PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA
HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) nhóm THI HỘ phụng chiếu dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

_QUYỂN THỨ MƯỜI SÁU_

TAM THẾ LUÂN ĐẠI MẠN NOA LA QUẢNG ĐẠI NGHI QUỸ

PHẦN THỨ MƯỜI MỘT_ CHI KHÁC

 

_Bấy giờ, Kim Cương A Xà Lê nên kết Kim Cương Trì Yết Ma Ấn. Đại Minh của Ấn này là:

“Án, tát lý-phộc đát tha nga đa, phộc nhật-la đà la (1) ngật-lý hận-noa, mãn đà, tam ma gia, hồng (2)”

*)OṂ_ SARVA TATHĀGATA VAJRA-DHĀRA GṆHṆA BANDHA SAMAYA HŪṂ

Tiếp nói tướng của Ấn ấy

Hai ngón út, ngón cái kết nhau

Hai tay Kim Cương, trên lại dưới

Đây tên Yết Ma Tam Muội Ấn

Khéo làm tất cả Thắng Yết Ma

 

_Sau đó, lại dùng nước Kim Cương nên vì Đệ Tử trao cho Quán Đỉnh ấy. Đại Minh là:

“Án, phộc nhật-la tỳ hộ ca, tỳ săn tả (1) phộc nhật-la đá la, đát-phệ, tam ma dã, nga-la, nga-la (2)”

*)OṂ_ VAJRA-ABHIṢEKA ABHIṢIṂCA VAJRA-DHĀRA-SATVE SAMAYA-AGRA GRAḤ

 

_Sau đó, lại dùng tấm lụa che mặt, dẫn Đệ Tử vào Mạn Noa La, trao truyền Đại Minh đó là:

“Án, bát-la vĩ thiết, phộc nhật-la, bát-la phệ thiết-dã (1) phộc nhật-la vĩ thiết

(2) phộc nhật-la đề để sắt-xá, phộc nhật-la, hồng (3)”

*)OṂ_ PRAVEŚA VAJRA PRAVEŚAYA VAJRA-AVIŚA VAJRA ADHITIṢṬA VAJRA HŪṂ

 

_Vào Mạn Noa La xong. Tiếp nên y theo Pháp, nâng hoa tùy ném. Trao truyền Đại Minh đó là:

“Án, bát-la đế tha đề để sắt-xá, phộc nhật-la, hô”

*)OṂ_ PRATĪCCHA ADHITIṢṬA VAJRA HOḤ

Sau đó tùy theo chỗ hoa đã rơi xuống, tức là Bản Tôn thành tựu

 

_Tiếp nên vì Đệ Tử trừ bỏ tấm lụa che mặt. Như thứ tự ấy khiến quán nhìn khắp trong Mạn Noa La. Lại trao truyền lời Thệ Giới.

“Chẳng nên đem Tam Muội này giao tiếp vì người nói. Tại sao thế? Vì có một loại người Tà Kiến chẳng tin. Kẻ ấy làm sao biết Bất Không Đại Trí của chư Phật Thế Tôn này, cũng chẳng thể thọ nhận Kim Cương Thủ Quán Đỉnh Tam Muội này trong Như Lai Kim Cương Bộ, chỉ ở hàng Trời khác mà sinh tin hướng”

Trao truyền Thệ Giới xong. Tiếp vì Đệ Tử trao truyền Kim Cương Tiêu Xí Man Quán Đỉnh ấy. Sau đó đem chày Yết Ma Kim Cương trao trong bàn tay người ấy, bèn vị họ an lập tên gọi của Kim Cương.

Sau đó y theo Pháp Nghi của Kim Cương Tam Muội Đại Mạn Noa La ấy. Liền dạy truyền Thành Kết Đại Ấn

_Hai tay bền tác Kim Cương Phộc

Tiếp nên giương duỗi hai ngón trỏ

Lại co lóng đầu, cùng kèm nhau

Đây là Đại Sĩ Đỉnh Luân Ấn

 

_Cùng hợp, lại tác Kim Cương Phộc

Dựng hai ngón trỏ trong ngón giữa

Đây tên Quang Tụ Đỉnh Luân Ấn

Tức Quang Tụ Phật Thắng Tam Muội

 

_Hai tay nên kết Kim Cương Ấn

Hai ngón út, ngón cái hợp nhau

Lại đem ngón cái vào trong Phộc

Đây tên Tối Thượng Đại Minh Ấn

 

_Tối Thượng Đại Minh đã thành nên

Tiếp kết các Ấn khéo thực hiện

Ngón trỏ an tim như hai cửa

Đây tức tên là Phộc Tâm Ấn

 

_Tức ngón vô danh vào bên trong

Các ngón như ứng, nên khéo chuyển Y Pháp Nghi Kim Cương Bảo ấy

Chuyển xong, quay lại trụ trong miệng.

 

_Đây tức lại làm tướng ngửa khởi

Thứ tự xoay chuyển trụ ở tim

Như vậy tên là bốn Hoa Ấn

Đây tức Liên Hoa Tối Thượng Minh

 

_Tức đây lại từ đỉnh đầu khởi

Ở thân xoay chuyển Thắng Luân Ấn

Đây tên Kim Cương Xảo Nghiệp ấn

Kim Cương Yết Ma khéo thành tựu

 

_Tát Đỏa Kim Cương bền chắc làm

Ngón út hợp nhau như Kim Cương

Đây tên Nhất Thiết Phật Tâm ấn

Ấn đó hay thành tất cả việc

 

_Hai ngón út, ngón cái cùng kết

Tay trái ngón giữa như tướng Xoa

Đây tức một Xoa trong ba Xoa

Là nơi Ấn Kim Cương đã nhiếp

 

_Kim Cương Tối Thượng Đại Minh Ấn

Ấn này tức là Kim Cương Xoa

Hết thảy các An thứ tự tuyên

Nhóm Ma Gia Kim Cương thực hiện

Nhóm như vậy là Phật Bồ Tát Ấn

 

_Hai tay bền làm Kim Cương Phộc

Tay trái Kim Cương rồi ép phụ

Đây tức tên là Kim Cương Phộc

Dùng trong tất cả Kim Cương Bộ

 

_Hai tay nên làm tướng Kim Cương

Y Pháp an bày các Tiêu Xí

Trong Nhất Thiết Kim Cương chư Bộ

Ấn đó mau chóng hay câu triệu

 

_Đem lưng hai ngón trỏ duỗi giương

Lại hai ngón cái nắm hướng xuống

Đem Ấn chữ Án an ở đỉnh

Bày tướng Kim Cương cũng như vậy

Nhóm như vậy là Kim Cương Minh Vương Đại Ấn.

 

_Tiếp lại duỗi hai tay Cát Tường

Hai tay chung lưng lại cũng thế Dùng nửa cánh tay (bán tý) làm tướng Quyền Sau lại xoay chuyển trụ bên miệng.

Nhóm như vậy là Kim Cương Phẫn Nộ Vương Đại Ấn.

 

_Tay trái ngón cái khéo an trí

Lại cột vòng hoa (hệ man) y Pháp dụng

Tay phải lại như tướng cho tiền (thí tài)

Ngón trỏ tác quyền, làm Kiếm Ấn

Nhóm như vậy là Kim Cương Đại Ma Chủ Ấn

 

_Tay trái như cầm Mục Sa La

Duỗi cánh tay thành Ấn cũng thế

Tay phải như hiện sáng rực rỡ

Làm Kim Cương Quyền, sau chấn động

Nhóm như vậy là Kim Cương Sứ Giả Ấn

 

_Làm mặt nhấc cao, tướng nanh bén

Cầm gậy lại như thế đâm hại

Co cánh tay thành Ấn như ứng

Tay trái phải làm tướng xâm đoạt

Nhóm như vậy là Kim Cương Bộc Sử Ấn

 

_Phân biệt các Ấn Khế trong Đàn

Tay trái đều như Chấp Kim Cương

Hết thảy các Ấn thứ tự tuyên

Như vậy Yết Ma khéo thành tựu

 

_Hết thảy Đại Sĩ, các Ấn Khế

Đều ở thân mình làm thành tựu

Do ấy, quán tưởng thân mình nên

Liền được Tối Thượng Ấn thành tựu

 

_Đại Sĩ Đỉnh Luân Ấn, Đại Hộ

Quang Tụ Đại Ấn cho thành tựu

Giáng Tam Thế Ấn, tất cả làm

Tất cả câu triệu từ tim ra

Nhóm như vậy là Phật Ấn

 

_Các Phật Ấn được mọi Tất Địa

Kim Cương Tối Thượng Minh tối thắng

Mà Kim Cương Xoa Đại Ấn ấy

Liền hay khéo cho các thành tựu

 

_Ma Gia Kim Cương khéo thành tựu

Kim Cương Linh hay cảnh ngộ khắp

Tướng cầm gậy ấy khéo vắng lặng

Kim Cương Khí Trượng Kim Cương phá

 

_Lửa rực tối thắng điều phục ác

Ánh sáng Thắng Thiện đập tất cả

Thắng Trượng đâm hại lại cũng thế

Mắt đáng sợ (bố úy nhãn) ấy gây sợ hãi

 

_Điều phục, giết hại rất tối thắng

Thắng Man khéo làm mọi Yết Ma

Kính yêu chỗ muốn đều hay thành

Tối thắng tất cả khéo tồi phục

 

_Mục Sa La hay phá các ác

Tướng Bát Tra ấy hay khéo cột

Lửa rực tối thắng điều phục ác

Dược Xoa nắm giữ các điều ác

 

_Nanh bén ăn nuốt ở tất cả

Kim Cương Ca La phá các ác

Làm các chướng nạn, khéo gây chướng

Xâm đoạt tất cả loài xâm đoạt

 

NHẤT THIẾT KIM CƯƠNG BỘ KIM CƯƠNG MẠN NOA LA

QUẢNG ĐẠI NGHI QUỸ _PHẦN THỨ MƯỜI HAI_

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại nhập vào Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Tổng Trì Tam Muội Xuất Sinh Gia Trì Tam Ma Địa, nói Tự Bộ Tối Thượng Đại Minh này là:

“Án, phộc nhật-la, sa vĩ đế-lý, toa hạ”

*)OṂ_ VAJRA SĀVITRĪ SVĀHĀ

_Khi ấy, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tự Bộ Tối Thượng Đại Minh này là:

“Án, phộc nhật-la đà lý, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-DHĀRI HŪṂ

 

“Phộc nhật-la, vĩ cật-la di, hồng, mạt tra”

*)VAJRA VIKRAME HŪṂ MAṬ

 

_Lúc đó, Kim Cương Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tự Bộ Tối Thượng Đại Minh này là:

“Án, phộc nhật-la, la đát-na, ngỗ đế-lý, toa hạ”

*)OṂ_ VAJRA-RATNA GAUTRĪ SVĀHĀ

 

_Bấy giờ, Kim Cương Nhãn Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tự Bộ Tối Thượng Đại Minh này là:

“Án, phộc nhật-la, bát nột-ma, nễ đế-lý, hồng, phát tra” 

*)OṂ_ VAJRA-PADMA NETRE HŪṂ PHAṬ

 

_Khi ấy, Kim Cương Xảo Nghiệp Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tự Bộ Tối Thượng Đại Minh này là:

“Án, phộc nhật-la, cát lý-ma, cát lý, hồng” 

*)OṂ_ VAJRA-KARMA KARI HŪṂ

 

_Lúc đó, Kim Cương Tối Thượng Minh Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tự Bộ Tối Thượng Đại Minh này là:

“Án, phộc nhật-la, du la ngật-lý, toa hạ”

*)OṂ _ VAJRA-ŚŪRA-AGRĪ SVĀHĀ

 

_Bấy giờ, Ma Gia Kim Cương Minh Vương nói Tự Ấn Đại Minh này là:

“Án, phộc nhật-la, tác cật-lý, án”

*)OṂ_ VAJRA-CAKRA OṂ

 

Kim Cương Linh Minh Vương nói Đại Minh này là:

“Phộc nhật-la, kiện trí chỉ, hồng”

*)VAJRA-GHAṂṬIKĪ HŪṂ

 

Tịch Mặc Kim Cương Minh Vương nói Đại Minh này là:

“Án, phộc nhật-la, nan noa, ca sắt-xỉ, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-DAṆḌA KĀṢṬHĪ HŪṂ

 

Kim Cương Khí Trượng Minh Vương nói Đại Minh này là:

“Án, phộc nhật-lý, hồng”

*)OṂ_ VAJRĪ HŪṂ

Nhóm như vậy là Tam Muội Ấn Minh của Kim Cương Minh Vương

 

_Bấy giờ, Kim Cương Quân Noa Lê Kim Cương Phẫn Nộ Vương nói Tự Tam Muội Ấn Minh này là:

“Án, nhập-phộc la, phộc nhật-lý, hồng”

*)OṂ_ JVĀLA VAJRĪ HŪṂ

 

Kim Cương Quang Phẫn Nộ Vương nói Đại Minh này là:

“Án, phộc nhật-la, táo ma duệ, hồng”

*)OṂ_ VAJRA SAUMYE HŪṂ

 

Kim Cương Trượng Phẫn Nộ Vương nói Đại Minh này là:

“Án, phộc nhật-la, nan ni, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-DAṆḌĪ HŪṂ

 

Kim Cương Băng Nga La Phẫn Nộ Vương nói Đại Minh này là:

“Án, phộc nhật-la, tỳ sa ni, hồng” 

*)OṂ_ VAJRA-VEṢAṆĪ HŪṂ

Nhóm như vậy là Tam Muội Ấn Minh của Kim Cương Phẫn Nộ Vương

 

_Khi ấy, Kim Cương Thuấn Noa Đại Ma Chủ nói Tự Tam Muội Ấn Minh này là:

“Án, phộc nhật-la, thuấn ni, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-ŚUṆḌĪ HŪṂ

 

Kim Cương Man Đại Ma Chủ nói Đại Minh này là:

“Án, phộc nhật-la, ma lê, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-MĀLE HŪṂ

 

Kim Cương Kính Ái Đại Ma Chủ nói Đại Minh này là:

“Án, phộc nhật-la, phộc thi, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-VAŚĪ HŪṂ

 

Tối Thắng Kim Cương Đại Ma Chủ nói Đại Minh này là:

“Án, phộc nhật-la, a ba la nhĩ đế, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-APARĀJITE HŪṂ

Nhóm như vậy là Tam Muội Ấn Minh của Kim Cương Đại Ma Chủ

 

_Lúc đó, Kim Cương Mục Sa La Kim Cương Sứ Giả nói Tự Tam Muội Ấn Minh này là:

“Án, phộc nhật-la, mục sa la, ngật-lý hê, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-MUSALA GRAHE HŪṂ

 

Kim Cương Phong Kim Cương Sứ Giả nói Đại Minh này là:

“Án, phộc nhật-la, bát trí, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-PAṬĪ HŪṂ

 

Kim Cương Hỏa Kim Cương Sứ Giả nói Đại Minh này là:

“Án, phộc nhật-la, nhập-phộc lê, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-JVĀLE HŪṂ

 

Kim Cương Bồi La Phộc Kim Cương Sứ Giả nói Đại Minh này là:

“Án, phộc nhật-la, ngật-la hê, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-GRAHE HŪṂ

Nhóm như vậy là Tam Muội An Minh của Kim Cương Sứ Giả

 

_Lúc đó, Kim Cương Câu Kim Cương Bộc Sử nói Tự Tam Muội Ấn Minh này là:

“Án, phộc nhật-la, năng sắt-trí-lý, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-DAṂṢṬRI HŪṂ

 

Kim Cương Ca La Kim Cương Bộc Sử nói Đại Minh này là:

“Án, phộc nhật-la, ca li ni, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-KĀLIṆI HŪṂ

 

Kim Cương Vĩ Na Dã Ca Kim Cương Bộc Sử nói Đại Minh này là:

“Án, phộc nhật-la, vĩ cận nễ, hồng”

*)OṂ _ VAJRA-VIGHNĪ HŪṂ

 

Long Kim Cương Kim Cương Bộc Sử nói Đại Minh này là:

“Án, phộc nhật-la, hát la ni, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-HARAṆI HŪṂ

Nhóm như vậy là Tam Muội Ấn Minh của Kim Cương Bộc Sử

 

Bấy giờ, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát nói Nhất Thiết Kim Cương Bộ Mạn Noa La này. Tụng là:

_Nay Ta thứ tự sẽ diễn nói

Tối Thắng Kim Cương Mạn Noa La

Tướng ấy, bốn phương cùng bốn cửa

Thứ tự giăng Ngoại Đàn Giới ấy

_Y Pháp bày vị trí Trung Cung

Đông hướng làm cửa, Pháp cũng thế

Trong ấy thứ tự y Pháp Nghi

Như ứng an trí nơi tượng Phật

Chia xếp nhóm Giáng Tam Thế Tôn

Bốn Đại Sĩ này vòng quanh Phật

Trước Mạn Noa La, nên y Pháp

Tràn khắp vẽ Kim Cương Ấn ấy

Tiếp lại ở đấy, các tả hữu

Y Pháp đều vẽ Bản Bộ Ấn

Nhóm Kim Cương Thuấn Na, Ma Chủ

Nên làm bậc thủ hộ bốn cửa

Bày cùng Cát Tường kèm Biện Tài Nhóm Ngột Nga bốn, ở góc trong

Góc ngoài cần phải y Pháp Nghi

Vẽ khắp như Hiền Thánh Ấn trước

_Lại nữa ở Ngoại Mạn Noa La

Y Pháp nên vẽ tướng nhóm Trời

Đàn ấy, thứ tự các Pháp Nghi

Đều như Quảng Đại Nghi Quỹ nói

 

Trong Kim Cương Mạn Noa La này, tùy theo chỗ ưa muốn, y theo Pháp thực hiện hết thảy nhóm Kim Cương Câu, Tam Muội Yết Ma của Bộ này làm xong. Sau đó Kim Cương A Xà Lê tự kết Kim Cương Trì Ấn, rồi vì Đệ Tử nói rằng:

“Ngươi chẳng nên dùng Tam Muội Ấn này, đồi với người chẳng vào Tam Muội, chẳng thấy Pháp. Trước tiên nói Pháp đó, không khiến cho phá hoại Tam Muội bí mật”

Nói lời đó xong, sau đó lấy chày Kim Cương Yết Ma này, an ở trên Kim Cương Trì Ấn, y theo Bản Pháp Nghi dẫn Đệ Tử ấy vào Mạn Noa La. Vào xong, liền nên ném chày Yết Ma, tùy theo chỗ rơi xuống, liền được Bản Tôn Tam Muội Trí Ấn Kính Ai thành tựu. Do Nhân đó cho nên, tất cả chỗ làm của Yết Ma đều thành.

Sau đó vì Đệ Tử ấy, trừ bỏ tấm lụa che mặt, khiến quán nhìn khắp Mạn Noa La xong, nói Bí Mật Tam Muội Ấn Chân Ngôn đó rằng: “Nay Tam Muội Ấn này thường hay làm nơi ưa muốn kính yêu của tất cả Yết Ma, tất cả đều được, như mẹ như con như vợ như con gái thảy đều tùy thuận”

Tiếp vì Đệ Tử trao truyền Đại Minh đó là:

“Án, tát lý-phộc, nga di nễ (1) tát lý-phộc bạc xí (2) sa đà dã, ngu hứ-dã, phộc nhật-lý ni, hồng, phát tra (3)”

*)OṂ_ SARVA GĀMINI_ SARVA PAKṢĪ SĀDHAYA GUHYA VAJRIṆI

HŪṂ PHAṬ

Đại Minh như vậy. Nếu tụng một biến liền được tất cả người đã yêu thảy đều kính yêu, tùy ý đã làm lìa các lỗi lầm , như chỗ yêu thích, đắc được tất cả thọ dụng thành tựu. Sau đó tất cả được tịnh Tâm Tính, phát ý tối thượng, chỗ ứng quán sát tất cả Trí

Ấn, ngoài ra lại hay làm tất cả sự nghiệp

Đây tức là Cụ Đức Chấp Kim Cương Tôn tác Thuyết như vậy

Tiếp nên dạy truyền Tam Muội Ấn ấy

_Ngón Tam Muội Phẫn Nộ an đỉnh

Bền chắc làm Phộc trụ ở tim

Mặt, my (lông mày) quay lại cửa miệng, bung

Sau lại hai tay để ở đỉnh

_Tay trái Kim Cương, ngón trỏ buộc (phộc)

Làm tướng Tam Xoa rồi ép phụ

Ấn này thành kết y Pháp Nghi

Được Tự Tối Thượng Minh thành tựu

 

_Trong Nhất Thiết Kim Cương Chư Bộ

Tay trái Kim Cương, ngón trỏ nhiếp

Nay Ta nói Nghi kết Ấn ấy

Các Tam Muội Pháp như Nghi Quỹ

 

_Các ngón trỏ ép như tướng Luân

Kim Cương Linh Ấn lại cũng thế

Tướng Ấn chữ Án, đây hoàn đồng

Sư Tử Nhĩ Nhiếp Khí Trượng Ấn

Nhóm như vậy là Kim Cương Minh Vương Ấn

 

_Xí Diệm Ấn nhiếp cũng như vậy

Kim Cương Quang Ấn nhiếp hoàn đồng

Trượng Quyền Ấn nhiếp tức như trước

Ấn sau cùng ở bên miệng chuyển

Nhóm như vậy là Kim Cương Phẫn Nộ Vương Ấn

 

_Ba Na Ấn ấy với Man Ấn

Nhóm Kim Cương Cấm Phục, tướng Câu (móc câu)

Tối Thắng Ấn ấy an đỉnh đầu

Đây là bốn Ma Chủ Hộ Môn

Nhóm như vậy là Kim Cương Đại Ma Chủ Ấn

 

_Tiếp co cánh tay như tướng Luân

Hai tay chuyển ngược y Pháp Nghi

Tướng Giải Thoát Ấn ánh lửa rực

Kích Hại Ấn trụ ở bên miệng

Nhóm như vậy là Kim Cương Sứ Giả Ấn

 

_Hai ngón vào trong, an cửa miệng

Ép phụ quay làm thế đánh đâm

Ràng cánh tay thành Ấn như ứng

Làm tướng hiểm ác, Xâm Đoạt Ấn

Nhóm như vậy là Kim Cương Bộc Sử Ấn

 

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA

HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG _QUYỂN THỨ MƯỜI SÁU (Hết)_