PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA
HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) nhóm THI HỘ phụng chiếu dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

_QUYỂN THỨ BẢY_

KIM CƯƠNG BÍ MẬT MẠN NOA LA QUẢNG ĐẠI NGHI QUỸ
PHẦN THỨ HAI_ CHI HAI

Bấy giờ Cụ Đức Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát lại nói Bí Mật Đại Mạn Noa La. Tụng là:

Nay Ta thứ tự sẽ diễn nói
Tối Thượng Kim Cương Mạn Noa La
Tướng ấy đồng với Kim Cương Giới

Đây nói tên là Kim Cương Mật
Đại Mạn Noa La Pháp Tương Ứng

Chư Mạn Noa La, vẽ cũng vậy
Trong các Mạn Noa La, y Pháp
Cần phải đều vẽ nơi Phật Ấn
Chính giữa an chỗ tướng Già Phu
Đây gọi Kim Cương Giới Chủ Tể
Kim Cương Già Phu, tướng Kim Cương
Đây tức Kim Cương Bộ Kim Cương
Kim Cương Bảo ấy, tướng Già Phu
Như vậy gọi là Tự Quán Đỉnh
Kim Cương Liên Hoa, tướng Già Phu
Đây nói tên là Trì Thọ Mệnh
Yết Ma Kim Cương, tướng Già Phu
Đây là Xảo Nghiệp Kim Cương Pháp
Cần vẽ khắp vị trí Hoa Sen
_Lại đều vẽ khắp hào quang tròn (viên quang)
Trong Tòa nên vẽ chày Kim Cương
Với Kim Cương Câu (móc câu Kim Cương) rồi dựng đứng
Vẽ hai tướng Kim Cương hợp nhau
Hai tay nắm quyền, tướng Thiện Tai

_Lại vẽ nhóm báu có lửa sáng
Nhật Quang Luân Ấn cũng như thế
Thắng Tràng ánh sáng rực vây quanh
Các răng xếp hàng Kim Cương Tiếu
Trong Kim Cương vẽ tướng hoa sen
Kém bén rực lửa cũng như thế

_Lại vẽ Kim Cương Đại Hỏa Luân
Với vẽ tướng lưỡi đủ lửa sáng
Các chỗ vẽ khắp chày Kim Cương
Nên vẽ tướng Giáp Trụ Kim Cương
Y Pháp tiếp vẽ Kim Cương Nha
Hai tay Quyền Ấn như ứng vẽ
Hàng Tát Đỏa Kim Cương tùy vẽ
Như Nghi đã nói trong Đại Đàn
Đều vẽ Bản Ấn với tiêu xí
Nhóm Kim Cương Hý trong Đàn vẽ
Ở trong Ngoại Đàn như Nghi Quỹ
Đều vẽ Bản Bộ tự tiêu xí

Nhóm Từ Thị Bồ Tát cũng thế

Tùy ưa thích ấy đều nên vẽ.

_Tiếp lại tuyên nói Nghi nhập vào Kim Cương Bí Mật Mạn Noa La. Ấy là Kim Cương A Xà Lê trước tiên nên tự kết Tát Đỏa Kim Cương Ấn, y theo Giáo vào trong Mạn Noa La, nhiễu quanh theo bên phải, dùng Ấn đã kết hiến Kim Cương Tôn. Như điều đã nói ấy, ở bốn cửa của Đàn tụng Tự Tâm Minh.

Làm giải tán xong, lại kết Kim Cương Câu Yết Ma Ấn như Giáo đã nói, làm sự nghiệp xong, liền nên thuận hướng ra khỏi Mạn Noa La. Liền khiến Kim Cương Đệ Tử y theo Pháp Dụng của Kim Cương Giới Đại Mạn Noa La như thứ tự mà vào. Vào xong, sau đó y theo Pháp cởi bỏ Quyền.

_Tiếp nên trao cho Bí Mật Thành Tựu Kim Cương Tiêu Xí, dạy truyền Pháp thuộc nhóm Ấn Trí bí mật của Kim Cương.

_Tiếp lại trong đây, nên dạy truyền Thân Ấn Trí bí mật của Kim Cương
Trụ trong Tịnh Nguyệt Mạn Noa La
Quán tưởng Kim Cương làm phấn tấn
Tay, chân, ngón, mặt đều dao động
Kim Cương Minh Phi còn sinh Ái

Co cánh tay như thế cầm câu (móc câu)
Quán tưởng Kim Cương ngay trên đầu
Thủ Chưởng (lòng bàn tay) cùng đâm (?vỗ) khiến gây tiếng (chấn thanh)
Tưởng Kim Cương Câu làm câu triệu

_Tiếp lại nên làm Pháp bắn tên
Khởi tướng phấn tấn, bắn trong tim Như ứng, giết các Ma ác ấy Diệu Lạc Kim Cương tự sẽ được.

Lại nên cột buộc ở cánh tay
Từ tim mình đến khắp thân mình
Pháp Kim Cương ấy dùng tương ứng Tự được chư Phật thường vệ hộ.
Liền nói Tâm Minh của nhóm như vậy là:
“Phộc nhật-la, la nga dã, hô”
*)VAJRA-RĀGĀYA HOḤ

“Phộc nhật-lãm cô xá, nhược”
*)VAJRA-AṂKUŚA JAḤ

“Ma la ma la dã, phát tra”
*)MĀRA MĀRĀYA PHAṬ
“Mãn đà, lạc xoa, kháng”
*)BANDHA RAKṢA HAṂ

_Tiếp lại dạy truyền Ấn Trí quán nhìn bí mật của Kim Cương.
Các Kim Cương nhìn sinh diệu ái
Ấy là vui vẻ mở mắt hoa (hoa nhãn)
Dùng đấy quán nhìn Minh Phi nên

Liền được vị ấy thường thuận yêu
Tiếp lại cực ác dao động mắt
Mắt, mày (lông mày) chiếu sáng, tướng câu triệu Đây nói tên là Quang Minh Thị (nhìn bằng ánh sáng) Tất cả Thế Gian đều câu triệu.

Tiếp lại nhăn mày, tướng phá hoại
Khoảng khắc hay hiện thế phẫn nộ
Đây tên Biến Trì Phẫn Nộ Thị (giữ khắp cái nhìn giận dữ)

Lại làm mắt Từ Ái bền chắc
Giống như Tu Di, các núi đá
Đây nói tên là Từ Ái Thị (cái nhìn yêu thương ban vui)
Hay phá bệnh, độc với Chấp Mỵ

Liền nói Tâm Minh của nhóm như vậy là:
“Phộc nhật-la, nại-lý sắt-trí, mạt tra”
*)VAJRA-DṚṢṬI MAṬ

“Nỉ bát-đa, nại-lý sắt-đạm cô thi, nhược”
*)DĪPTA DṚṢṬA-AṂKUŚE JAḤ

“Cốt-lỗ đà, nại-lý sắt-trí, hệ”
*)KRODHA-DṚṢṬI HE”

“Nại-lý trà, nại-lý sắt-trí, đát-la tra”
*)DṚḌHA DṚṢṬI TRĀṬ

_Tiếp lại dạy truyền Ngữ Ấn Trí bí mật của Kim Cương
Hô hô hô hô (hoḥ hoḥ hoḥ hoḥ) lúc xưng thời
Khoảng khắc liền được lìa ngữ ngôn
Khiến các chúng sinh khéo yêu thích
Được Kim Cương Ngữ đều sáng sủa

_Nhược nhược nhược nhược (jaḥ jaḥ jaḥ jaḥ), xưng thời
Tất cả tiếng lời được sáng sủa
Hay câu triệu khắp các Thế Gian
Liền được Chấp Kim Cương không khác

_Hồng hồng hồng hồng (hūṃ hūṃ hūṃ hūṃ) trì khắp nên
Các Phẫn Nộ Ngữ đều sáng sủa
Giết hạu tất cả hữu tình ác Ngang bằng Tu Di, các núi đá.

_Kháng kháng kháng kháng (haṃ haṃ haṃ haṃ) xưng đây thời
Các Vi Diệu Ngữ đều sáng sủa Mà hay hộ khắp các Thế Gian Liền được đồng thân Phật Kim Cương.

Liền nói Tâm Minh của nhóm như vậy là:
“Phộc nhật-la, hô”
*)VAJRA HOḤ

“Phộc nhật-la, nhược”
*)VAJRA JAḤ

“Phộc nhật-la, hồng”
*)VAJRA HŪṂ

“Phộc nhật-la, kháng”
*)VAJRA HAṂ

_Tiếp lại dạy truyền Tâm Ấn Trí bí mật của Kim Cương
Như ứng, quán tưởng ở thân mình
Hết thảy các tướng đều đầy đủ
Thân mình tức là Kim Cương Thủ (Vajra-pāṇi)
Được chư Phật ấy sinh diệu ái
Như ứng, quán tưởng ở thân mình
Hết thảy các tướng đều đầy đủ
Thân mình tức là Kim Cương Tạng (vajra-garbha)

Mà hay câu triệu Kim Cương Thủ.

Như ứng, quán tưởng ở thân mình
Hết thảy các tướng đều đầy đủ
Thân mình tức là Kim Cương Nhãn (Vajra-netra)
Dùng các Chính Pháp đập Ma ác

Như ứng, quán tưởng ở thân mình
Hết thảy các tướng đều đầy đủ
Thân mình tức là Xảo Kim Cương (Viśva-rakṣa-vajra)
Được chúng Kim Cương thường vệ hộ

Liền nói Tâm Minh của nhóm như vậy là:
“Phộc nhật-la bá ni, phộc xá (1) ma na dã, tát lý-phộc một đàm, hô (2)”
*)VAJRA-PĀṆI VAŚAM ANAYA _ SARVA BUDDHĀṂ HOḤ

“Phộc nhật-la nga lý-bà (1) phộc nhật-la bá ni-dựng, thi kiệt-la ma cát lý-sa dã, hồng, nhược (2)”
*)VAJRA-GARBHA VAJRA-PĀṆYAṂ ŚĪGHRAM AKARṢĀYA HŪṂ JAḤ
“Phộc nhật-la nê đát-la, tát lý-phộc đạt lý-hàm (1) ma la dã, hồng, phát tra
(2)”
*)VAJRA-NETRE SARVA DHARMAṂ MĀRĀYA HŪṂ PHAṬ

“Phộc nhật-la vĩ thuyết lạc xoa, tát lý-phộc phộc nhật-la, kháng”
*)VAJRA-VIŚVA-RAKṢA SARVA VAJRA HAṂ

_Tiếp lại dạy truyền Ấn Trí bí mật của Kim Cương
Tát Đỏa Kim Cương trì khắp nên
Ở trong tim mình, quán thân mình
Làm Kim Cương Thị (cái nhìn Kim Cương) quán khắp hết
Cảnh ngộ khắp tất cả Thế Gian

Đại Bảo Kim Cương trì khắp nên
Ở trong tim mình, quán thân mình
Làm Quang Minh Thị (cái nhìn quang minh) quán khắp hết
Câu triệu tất cả khiến thuận yêu

Diệu Pháp Kim Cương trì khắp nên Ở trong tim mình, quán thân mình Làm Phẫn Nộ Thị (cái nhìn giận dữ) quán khắp hết
Giết các Ma ác của Thế Gian

Yết Ma Kim Cương trì khắp nên
Ở trong tim mình, quán thân mình
Làm Từ Ái Nhãn (con mắt Từ Ái) quán khắp hết
Tất cả Thế Gian khéo hộ giúp

Liền nói Tâm Minh của nhóm như vậy là:
“Phộc nhật-la, ngọc hứ-dã, tam ma dã, a”
*)VAJRA-GUHYA SAMAYA A

“Phộc nhật-la, ngọc hứ-dã, tam ma dã, hô”
*)VAJRA-GUHYA SAMAYA HOḤ

“Phộc nhật-la, ngọc hứ-dã, tam ma dã, hồng” 砉忝 么鈱 屹亙傂 猲
*)VAJRA-GUHYA SAMAYA HŪṂ

“Phộc nhật-la, ngọc hứ-dã, tam ma dã, kháng”
*)VAJRA-GUHYA SAMAYA HAṂ

_Tiếp lại dạy truyền Nghi Tắc Đại Ấn thành kết bí mật của Kim Cương
Ấn đã sinh từ Kim Cương Chưởng
Đây nói tên là Đại Bí Mật Các Đại Ấn ấy như thứ tự
Nghi của Thành Kết, nay Ta nói
_Hai tay: ngón cái cùng móc kết
Lại co ngón trỏ nắm đầu nhau
Dựng hai ngón giữa hướng lên trên
Đây Kim Cương Giới Chủ Tể Ấn
Tức ngón giữa này, tướng Kim Cương
Lại nữa, ngón giữa như hình báu
Ngón giữa, ngón vô danh như sen
Duỗi chưởng bốn Ấn như thứ tự
Một: hai ngón trỏ như Kim Cương
Lại hai ngón cái đều Tạng Nhiếp
Ngón út (đàn chỉ) với ngón trỏ như báu
Tức lại ngón trỏ, tướng Bảo Quang
Dựng hai ngón vô danh như báu
Liền đem Ấn này hướng miệng chuyển
Lại đem đầu các ngón duỗi giương
Dựng hai ngón cái trụ ở trong
Giương duỗi các ngón như tướng Luân
Liền đem Ấn này từ miệng, bung
Kèm dựng ngón cái như Kim Cương
Dựng hai ngón trỏ trụ khoảng giữa
Mở hai ngón cái, lại như nanh (răng nanh)
Sau vào trong chưởng (lòng bàn tay) thành Quyền Ấn
Rồi lại Kim Cương Bí Mật Pháp
Từ Kim Cương Phộc ấy sinh ra
Tiếp lại Pháp Bí Mật Tiêu Xí
Quán tưởng nội tâm tự tương hợp
Yết Ma Bí Mật cũng trụ trong
Yết Ma Tiêu Xí nên biểu thị

Nay nói thứ tự của Pháp Ấn, ấy là mỗi một chủng tử ấy của bí mật tối thượng
“A, nhược, hô, sách”
*)Ā JAḤ HOḤ SAḤ
“Án, áng, đát-la, hác”
*)OṂ_ AṂ TRAḤ HAḤ
“Hột-lý, đàm, hàm, lãm”
*)HRĪḤ DHAṂ MĀṂ RAṂ
“Cương, kháng, hồng, tông”
*)KHAṂ HAṂ HŪṂ VAṂ

_ Hai tay nên kết Bí Mật Ấn
Như Giáo phân biệt Yết Ma Ấn
Cho đến Tam Muội Gia Thắng Ấn
Hai tay đã thành cũng như vậy

Tiếp sẽ tuyên nói Nghi thành tựu
Xưng Tam Muội Gia tát đát tông (Samaya stvaṃ)
Nếu kết Tự Ấn tức hay thành
Được tất cả Dục, Thắng Diệu Lạc
Nếu một hoặc nhiều các Mật Ấn
Tất cả Thời khác chẳng nên kết
Hoặc thành việc lớn, hoặc trong Mật
Bậc Trí hòa hợp như ứng làm
Thường thời thân trụ ở trong đây
Quyến thuộc Kim Cương tự nhiên sinh
Hành Nhân bền chắc Tâm diệu ái
Cho đến hết mạng, chẳng nên buông

_Tiếp lại tuyên nói sự nghiệp thuộc nhóm Thành Kết của tất cả Ấn ấy
Kim Cương vào khắp (biến nhập) phát sinh xong
Là giữa (trung) hoặc mình (tự) hoặc người khác

Nếu kết các Ấn hoặc lúc giải

Tùy ứng, tụng Tâm Minh này là:
“Phộc nhật-la, hồng, mãn đà”
*)VAJRA HŪṂ BANDHA

Tiếp nói Nghi Tắc giải Ấn
Do bỉ bỉ (mỗi một Ấn ấy) sinh ra
Thứ tự tất cả Ấn
Ở chỗ bỉ bỉ (mỗi một Ấn ấy) mở (giải)

Nên tụng Tâm Minh đó: “Án, phộc nhật-la, mục”
*)OṂ_ VAJRA MUḤ

_Tiếp nói Pháp Nghi đã làm để hộ thân bền chắc
Kết Bảo Kim Cương Kiên Cố Quyền
Hai ngón trỏ kết Giáp Trụ Ấn
Từ tim đến đỉnh, thứ tự mở (giải) Tùy ứng, tụng Tâm Minh đó là:
“Án, nại-lý trà, phộc nhật-la, cát phộc tả, đặc-lý tra”
*)OṂ_ DṚḌHA VAJRA-KAVACA DHṚṬ

_Tiếp nói Tam Muội Phộc Nghi
Tùy chỗ như ứng, mở (giải) khắp xong
Nên kết Kiên Cố Hộ Thân Ấn
Mở Phộc ngang chưởng (lòng bàn tay) làm đập vỗ Liền tụng Tâm Minh như vậy là:
“Án, ngọc hứ-dã, tam ma dã, đa la tát”
*)OṂ_ GUHYA SAMAYA TRĀṬ

Kim Cương Mật Cú tùy ý tụng
Khéo tu sự nghiệp tất cả Đàn Trong đây, Pháp Tam Muội tương ứng Hay làm các thành tựu tối thượng.

KIM CƯƠNG GIỚI ĐẠI MẠN NOA LA QUẢNG ĐẠI NGHI QUỸ
_PHẦN THỨ BA_

Bấy giờ, Cụ Đức Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát lại nhập vào Nhất Thiết Như Lai Vi Diệu Kim Cương Trí Ấn Tam Muội Mạn Noa La Gia Trì Tam Ma Địa nói Tối Thượng Tự Tâm Minh là:
“Án, tốc xoa-ma phộc nhật-la nghê-dã na, tam ma dã, hồng”
*)OṂ_ SŪKṢMA-VAJRA -JÑĀNA-SAMAYA HŪṂ

Bấy giờ, Đức Thế Tôn A Súc Như Lai liền nhập vào Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Tát Đỏa Vi Diệu Kim Cương Trí Ấn Tam Muội Mạn Noa La Gia Trì Tam Ma Địa nói Tối Thượng Tự Tâm Minh là:
“Án, phộc nhật-la, tốc xoa-ma nghê-dã na, tam ma dã, hồng”
*)OṂ_ VAJRA-SATVA SŪKṢMA- JÑĀNA-SAMAYA HŪṂ

Khi ấy, Đức Thế Tôn Bảo Sinh Như Lai liền nhập vào Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Bảo Vi Diệu Trí Kim Cương Ấn Tam Muội Mạn Noa La Gia Trì Tam Ma Địa nói Tối Thượng Tự Tâm Minh là:
“Án, phộc nhật-la, la đát-na, tốc xoa-ma nghê-dã na, tam ma dã, hồng”
*)OṂ_ VAJRA-RATNA SŪKṢMA- JÑĀNA-SAMAYA HŪṂ

Lúc đó, Đức Thế Tôn Vô Lượng Thọ Như Lai liền nhập vào Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Pháp Vi Diệu Kim Cương Trí Ấn Tam Muội Mạn Noa La Gia Trì Tam Ma Địa nói Tối Thượng Tự Tâm Minh là:
“Án, phộc nhật-la, đạt lý-ma, tốc xoa-ma nghê-dã na, tam ma dã, hồng”
*)OṂ_ VAJRA-DHARMA SŪKṢMA- JÑĀNA-SAMAYA HŪṂ

Khi đó, Đức Thế Tôn Bất Không Thành Tựu Như Lai liền nhập vào Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Yết Ma Vi Diệu Trí Ấn Tam Muội Mạn Noa La Gia Trì Tam Ma Địa nói Tối Thượng Tự Tâm Minh là:
“Án, phộc nhật-la, cát lý-ma, tốc xoa-ma nghê-dã na, tam ma dã, hồng”
*)OṂ_ VAJRA-KARMA SŪKṢMA- JÑĀNA-SAMAYA HŪṂ

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai liền nhập vào Nhất Thiết Như Lai Vi Diệu Trí Kim Cương Tam Ma Địa. Ở trong Tam Ma Địa đó, từ trái tim của tất cả Như Lai thành ánh sáng Vi Diệu Trí Kim Cương của Cụ Đức Chấp Kim Cương. Hiện ra xong, chiếu khắp tất cả Thế Giới, ở trong tất cả Như Lai chúng với Vi Diệu Trí Kim Cương Tam Ma Địa Tam Ma Bát Để của tất cả Như Lai, bền chắc làm xong, lại thành một tụ, thân của Tam Ma Địa Trí Diệu Kim Cương, quán sát khắp xong, hợp làm một Thể sinh ra thân Như Lai Trí ở trong trái tim của Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai, như Lý mà trụ.

Lúc đó, Cụ Đức Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát liền nhập vào trái tim của tất cả Như Lai Trí, Như vậy nhập vào xong, nói Nhất Thiết Như Lai Vi Diệu Trí Đại Tam Muội Kim Cương Đại Minh là:
“Tốc xoa-ma phộc nhật-la”
*)SŪKṢMA-VAJRALúc nói Minh đó thời từ trong trái tim của tất cả Như Lai hiện ra Cụ Đức Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát, dùng thân Nhất Thiết Như Lai Vi Diệu Trí Kim Cương Gia Trì Ảnh Tượng ở đầu mũi của tất cả Như Lai mà trụ. Nói Tụng này là:

“Lớn thay! Tất cả Chính Giác Tôn
Vi Diệu Kim Cương, Ta rộng lớn
Do Tính rộng lớn, vi diệu nên
Hay duỗi tràn khắp cả ba cõi”

Khi Cụ Đức Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát nói lời đó xong, liền ở đầu mũi của tất cả Như Lai, dùng tướng của Vi Diệu Kim Cương Trí duỗi khắp thân của tất cả Như Lai. Như vậy duỗi khắp xong, tiếp lại vòng khắp Pháp Giới cùng hợp với hư không giới. Do tướng Vi Diệu Kim Cương Trí đó duỗi khắp tận hết hư không giới cho nên liền ở trong Nhất Thiết Như Lai Trí Kim Cương Gia Trì Ảnh Tượng như Lý mà trụ. Thân Ảnh Tượng như vậy ở khoảng sát na cuồn cuộn vào trong Nhất Thiết Như Lai Trí Kim Cương, quán sát Kim Cương Pháp Tính xong, liền ở trong Tam Ma Địa của tất cả Như Lai với Nhất Thiết Như Lai Vi Diệu Trí Kim Cương, như Lý mà trụ. Sau đó từ trong Nhất Thiết Như Lai Kim Cương nói Nhất Thiết Như Lai Tam Ma Địa Trí Tâm Minh là:
“Phộc nhật-la, na tỳ đát tha nga đa, hồng”
*)VAJRAN ABHI-TATHĀGATA HŪṂ
Lúc nói Tâm Minh đó thời Cụ Đức Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát lại nhập vào Trí vi diệu của tâm mình cùng hợp với thân của tất cả Như Lai. Như vậy nhập vào xong, ở trong trái tim của mình thành ảnh tượng Kim Cương, như Lý mà trụ.

_Thời tất cả Như Lai liền nói bốn Đại Trí Tâm Minh của nhóm Tát Đỏa Kim Cương (Satva-Vajra) là: “Phộc nhật-la, đát-ma cát”
*)VAJRA- ĀTMAKA
Đây tức là Kim Cương Tát Đỏa Trí Ấn

“Hột-lý nại, phộc nhật-lam cô xá”
*)HṚDA VAJRA-AṂKUŚA
Đây tức là Nhất Thiết Như Lai Tập Hội Gia Trì Trí Ấn

“Để sắt-xá, la nga, phộc nhật-la, bát-la vĩ xá, hột-lý nại dương”
*)TIṢṬA RĀGA-VAJRA PRAVEŚA HṚDAYAṂ
Đây tức là Nhất Thiết Như Lai Tùy Ái Lạc Trí Ấn

“A hô, phộc nhật-la, đổ sắt-trí”
*)AHO VAJRA TUṢṬI
Đây tức là Đại Hoan Hỷ Trí Ấn
Nhóm đó gọi là Nhất Thiết Như Lai Đại Kim Cương Đẳng Trì Môn

_Bấy giờ, Cụ Đức Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát lại nhập vào Nhất Thiết Như Lai Tâm Vi Diệu Trí cìng hợp với tâm của mình. Như vậy nhập vào xong, ở trong trái tim của mình dùng thân Kim Cương Gia Trì Ảnh Tượng, như Lý mà trụ, tức tướng của Kim Cương Ảnh Tượng này, nói bốn Tâm Minh là:
“Phộc nhật-la, la đát-na đát-ma cát, hột-lý nại dã”
*)VAJRA-RATNA ĀTMAKA HṚDAYA
Đây tức là Nhất Thiết Như Lai Quán Đỉnh Trí Ấn
“Phộc nhật-la, tô lý-dã, để sắt-xá”
*)VAJRA-SŪRYA TIṢṬA
Đây tức là Đại Quang Minh Mạn Noa La Trang Nghiêm Trí Ấn

“Phộc nhật-la, đặc-phộc nhạ, nga-la tông”
*)VAJRA-DHVAJA-AGRA VAṂ
Đây tức là Nhất Thiết Như Lai Ý Nguyện Viên Mãn Trí Ấn
“Hột-lý nại dã, phộc nhật-la, hạ tát”
*)HṚDAYA VAJRA HĀSA
Đây tức là Nhất Thiết Như Lai Đại Hỷ Xuất Sinh Trí Ấn
Nhóm này gọi là Nhất Thiết Như Lai Bảo Đẳng Trì Môn

_Bấy giờ, Cụ Đức Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát lại nhập vào Trí vi diệu của mình cùng hợp với trái tim của mình. Như vậy nhập vào xong, dùng thân kim Cương Gia Trì Ảnh Tượng, như Lý mà trụ, tức tướng của Kim Cương Ảnh Tượng này, nói bốn Tâm Minh là
“Phộc nhật-la, bát nột-ma, đát-ma cát”
*)VAJRA-PADMA-ĀTMAKA
Đây tức là Nhất Thiết Pháp Bình Đẳng Tính Trí Ấn

“Hột-lý nại, phộc nhật-la, cô xá”
*)HṚDA VAJRA-KOŚA
Đây tức là Nhất Thiết Như Lai Trí Tuệ Ấn

“Để sắt-xá, phộc nhật-la, tác cật-la, hột-lý nại dương, bát-la vĩ xá”
*)TIṢṬA VAJRA-CAKRA HṚDAYAṂ PRAVEŚA
Đây tức là Nhập Đại Luân Trí Ấn

“Phộc nhật-la, nhĩ hạ-phộc, nga la, hột-lý nại dã”
*)VAJRA-JIHVA AGRA HṚDAYA
Đây tức là Nhất Thiết Như Lai Pháp Ngữ Ly Hý Luận Trí Ấn
Nhóm đó gọi là Nhất Thiết Như Lai Pháp Đẳng Trì Môn

_Bấy giờ, Cụ Đức Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát lại từ Kim Cương Tâm của trái tim mình, nhập vào Kim Cương Vi Diệu Trí cùng hợp với Kim Cương Tâm. Như vậy nhập vào xong, lại dùng thân Cực Vi Diệu Kim Cương Ảnh Tượng gia trì mà trụ, nói bốn tâm Minh của nhóm Cực Vi Diệu Kim Cương Ảnh Tượng này là:
“Tát lý-phộc, phộc nhật-la, đát-ma cát”
*)SARVA VAJRA ĀTMAKA
Đây tức là Nhất Thiết Như Lai Xảo Nghiệp Trí Ấn

“Hột-lý nại, phộc nhật-la, cát phộc tả”
*)HṚDA VAJRA-KAVACA
Đây tức là Cực Nan Địch Tinh Tiến Trí Ấn

“Để sắt-xá, phộc nhật-la, dược xoa, hột-lý nại dã”
*)TIṢṬA VAJRA-YAKṢA HṚDAYA
Đây tức là Phá Nhất Thiết Ma Cảnh Giới Trí Ấn

“Phộc nhật-la, mẫu sắt-xỉ, hột-lý nại dã”
*)VAJRA-MUṢṬI HṚDAYA
Đây tức là Nhất Thiết Như Lai Phộc Trí Ấn
Nhóm đó gọi là Nhất Thiết Như Lai Yết Ma Đẳng Trì Môn

_Bấy giờ, Cụ Đức Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát tiếp lại duỗi khắp tướng của Trí vi diệu cùng hợp với thân của tất cả Như Lai. Từ đó xuất ra xong, liền hiện thân Kim Cương Thủ Đại Bồ Tát, lại thành tượng Đại Bồ Tát của nhóm Kim Cương Tát Đỏa, mỗi mỗi tiêu xí đều an ở trái tim của mình xong. Tức lại an lập Pháp Dụng tương ứng của Kim Cương Giới Đại Mạn Noa La, ở trong Tịnh Nguyệt Mạn Noa La Tự Tâm Đẳng Trì Đẳng Chí, y theo Chỉ mà trụ

Tiếp lại, Cụ Đức Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát vì muốn hoàn thành nhóm việc Tam Ma Địa Trí, Thần Thông của tất cả Như Lai nên nói Kim Cương Trí Vi
Diệu Mạn Noa La
Nay Ta thứ tự sẽ diễn nói
Tối Thượng Diệu Nguyệt Mạn Noa La
Tướng ấy giống như Kim Cương Giới
Kim Cương vi diệu nên nay nói
Đại Mạn Noa La Pháp tương ứng
Như Giáp an lập Đại Tát Đỏa
Trong Kim Cương Đàn vẽ tướng Phật
Phật Mạn Noa La lập như vậy
Trong Đàn vẽ khắp Đại Tát Đỏa
Tự Ấn an tim như Giáo nói
Nên làm tướng Tam Ma Địa Tọa
Hai tay nên kết Kim Cương Phộc

_Tiếp lại tuyên nói Nghi Quỹ thuộc nhóm Câu Triệu của Kim Cương Vi Diệu Pháp Mạn Noa La là: ở trong Đại Mạn Noa La, y theo Pháp tương ứng, hết thảy Nghi Quỹ của nhóm Nhập vào tùy ứng làm xong, sau đó trao cho Đại Trí Tiêu Xí, nên tùy theo sự nghiệp đã làm của tâm mình.

_Tiếp lại dạy truyền Đại Ấn Trí Pháp
Từ lưỡi, vòm họng dần xuất xong
Tiếp lại buộc tưởng ở đầu mũi
Sinh chạm vui Kim Cương vi diệu
Liền được tâm trụ ở Đẳng Dẫn

Trong chạm vui Kim Cương vi diệu
Từ đó sinh ra tướng thù thắng
Tướng ấy rộng lớn duỗi khắp nên
Tâm cũng rộng lớn tràn khắp cả

Tùy âm ưa thích mà duỗi khắp
Rộng lớn liền tràn khắp ba cõi
Tiếp lại nhỏ dần nên xoay lại
Cho đến đầu mũi rồi nhiếp vào

Từ đấy về sau, các sở hữu
Thường nên quán tưởng Diệu Đẳng Dẫn
Bền chắc chỗ làm khắp tất cả
Tam Ma Địa Trí liền an lập

Liền nói Tâm Minh của nhóm như vậy là:
“Tốc-xoa ma, phộc nhật-la”
*)SŪKṢMA VAJRA

“Táp-phả la, phộc nhật-la”
*)SPHARA VAJRA

“Tăng ha la, phộc nhật-la”
*)SAṂ-HARA VAJRA

“Phộc nhật-la, nại-lý trà, để sắt-xá”
*)VAJRA-DṚḌHA TIṢṬA

Nếu ở hữu tình, khởi Tâm Từ (Maitra-citta)
Cùng đại kiên cố nên đồng khởi
Do Tâm rộng lớn, Pháp tương ứng
Tất cả hữu tình cũng rộng lớn

Do Từ (Maitra) rộng lớn tương ứng nên
Nơi khởi Tâm Bi lại cũng thế
Tất cả lợi hữu tình, tương ứng
Khắp các chỗ hành đều rộng lớn

Ánh sáng Tự Tính tràn khắp cả
Xưa nay trong sạch ngang hư không

Trong đó, hoặc Pháp hoặc Phi Pháp

Quán thanh tịnh khắp đều vui vẻ.

Hết thảy tất cả loài cực ác
Chẳng phải căn khí Phật Bồ Đề
Dùng Tâm đại Xả bình đẳng quán
Cũng vì nhóm ấy đều nhiếp thọ

Liền nói Tâm Minh của nhóm như vậy là:
“Ma hạ mai đát-lý-dã, táp-phả la”
*)MAHĀ-MAITREYA SPHARA

“Ma hạ cát lỗ noa, táp-phả la”
*)MAHĀ-KĀRUṆA SPHARA

“Tát lý-phộc thú đà, bát-la mạc nại, táp-phả la”
*)SARVA ŚUDDHA PRAMODA SPHARA

“Tát lý-phộc tát đỏa, tam mạo đà dã”
*)SARVA SATVA SAṂBODHĀYA

_Tiếp lại dạy truyền Nhất Thiết Như Lai Tùy Niệm Trí
Nếu ở hư không hoặc phương khác
Vi Diệu Kim Cương nên hòa hợp
Hoặc ngồi hoặc đứng, trong uy nghi
Ảnh tượng Kim Cương, thường quán tưởng

Ở tất cả chỗ cũng như vậy
Vi Diệu Kim Cương thường hòa hợp
Mà các Bồ Tát Tâm Kim Cương
Quán tưởng thường trụ Diệu Đẳng Dẫn

Kim Cương Thủ ấy, ảnh tượng lớn
Ở tất cả chỗ thường quán tưởng
Vi Diệu Kim Cương Pháp tương ứng
Như điều đã nói, y thứ tự

Quán ảnh tượng Phật khắp tất cả
Hết thảy các tướng đều đầy đủ
Như điều đã nói, y thứ tự
Tùy ứng, quán tưởng Diệu Đẳng Dẫn

Liền nói Tâm Minh của nhóm như vậy là:
“Phộc nhật-la, mục khế bà phộc, ma hạ mạo địa tát đỏa, vĩ xá”
*)VAJRA-MUKHE BHAVA MAHĀ-BODHISATVA ĀVIŚA

“Phộc nhật-la bá ni, nại lý-xá dã, toa lỗ bán”
*)VAJRA-PĀṆI DṚŚĀYA SVA-RŪPAṂ

“Một đà nỗ tắc-mật-lý đa, vĩ xá”
*)BUDDHA ANU-SMṚTA ĀVIŚA

Vi Diệu Kim Cương tương ứng nên
Liền nên quán tưởng ở thân mình
Thân mình hiện trong ảnh tượng trăng
Tâm Tịnh Bồ Đề nên quán tưởng

Lại ở trong vành trăng tịnh diệu
Như ứng quán tưởng ở thân mình
Thân mình tức là tượng Kim Cương
Tát Đỏa Kim Cương tưởng không khác

Vi Diệu Kim Cương Pháp tương ứng
Như ứng quán tưởng ở thân mình
Thân mình, tâm Kim Cương Tát Đỏa
Tát Đỏa Kim Cương tưởng không khác

Như ứng, quán tưởng ở thân mình
Hết thảy các tướng đều đầy đủ
Thân mình tức là ảnh tượng Phật
Chư Phật Bồ Đề, nên quán tưởng

Liền nói Tâm Minh của nhóm như vậy là:
“Tam mãn đa bạt nại-la, vĩ xá”
*)SAMANTA-BHADRA ĀVIŚA

“Tát đỏa phộc nhật-la, vĩ xá”
*)SATVA-VAJRA ĀVIŚA

“Phộc nhật-la tát đỏa, tam ma đề nghê-dã na, vĩ xá”
*)VAJRA-SATVA SAMĀDHI-JÑĀNA ĀVIŚA

“Đát tha nga đô kháng”
*)TATHĀGATA-UHAṂ

_Tiếp lại dạy truyền Nhất Thiết Như Lai Pháp Tính Bí Mật Ấn Trí
Ta tức ngang đồng với chư Phật
Một xưng Kim Cương Bí Mật Ngữ Kim Cương, hoa sen, hai tướng hợp
Khiến các hữu tình đồng Diệu Ái

Ta tức ngang đồng Đại Kim Cương
Một xưng Kim Cương Bí Mật Ngữ Kim Cương, hoa sen, hai tướng hợp
Quyết định câu triệu các Thế Gian

Ta tức ngang đồng Kim Cương Pháp
Một xưng Kim Cương Bí Mật Ngữ Kim Cương, hoa sen, hai tướng hợp
Khắp cả Thế Gian đều điều phục

Ta tức ngang đồng Xảo Kim Cương
Một xưng Kim Cương Bí Mật Ngữ Kim Cương, hoa sen, hai tướng hợp
Liền hay thành tựu các sự nghiệp

_Tiếp lại dạy truyền Nhất Thiết Như Lai Trí Kim Cương Gia Trì Tam Ma Địa
Ấn Trí
Vi Diệu Kim Cương Pháp tương ứng
Quán tưởng Kim Cương trụ trong tim
Thân mình tức là ảnh tượng Phật
Do quán đó nên liền thành Phật

_Tiếp lại dạy truyền Kim Cương Tát Đỏa Tam Ma Địa Ấn Trí
Vi Diệu Kim Cương tương ứng nên
Nhóm Tâm Kim Cương, các chúng ấy
Nhóm Kim Cương Tát Đỏa, nên quán
Hay cho tất cả tự thành tựu

_Tiếp lại dạy truyền Tam Ma Địa Tam Muội Ấn Trí của tất cả Như Lai Bộ
Từ Kim Cương Phộc ấy sinh ra
Đẳng Trì Tam Muội Gia Thắng Ấn
Mười sáu Đại Sĩ như thứ tự
Phộc Ấn nhóm ấy, nay sẽ nói

Ấy là: Tướng Già Phu, thể khởi lên cao, thế cầm mũi tên, tướng hướng về trái tim trụ, vùng đầu trán, khoảng lưng, trên vai, chỗ lúm đồng tiền (tiếu xứ), trì khẩu môn tâm, cây kiếm trái tim, mở bày, từ miệng bung trên đỉnh đầu, vùng ngực, vùng mặt, vùng ngón cái (đại chỉ xứ), trước trái tim…

_Tiếp lại dạy truyền thứ tự của Tối Thượng Pháp ấn
“Tra kế”
*)ṬAKKI

“Nga-la, nga-la”
*)GRA GRA

“Mạt tra”
*)MAṬ

“A ngật-la”
*)AGRA

“Đát-lãm, đát-lãm”
*)TRAṂ TRAṂ

“Áng, áng”  *)AṂ AṂ

“Đường, đường” *)DHAṂ DHAṂ

“Đát-lý tra”
*)TRĪṬA

“Đặc-lý tra”
*)DHṚṬA

“Bột-lý tra”
*)BHṚṬA

“Cô xá”
*)KOŚA

“Hác, hác”
*)HAḤ HAḤ

“Phộc, phộc”
*)VAḤ VAḤ

“Tông tông”
*)VAṂ VAṂ

“Phát tra”
*)PHAṬ

“Ngật-la tát”
*)GRASA

_Tiếp lại dạy truyền Tối Thượng Pháp Yết Ma, ấy là các người muốn làm thời y theo Tam Muội Pháp, nên kết Vi Diệu Kim Cương Trí Quyền đều từ hai tay hòa hợp mà làm

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA
HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG
_QUYỂN THỨ BẢY (Hết)_