Quang Thế Âm

Quang Thế Âm

Quang Thế Âm

Từ điển Đạo Uyển


光世音; C: guāngshìyīn; J: kōseion; Một trong nhiều cách phiên dịch từ Avalokiteśvara (Quán Thế Âm 觀世音) sang tiếng Hán, được Trúc Pháp Hộ (竺法護; s: dharmapāla) sử dụng.

error: