, ca lý (5) phộc nhật-la, bát đa ca, đà lý ni, hồng, phát tra (6)”

 

*)OṂ_ VAJRA-VAŚĪ _ ĀNAYA VAŚĪ KURU _ SARVA STRIYA SARVA PURUṢA DĀSĪ-KURU KRODHAṂ SĀDHAYA AMĪVA HĀRĪ _ VYU VYU _ TĀRAYA VIJAYAṂ KARI _ VAJRA-PATĀKA DHĀRIṆI HŪṂ PHAṬ

 

_Khi ấy, Kim Cương Mục Sa La Kim Cương Nữ Sứ Giả nói Yết Ma Tam Muội Đại Minh của mình là:

“Án, phộc nhật-la, nột để (1) a na dã, tát lý-tông (2) mạn noa la, bát-la phệ xá dã, phệ xá dã (3) mãn đà dã, tát lý-phộc, cát lý-ma ni, di, cô lỗ, thi già-lãm (4) la cồ la cồ (5) đát-la sa dã (6) ma la dã, la phệ noa (7) phộc nhật-la khiết xuân nga, đà lý ni, hồng, phát tra (7)”

 

*)OṂ_ VAJRA-DŪTI _ ĀNAYA SARVAṂ MAṆḌALA PRAVEŚAYA AVEŚAYA BANDHAYA _ SARVA KARMĀṆI ME KURU ŚĪGHRAṂ_ LAGHU LAGHU _ TRĀSAYA MĀRAYA RĀVĪṆA _ VAJRA-KHAṬVĀṄGA DHĀRIṆI HŪṂ PHAṬ

 

_Lúc đó, Kim Cương Tấn Tật Kim Cương Nữ Sứ Giả nói Yết Ma Tam Muội Đại Minh của mình là:

“Án, phệ nga, phộc nhật-lý ni (1) cồ cồ cồ cồ, nhiếp một-nỉ na (2) ma la dã, vĩ chỉ la, vĩ đà-tông sa dã (3) phộc nhật-la, bát tra, đà lý ni, hồng, phát tra (4)”

 

*)OṂ_ VEGA-VAJRIṆI _ GHU GHU GHU GHU _ ŚABDA MĀRAYA VIKIRA VIDHVAṂSAYA _ VAJRA-PAṬA DHĀRIṆI HŪṂ PHAṬ

 

_Bấy giờ, Kim Cương Xí Thịnh Kim Cương Nữ Sứ Giả nói Yết Ma Tam Muội Đại Minh của mình là:

“Án, phộc nhật-la, nhập-phộc la dã (1) tát lý-tông, phộc nhật-la, nhập-phộc la dã (2) nại hát, nại hát (3) bạt tất-di, cô lỗ, hồng, phát tra (4)”

*)OṂ_ VAJRA-JVĀLAYA _ SARVAṂ VAJRA-JVĀLAYA _ DAHA DAHA BHASMĪ KURU HŪṂ PHAṬ

 

_Khi ấy, Kim Cương Mãnh Lợi Kim Cương Nữ Sứ Giả nói Yết Ma Tam Muội Đại Minh của mình là:

“Án, phộc nhật-la, vĩ cát trí (1) bát-la vĩ cát trí, bát-la vĩ cát tra (2) năng sắttra-la, cát la la, tỳ sa noa, phộc cật-đế-lý (3) thi kiệt-lãm, ngật-lý hận-noa, phệ xá dã (4) bạc xoa dã, lỗ đề lãm tất phộc, ma hạ dược sất-ni (6) phộc nhật-la bá xá, đà lý ni, hồng, phát tra (7)”

 

*)OṂ_ VAJRA-VIKAṬĪ_ PRAVIKAṬĪ PRAVIKAṬA DAṂṢṬRA KARĀLA VEṢAṆA VAKTRĪ ŚĪGHRAṂ GṚHṆA AVEŚAYA BHAKṢAYA RUDHIRAṂ ŚIVA MAHĀ-YAKṢIṆI _ VAJRA-PĀŚA DHĀRIṆI HŪṂ PHAṬ

 

_Lúc đó, Kim Cương Diện Kim Cương Nữ Sứ nói Yết Ma Tam Muội Đại Minh của mình là:

“Án, phộc nhật-la, mục khế (1) a na dã, phộc nhật-la, năng sắt-tra-lý, bà ly-ýdã nễ chỉ (2) bá đa la, nễ phộc tất nễ (3) kha na kha na (4) kha hứ kha hứ (5) tát lý-phộc mục khế, bát-la phệ xá dã (6) tắc-bố tra dã (7) ma lý-ma ni, tát lý-phộc nột sắt-tra nam (8) phộc nhật-la, nễ thủy đa tất, đà lý ni, hồng, phát tra (9)”

 

*)OṂ_ VAJRA-MUKHE _ ĀNAYA VAJRA DAṂṢṬRI BALYĀDIKĪ PĀTĀLANI-VĀSINI_ KHĀDA KHĀDA _ KHĀHI KHĀHI _ SARVA MUKHE PRAVEŚAYA SPHOṬAYA MARMAṆI _ SARVA DUṢṬĀṆĀṂ VAJRA- NIŚITĀSI DHĀRIṆI HŪṂ PHAṬ

_Bấy giờ, Kim Cương Ca Lê Kim Cương Nữ Sứ nói Yết Ma Tam Muội Đại Minh của mình là:

“Án, phộc nhật-la ca ly (1) ma hạ tất-lý đa, lỗ tất-ni (2) ma nậu sa, mãn sa, lỗ đề la tất-lý duệ (3) y hứ y hứ (4) ngật-lý hận-noa, ngật-lý hận-noa (5) bạc xoa dã, noa chỉ nễ (6) Phộc nhật-la thương cát la, tát lý-phộc, nỉ phộc nga noa, ma để-lý, bộ đế (7) hát la, hát la, bát-la noa (8) a mẫu cát tả, cát bá la, ma la lãm, cật-lý đa, tát lý-phộc ca duệ (9) khẩn tức la dã tất, phộc nhật-la khiết xuân nga đà lý ni (10) tất-lý đa, ma nậu sa, thiết lý lệ, thi kiệt-la ma, phệ xá dã (11) bát-la phệ xá dã (12) mãn đà dã (13) ma la dã (14) phộc nhật-la lạc xoa tây (15) hồng hồng hồng hồng, phát tra (16)”

*)OṂ_ VAJRA-KĀLI MAHĀ-PRETA RŪPIṆI _ MĀNUSYA MĀṂSA RUDHIRA PRIYE _ EHYEHI GṚHṆA GṚHṆA _ BHAKṢAYA ḌĀKIṆĪ_ VAJRA-SAṂKARA _ SARVA DEVA-GAṆA MĀTṚ-BHŪTE _ HARA HARA PRAṆA AMOGHASYA KAPĀLAM-ĀLAṂKṚTA _ SARVA KĀRYE KIṂCIRĀYASI, VAJRA-KHAṬVĀṄGA DHĀRIṆI PRETA MĀNUṢYA ŚARĪRE ŚĪGHRAM- AVEŚAYA PRAVEŚAYA, BANDHAYA MĀRAYA _ VAJRA RĀKṢASĪ HŪṂ HŪṂ HŪṂ HŪṂ PHAṬ

_Khi ấy, Kim Cương Bố Đan Na Kim Cương Nữ Sứ nói Yết Ma Tam Muội Đại Minh của mình là:

“Án, phộc nhật-la, bố đát nê (1) ma nậu sa, mãn sa, phộc sa, lỗ đề la, mẫu đát-la, bố lý sa, thất-lê sắt-ma (2) tinh hạ, noa, cát lý đổ (3) nga lý-bà, hạ lý noa-dã (4) hứ, thi kiệt-la, di, nại ma tả, cô lỗ (5) phộc nhật-la, sa đà nễ cán, đà lý ni (6) tát lý-phộc cát lý-ma ni, di, cô lỗ, hồng, phát tra (7)”

*)OṂ_ VAJRA-PŪTANE _ MĀNUṢYA MĀṂSA VAŚA RUDHIRA MŪTRA PŪRIṢA ŚLEṢMAṂ SIṂHA-NĀDA KARĪTO GARBHAAHĀRIṆYA AYĀHI ŚĪGHRAṂ DAMASYA KURU_ VAJRA SĀDHANEKAṂ DHĀRIṆI _ SARVA KARMĀṆI ME KURU HŪṂ PHAṬ

 

_Lúc đó, Kim Cương Ma Yết Lý Kim Cương Nữ Sứ nói Yết Ma Tam Muội Đại Minh của mình là:

“Án, phộc nhật-la, ma cát lý (1) nga-la sa nga-la sa (2) thi kiệt-lãm, thi kiệtlãm (3) bát-la phệ xá dã (4) bá đa lãm, bạc xoa dã (5) phộc nhật-la, ma cát la, đà lý ni, hồng, phát tra (6)”

 

*)OṂ_ VAJRA-MAKARĪ _ GRASA GRASA _ ŚĪGHRAṂ ŚĪGHRAṂ_

PRAVEŚAYA PĀTĀLAṂ BHAKṢAYA _ VAJRA-MAKARA DHĀRIṆI HŪṂ PHAṬ

 

_Bấy giờ, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát nói Nhất Thiết Kim Cương Bộ Yết Ma Mạn Noa La này. Tụng là:

_Nay Ta thứ tự sẽ diễn nói

Tối Thắng Yết Ma Mạn Noa La

Y Pháp Nghi Kim Cương Đàn ấy

Như ứng, giăng Mạn Noa La này

_Các Mạn Noa La, vị trí đầu (tối sơ vị)

Ở trong, trước an tượng Phật ấy

Hai bên trái phải ấy bày hàng

Y Pháp an bày các Đại Sĩ

_Giữa vẽ Kim Cương Tối Thượng Minh

Với Minh Phi ấy cũng đồng vẽ

Bí mật nhóm Kim Cương Hy Hý

Tuyền Vũ Cúng Dường Tôn đều vẽ _Hiền Thánh trong ấy, các thứ tự

Đều như Pháp Luân Đàn dùng làm

Tự Ấn, Đối Ấn với xoay múa

Tùy ứng thứ tự như trước vẽ

_Nhóm Kim Cương Hương bốn Cúng Dường

Với Pháp Kim Cương Tuyền Vũ ấy

Bốn góc kèm khoảng bốn cửa ấy

Như trước đã nói, y Pháp làm

 

Trong Yết Ma Mạn Noa La này, hết thảy các Pháp Yết Ma của nhóm Câu Triệu y theo Pháp làm xong, như Giáo đã nói. Kim Cương A Xà Lê nên kết Yết Ma Tam Muội Ấn rồi bảo Đệ Tử rằng: “Nếu có người chẳng thấy Pháp của Bộ này thì ngươi chẳng nên vì họ nói Yết Ma Bí Mật Tam Muội này, không khiến cho các ngươi bị trở ngược chiêu vời tai vạ”

Nói lời đó xong, Kim Cương A Xà Lê lại kết Yết Ma Kim Cương Trì Tam Muội Ấn của mình, nhìn ngó giận dữ (phẫn nộ thị), nói Đại Minh này là:

“Án, phộc nhật-la, đà lý-dã, phệ xá dã (1) mãn đà (2) ngật-lý hận-noa, ba dã (3) tát lý-phộc, cát lý-ma, tất đình, bát-la dã tha, hồng, ác (4) hồng, a (5) la la la la, phộc nhật-lý (6)”

 

*)OṂ_ VAJRA-DHĀRYA AVEŚAYA _ BANDHA _ GṆHṆA APAYA _ SARVA KARMA SIDDHIṂ PRAYĀCCHA HŪṂ AḤ_ HŪṂ A _ RA RA RA RA _ VAJRI

Sau đó y theo Pháp dẫn Đệ Tử vào Mạn Noa La, tùy chỗ ứng ấy liền dùng Ấn với Đối Ấn làm các việc cúng dường của Diệu Tuyền Vũ. Từ đó về sau, thân ngữ tâm ấy với chỗ quán sát, tất cả sự nghiệp đều được thành tựu.

Sau đó vì Đệ Tử trừ bỏ tấm lụa che mặt. Liền nên dạy truyền Tuyền Vũ Tác

Dụng Ấn Trí

_Phật, Tôn của nhóm Chấp Kim Cương

Hai tay hòa hợp Thắng Tam Muội

Nhóm Kim Cương Hy Hý cúng dường

Đấy tức Kim Cương Tối Thượng Minh

_Tất cả Minh ấy lại cũng thế

Như đã nói ấy, y thứ tự

Xoay múa làm dùng Thắng Cúng Dường

Cúng dường Yết Ma Mạn Noa La

Kim Cương Tuyền Vũ các Pháp dụng

Đại Ấn dạy truyền Pháp cũng thế

Hai tay hòa hợp Thắng Tam Muội

Đối Ấn hiện tiền được giải thoát

_Hiện tiền xoay múa, việc làm dùng

Cúng dường tất cả Đại Thắng Tôn

Ấy là nhóm Đại Chấp Kim Cương

Quyết định Yết Ma đều thành tựu

_Khi ấy, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát vì khiến cho tất cả hữu tình thảy đều an lập ở trong Kim Cương Bộ, trụ Địa bất thoái chuyển cho nên bạch với Phật rằng: “Thế Tôn! Con giữ Pháp bí mật của tất cả Như Lai, đã được Quán Đỉnh, thọ nhận Giáo Sắc của Như Lai. Nhưng bí mật này thì điều ấy lại như thế nào?”

Bấy giờ, Đức Thế Tôn liền nhập vào Nhất Thiết Như Lai Bí Mật Kim Cương Tam Ma Địa nói bí mật của tất cả Như Lai. Tụng rằng:

Tùy ứng hết thảy các Pháp Nghi

Đều xuất từ Tự Tính hữu tình

Đây do làm lợi hữu tình nên

Nhóm Tham đã làm, đều thanh tịnh

_Khi ấy, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát nói Pháp bí mật của mình là:

Vì lợi tất cả hữu tình nên

Dùng Giáo Pháp Phật làm Nhân chính

Do đấy giết hại các hữu tình

Trong đây không tội cũng không nhiễm

_Khi ấy, Kim Cương Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nói Pháp Bảo bí mật của mình là:

Vì lợi tất cả hữu tình nên

Liền cùng thân Phật, tự hòa hợp

Do đó phá hoại tâm kẻ khác (tha tâm)

Trong đây không tội cũng không nhiễm

_Khi ấy, Kim Cương Nhãn Bồ Tát Ma Ha Tát nói Pháp Yết Ma bí mật của mình là:

Tính Tham chân lạc (niềm vui chân thật) không gì sánh

Tất cả Phật ấy đồng chỗ hành

Chỗ muốn tùy hành, lợi hữu tình

Như vậy Hành Giả được Thắng Phước

 

_Lúc đó, Kim Cương Xảo Nghiệp Bồ Tát Ma Ha Tát nói Pháp Yết Ma bí mật của mình là:

Vì lợi tất cả hữu tình nên

Dùng Giáo Pháp Phật làm Nhân chính

Làm khắp tất cả sự nghiệp thành

Ay được Phước thắng diệu rộng nhiều

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai vì khen ngợi Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát cho nên nói Tụng đó là:

Kim Cương Tát Đỏa! Bậc Thiện Tai!

Kim Cương Đại Bảo lại lành thay!

Lành thay! Kim Cương Diệu Pháp Môn

Lành thay! Kim Cương Thắng Yết Ma

Hay khéo tuyên nói Chính Pháp này

Vô Thượng Kim Cương Bí Mật Thừa

Môn bí mật của các Như Lai

Nhiếp trong Đại Thừa Hiện Chứng Pháp

 

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA

HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

_QUYỂN THỨ MƯỜI BẢY (Hết)_