QUAY VỀ NƯƠNG TỰA
(Quy Y)

Quay về nương tựa Chân Tâm
Noi theo Tự Tánh đi trong nguyện cầu
Lối mòn ngập bước vân du
Bụi hồng mặc khách vó câu lữ hành
Trăng sao mây nước bạn lành
Lộ trình thơm ngát tinh anh hương Thiền
Vượt qua mấy đoạn trần duyên
Bể dâu mấy chặn truân chuyên cuộc đời
Nhưng mình cảm thấy thảnh thơi
Nhờ đây phẩm hạnh cao vời đức thâm
Mượn trần ai, tẩy nội tâm
Vô minh chuyển hoá Tánh không hiển bày
Bước vào thế giới không hai
Qua cầu Vô Niệm bản lai Niết Bàn.

Mùa Xuân 2010
Thắng Hoan