PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA
HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) nhóm THI HỘ phụng chiếu dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

_QUYỂN THỨ MƯỜI BỐN_

KIM CƯƠNG BỘ YẾT MA MẠN NOA LA QUẢNG ĐẠI NGHI QUỸ

PHẦN THỨ CHÍN_ CHI KHÁC

Tiếp lại dạy truyền Ấn Trí thuộc nhóm Tức Tai trong Pháp như trước

_Gỗ tốt làm củi kèm dùng Mật

Trụ Đẳng nhiếp tâm làm Hộ Ma

Tương ứng Pháp Kim Cương Phẫn Nộ

Ném mè (hồ ma) ấy đập tan các tội

_Lại dùng củi trước làm Hộ Ma

Y Pháp nhóm lửa, sáng rực lớn

Thường ném gạo tẻ làm Pháp thời

Định nơi nhà ấy được Tăng Ích

_Gỗ tốt làm củi kèm dùng Mật

Hành Nhân làm Pháp, lửa rực sáng

Cỏ Cát Tường với cành San Hô

Đồng dùng với bơ, tăng thọ mệnh

_Lại dùng củi trước làm Hộ Ma

Y Pháp nhóm lửa, sáng rực lớn

Cỏ kèm cành San Hô hòa dầu

Tùy ném, làm xong thường hộ vệ

 

Đại Minh của nhóm này là:

“Án, tát lý-phộc bá ba nại hạ na, phộc nhật-la dã, toa hạ”

*)OṂ_ SARVA PÀPA DAHANA VAJRĀYA _ SVĀHĀ

 

“Án, phộc nhật-la, bổ sắt-tra duệ, toa hạ” 

*)OṂ_ VAJRA PUṢṬĀYE _ SVĀHĀ

 

“Án, phộc nhật-la, dụ thi, toa hạ”

*)OṂ_ VAJRA ĀYUṢE _ SVĀHĀ

 

“Án, a bát-la để hạ đa, phộc nhật-la dã, toa hạ”

*)OṂ_ APRATIHATA VAJRĀYA _ SVĀHĀ

_Tiếp cây làm củi, loại cong cứng

Gai góc đồng dùng, lửa sáng rực

Kim Cương Phẫn Nộ Đẳng Trì Tâm

Người làm Hộ Ma hay câu triệu

_Lại dùng củi trước, làm Hộ Ma

Tâm phẫn nộ nhóm lửa rực nóng

Hoa quả màu đỏ ném trong lò

Hay khiến Thế Gian đều kính yêu

_Gỗ tốt làm củi y Pháp dùng

Tâm phẫn nộ nhóm lửa rực sáng

Sắt vụn như bụi, ném trong lò

Được Kim Cương Tôn thường hộ vệ

_Lại dùng củi trước, làm Hộ Ma

Đẳng Nhiếp Tâm nhóm lửa rực sáng

Đem quả vị đắng, ném trong lò

Sát na hay hoại các điều ác

 

Đại Minh của nhóm này là:

“Hồng, phộc nhật-la, cát lý sa dã, toa hạ”

*)HŪṂ _ VAJRA AKARṢĀYA _ SVĀHĀ

 

“Hồng, phộc nhật-la, phộc (?la) nga dã, toa hạ”

*)HŪṂ _ VAJRA RĀGAYA _ SVĀHĀ

 

“Hồng, phộc nhật-la, mãn đà dã, toa hạ”

*)HŪṂ _ VAJRA BANDHĀYA _ SVĀHĀ

 

“Hồng, la nhật phộc (?phộc-nhật-la), ma la noa dã, toa hạ”

*)HŪṂ _ VAJRA MĀRAṆĀYA _ SVĀHĀ

 

_Toan mộc (cây có vị chua) làm củi, y Pháp dùng

Tâm phẫn nộ nhóm lửa sực sáng

Hoa quả vị chua, làm Hộ Ma

Liền thành việc kính yêu tối thượng

_Lại dùng củi trước, làm Hộ Ma

Đẳng Nhiếp Tâm nhóm lửa rực nóng

Đem quả Ca Ma ném trong lò

Liền thành việc Ca Ma Lỗ Ba (Kāma-rūpa: hình sắc yêu thích)

_Y Pháp nên dùng củi lúc trước

Tâm phẫn nộ nhóm lửa rực nóng

Tưởng lấy hoa vô hình chỗ vắng (khoáng dã)

Tùy ném liền được Pháp Ẩn Thân

_Lại dùng củi trước, làm Hộ Ma

Đẳng Nhiếp Tâm nhóm lửa rực nóng

Tưởng lấy hoa bày hàng trong không

Tùy ném, liền hay đi trong không

 

Đại Minh của nhóm này là:

“Án, phộc nhật-la, phộc thương, cát la dã, toa hạ”

*)OṂ_ VAJRA VAŚAṂ KARĀYA _ SVĀHĀ

 

“Án, ca ma lỗ ba, phộc nhật-la dã, toa hạ”

*)OṂ_ KĀMA-RŪPA VAJRĀYA _ SVĀHĀ

 

“Án, a nỉ-lý xá, phộc nhật-la dã, toa hạ”

*)OṂ_ ADṚŚYA VAJRĀYA _ SVĀHĀ

 

“Án, phộc nhật-la khiết, tả lý ni, toa hạ”

*)OṂ_ VAJRA KHA CĀRIṆĪ _ SVĀHĀ

 

_Cây cứng chắc vị đắng làm củi

Đẳng Nhiếp Tâm nhóm lửa rực nóng

Ý phẫn nộ, hoa Kim Cương nóng

Được y Kim Cương Giáo Lệnh làm

_Lại dùng củi trước, y Pháp dùng

Tâm phẫn nộ nhóm lửa rực sáng

Tùy lấy vòng hoa, ném trong lò

Khiến kia đều y Giáo Lệnh làm

_Gỗ tốt làm củi, ý phẫn nộ

Đẳng Nhiếp Tâm nhóm lửa rực sáng

Ném vòng hoa Kim Cương Thủ ấy

Y Giáo Lệnh ấy thành chỗ làm

_Lại dùng củi trước, làm Hộ Ma

Tâm phẫn nộ nhóm lửa rực nóng

Quần áo làm Pháp, ném trong lò

Sát na khiến kia tùy Giáo Lệnh

 

Đại Minh của nhóm này là:

“Hồng, phộc nhật-la, phộc thương, cát la dã, toa hạ” 

*)HŪṂ_ VAJRA VAŚAṂ KARĀYA _ SVĀHĀ

 

“Hồng, táo lý, phộc nhật-la, phộc thương, cát la dã, toa hạ”

*)HŪṂ_ SŪRI VAJRA VAŚAṂ KARĀYA _ SVĀHĀ

 

“Hồng, phộc nhật-la bá ni, phộc thương, cát la dã, toa hạ”

*)HŪṂ_ VAJRA-PĀṆI VAŚAṂ KARĀYA _ SVĀHĀ

 

“Hồng, một đà, phộc thương, cát la dã, toa hạ”

*)HŪṂ _ BUDDHA VAŚAṂ KARĀYA _ SVĀHĀ

 

Tiếp lại dạy truyền Bí Mật Yết Ma Ấn Trí

_Đồng chỗ yêu điều làm Pháp ấy

An Thiện Na dùng Xuất Sinh Môn

Hòa hợp làm Pháp để trong ấy

Được tiếp chạm vui (lạc xúc) sinh kính yêu

_Thư Hoàng dùng ở Xuất Sinh Môn

Làm Kim Cương Phộc mà đánh ném

Tùy bốn loại tướng, làm tương ứng

Liền được bốn loại Pháp thành tựu

_Ngưu Hoàng an trí Xuất Sinh Môn

Dùng Bí Mật Quyền mà ép phụ

Tức ở chốn ấy sinh lửa rực

Được cùng Chấp Kim Cương không khác

_Uất Kim dùng ở Xuất Sinh Môn

Ấy làm Pháp Tát Đỏa Kim Cương

An che trong ấy rực lửa sáng

Được cùng Chấp Kim Cương không khác

 

Đại Minh của nhóm này là:

“Án, ngu hứ-dã, la để, phộc nhật-la, phộc thương, cát la, tất đình-dạ, hồng”

*)OṂ_ GUHYA-RATI VAJRA VAŚAṂ-KARA SIDDHIYA HŪṂ

 

“Án, ngu hứ-dã, phộc nhật-la, tất đình-dạ, hồng”

*)OṂ_ GUHYA VAJRA SIDDHIYA HŪṂ

 

“Án, phộc nhật-la đà la, ngu hứ-dã, tất đình-dạ, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-DHĀRA GUHYA SIDDHIYA HŪṂ

 

“Án, phộc nhật-la, ngu hứ-dã, tất đình-dạ, hồng” 

*)OṂ_ VAJRA GUHYA SIDDHIYA HŪṂ

 

_Tiếp lại dạy truyền Kim Cương Bộ Yết Ma Đại Ấn Trí

Sự nghiệp Kim Cương, y Pháp dùng

Hết thảy Đại Ấn như thứ tự

Tương ứng Pháp Kim Cương Phẫn Nộ

Dùng Kim Cương Quyền khéo làm dùng

Thắng Tam Muội Ấn cũng như vậy Nên y

Giáng Tam Thế Chỉ Pháp Hết thảy Pháp Ấn dùng cũng thế

Tức các văn tự nhóm chữ Án (_ OṂ)

Thứ tự các Yết Ma Ấn ấy

Dùng Yết Ma Quyền y Pháp làm

Tương ứng Kim Cương Yết Ma Pháp

Làm các Thành Tựu đều trong sạch

 

ĐẠI KIM CƯƠNG BỘ QUẢNG ĐẠI NGHI QUỸ

_PHẦN THỨ MƯỜI_

 

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại nhập vào Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Tam Muội Gia Trì Tam Ma Địa tuyên nói Tự Bộ Tối Thượng Đại Minh là: “Án, tát lý-phộc đát tha nga đa, phộc nhật-la, tam ma duệ, hồng”

*)OṂ_ SARVA TATHĀGATA VAJRA SAMAYE HŪṂ

 

_Khi ấy, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát tuyên nói Tự Bộ Kim Cương Tam Muội Ấn Minh là:

“Án, phộc nhật-lý, ma tra” 

*)OṂ_ VAJRI MAṬ

 

_Lúc đó, Kim Cương Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát tuyên nói Tự Bộ Bảo Tam Muội Ấn Minh là:

“Hồng, bột-lý cô chi, phộc nhật-lý, la tra”

*)OṂ_ BHṚKUṬI VAJRI RAṬ

 

_Bấy giờ, Kim Cương Nhãn Bồ Tát Ma Ha Tát tuyên nói Tự Bộ Pháp Tam Muội Ấn Minh là:

“Hồng, bát nột-ma, phộc nhật-lý, niết-lý tra”

*)HŪṂ _ PADMA VAJRI NṚṬ

 

_Khi ấy, Kim Cương Xảo Nghiệp Bồ Tát Ma Ha Tát tuyên nói Tự Bộ Yết Ma Tam Muội Ấn Minh là:

“Hồng, phộc nhật-la, cát lý-ma, ngật-lý, cật-lý tra”

*)HŪṂ _ VAJRA-KARMA AGRI KṚṬ

 

_Bấy giờ, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát lại tuyên nói Tứ Ấn Mạn Noa La của Giáng Tam Thế

Nay Ta thứ tự sẽ diễn nói

Tứ Ấn Mạn Noa La tối thượng

Tướng ấy giống như Kim Cương Giới

Kim Cương Phẫn Nộ nên đây nói

Y Đại Mạn Noa La Pháp dùng

Như đây giăng các Mạn Noa La

Nhóm Giáng Tam Thế tùy chỗ ứng

Giáp vòng nên vẽ nơi tượng Phật

Hết thảy Pháp thuộc nhóm Câu Triệu, Nghi Quỹ rộng lớn trong Tứ Ấn Mạn Noa La thảy đều y Pháp dùng của Đại Mạn Noa La làm xong, Hành Nhân y theo Pháp nên vào trong Tứ Ấn Mạn Noa La. Vào xong, dạy truyền Ấn Trí bí mật

_Tự nên y Pháp vẽ Tứ Ấn

Thanh Tịnh Pháp Tính Mạn Noa La

Cùng bậc tương ứng đồng ngữ ngôn

Thường được chỗ làm đều thành tựu

_Tự nên y Pháp vẽ Tứ Ấn

Thanh Tịnh Pháp Tính Mạn Noa La

Đồng Diệu Ái Ngữ Ngôn ấy thởi Do quán nhìn nên được thành tựu.

_Tự nên y Pháp vẽ Tứ Ấn

Thanh Tịnh Pháp Tính Mạn Noa La

Diệu Tướng tương ứng, lúc chuyển thời

Liền được thành tựu việc Diệu Lạc

_Tự nên y Pháp vẽ Tứ Ấn

Thanh Tịnh Pháp Tính Mạn Noa La

Đồng Diệu Ái Ngữ, vui hợp thời

Liền được tất cả Thắng Tất Địa

 

Thanh Tịnh Pháp Tính Ấn Minh của nhóm này là:

“Án, tát lý-phộc đát tha nga đa, thuật đà, đạt lý-ma đế, hô”

*)OṂ_ SARVA TATHĀGATA ŚUDDHA DHARMATE HOḤ

 

“Án, phộc nhật-la, vĩ thuật đà, nại-lý sắt-trưng, nhược”

*)OṂ_ VAJRA VIŚUDDHA DṚṢṬI JAḤ

 

“Án, toa bà phộc, thuật đà, mục khế, hồng”

*)OṂ_ SVABHĀVA ŚUDDHA MUKHE HŪṂ

 

“Án, tát lý-phộc thuật đà, ca dã, phộc tra-ma na tắc-ca lý-ma, phộc nhật-lý kháng”

*)OṂ_ SARVA ŚUDDHA KĀYA-VĀK-MANAS- KARMA VAJRI HAṂ

 

_Tiếp lại dạy truyền Ấn Trí bí mật trong bí mật trong Tứ Ấn Mạn Noa La

Mạn Noa La này, được vào xong

Năm Dục Diệu Lạc đều hay thành

Pháp tương ứng khác, lúc hợp thời Liền được việc thành tựu tối thượng Đại Minh này là:

“Hô, phộc nhật-la, ca ma”

*)HOḤ_ VAJRA-KĀMA

Sau đó như Giáo đã nói, dùng nhóm Ấn của Kim Cương, Bảo, Liên Hoa, Tam Xoa

Như vậy là Nghi Quỹ rộng lớn của bốn Tam Muội Ấn, như ứng dạy truyền xong. Liền nên y theo Pháp Dụng của bốn Ấn này, làm Kim Cương Ca Nhạc với Kim Cương Tát Đỏa, Hy Hý, Ca Âm, Ca Vịnh phụng hiến tất cả Thánh Hiền.

 

_Tiếp dùng Ấn: Đối Ấn, Tiểu Ấn, Trí Ấn hiện tiền tất cả xoay múa, làm việc cúng dường. Do xoay múa đó cúng dường cho nên liền được thành tựu sự nghiệp xoay múa cúng dường

_Nên y Pháp Kim Cương Tuyền Vũ (xoay múa)

Liền dùng hai tay, ngón phẫn nộ Y Pháp nên ở khoảng tim mình Kết Giáng Tam Thế Đại Ấn ấy.

_Kim Cương Tuyền Vũ lại cũng thế

Tay trái nên nắm quyền tay phải

Xoay chuyển quay lại an trước trán

Ngón trỏ tiếp nên để ở miệng

_Tiếp lại giải tướng xoay múa ấy

Hai quyền ngang kín cùng hợp nhau

Ngón trỏ lại an ở khoảng tim

Đỉnh lễ, ý sinh nơi run sợ

_Tiếp dựng Kim Cương Phẫn Nộ Chỉ

Liền lại ngửa khởi cùng hợp mặt

Sau lại xoay chuyển để đỉnh đầu

Ngón trỏ quay trụ ở cửa miệng (khẩu môn)

Đây gọi là Tứ Ấn Mạn Noa La

 

_Bấy giờ, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát lại nói Tự Bộ Kim Cương Phẫn Nộ Tam Muội Đại Minh là: “Hồng”  *)HŪṂ

 

_Tiếp lại nói Mạn Noa La này

Nay Ta thứ tự sẽ diễn nói Ngoại Giới Tối Thượng Mạn Noa La

Tướng ấy giống như Kim Cương Giới

Nên biết, đây tức Giáng Tam Thế _Y Đại Mạn Noa La Pháp Dụng

Ngoại Mạn Noa La nên vẽ khắp

Chỗ vẽ trong ấy, y Pháp Nghi

Trong vành trăng bày chày Kim Cương

Chày Kim Cương tức Giáng Tam Thế

Y Pháp cầm giữ nơi Đại An

Làm bước Kim Cương, thế uy diệu

Sắc tướng tùy ứng, như Giáo nói

Hết thảy Nghi Quỹ đã dùng trong Ngoại Bí Mật Mạn Noa La làm xong

 

_Tiếp nói Kim Cương Giáng Tam Thế Bí Mật Ấn Trí

Mạn Noa La này nên vào xong

Dùng ngón phẫn nộ mà bền kín

Trong Xuất Sinh Môn, làm Pháp thời

Tất cả sự nghiệp khéo thành tựu Cầu Thành Tựu Đại Minh là:

“Hồng, phộc nhật-la, tam ma dã, cật-lý đốt”

*)HŪṂ_ VAJRA-SAMAYA KṚṬ

 

_Tiếp lại dạy truyền Kim Cương Giáng Tam Thế Bí Mật Thành Tựu Ấn Trí

Mạn Noa La này, khéo vào xong

Tối Thắng Đại Ấn nên an trí

Chữ Hồng Kim Cương, hòa hợp thời Liền hay khéo làm các sự nghiệp Thành Tựu Đại Minh ấy là:

“Hồng, phộc nhật-la, tam ma dã, hồng”

*)HŪṂ_ VAJRA-SAMAYA HŪṂ

Như bốn Ấn đã nói ấy, y theo Pháp dạy truyền, thành kết Nghi Tắc. Sau đó từ đấy sinh ra các việc thành tựu. Tùy theo nhóm tượng lụa vải như vậy của Mạn Noa La ấy, chư Hữu vẽ làm các hình tượng, nên đều thông dụng Pháp thành tựu này

 

_Bấy giờ, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát hướng về các Như Lai tác bạch rằng: “Thế Tôn! Tất cả Như Lai! Nguyện gia trì cho con. Pháp Dụng đã làm trong Bộ này của con đều vì tất cả hữu tình, tùy theo chỗ mong muốn của họ làm việc lợi ích, khiến cho khắp cả đắc được các thành tựu”

 

Khi ấy, Đức Thế Tôn, tất cả Như Lai vì muốn dựng lập Giáng Tam Thế Đại Nghi Quỹ này cho nên liền lại vân tập, nói lời khen ngợi rằng:

Kim Cương Tát Đỏa! Bậc Thiện Tai!

Kim Cương Đại Bảo lại lành thay!

Lành thay! Kim Cương Diệu Pháp Môn

Lành thay! Kim Cương Thắng Yết Ma

Hay khéo tuyên nói Chính Pháp này

Vô Thượng Kim Cương Bí Mật Thừa

Môn Bí Mật của các Như Lai

Nhiếp trong Đại Thừa Hiện Chứng Pháp

 

TAM THẾ LUÂN ĐẠI MẠN NOA LA QUẢNG ĐẠI NGHI QUỸ

_PHẦN THỨ MƯỜI MỘT_

 

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn, tất cả Như Lai như vậy đều biết Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát xong, đều nói lời này: “Kim Cương Thủ! Nay ông nên y theo chỗ Hành thuộc Giáp Lệnh của tất cả Như Lai. Vị Đại Tự Tại Thiên ấy đã hàng phục, bị lòng bàn chân dẫm xéo đã lâu, nay thích ứng nên nhấc bàn chân mà tha cho”

Lúc đó, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát bạch với các Như Lai rằng: “Đầu của con đã thọ nhận Phẫn Nộ Quán Đỉnh của tất cả Như Lai, khiến con điều phục tất cả kẻ ác. Ngày nay vì sao khiến con buông tha?”

Khi ấy, tất cả Như Lai vì khiến Phổ Tận Tam Thế Tăng Thượng Chủ Tể Đại Tự Tại Thiên được mạng sống cho nên từ trái tim của tất cả Như Lai xuất ra Đại Minh đó là:

“Án, phộc nhật-la tát đỏa, hồng, nhược”

*)OṂ_ VAJRA-SATVA HŪṂ JAḤ

Ấn của Đại Minh này

Bền chắc nên làm Bí Mật Câu (móc câu bí mật)

Các ngón hướng ra ngoài duỗi giương

Tướng Ấn đó hợp để trên đỉnh

Người chết hay khiến được sống lại

 

Lúc nói Ấn Minh đó thời Đức Bạt Sa Di Bà La Nễ lý Cồ Sa Như Lai của Thế Giới Bạt Sa Ma Xan Na thuộc phương dưới ấy, chợt từ trong thân của Đại Tự Tại Thiên hiện ra, nói Tụng này là:

“Lớn thay! Tất cả Chính Giác Tôn

Chư Phật Đại Trí không có trên

Hay khiến thân hữu tình đã chết

Đưa Thức quay về, được sống lại”

 

_Bấy giờ, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát liền nói Cử Túc Đại Minh này là:

“Án, phộc nhật-la, mục”

*)OṂ_ VAJRA MUḤ Ấn của Đại Minh này:

Dựng ngang ngón Kim Cương Phẫn Nộ

Mặt ngón chẳng dính, trụ bền chắc

Xoay chuyển hoàn thành hai Kim Cương

Từ dưới dần khởi đến trên đỉnh

Lúc nói Ấn Minh này thời Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát liền nhấc lòng bàn chân lên. Đại Tự Tại Thiên ấy từ đấy được lấy lại mạng sống đó.

Thời Đại Tự Tại Thiên do uy thần của Đức Như Lai ấy dựng lập, được sống lại xong. Ở trong Thế Giới ấy sẽ thọ nhận Quán Đỉnh, tức ở cõi ấy vì các hữu tình làm việc lợi ích, cũng khiến điều phục các hữu tình ác.

 

_Khi ấy, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát từ lòng bàn chân sinh ra Đại Minh, tên là Nguyệt Túc. Đó tức là Nhất Thiết Như Lai Bồ Tát Trí Ấn.

Đại Minh là:

“Án, tán nại-lỗ đa lý, tam mãn đa bạt nại-la, chỉ la ni (1) ma hạ phộc nhật-lý ni, hồng (2)”

*)OṂ_ CANDRA-UTTARE SAMANTA-BHADRA KIRAṆĪ _ MAHĀVAJRIṆI HŪṂ

Ấn của Đại Minh này:

Bền chắc nên làm Kim Cương Phộc

Đều dựng hai ngón út, ngón ác

Khởi Ấn đó trụ Đẳng Nhiếp Tâm

Đây nói tên là Nguyệt Quang Ấn

Lúc xuất ra Ấn Minh đó thời, liền từ lòng bàn chân của Kim Cương Thủ Đại Bồ Tát hiện ra Nguyệt Thượng Như Lai. Như vậy hiện ra xong, thời Đại Tự Tại Thiên ngóc đầu đến nơi bàn chân của Kim Cương Thủ Đại Bồ Tát. Bồ Tát liền làm quán tướng đỉnh đầu của nửa vành trăng ấy. Được Quán Đỉnh xong, bèn ở mặt bên trái của Kim Cương Thủ Đại Bồ Tát, như Lý mà trụ. Sau đó tất cả Như Lai dùng Kim Cương Xoa trao vào trong hai lòng bàn tay của Đại Tự Tại Thiên, khiến cùng với Kim Cương Thủ Đại Bồ Tát làm Trợ Bạn. Lại dùng Kim Cương Tối Thượng Minh Quán Đỉnh Pháp để làm Quán Đỉnh, rồi lập danh hiệu ấy là Kim Cương Tối Thượng Minh Bồ Tát

 

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA

HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

_QUYỂN THỨ MƯỜI BỐN (Hết)_