PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA
HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) nhóm THI HỘ phụng chiếu dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

_QUYỂN THỨ MƯỜI BA_

KIM CƯƠNG BỘ PHÁP TRÍ TAM MUỘI MẠN NOA LA

QUẢNG ĐẠI NGHI QUỸ _PHẦN THỨ TÁM_

 

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại nhập vào Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Bộ Tam Ma Địa Trí Ấn Gia Trì Tam Ma Địa nói Tối Thượng Đại Minh này là:

“Án, tát lý-phộc đát tha nga đa (1) tốc sát-ma phộc nhật-la, cốt-lỗ đà, hồng, phát tra (2)”

*)OṂ_ SARVA TATHĀGATA SŪKṢMA-VAJRA –KRODHA HŪṂ PHAṬ

 

_Khi ấy, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát nói Giáng Tam Thế Vi Diệu Kim Cương Tối Thượng Đại Minh là:

“Án, tốc sát-ma phộc nhật-la, cốt-lỗ đà, cật-la ma, hồng, phát tra”

*)OṂ_ SŪKṢMA-VAJRA –KRODHA KRAMA HŪṂ PHAṬ

 

_Lúc đó, Kim Cương Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nói Giáng Tam Thế Vi Diệu Kim Cương Tối Thượng Đại Minh là:

“Án, tốc sát-ma phộc nhật-la, la đát-na, cốt-lỗ đà, cật-la ma, hồng, phát tra”

*)OṂ_ SŪKṢMA-VAJRA –RATNA KRODHA KRAMA HŪṂ PHAṬ

 

_Bấy giờ, Kim Cương Nhãn Bồ Tát Ma Ha Tát nói Giáng Tam Thế Vi Diệu Kim Cương Tối Thượng Đại Minh là:

“Án, tốc sát-ma phộc nhật-la, bát nột-ma, cốt-lỗ đà, cật-la ma, hồng, phát tra”

*)OṂ_ SŪKṢMA-VAJRA –PADMA KRODHA KRAMA HŪṂ PHAṬ

 

_Khi ấy, Kim Cương Xảo Nghiệp Bồ Tát Ma Ha Tát nói Giáng Tam Thế Vi Diệu Kim Cương Tối Thượng Đại Minh là:

“Án, tốc sát-ma phộc nhật-la, cát lý-ma, cốt-lỗ đà, cật-la ma, hồng, phát tra”

*)OṂ_ SŪKṢMA-VAJRA –KARMA KRODHA KRAMA HŪṂ PHAṬ

 

_Bấy giờ, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát từ nơi đã sinh ra trong Bản Bộ xong, lại an lập khắp Pháp Dụng tương ứng của Kim Cương Giới Đại Mạn Noa La xong, nói Đại Minh của các Đại Sĩ là:

“Án, phộc nhật-la tát đỏa, tốc sát-ma, nghê-dã na, cốt-lỗ đà, hồng, phát tra”

*)OṂ_ VAJRA-SATVA SŪKṢMA JÑĀNA KRODHA HŪṂ PHAṬ

 

“Án, tốc sát-ma phộc nhật-lam, cô xá, cát lý-sa dã, ma hạ cốt-lỗ đà, hồng, phát tra”

*)OṂ_ SŪKṢMA VAJRA-AṂKUŚA AKARṢĀYA MAHĀ-KRODHA HŪṂ PHAṬ

 

“Án, tốc sát-ma phộc nhật-la, la nga (1) cốt-lỗ đà, nậu nga la dã đế, một-lãm, hồng, phát tra (2)”

*)OṂ_ SŪKṢMA VAJRA-RĀGA KRODHA ANURĀGAYATE BHRAṂ HŪṂ PHAṬ

 

“Án, tốc sát-ma phộc nhật-la, đổ sắt-trí (1) cốt-lỗ đà, hồng, phát tra (2)” 

*)OṂ_ SŪKṢMA VAJRA-TUṢṬI KRODHA HŪṂ PHAṬ

 

“Án, tốc sát-ma phộc nhật-la, bột-lý cô chi cốt-lỗ đà (1) ha la, ha la, hồng, phát tra (2)”

*)OṂ_ SŪKṢMA VAJRA-BHṚKUṬI KRODHA _ HARA HARA HŪṂ PHAṬ

 

“Án, tốc sát-ma phộc nhật-la, nhập-phộc la, mạn noa la, cốt-lỗ đà (1) tô lý-dã, nhập-phộc la dã, hồng, phát tra (2)”

*)OṂ_ SŪKṢMA-VAJRA JVALA-MAṆḌALA KRODHA _ SŪRYA JVALĀYA HŪṂ PHAṬ

 

“Án, tốc sát-ma phộc nhật-la, đặc-phộc nga-la, cốt-lỗ đà (1) tát lý-phộc lýthang di, bát-la dã tha, thi kiệt-la, hồng, phát tra (2)”

*)OṂ_ SŪKSMA-VAJRA DVAJĀGRA-KRODHA _ SARVA ARTHAṂ ME PRAYĀCCHA ŚĪGHRA HŪṂ PHAṬ

 

“Án, tốc sát-ma phộc nhật-la, ha sa, cốt-lỗ đà (1) ha ha ha ha, hồng, phát tra (2)”

*)OṂ_ SŪKṢMA-VAJRA HĀSA KRODHA _ HA HA HA HA HŪṂ PHAṬ

 

“Án, tốc sát-ma phộc nhật-la, cát lý-ma, cốt-lỗ đà (1) du đà dã, hồng, phát tra  (2)”

*)OṂ_ SŪKṢMA-VAJRA KARMA KRODHA _ ŚODHAYA HŪṂ PHAṬ

 

“Án, tốc sát-ma phộc nhật-la, thế nại, cốt-lỗ đà (1) thân na, tần na, hồng, phát tra (2)”

*)OṂ_ SŪKṢMA-VAJRA CCHEDA KRODHA _ CCHINDA BHINDA HŪṂ PHAṬ

 

“Án, tốc sát-ma phộc nhật-la, cốt-lỗ đà (1) ma hạ tác cật-la, thân na, bá đa dã, thất-la (2) bát-la vĩ xa, hột-lý nại dã, tần na, hồng, phát tra (3)”

*)OṂ_ SŪKṢMA-VAJRA KRODHA _ MAHĀ-CAKRA CCHINDAPĀTAYA AŚRADDHA _ PRAVEŚA HṚDAYA BHINDA HŪṂ PHAṬ

 

“Án, tốc sát-ma phộc nhật-la, hồng ca la, cốt-lỗ đà (1) ha na, bá đa dã, phộc trá-ma đế-lý noa, hồng, phát tra (2)”

*)OṂ_ SŪKṢMA-VAJRA HŪṂ-KĀRA KRODHA _ HANA-PĀTAYA VAT MĀTṚṆĀṂ HŪṂ PHAṬ

 

“Án, tốc sát-ma phộc nhật-la, cát lý-ma, cốt-lỗ đà (1) tát lý-phộc cát lý-ma, cát lỗ bà phộc (2) tát lý-phộc ca lý-dã ni, sa đạt dã, hồng, phát tra (3)”

*)OṂ_ SŪKṢMA-VAJRA KARMA KRODHA _SARVA KARMA KARAUDBHAVA_ SARVA KĀRYĀṆI SĀDHAYA HŪṂ PHAṬ

 

“Án, tốc sát-ma phộc nhật-la, ca phộc tả, cốt-lỗ đà (1) lạc xoa, lạc xoa, hồng, phát tra (2)”

*)OṂ_ SŪKṢMA-VAJRA KAVĀCA KRODHA _ RAKṢA RAKṢA HŪṂ PHAṬ

 

“Án, tốc sát-ma phộc nhật-la, dược xoa, cốt-lỗ đà (1) ha na, bạc xoa dã, tát lýphộc nột sắt-chiêm, tức để đa, ma đế-lý (2) phộc nhật-la năng sắt-tra-la, hồng, phát tra (3)”

*)OṂ_ SŪKṢMA-VAJRA YAKṢA KRODHA _ HANA BHAKṢAYA SARVA DUṢṬAṂ CITTITĀ MĀTR VAJRA-DAṂṢṬRA HŪṂ PHAṬ

 

“Án, phộc nhật-la, tốc sát-ma, mẫu sắt-trí, cốt-lỗ đà (1) mãn đà, mãn đà, hồng, phát tra (2)”

*)OṂ_ VAJRA SŪKṢMA MUṢṬI KRODHA _ BANDHA BANDHA HŪṂ PHAṬ

 

_Tiếp lại, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát nói Kim Cương Bộ Vi Diệu Trí Tam Muội Mạn Noa La này. Tụng là: Nay Ta thứ tự sẽ diễn nói

Pháp Mạn Noa La thắng vô thượng

Tướng ấy giống như Kim Cương Giới

Đây nói tên là Phẫn Nộ Trí

Y Đại Mạn Noa La Pháp Dụng

Như Giáo, giăng các Mạn Noa La

Dùng Trí Kim Cương làm phần giữa

Trong đó nên vẽ hình tượng Phật

Tiếp lại vòng quanh nơi Phật ấy

Nên vẽ mỗi mỗi các Ấn Khế

Sau dùng bước Kim Cương tiến dần

Y Pháp bày bốn Mạn Noa La

Hết thảy Giáng Tam Thế Đẳng Tôn

Như Giáo thứ tự nên an lập

Ở vòng quanh ấy, cũng tùy ứng

Xếp bày Kim Cương Phẫn Nộ Chúng

 

Kim Cương Bộ Vi Diệu Trí Mạn Noa La như vậy mỗi mỗi như Giáo rộng lớn an bày xong, y theo Pháp tùy ứng vào Mạn Noa La.

Vào xong, vì Đệ Tử ấy trao truyền lời Thệ Giới: “Ngươi được tất cả Như Lai Kim Cương Phẫn Nộ với Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát quán đỉnh xong. Ngươi khéo đã hành, nên đối với tận khắp các giới hữu tình không dư sót vì họ làm cứu độ, cho đến khiến được lợi lạc rộng lớn, Tất Địa tối thượng, Quả thù thắng của tất cả Như Lai. Nay ngươi nên biết Kim Cương Phẫn Nộ này còn hay điều phục, tất cả hữu tình đều khiến thanh tịnh huống chi là hết thảy điều ác của Thế Gian”.

Nói lời đó xong, liền bỏ tấm lụa che mặt, sau đó khiến quán các Mạn Noa La. Quán xong y theo Pháp trao truyền chày Kim Cương ấy.

 

Tiếp nên dạy truyền Kim Cương Phẫn Nộ Vi Diệu Trí Pháp

_ Kim Cương vi diệu làm bền chắc

Chữ Hồng Kim Cương tương ứng nhiếp

Pháp chữ Hồng này, nếu tương ứng

Các loài ác kia bị hoại mạng

_ Kim Cương vi diệu làm bền chắc

Pháp Nghi rộng dần như Giáo nói

Do Pháp rộng dần này tương ứng

Các oán địch ấy đều tồi hoại

_ Kim Cương vi diệu, các Pháp dụng

Chữ Hồng Kim Cương tương ứng nhiếp

Rộng dần Pháp phẫn nộ tương ứng

Các loài ác kia đều điều phục

_Tiếp lại Pháp lược dần cũng thế

Hành Nhân cho đến tùy ước muốn

Tất cả lược dần đều không dư

Lại khiến loài ác sống trở lại

 

Đại Minh của nhóm này là:

“Hồng” *)HŪṂ

 

“Hồng, na thiết dã, phộc nhật-la”

*)HŪṂ _ NĀŚAYA VAJRA

 

“Hồng, vĩ na thiết dã, tát lý-võng, phộc nhật-la”

*)HŪṂ _ VINĀŚAYA SARVAṂ VAJRA

 

“Án, tốc sát-ma phộc nhật-la, bát-la đa dã na, thi kiệt-lãm , hồng”

*)OṂ_ SŪKṢMA-VAJRA PRATYĀYANA ŚĪGHRAṂ HŪṂ

 

_Các hữu tình ác, kẻ oán đối

Tất cả đồng thành đại kiên cố

Tâm Từ rộng lớn, nếu tương ứng

Oán đối rộng lớn, đều phá hoại

_Oán đối rộng lớn tương ứng nên

Do đây, bèn có Tâm Bi khởi

Nếu Tâm Bi ấy đều tương ứng

Tất cả loài ác, đều phá hoại

_Thế Gian hoặc Pháp hoặc Phi Pháp

Tự Tính nhóm ấy vốn trong sạch

Như vậy quán tưởng hữu tình ấy

Dùng Pháp chữ Hồng, đều phá hoại

_Tất cả các hữu tình cực ác

Đấy chẳng phải Khí Phật Bồ Đề

Vì khiến nhóm ấy trong sạch nên

Dùng Pháp chữ Hồng, đều phá hoại

 

Đại Minh của nhóm này là:

“Phệ la, phộc nhật-la, cốt-lỗ đà, hồng, phát tra ”

*)VĪRA-VAJRA KRODHA HŪṂ PHAṬ

 

“Ca lỗ noa, phộc nhật-la, cốt-lỗ đà, hồng, phát tra ” 

*)KĀRUṆA-VAJRA KRODHA HŪṂ PHAṬ

 

“Hồng, vĩ thú đà, phộc nhật-la, cốt-lỗ đà, hồng, phát tra ” 

*)HŪṂ_ VIŚUDDHA VAJRA KRODHA HŪṂ PHAṬ

 

“Hồng, vĩ du đa nà, phộc nhật-la, cốt-lỗ đà, hồng, phát tra ”

*)HŪṂ_ VIŚODHANA VAJRA KRODHA HŪṂ PHAṬ

 

_Ảnh tượng Kim Cương ứng vẽ khắp

Nếu có kẻ phá, nên khởi ý

Tùy ý liền rơi trong nhà ấy Mà kẻ ác ấy hại Tộc đó

_Tiếp lại y Pháp vi diệu ấy

Như ứng, quán tưởng Tâm Kim Cương

Tượng Đại Bồ Tát, tưởng cũng thế

Loài ác liền hoại ở Tộc ấy

_Thế Gian, bội Pháp (Pháp trái ngược) gây lầm lỗi

Hoặc nam hoặc nữ đều giống nhau

Lúc quán tưởng tượng Kim Cương Thủ

Điều lầm lỗi ấy, đều phá hoại

_Y Pháp quán tưởng ảnh tượng Phật

Các tướng đầy đủ, dùng tương ứng

Thế Gian giữ Pháp, hành Bội Pháp (Pháp trái ngược)

Quán tưởng xong, điều ấy phá hoại

 

Đại Minh của nhóm này là: “Hồng, phộc nhật-la bá đa”

*)HŪṂ VAJRA PĀTA

 

“Hồng, mạo địa tát đỏa, bát-la bá đa”

*)HŪṂ BODHI-SATVA PRAPĀTA

 

“Hồng, phộc nhật-la đà la, bát-la bá đa”

*)HŪṂ VAJRA-DHĀRA PRAPĀTA

 

“Hồng, một đà, bát-la bá đa” 

*)HŪṂ BUDDHA PRAPĀTA

 

_Kim Cương vi diệu y Pháp dụng

Như ứng quán tưởng nơi thân mình

Thân mình tức là ảnh tượng trăng

Tùy điều muốn phá đều hay phá

_Y Pháp quán tưởng nơi thân mình

Tức là chày Kim Cương trong trăng

Khởi ý phẫn nộ muốn phá thời

Tùy ứng, sát na phá Tộc ấy

_Như ứng, quán tưởng nơi thân mình

Thân mình tức là Kim Cương Thủ

Tùy muốn phá hoại nơi phương nào

Phương ấy chẳng lâu, mau phá hoại

_Như ứng, quán tưởng nơi thân mình

Thân mình tức là ảnh tượng Phật

Nếu muốn phá người Bội Pháp (pháp trái ngược) ấy

Chẳng lâu người ấy bị phá hoại

 

Đại Minh của nhóm này là:

“Mạo đình-dạ, ngật-la, bát-la bá đa dã, hồng”

*)BODHYA-AGRA PRAPĀTAYA HŪṂ

 

“Tát lý-phộc phộc nhật-la, bát-la bá đa dã, hồng”

*)SARVA VAJRA PRAPĀTAYA HŪṂ

 

“Phộc nhật-la tát đỏa, bát-la bá đa dã, hồng”

*)VAJRA-SATVA PRAPĀTAYA HŪṂ

 

“Một đà, bát-la bá đa dã, hồng”

*)BUDDHA PRAPĀTAYA HŪṂ

 

Tiếp lại dạy truyền Kim Cương Bộ Pháp Bí Mật Ấn Trí

_Kim Cương Phẫn Nộ cùng hợp nên Thân mình nên làm tướng ràng quấn

Làm Pháp chữ Hồng ràng quấn thời

Tùy điều ác nào, sẽ phá hoại

_Kim Cương vi diệu tương ứng nên

Một hơi thở vào, Diệu Pháp thành

Xưng chữ Hồng ấy, dùng tương ứng

Cho đến ba đời còn hay hoại

_Pháp Kim Cương vi diệu tương ứng

Mắt phẫn nộ làm Kim Cương Thị (cái nhìn của Kim Cương)

Tùy ứng, quán loài ác ấy thời

Loài ấy mù mắt, hoặc bị chết

_Ở Môn bí mật được vào xong Khở ý tùy ứng, làm Pháp dụng

Dùng Tâm tương ứng nhóm Câu Triệu

Vua Diệm Ma còn sinh yêu kính

 

Đại Minh của nhóm này là:

“Hồng, phộc nhật-la, phộc lý đa, cốt-lỗ đà, ma la dã, hồng, phát tra”

*)HŪṂ VAJRA-VALITA KRODHA MĀRAYA HŪṂ PHAṬ

 

“Án, tốc sát ma, phộc nhật-la, thuyết sa vĩ thiết, bá đa dã, hồng, phát tra” 

*)OṂ_ SŪKṢMA VAJRA ŚVĀSA-VIṢA PĀTAYA HŪṂ PHAṬ

 

“Án, phộc nhật-la, nại-lý sắt-trí, vĩ na thiết dã, hồng, phát tra”

*)OṂ_ VAJRA DṚṢṬI VINĀŚAYA HŪṂ PHAṬ

 

“Hồng, hột-lý nại dã, cát lý-sa noa (1) cốt-lỗ đà, bát-la vĩ thiết, ca diệm, hột-lý nại diệm (2) thân na thân na (3) cát trà cát trà, phát tra (4)”

*)HŪṂ HṚDAYA AKARṢĀYA _ KRODHA PRAVEŚA KĀYAṂ HṚDAYAṂ _ CCHINDA CCHINDA _ KAṬA KAṬA PHAṬ

 

_Tiếp lại dạy truyền Kim Cương Bộ Pháp Mạn Noa La Ấn Trí. Trong đây, nên trước tiên kết Đại Ấn ấy

Kim Cương Đại Trí tương ứng Pháp

Đủ ánh sáng lớn vòng hoa lửa

Kim Cương Phẫn Nộ tức thân mình

Quán tưởng sát na đều thành tựu

 

_Tiếp lại dạy truyền Kim Cương Bộ Trung Pháp Tam Muội Ấn Trí.

Hết thảy Tam Ma Địa Trí Tâm

Ấy tức hai chữ Hồng cùng hợp

Tùy chỗ an bày y Pháp Nghi

Hay làm tất cả Thắng Thành Tựu

 

_Tiếp lại dạy truyền Kim Cương Bộ Pháp Tam Muội Pháp Ấn Trí. Ấy là:

“Phát tra”

*)PHAṬ

 

“Thiết tra”

8)ŚAṬ

 

“Ma tra”

*)BAṬ

 

“Sa tra” 

*)SAṬ

 

“La tra”

*)RAṬ

 

“Đa tra”

*)TAṬ

 

“Đặc-lý tra”

*)DHṚṬ

 

“Hát tra”

*)HAṬ

 

“Ba tra”

*)PAṬ

 

“Đát-la tra”

*)TRAṬ

 

“Cát tra”

*)KAṬ

 

“Phộc Tra”

*)VAṬ

 

“Cật-lý tra”

*)KṚṬ

 

“Lý tra” 

*)ṚṬ

 

“Khiết tra” 

*)KHAṬ

 

“Mạt tra”

*)MAṬ

Như vậy là thứ tự Pháp Ấn của 16 vị Đại Sĩ

 

_Tiếp lại dạy truyền Kim Cương Bộ Pháp Yết Ma Ấn Trí Pháp Yết Ma Quyền y Pháp làm

Tùy chỗ làm dùng đều tương ứng

Như Ứng thứ tự Yết Ma Ấn

Chỗ làm thành tựu đều như Giáo

 

KIM CƯƠNG BỘ YẾT MA MẠN NOA LA QUẢNG ĐẠI NGHI QUỸ

_PHẦN THỨ CHÍN_

 

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn, tất cả Như Lai đều nhập vào Kim Cương Yết Ma Tam Muội Xuất Sinh Gia Trì Tam Ma Địa, nói Đại Minh này là: “Án, tát lý-phộc đát tha nga đa, cát lý-di thuyết lý, hồng”

*)OṂ_ SARVA TATHĀGATA KARMEŚVARI HŪṂ

 

_Khi ấy, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát lại tiếp nói Tự Bộ Tối Thượng Đại Minh này là:

“Án, tát lý-phộc đát tha nga đa (1) đạt lý-ma đà đổ, táp-phả la noa, ma hạ bố nhạ, cát lý-ma, vĩ đề vĩ tát-đa la, tam ma duệ (2) để-lý lộ ca, vĩ nhạ diệm cát lý (3) tát lý-phộc nột sắt-tra, nại ma dã, phộc nhật-lý ni, hồng (4)”

 

*)OṂ_ SARVA TATHĀGATA DHARMA-DHĀTU SPHARAṆA MAHĀPŪJA KARMA VIDHI VISTARA SAMAYE _ TRILOKA-VIJAYAṂ KĀRE _ SARVA DUṢṬA DĀMAYA VAJRIṆI HŪṂ

 

_Lúc đó, Kim Cương Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát lại tiếp nói Tự Bộ Tối Thượng Đại Minh này là:

“Án, tát lý-phộc đát tha nga đa (1) a ca xá đà đổ, tam ma phộc tát la noa (2) ma hạ bố nhạ, cát lý-ma, vĩ tát-đa la, tam ma duệ, hồng (3)”

*)OṂ_ SARVA TATHĀGATA ĀKĀŚA-DHĀTU SAM-AVASARAṆA MAHĀ-PŪJA KARMA VISTARA SAMAYE HŪṂ

 

_Bấy giờ, Kim Cương Nhãn Bồ Tát Ma Ha Tát lại tiếp nói Tự Bộ Tối Thượng Đại Minh này là:

“An, tát lý-phộc đát tha nga đa (1) đạt lý-ma đà đổ, táp-phả la noa (2) ma hạ bố nhạ, cát lý-ma, vĩ đề vĩ tát-đa la, tam ma duệ, hồng (3)

OM _ SARVA TATHÀGATA DHARMA-DHÀTU SPHARANA MAHÀPÙJA KARMA VIDHI VISTARA SAMAYE _ HÙM

 

Khi ấy Kim Cương Xảo Nghiệp Bồ Tát Ma Ha Tát lại tiếp nói Tự Bộ Tối Thượng Đại Minh này là:

“Án, tát lý-phộc đát tha nga đa (1) tát lý-phộc lộ ca đà đổ, vĩ vĩ đà (2) ma hạ bố nhạ, cát lý-ma, vĩ đề vĩ tát-đa la, tam ma duệ, hồng (3)

_ SARVA TATHĀGATA SARVA-LOKA-DHĀTU VIVIDHA MAHĀPŪJA KARMA VIDHI VISTARA SAMAYE _ HŪṂ

 

_Bấy giờ, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát lại dùng Bản Bộ Cúng Dường Quảng Đại Nghi Quỹ, Hiền Thánh từ trái tim của mình xuất ra xong, ở tất cả Thế Giới triệu khắp tất cả Như Lai, làm việc Kính Ái Diệu Lạc, thành biện tất cả Yết Ma Tất Địa, các nhóm Pháp Dụng với sự nghiệp Thần Thông của tất cả Như Lai. Rộng thi hành xong, ở trong vành trăng tương ứng thuộc Kim Cương Giới Đại Mạn Noa La của Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai, y Chỉ mà trụ, nói Kim Cương Yết Ma Tam Muội Quảng Đại Nghi Quỹ Yết Ma Mạn Noa La này. Tụng là:

Nay Ta thứ tự sẽ diễn nói

Tối Thượng Yết Ma Mạn Noa La

Tướng ấy giống như Kim Cương Giới

Đây tên Yết Ma Kim Cương Pháp Y Đại Mạn Noa La Pháp Dụng

Thứ tự giăng năm Mạn Noa La

_Chính giữa y Pháp nên an bày

Xếp chia tượng Phật nên như Giáo

Tiếp lại ở giáp vòng Phật ấy

Đặt bày tượng Tam Muội tối thượng

_Dùng bước Kim Cương mà tiến dần

Thứ tự bày bốn Mạn Noa La

Tùy phương an bốn Kim Cương Tôn

Như Giáo đã nói, nên chia bày Lại giáp vòng ấy đều tùy ứng An Đại Tát Đỏa như Nghi Quỹ.

 

_Tiếp lại tuyên nói Yết Ma Mạn Noa La Yết Ma Ấn Minh là:

“Án, phộc nhật-la tát đỏa, tất đề, nghê-dã na, tam ma duệ, hồng, nhược”

*)OṂ_ VAJRA-SATVA SIDDHI JÑĀNA SAMAYE HŪṂ JAḤ

 

“Án, phộc nhật-la, cát lý-sa noa, cát lý-ma, nghê-dã na, tam ma duệ, hồng, nhược”

*)OṂ_ VAJRA-AKARṢAṆA KARMA JÑĀNA SAMAYE HŪṂ JAḤ

 

“Án, phộc nhật-la la để la nga, cát lý-ma, nghê-dã na, tam ma duệ, hồng, nhược”

*)OṂ_ VAJRA-RATI RĀGA KARMA JÑĀNA SAMAYE HŪṂ JAḤ

 

“Án, phộc nhật-la sa độ, cát lý-ma, nghê-dã na, tam ma duệ, hồng, nhược”

*)OṂ_ VAJRA-SĀDHU KARMA JÑĀNA SAMAYE HŪṂ JAḤ

 

“Án, phộc nhật-la bột-lý cô chi, phộc thi, cô lỗ, hồng”

_ VAJRA-BHṚKUṬI VĀŚĪ -KURU HŪṂ

 

“Án, phộc nhật-la tô lý-dã, mạn noa lê, phộc thi, cô lỗ, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-SŪRYA-MAṆḌALE VĀŚĪ -KURU HŪṂ

 

“Án, phộc nhật-la đặc-phộc nhạ, nga-la kế dụ lý, phộc thi, cô lỗ, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-DHVAJA-AGRA KEYŪRĪ VĀŚĪ -KURU HŪṂ

 

“Án, phộc nhật-la tra hạ tây, phộc thi, cô lỗ, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-AṬṬA-HĀSE VĀŚĪ -KURU HŪṂ

 

“Án, phộc nhật-la bát nột-ma, la nghệ, la nga dã, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-PADMA RĀGE RĀGAYA HŪṂ

 

“Án, phộc nhật-la đích sát-noa, la nghệ, la nga dã, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-TĪKṢṆA RĀGE RĀGAYA HŪṂ

 

“Án, phộc nhật-la mạn noa la, la nghệ, la nga dã, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-MAṆḌALA RĀGE RĀGAYA HŪṂ

 

“Án, phộc nhật-la phộc ngột, la nghệ, la nga dã, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-VĀK RĀGE RĀGAYA HŪṂ

 

“Án, phộc nhật-la cát lý-ma, tam ma duệ, bố nhạ dã, kháng”

*)OṂ_ VAJRA-KARMA SAMAYE PŪJĀYA HŪṂ

 

“Án, phộc nhật-la ca phộc tả, mãn đề, lạc xoa lạc xoa, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-KAVĀCA BANDHA RAKṢA RAKṢA HŪṂ

 

“Án, phộc nhật-la dược sất ni, ma la dã, phộc nhật-la, năng sắt-tra-la dã, tần nại, hột-lý nại diệm, ma mục ca tả, hồng, phát tra”

*)OṂ_ VAJRA-YAKṢIṆĪ MĀRAYA VAJRA-DAṂṢṬRĀYA BHINDA HṚDAYAM AMOGHASYA HŪṂ PHAṬ

 

“Án, phộc nhật-la, cát lý-ma, mẫu sắt-trí (1) tất đình-dạ, tất đình-dạ, hồng, phát tra (2)”

_ VAJRA-KARMA MUṢṬI SIDHYA SIDHYA HŪṂ PHAṬ

 

Hết thảy các nhóm làm dùng của Yết Ma Mạn Noa Na như Giáo thứ tự rộng thi hành xong. Rồi từ Trí Thắng Yết Ma của Kim Cương Bộ sinh ra các Pháp.

 

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA

HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

_QUYỂN THỨ MƯỜI BA (Hết)_