Quang Tụ Ấn

Đàn Tuệ (2 ngón út) kèm nhau duỗi thẳng, Giới Phương (2 ngón vô danh) co lóng trên dính đầu ngón, Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) cùng hợp bền chắc, Tiến Lực (2 ngón trỏ) co lại dính nhau và đè trên đầu ngón Thiền Trí (2 ngón cái), xoay cột buộc thành Kết Giới.

Chân Ngôn là :

Nẵng mạc tam mãn đa bột đà nam, a bát-la để hạ đa xả sa nẵng nam. An_ Đát tha nghiệt đế đổ sắt nga sa, a nẵng phộc lộ chỉ đá, mộ lật đà nẵng đế, phộc la thi, hồng, nhập-phộc la nhập-phộc la, đà ca đà ca, vĩ đà ca vĩ đà ca, nại la nại la, vĩ đà la vĩ đà la, đổ na đổ na, tần na tần na, hồng hồng, phán tra phán tra, sa-phộc hạ