Quảng Đại Bất Không Vương Ma Nê Cúng Dường Ấn

Nên hợp Kim Cương Chưởng

Tiến Lực (2 ngón trỏ) ép như báu

Vừa tụng Minh bí mật

Tràn khắp mười phương giới

Tuôn mưa cúng dường lớn

Mây hương xoa, hoa, man (vòng hoa)

Mây hương đốt, quần áo

Đèn Ma Ni Quang Minh

Mây, phướng, phan, trướng báu

Mọi loại âm nhạc Trời

Tràn khắp các cõi Phật

Chân thật thành cúng dường

Được vô lượng nhóm Phước

Như hư không vô biên

Thường sinh các Phật Hội

Cứu giúp các hữu tình

Chân Ngôn là:

“Án, a mô khư, bố nhạ, ma nê, bát na-ma, phộc nhật-lý, đát tha nghiệt đa, vĩ lộ chỉ đế, tam mãn đa, bát-la sa la, hồng”

OṂ_ AMOGHA PŪJA MAṆI PADMA VAJRE TATHĀGATA VILOKITE SAMANTA PRASARA HŪṂ