QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT CAM LỘ CHÚ
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

𑖡𑖦𑖺 𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖾 𑖁𑖨𑖿𑖧 𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝𑖸𑖫𑖿𑖪𑖨𑖯𑖧 𑖤𑖺𑖠𑖰𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧 𑖦𑖮𑖯- 𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧 𑖦𑖮𑖯-𑖎𑖯𑖨𑖲𑖜𑖰𑖎𑖯𑖧
𑖝𑖟𑖿𑖧𑖞𑖯 : 𑖌𑖼 _ 𑖠𑖨𑖰 𑖠𑖲𑖨𑖰𑖎𑖯 𑖠𑖲𑖨𑖰 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

NAMO RATNA-TRAYĀYA
NAMAḤ ĀRYA AVALOKITEŚVARĀYA BODHISATVĀYA MAHĀ- SATVĀYA MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA
TADYATHĀ : OṂ _ DHARI DHURIKĀ DHURI SVĀHĀ

_Kinh Quán Âm Đà La Ni ghi là: “Nếu người muốn tụng Chú này thì hết thảy tội:bốn nặng, năm Nghịch, chê bai Kinh Phương Đẳng, Nhất Xiển Đề…thảy đều tiêu diệt không còn dư sót, thân tâm nhẹ nhàng lanh lợi, Trí Tuệ sáng tỏ. Hoặc Thân, hoặc ngữ đều hay lợi lạc cho tất cả chúng  sinh.

Nếu có chúng sinh rộng gây tạo tất cả tội thuộc nhóm Vô Gián. Nếu được gặp người trì Chú này mà bóng ảnh tạm phản chiếu lên thân ấy, đột nhiện được nói chuyện cùng, hoặc nghe tiếng nói thì tội chướng của người ấy thảy đều tiêu  diệt.

Lại nếu người muốn lợi ích cho tất cả hữu tình, mỗi khi trời tuôn mưa thời khởi Tâm Đại Bi, ngửa mặt hướng lên hư không, tụng Chân Ngôn 21 biến, tất cả hữu tình được thấm nước mưa ấy sẽ diệt hết tất cả tội nặng, nghiệp ác đều được lợi  lạc”

_Ý nghĩa của Chú này là:

Namo  ratna-trayāya: Quy mệnh Tam  Bảo

Namaḥ Ārya-avalokiteśvarayāya bodhi-satvāya mahā-satvāya mahā- kāruṇikāya: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha  Tát

Tadyathā: như vậy, liền nói Chú là

Oṃ_ dhari dhurikā dhuri : thân miệng ý thọ nhận sự tối tôn của bậc có địa  vị tối cao

Svāhā : quyết định thành tựu