QUANG MINH CHÂN NGÔN CHÚ LUÂN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

𑖌𑖼 𑖀𑖦𑖺𑖑 𑖪𑖹𑖨𑖺𑖓𑖡 𑖦𑖮𑖯-𑖦𑖲𑖟𑖿𑖨 𑖦𑖜𑖰 𑖢𑖟𑖿𑖦𑖸 𑖕𑖿𑖪𑖩 𑖢𑖿𑖨𑖪𑖨𑖿𑖝𑖿𑖝𑖧 𑖮𑖳𑖽

OṂ AMOGHA VAIROCANA MAHĀ-MUDRA MAṆI PADME JVALA PRAVARTTAYA HŪṂ

Trong bản Hán dịch Tỳ Lô Giá Na Phật Thuyết Kim Cương Đỉnh Kinh Quang Minh Chân Ngôn Nghi Quỹ nói rõ bốn lý do mà bài Chú này có tên gọi là Quang Minh Chân ngôn

1_Thần Chú này là mẹ của trăm ức vô số chư Phật, mẹ của vạn ức vô số Bồ Tát Thánh Chúng. Đây là Đại Thần Chú, đây là Đại Minh Chú, đây là Vô Thượng Chú, đây là Vô Đẳng Đẳng Chú… y theo đây gọi là Quang Minh Chân  Ngôn.

2_ Đây là bài Chú mà Đức Thích Ca Như Lai luôn thường  cung  kính,  xưa kia khi tu Hạnh Tiên Nhân nhẫn nhục thường tụng Chân Ngôn Chú này thời từ đỉnh đầu hiện ra trăm ngàn ánh sáng chiếu sáng ba ngàn Thế Giới, thành Chính Giác… cho nên gọi là Quang Minh Chân Ngôn

3_ Năm Trí Như Lai hiện thân Phi Ngã. Khi đấu tranh với Đại Ma thời hiện thân Phi Ngã, từ đỉnh đầu đều phóng trăm ngàn Hỏa Diệu thiêu đốt, diệt quân loại của Ma Vương, kèm theo khi thiêu đốt diệt cung Ma Vương thời chúng Ma Vương dẫn  kéo đồng loại đều bị tồi diệt. Vì Như Lai giúp cho thành các Luận, khi hiểu rõ thời liền y theo ánh sáng của trăm ngàn Hỏa Diệu. Trong ba ngàn Đại Thiên Thế Giới, đường ác, nơi đen tối, Địa ngục, tất cả nơi khổ não của nẻo ác được ánh sáng của trăm ngàn Hỏa Diệu này chiếu soi đều thành nơi rất sáng tỏ. Y theo sức của ánh sáng nên nhóm Địa Ngục, Quỷ đói, súc sinh thảy đều giải thoát nẻo ác, mau thành Chính Giác, cho nên gọi là Quang Minh Chân Ngôn

4_ Muốn khiến cho cha mẹ sinh về Tịnh Thổ Cực Lạc thì hướng về phương Tây tụng một ngàn biến ắt quyết định sinh về Tịnh Thổ Cực Lạc. Chính vì thế cho nên nơi lập mộ phần, dùng Chân Ngôn viết, giao cho chữ Phạn của Vô Lượng Thọ, an trí ở mộ phần của cha mẹ, thì vong linh ấy tuy trải qua vô lượng vô biên chẳng thể nghĩ bàn a tăng kỳ kiếp, chẳng bị đọa vào đường ác, ắt sinh về Tịnh Thổ Cực Lạc, trên tòa báu trong hoa sen. Khi thành Phật thời tam tinh phóng ra ánh sáng trắng, cho nên gọi là Quang Minh Chân Ngôn.

_Ý nghĩa của Chân Ngôn này là:

Oṃ: Quy mệnh

Amogha-vairocana: Bất Không Đại Nhật Mahā-mudra maṇi-padme: Báu trên hoa sen Jvala pravarttaya: ánh sáng chiếu  diệu

Hūṃ: khủng bố mọi Ma Chướng, thành tựu Tâm Bồ  đề.