PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA
HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) nhóm THI HỘ phụng chiếu dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

_QUYỂN THỨ MƯỜI LĂM_

TAM THẾ LUÂN ĐẠI MẠN NOA LA QUẢNG ĐẠI NGHI QUỸ

PHẦN THỨ MƯỜI MỘT_ CHI HAI

_Bấy giờ, Kim Cương Tối Thượng Minh Bồ Tát Ma Ha Tát liền đem Đại Kim Cương Xoa đã được nhận, như bánh xe xoay chuyển, làm sự nghiệp Diệu Tuyền Vũ Cúng Dường. Nói Tụng này là:

“Lớn thay! Tất cả Chính Giác Tôn

Tâm Đại Bồ Đề không có trên

Nếu chạm bàn chân của Thánh Tôn

Do đây, Ta sẽ được thành Phật”

_Khi ấy, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát từ Kim Cương Phẫn Nộ Tam Ma Địa khởi liền bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Thoạt tiên bàn tay của con thọ nhận chày Đại Kim Cương của tất cả Như Lai, rồi lại trao cho con Pháp Kim Cương Thủ Quán Đỉnh. Lúc đó nhóm Đại Tự Tại Thiên đều ở các Kim Cương Bộ của Ngoại Giới. Nay dựng lập Giáng Tam Thế Đại Mạn Noa La này xong, như con đã làm. Do Nhân này cho nên hữu tình của nhóm này đều được chẳng thoái chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề”

Bấy giờ, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác liền nói nhất Thiết Như Lai Đại Sĩ Đỉnh Luân Đại Minh là:

“Án, phộc nhật-la, tát đô sắt-ni sa, hồng, phát tra”

*)OṂ_ VAJRA-SATVA-UṢṆĪṢA HŪṂ PHAṬ

Lúc nói Đại Minh đó thời, từ trong đỉnh đầu của tất cả Như Lai hiện ra tượng Cụ Đức Kim Cương Thủ Đại Bồ Tát. Trong tượng lại hiện vô số sắc quang chiếu khắp Thế Giới. Chiếu xong xoay trở lại, hợp ở bên trên Kim Cương Thủ Đại Bồ Tát, sau đó bèn thành nhóm ánh sáng của tất cả Như Lai Đỉnh Luân. Ở trong nhóm ánh sáng đó xuất ra Nhất Thiết Như Lai Đỉnh Luân Đại Minh này là:

“Án, na mạc tát lý-phộc đát tha nga đô sắt-ni sa, đế nho la thi, na phộc lộ cát đa, mẫu lý-đà hồng (1) nhập-phộc la (2) đạt ca đạt ca (3) vĩ nại la, vĩ nại la (4) thân na (5) tần na, hồng, phát tra (6)”

 

*)OṂ_ SARVA TATHĀGATA-UṢṆĪṢA TEJORĀŚI ANAVALOKITAMŪRDHA HŪṂ _ JVALA DHAKA DHAKA _ VIDARA VIDARA _ CCHINDA BHINDA HŪṂ PHAṬ

_Bấy giờ, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tự Bộ Sứ Giả này, nói Tâm Minh của mình là:

“Án, nễ tốn bà, phộc nhật-la, hồng, phát tra”

*)OṂ_ NISUMBHA-VAJRA HŪṂ PHAṬ

 

_Tiếp lại Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát nói Đại Minh thuộc nhóm tâm của mình lần nữa là:

“Án, trá chỉ, nhược”

*)OṂ_ ṬAKKI JAḤ

 

_Khi ấy, Kim Cương Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tự Bộ Tối Thượng Đại Minh này là:

“Án, phộc nhật-la, la đát-nỗ đát-ma (1) nhập-phộc la dã, hồng, phát tra (2)”

*)OṂ_ VAJRA-RATNA-UTTAMA JVĀLAYA HŪṂ PHAṬ

 

_Lúc đó, Kim Cương Nhãn Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tự Bộ Tối Thượng Đại Minh này là:

“Án, toa bà phộc, thuật đà (1) phộc nhật-la, bát nột-ma, du đà dã (2) tát lývõng, vĩ nỉ-du đát-ma, hồng, phát tra (3)”

*)OṂ_ SVABHĀVA ŚUDDHA VAJRA-PADMA ŚUDDHĀYA SARVAṂ VIDYA-UTTAMA HŪṂ PHAṬ

 

_Bấy giờ, Kim Cương Xảo Nghiệp Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tự Bộ Tối Thượng Đại Minh này là:

“Án, phộc nhật-la, cát lý-mô đát-ma (1) phộc nhật-la đà la, tam ma dã, ma nậu tam-ma la (2) tốn bà, nễ tốn bà, cát lý-sa dã (3) bát-la phệ thiết dã, phệ thiết dã (4) mãn đà dã, tam ma dương, ngật-la hạ dã (5) tát lý-phộc, cát-lý ma ni, di cô lỗ (6) ma hạ tát đỏa, hồng, phát tra (7)”

 

*)OṂ_ VAJRA-KARMA-UTTAMA VAJRA-DHĀRA-SAMAYAM ANUSMARA _ SUMBHA NISUMBHA AKAR,SĀYA PRAVEŚAYA VEŚAYA _ BANDHĀYA SAMAYAṂ GRĀHAYA _ SARVA KARMAṆI ME KURU _ MAHĀ-SATVA HŪṂ PHAṬ

 

_Khi ấy, Kim Cương Tối Thượng Minh Bồ Tát Ma Ha Tát vì lễ kính, phụng hiến bàn chân của Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát cho nên nói Tâm Minh của mình là:

“Án, tốn bà, nễ tốn bà (1) phộc nhật-la, vĩ nỉ-du đát ma, hồng, phát tra”

*)OṂ_ SUMBHA NISUMBHA VAJRA VIDYA-UTTAMA HŪṂ PHAṬ

 

_Lúc đó, Phẫn Nộ Kim Cương Minh Vương vì lễ kính, phụng hiến bàn chân của Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát cho nên nói Tâm Minh của mình là:

“Phộc nhật-la, thú la”

*)VAJRA-ŚŪRA

 

_Bấy giờ, Ma Gia Kim Cương Minh Vương nói Tâm Minh của mình là:

“Án, phộc nhật-la, ma dã, nại lý-xá dã, tát lý-phộc hồng, phát tra” 

*)OṂ_ VAJRA-MĀYA DARŚAYA SARVA HŪṂ PHAṬ

 

_Khi ấy, Kim Cương Linh Minh Vương nói Tâm Minh của mình là:

“Án, phộc nhật-la, kiện tra (1) la noa, la noa, hồng, phát tra (2)”

*)OṂ_ VAJRA-GHAṂṬA _ RAṆA RAṆA HŪṂ PHAṬ

 

_Lúc đó, Tịch Mặc Kim Cương Minh Vương nói Tâm Minh của mình là:

“Án, phộc nhật-la, mô na, ma hạ một-la đa, hồng, phát tra”

*)OṂ_ VAJRA-MODA _MAHĀ-BHRATA HŪṂ PHAṬ

 

_Khi ấy, Kim Cương Khí Trượng Minh Vương nói Tâm Minh của mình là:

“Án, phộc nhật-la, dụ đà, nại ma ca, hồng, phát tra”

*)OṂ_ VAJRA-ĀYUDHA _DAMAKA HŪṂ PHAṬ

Nhóm như vậy là Chúng Minh Vương.

 

_Khi ấy, Kim Cương Quân Noa Lê Kim Cương Phẫn Nộ Vương vì lễ kính, phụng hiến bàn chân của Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát cho nên nói Tâm Minh của mình là:

“Án, phộc nhật-la, quân noa lê (1) ma hạ phộc nhật-la, cốt-lỗ đà, ngật-lý hậnnoa (2) hạ na (3) nại hạ (4) bả tả (5) vĩ đặc-võng tát dã (6) phộc nhật-lý noa, mẫu lý-đà nẵng, táp-phả la dã (7) tần na, hột-lý nại dương (8) phộc nhật-la cốt lỗ-đà, hồng, phát tra (9)”

 

*)OṂ_ VAJRA-KUṆḌALI _ MAHĀ-VAJRA-KRODHA G,RHṆA _ HANA DAHA PACA VIDHVAṂSAYA _ VAJREṆA MŪRDHĀNA SPHĀRAYA _ BHINDA HṚDAYAṂ VAJRA-KRODHA HŪṂ PHAṬ

 

_Lúc đó, Kim Cương Quang Kim Cương Phẫn Nộ Vương nói Tâm Minh của mình là:

“Án, phộc nhật-la, bát-la bà (1) ma la dã (2) táo mê, cốt-lỗ đà, hồng, phát tra  (3)”

*)OṂ_ VAJRA-PRABHA MĀRAYA _ SAUMI KRODHA HŪṂ PHAṬ

 

_Bấy giờ, Kim Cương Trượng Kim Cương Phẫn Nộ Vương nói Tâm Minh của mình là:

“Án, phộc nhật-la, nan noa (1) đa noa dã, tát lý-phộc nột sắt-cổ (2) ma hạ cốt-lỗ đà, hồng, phát tra (3)”

*)OṂ_ VAJRA-DAṆḌA _ TĀḌAYA SARVA DUṢṬAṂ MAHĀ-KRODHA HŪṂ PHAṬ

 

_Khi ấy, Kim Cương Băng Nga La Kim Cương Phẫn Nộ Vương nói Tâm Minh của mình là:

“Án, phộc nhật-la, băng nga la, tỳ sa dã, tát lý-phộc nột sắt-cổ (1) tỳ ma cốtlỗ đà, hồng, phát tra (3)”

*)OṂ_ VAJRA-PIṄGALA _VEṢAYA SARVA DUṢṬAṂ BHĪMA-KRODHA HŪṂ PHAṬ

Nhóm như vậy là Chúng Kim Cương Phẫn Nộ Vương.

 

_Bấy giờ, Kim Cương Thuấn Noa Đại Ma Chủ vì lễ kính, phụng hiến bàn chân của Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát cho nên nói Tâm Minh của mình là:

“Án, phộc nhật-la thuấn noa, ma hạ nga noa bát để (1) lạc xoa, tát lý-phộc nột sắt-trí tỳ-du (2) phộc nhật-la đạt la, nghê-diệm, bá la dã, hồng, phát tra (3)”

*)OṂ_ VAJRA-ŚUṆḌA MAHĀ-GAṆAPATI RAKṢA SARVA DUṢṬEBHYO _ VAJRA-DHĀRA AJÑĀṂ PĀLAYA HŪṂ PHAṬ

 

_Khi ấy, Kim Cương Man Đại Ma Chủ nói Tâm Minh của mình là:

“Án, phộc nhật-la ma la nga noa bát để (1) ma la, cát lý-sa dã (2) bát-la phệ thiết dã, phệ thiết dã (3) mãn đà dã, mãn đà dã (4) phộc thi, cô lỗ, ma la dã, hồng, phát tra (5)”

*)OṂ_ VAJRA-MĀLĀ-GAṆAPATI MĀRA-AKARṢĀYA PRAVEŚAYA AVEŚAYA _ BANDHĀYA BANDHĀYA_ VAŚĪ-KURU MĀRAYA HŪṂ PHAṬ

 

_Lúc đó, Kim Cương Kính Ái Đại Ma Chủ nói Tâm Minh của mình là:

“Án, phộc nhật-la phộc thi, ma hạ nga noa bát đa duệ (1) phộc thi, cô lỗ, hồng, phát tra (2)”

*)OṂ_ VAJRA-VAŚĪ MAHĀ-GAṆAPATAYE _ VAŚĪ-KURU HŪṂ PHAṬ

 

_Bấy giờ, Tối Thắng Kim Cương Đại Ma Chủ nói Tâm Minh của mình là:

“Án, phộc nhật-la vĩ nhạ dã, vĩ nhạ dương, cô lỗ (1) ma hạ nga noa bát để, hồng, phát tra (2)”

*)OṂ_ VAJRA-VIJAYA VIJAYAṂ KURU _ MAHĀ-GAṆAPATI HŪṂ

PHAṬ Nhóm như vậy là chúng Đại Ma Chủ

 

_Khi ấy, Kim Cương Mục Sa La Kim Cương Sứ Giả vì lễ kính, phụng hiến bàn chân của Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát cho nên nói Tâm Minh của mình là:

“Án, phộc nhật-la, mục sa la (1) cô tra, cô tra, tát lý-phộc nột sắt-tra (2) phộc nhật-la, nỗ đa, hồng, phát tra (3)”

*)OṂ_ VAJRA-MUSALA_ KUṬṬA KUṬṬA SARVA DUṢṬA VAJRA DŪTA HŪṂ PHAṬ

 

_Lúc đó, Kim Cương Phong Kim Cương Sứ Giả nói Tâm Minh của mình là:

“Án, phộc nhật-la, a nễ la (1) ma hạ phệ nga na dã, tát lý-phộc nột sắt-điếm, hồng, phát tra (2)”

*)OṂ_ VAJRA-ANILA_ MAHĀ-VEGA-ANAYA SARVA DUṢṬAṂ HŪṂ PHAṬ

 

_Bấy giờ, Kim Cương Hỏa Kim Cương Sứ Giả nói Tâm Minh của mình là:

“Án, phộc nhật-la, a na la, ma hạ nỗ đa (1) nhập-phộc la dã, tát lý-phộc bạt tất-di, cô lỗ (2) tát lý-phộc nột sắt-điếm, hồng, phát tra (3)”

*)OṂ_ VAJRA-ANALA_ MAHA-DŪTA_ JVALĀYA SARVA BHASMI KURU_ SARVA DUṢṬAṂ HŪṂ PHAṬ

 

_Khi ấy, Kim Cương Bồi La Phộc Kim Cương Sứ Giả nói Tâm Minh của mình là:

“Án, phộc nhật-la, bồi la phộc nỗ đa (1) bạc xoa dã, tát lý-phộc nột sắt-điếm

(2) ma hạ dược xoa, hồng, phát tra (3)”

*)OṂ_ VAJRA-BHAIRAVA-DŪTA _ BHAKṢĀYA SARVA DUṢṬAṂ MAHĀ-YAKṢA HŪṂ PHAṬ

Nhóm như vậy là chúng Kim Cương Sứ Giả

 

_Bấy giờ, Kim Cương Câu Kim Cương Bộc Sử vì lễ kính, phụng hiến bàn chân của Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát cho nên nói Tâm Minh của mình là:

“Án, phộc nhật-lãm cô xá, cát lý-sa dã, tát lý-phộc (1) ma hạ tế tra, hồng, phát tra (2)”

*)OṂ_ VAJRA-AṂKUŚA-AKARṢĀYA _ SARVA MAHĀ-CEṬA HŪṂ PHAṬ

 

_Khi ấy, Kim Cương Ca La Kim Cương Bộc Sử nói Tâm Minh của mình là:

“Án, phộc nhật-la, ca la, ma hạ mật-lý đát-dung (1) ốt đát-bá nại dã, hồng, phát tra (2)”

*)OṂ_ VAJRA-KĀLA MAHĀ-MṚTYU UTPĀDAYA HŪṂ PHAṬ

 

_Lúc đó, Kim Cương Vĩ Na Dã Ca Kim Cương Bộc Sử nói Tâm Minh của mình là:

“Án , phộc nhật-la, vĩ na dã ca tả (1) vĩ cận-nẵng, cô lỗ, hồng, phát tra (2)”

*)OṂ_ VAJRA-VINĀYAKĀSYA VIGHNA KURU HŪṂ PHAṬ

 

_Bấy giờ, Long Kim Cương Kim Cương Bộc Sử nói Tâm Minh của mình là:

“Án, na nga phộc nhật-la (1) a na dã, tát lý-phộc đạt na đà ninh-dã (2) hứ la ni-dã, tô phộc lan-noa, ma ni, mục cật-đa, lãm ca la nỉ nễ (3) tát lý-vũ ba cát la noa nễ (4) phộc nhật-la đạt la, tam ma dã, nậu tam-ma la (5) cát trà (6) ngật-lý hận-noa (7) mãn đà (8) hạ la hạ la, bát-la noản (9) ma hạ tế tra, hồng, phát tra  (10)”

*)OṂ_ NĀGA-VAJRA-ANAYA_ SARVA DHANA DHĀNYA HIRAṆYA SUVARṆA-MAṆI-MUKTĀNĀṂ KĀRĀ DĪNI_ SARVA-UPAKARAṆĀNI VAJRA-DHĀRA-SAMAYA ANU-SMARA KAṬA GṚHṆA BANDHA _ HARA

HARA PRĀṆĀṂ MAHĀ-CEṬA HŪṂ PHAṬ Nhóm như vậy là chúng Kim Cương Bộc Sử

 

_Bấy giờ, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát nói Nhất Thiết Kim Cương Bộ Câu Triệu Tam Muội Đại Minh này là:

“Án, phộc nhật-lãm cô xá, cát lý-sa dã, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-AṂKUŚA-AKARṢĀYA _ HŪṂ

 

_Tiếp nói Dẫn Nhập Đại Minh là:

“Án, phộc nhật-la, bá thiết, cát trà, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-PĀŚA KAṬA _ HŪṂ

 

_Tiếp nói Tam Muội Phộc Đại Minh là:

“Án, phộc nhật-la, táp-bố tra, tông”

*)OṂ_ VAJRA-SPHOṬA_ VAṂ

 

_Tiếp nói Yết Ma Đại Minh là:

“Án, phộc nhật-la, cát lý-ma, sa đạt dã, cật-lý đốt”

*)OṂ_ VAJRA-KARMA SĀDHAYA KṚṬ

 

_Khi ấy, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát nói Nhất Thiết Kim Cương Bộ Đại Mạn Noa La này.

Nay Ta thứ tự sẽ diễn nói

Đại Mạn Noa La thắng vô thượng

Tướng ấy giống như Pháp Luân Đàn Thứ tự giăng các Mạn Noa La Đại Minh giăng dây là:

“Án, phộc nhật-la, tô đát-la, cát lý-sa dã (1) tát lý-phộc mạn noa lãm (2)”

*)OṂ_ VAJRA-SŪTRA-AKARṢĀYA _ SARVA MAṆḌĀLĀṂ

 

Trong Mạn Noa La cần phải dùng

Cây Khiết Nỉ La làm cái cọc

Dây ấy gấp bội, y Pháp Nghi

Làm xong tùy lượng giăng Đàn Vị Đại Minh dùng cây cọc là:

“Án, phộc nhật-la, kế la (1) kế la dã, tát lý-phộc, vĩ cận-nẵng, hồng, phát tra  (2)”

*)OṂ_ VAJRA-KĪLA KĪLAYA_ SARVA VIGHNA HŪṂ PHAṬ

 

_Bốn dây y Pháp mà hòa hợp

Thứ tự nên giăng Luân Đàn ấy

Dần ra giăng trong Ngoại Giới ấy

Cũng lại như trước làm gấp đôi

Hoặc lại gấp ba, tùy ứng làm

Thứ tự giăng Ngoại Mạn Noa La

Các phần góc ấy y Bản Nghi

Giăng Ngung Giới ấy nên như lượng

Đây tức là Nghi Quỹ giăng dây

 

Sau đó tùy dây đã giăng ấy

Dùng năm loại màu sạch, viên mãn

Tay trái tác Đại Kim Cương Quyền Thứ tự tùy ý phấn Đàn Giới Ngũ Sắc Đại Minh là:

“Án, phộc nhật-lãm nga, tam ma dã, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-AṂGA-SAMAYA _ HŪṂ

 

Trong Đàn y Pháp đã thành xong

A Xà Lê trụ Đẳng Dẫn Tâm

Tiếp nên chú ý mở cửa Đàn Cửa Kim Cương ấy mở bốn cái Khai Môn Đại Minh là:

“Án, phộc nhật-lỗ nột-già tra dã (1) tam ma dã, bát-la vĩ thiết, thi kiệt-lãm

(2) tam-ma la, phộc nhật-la, tam ma dã, hồng, phát tra (3)”

*)OṂ_ VAJRA-UDGHĀṬAYA SAMAYA PRAVEŚA ŚĪGHRAṂ SMARA VAJRA-SAMAYA HŪṂ PHAṬ

 

Y Pháp hoặc dùng vàng, hoặc bạc

Hoặc đắp hoặc thêu ở tượng lụa

Tùy ứng, an bày ở bốn phương Bốn hình tượng Phật nên như Giáo Chư Phật Đại Minh là: “Án, tát lý-phộc, vĩ đốt”

_ SARVA VID

Tiếp lại ở mốn mặt Phật ấy

Nên vẽ bốn Đại Sĩ bí mật

Giữa an Kim Cương Thủ Thánh Tôn Làm tướng Giáng Tam Thế phẫn nộ Đại Minh của bốn vị Đại Sĩ là:

“Án, tốn bà, nễ tốn bà, hồng (1) ngật-lý hận-noa, ngật-lý hận-noa, hồng (2) ngật-lý hận-noa, ba dã, hồng (3) a na dã hô, bà nga tông (4) phộc nhật-la, hồng, phát tra (5)”

*)OṂ– SUMBHA NISUMBHA HŪṂ – GṚHṆA GṚHṆA HŪṂ – GṚHṆA APAYA HŪṂ – ĀNAYA HOḤ – BHAGAVAṂ VAJRA HŪṂ PHAṬ

 

“Án, phộc nhật-la bột-lý cô chi, cốt-lỗ đà, na dã (1) tát lý-phộc la đát-nẵng, hệ, phát tra (2)”

*)OṂ_ VAJRA-BHṚKUṬI KRODHA-ANAYA _ SARVA RATNA AHI PHAṬ

 

“Án, phộc nhật-la nại-lý sắt-trí (1) cốt-lỗ đà, nại-lý sắt-tra-dã, ma la dã, hồng  (2)”

*)OṂ_ VAJRA-DṚṢṬI KRODHA DṚṢṬAYA MĀRAYA_ HŪṂ

 

“Án, phộc nhật-la, vĩ thuyết, cốt-lỗ đà, cô lỗ (1) tát lý-võng, vĩ thuyết lỗ ba đa dã, sa đạt dã, hồng, phát tra (2)”

*)OṂ_ VAJRA-VIŚVA-KRODHA KURU_ SARVAṂ VIŚVA RŪPATAYA SĀDHAYA HŪṂ PHAṬ

 

_Nếu dây dưới (hạ tuyến) thời nên Chú Niệm

Chẳng nên ra vào trái phần hạn

Dùng bước Kim Cương thứ tự đi Các Đàn Giới ấy đều y Pháp Kim Cương Bộ Đại Minh là:

“Phộc nhật-la, phệ nga” 

*)VAJRA-VEGA

 

_Dùng bước Kim Cương mà tiến dần

Đông: bày Mạn Noa La thứ nhất

Y thứ tự ấy, như Nghi quỹ

An bốn Minh Vương nhóm Ma Gia Đại Minh của nhóm này là:

“Án, phộc nhật-la, tác cật-la, hồng”

_ VAJRA-CAKRA _ HŪṂ

“Án, phộc nhật-la, kiện tra, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-GHAṂṬA _ HŪṂ

 

“Án, phộc nhật-la, nan noa cương, phộc, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-DAṆḌAKAṂ VAḤ HŪṂ

 

“Án, phộc nhật-la, dụ đà, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-YUDHA _ HŪṂ

 

_Dùng bước Kim Cương mà tiến dần

Nam: bày Mạn Noa La thứ hai

An bày Kim Cương Phẫn Nộ Tôn Nhóm Quân Noa Lê thứ tự bốn Đại Minh của nhóm này là:

“Án, phộc nhật-la, bát-la nhập-phộc lý đa, bát-la nỉ bát-đa, phộc nhật-la, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-PRAJVALITA PRADĪPTA VAJRA HŪṂ

 

“Án, phộc nhật-la, táo miểu, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-SAUMYA _ HŪṂ

 

“Án, phộc nhật-la, nan noa, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-DAṆḌA HŪṂ

 

“Án, phộc nhật-la, vĩ cật-lý đa, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-VIKṚTA HŪṂ

 

_Dùng bước Kim Cương mà tiến dần

Tây: bày Mạn Noa La thứ ba

Nhóm Kim Cương Mục Sa La, bốn Kim Cương Sứ Giả y thứ tự Đại Minh của nhóm này là:

“Án, phộc nhật-la, mục sa la, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-MUSALA HŪṂ

 

“Án, phộc nhật-la, bát tra, hồng”

_ VAJRA-PAṬA HŪṂ

 

“Án, phộc nhật-la, nhập-phộc la, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-JVALA HŪṂ

 

“Án, phộc nhật-la, ngật-la ha, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-GRAHA HŪṂ

 

_Dùng bước Kim Cương mà tiến dần

Bắc: bày Mạn Noa La thứ tư

Nhóm Kim Cương Câu, bốn Bộc Sử

Như Giáo thứ tự nên an trí Đại Minh của nhóm này là:

“Án, phộc nhật-la, năng sắt-tra-la, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-DAṂṢṬRA HŪṂ

 

“Án, phộc nhật-la, ma la noa, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-MĀRAṆA HŪṂ

 

“Án, phộc nhật-la, vĩ kiệt na, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-VIGHNA HŪṂ

 

“Án, phộc nhật-la, hạ la noa, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-HARAṆA HŪṂ

 

_Dùng bước Kim Cương mà tiến dần

Y Pháp nên vẽ ở bốn cửa

Nhóm Kim Cương Thuấn Na, Ma Chủ

Như thứ tự ấy nên an bày Đại Minh của nhóm này là:

“Án, phộc nhật-la, ma na, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-MANA HŪṂ

 

“Án, phộc nhật-la, ma la, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-MĀRA HŪṂ

 

“Án, phộc nhật-la, lý-tha, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-ARTHA HŪṂ

 

“Án, phộc nhật-la, a thất, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-AŚI HŪṂ

 

_Dùng bước Kim Cương mà tiến dần

Bày phần vị Ngoại Mạn Noa La

Giáp vòng nên vẽ các Mẫu Thiên

Như Giáo thứ tự nên chia bày

Hết thảy trong bốn cửa Kim Cương

Hộ Môn Hiền Thánh, trước đã nói

Mà Ta nói Thắng Đàn Nghi ấy Mỗi một đều như Nghi Quỹ nói

 

_Như vậy trong Tam Thế Luân Đại Mạn Noa La hết thảy sự nghiệp của nhóm Câu Triệu, mỗi một đều y theo Bản Giáo làm xong. Kim Cương A Xà Lên cần phải tự kết Kim Cương Phẫn Nộ Đế Lý Đế Lý An, liền vì Đệ Tử nói rằng: “Nay Ta từ Kim Cương Tam Muội Trí ấy đã sinh ra. Ngươi chẳng nên dùng Tam Muội Pháp này giao tiếp vì người nói. Không khiến bị phản ngược, chiêu vời tai họa, hoại mất thân mệnh, sau khi chết bị rơi vào Đại Địa Ngục”

Nói như vậy xong, lại vì Đệ Tử trao cho Thệ Tâm Đại Minh. Sau đó dùng Kim Cương Phẫn Nộ Đế Lý Đế Lý An đã kết, liền làm biểu thị.

Lại nói lời này: “Nếu có trái vượt Tam Muội Phộc Giả. Đây là Kim Cương Phẫn Nộ Tam Muội, từ đỉnh đầu phát khởi phá hoại thân ấy. Chính vì thế cho nên, y theo chỗ làm của Pháp”

 

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA

HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

_QUYỂN THỨ MƯỜI LĂM (Hết)_