Quang Nghiêm tự

Quang Nghiêm tự

Quang Nghiêm tự

Từ điển Đạo Uyển


光嚴寺; C: guāngyán sì; J: kōgon-ji; Ngôi chùa ở Tương Châu (湘州), nơi Tín Hành, người sáng lập Tam giai giáo tập trung vào việc thực hành 16 hạnh Vô tận tạng (無盡藏).

error: